Waterschap,.Stootshorn". Verkieziöfl 1909 i iör bemens en voor den Handel. 0eheerA.2lil.STRA, spreekt Echte Groninger Koek, BoeldagSappeneer. CONCERT. Meubelen en Huisraad, illk Tentoonstelling y, Teekeningen Mopping - Sappsmssr. Eens Behuizing Boeldag te Zuidbrosk, 2)en geheelen Inboedel, Openb. Vergadering G. OLTHOF, „Do Groene Weide" Mijns alom be bende KOfFIEfiU zijr niet in prijs verhoogd. Openbare Cursusvergadering Zitting van Directenren, 5-woips Kegelwedstrijd UITVERKOOP WIELEN, gebruikte BI een flinke MACHINIST, deheerK.TERLAAH „1909". WINKEL beft GESLOTEN. Zondag 23 Mei, E ¥111 Mei Zaterdag 22 POPPENS bij 7entoongesteld Donderdag 20 Mei 1909 f:|Kin der-Yoors telling J. KLEISIH5A, SAPPIMIER", Vrije week! oen flinke WERKMAN {alle mogelijke COSTUMES enz I Jongel.-Vereea. „Ontwikkeling" OEE1É UITSTELI JOH. VOORENKAMP.|3egiist Zondag den 23 Mei Puike KUIAARD APPELEN, Wie examen wil doen, een partij AFBRAAK, diverse merken SIGARETTEN, Te huur spreekt ter lezing: KIMDERKOOil „BORGWEG" Instituut „HOMMES" te Sappenneer. Verkoop-Varkens Onderwerp„Geheel-Onthcuding". Spaarbank Hoogezand en Sappemeer, bij R. LE HEI, Te keep Te koop Bevraagd Noord-Nederlandsche Machinefabriek Te koop Sappemeer, l^i HO. J.B MEERKERK.I D. KLEIN, Sappemeer, Te koop Te koop Te koop Te huur Direct te huur I? Zondag den 23 Mei a s. K hopen onze geliefde ouders JOSEPHUS SUURMEIJER en g JANTJE KLIPHUIS, hunne 35-jarige Echtvereeniglng IS te herdenken. Kalkwijk, Mei 1909. g Hunne kinderen: P SUURMEIJER. J.VSUURME1JER—WijNDELS. W. W. SUURMEIJER. fi JOH. SUURMEIJER. JOS SUURMEIJER. V Heden overleed onze geliefde vader, behuwd- en grootvader KLAAS KLATTER, in den ouderdom van 68 jaar, sedert 19051 weduwnaar van Trijntje Aten. Tripscompaonie, 14 Mei 1909. Uit aller naam A. KLATTER. ~v Voor de VELE BLIJKEN VAN BE- LANGSTELL1NG, ontvangen bij onze 25-1 jarige Echtvereeniging, betuigen wij onzen f hartelijken DANK. Siddeburen, Mei '09. H. W. A. RATH en Echtgenoot?. In het gewone VERGA DERLOKAAL bij A. HART M ANligt gedurende 8dagen 9 Eindexamen Hoop-. Burp1. School met 5-iar. cursus De Heer 's namiddags 2 uur, bij te Westerbrosk. ENTRÉE en DEBAT VRIJ. Candidaai der Antirev. partij, in het district Hoogezand, het BESLUIT van de Ver gadering van den 11 Mei '09. Degenen, die bezwaren mochten hebben, kunnen die schriftelijk inzenden bij het Bestuur. H. VAN DELDEN, voorz. G. DODDEMA, Secr. 's avonds 7]/s uur te MARTENSHOEK. ENTREE VRIJ. - GELEGENHEID tot DEBAT. Dir.H. BOREMA. Eindexamen Hoog. Burg. School met 5-jar. cursus Alle Klassen van Hoog. Burg. School Adspirant-Landmeter Adspirant-Opzichter Telegr. Surnumerair, Adsp.-Comm. en Klerk der Post. en Tel. Opleiding voor bovenstaande en andere EXAMENS heeft met ZEER VEEL SUCCES plaats aan het Externaat en beperkt internaat. AANMELDING en AANVRAGEN om INLICHTINGEN liefst zoo tijdig mogelijk. Begin nieuwe cursussen Sept. 1909. Do ozidergtteekead© verklaart, dat Mej. A. STRIJK te Helium grondig onderricht heeft ontvangen in het knippen en naaien van alle DAMES- en KiNDERKLEEDING, zoodat zij haar ten I zeerste durft aanbevelen. Siddeburen, Mei 1909. Mej. I. LENTING—Olthof. Verwijzende naar boven staand advertentie, beveelt ondergeteekende zich be ieefd aan tot het vervaardigen van Ook genegen om uit naaien ie gaan. Hellum, Mei 1939. ANJE STRIJK. Steeds versch te bekomen van de firma MEIJER, tusschen beide Markten, bij R, LE HEI, Filiaal Albino, Wilhe'minastr., Sappemeer. Notaris D. L. DE KOE zal Zaterdag 22 Mei 1909, 's nam. 1 uur, ten huize en ten verzoeke van H. MONCK te Kleinemeer, gem. Sappemeer, tegen contante betaling, publiek verkoopen: PEN. 42 st Opvoering van: „ELIDOOR" enz., op Zaterdag den 22 Mei ek-, in 't Hotel FABER te Hoogezand. AANVANG 7V, uur. ENTREE 50 ceit. Heer en Dame 75 cent. HET] BESTUUR van de VEREENIGING TOT PLAATSELIJK NUT \„HOOGEZAND-SAPPEMEER" bericht dat de BEKROONDE TEEKENINGEN van LEERLINGEN van deij TEEKENCURSUS zijn in hef B0NTF.HU1$ van 23 tot 31 Mei De TOEGANG is vopr ieder vrij. Namer|s het Bestuut A. G. MULDER, Voorz. S. G. BlhjDERTS, Secretaris, .alsLINNENKAST, COMMO- 'DE, SPIEGEL, REGULATEUR, .2 TAFELS, STOELEN, LAM- stel BEDDEGOED. KAST, KA CHEL, VLOERKLEEDEN, KOPER-, GLAS en AARDEWERK. Notaris3D. L. DE KOE zal Zaterdag 22 Mei 1909, 's avonds 7 uu^, in het Café VAN ALTEREN te Sappemeer, ten ver zoeke van H. MONCK te Kleinemeer, pu bliek vèrkoepen met Erf en Tuin, staande en liggende te Kleinemeer, gemeente Sappemeersectie G, rummer 1091, groot 7 are 70 centiare, ziinde stadsgrond, thans in eigen gebruik bij den verkooper. AANVAARDING: dadelijk na de toe wijzing. BETALING DER KOOPPENN1N- GEN 1 November 1909. Zaterdag 22 Mei 1909, 's nam. 2 uur, I ten steifhuize van de Wed. P.SUK, order j 't minist. van deurwaarder LUINGE, van nnhH als: KABINET, COMMODE|| nieuwe TAFEL, STOELEN; oAsJV\ SPIEGEL, HALF KASTKLOK, KOLOMKACHEL met koperen KONKEL, KOOKKACHEL, LAMP, BEDDEGOED, een GEIT enz. enz. BEDDEGOED en POSTEN van f 3.- en minder contant. op (Hemelvaartsdag), bij ZONDAG 16 Mei. AANVANG 3 uur. ENTREE 10 cK op a s Zaterdag 22 Mei, 's nanr. 4 uuv in 't caté DIJKHUIS te Sappemeer, op 3 maand crediet. T. AGTERBOS JR. Hoogezand—Sappemeer. ©p Zondag 23 Mai a 'snam. half vier, in de Volksblerhaile, Kleinemeer INLEIDER welk onderwerp lijkt zal worden. door PLATEN verdulde- ENTRÉE VRiJ. DER op Maandag en Dinsdag den 24 en 25 Mei 1909, telkens des namiddags van tot 7 uur, in het „BONTEHUIS" te Sappemeer, bij R. F. GROENEVELD. zal de om11 uur'savoncisEINDIGEN. J. VROOM, Caféhouder, Sappemeer. ASPIRANT-LEERLINGEN geven zich aan bij het HOOFD hunner SCHOOL f 2.10 de H.L., de 5 kop 13 cent. De allerbeste BLAUWEN, f 3.80 de H.L. Filiaal Albino, Wilhelmlnastr., Sappemeer. "ÜRÖEDEIËREN I van witte Leghorns, lekgen vele en groo'e Eieren en Buf Orpinuons, uitstekende winterlegster, per stuk jp cent. F. RijKljNS, Sappemeer. vóór 1 Juni b.s. bij ondergeteekende vóór 1 Juni a s. MEISJES worden toegelaten. Wie kosteloos onderwijs verlangen, geven dit op aan het HOOFD der SCHOOLterwijl OUDERS of VOOGDEN zich vervoegen bi] den ondergeteekende. te KROPSWOLDE. SPREKER HOOFDcN die SI ATEN verlangen, kun- £jan goedkoope nieuwe wegens de overgroote v Mooie RIJWIELEN, 1 or Rijwiel, Vs iaar op Bancjen, nieuw in Lak en Nikkel, fijn gebiesd. I Deze RIJWIELEN zijn joneindig veel beter TROUWEN 1 TROUWEN 1 Jongelui die trouwen, zoekt uw voordeel. Nerger.s koopt ge uwen volledigen INBOEDEL zoo solide en goedkoop als in den grooten MEUBELWINKEL, v.h. „De Hoop", Zuiderstraat, Sappemeer. Daar vindt ge in alle ARTIKE LEN, welke tot de huishouding be- hooren, groote keuze. Alle GOEDEREN worden onbe schadigd franco geleverd en ge steld. Mijn persoonlijke vakkennis waarborgt U solide kwaliteit. O. MARTINUS, zoon van de bekende Groninger firma Wed. MARTINUS—Timmer. N.B. Mijne prijzen zijn in geen geval hooger dan die te Groningen, echter wordt door mij franco ge leverd. een best VAARSKALF, bij P. BOUWMAN, Achterdiep. plm. 5000 PANNEN, 300C0 oude BAK- STEENhN, JUFFERHOUT, alle lengten, BALKHOUT, PLANKHOUT, afkomstig van het huis van wijlen Dr. de Boer te Sap pemeer, bij de Borgerc.brug, op het terrein of bij J. FOLDERS, Slochterstraat. Te koop een zwartbont VAARSKALF, bij GEERT KLATTER, Slochterveld. Te koop beste KLEIAARDAPPELEN, benevens alle soorten GROENTEN, bij G. BRINK, Wilhelminastraat, Sappemeer. T© koop een BOERENMEID, die genegen is een paar koeien te melken, bij de Wed. J. KE TELAAR, Stootshorn, Noordbroek. Aan de te Winschoten wordt voor direct gevraagd tevens bekend met eleclrische lichtinstal latie. Vrije woning aan de fabriek. Aanbiedingen worden ingewacht ten Kantore der Fabriek. Gevraagd aan de W O L D J E R STOOMZUIVELFA^ BRIEK te Helium. Aanmelding ten Kantore der Fabriek. Gevraagd om terstond in dienst te treden een flinke BOERENKNECHT, door A. VENEMA, Harkstede. beste Fransche EETAARDAPPELEN, bij D. BOERSMA, Slochterveld. Te koop een VAARSKALF, bij J. WERKEMA, Slochterstraat, Sappemeer. Te koop een partijtje VOERAARDAPPELS, bij J. VAN DAM, Tripscompagnie. Te koop een best MELKSCHAAP, bij H. SCHREUDER, Achterdiep. te BAGGEBZAND bekomen, bij A. TEUBEN, Hoogezand. Te koop mooie SPARRE-DENNEN-BOONSTOKKEN 2.50, f3.00 en f3.50 per 100 stuks, bij I0C0 stuks goedkoooer en tevens eerste soort KLEIAARDAPPELEN, bij J. TROMP, Wilhelmlnastr. Sappemeer. Te koop een Eikenhouten KABINET, 2 TAFELS, 2 AMPEN en 2 KACHELS, bij K. KOOP, Siddeburen. orraad. jaar garantie op Lid der Tweede Kamer. ONDERWERP; AANVANG 's avonds 7 uur. ENTRÉE vrij. DEBAT gewenscht. nen die verkrijgen. De Directeur der R. H. B. S. te Sappemeer: 3 j Ondergeteekende maakt door dezen bekend, dat hij met ingang van 20 Mei a s. wegens latere likwidaffe der GROSS1ERDERIJ zijnen Zuidbroek, Mei 1909. H. S. MEIHUIZEN. Komt en ziet eens dflze RIJWIELEN bij O. VAN BER ZIJL, KOLHAM. ONTVANGEN een fijne bezènding in doozen en cartons, waaronder met PIJPJES, alsmede zeer geurige merken SIGAREN. Aanbevelend, NOORDERSTRAAT 52. Te koop wegens plaatsgebrek een zoo goed als nieuwe TAFEL, 6 STOELEN en een Eiken houten KABINET, bij GARMT RETSEMA, Siddeburen. T© koop 8 tijdige BIGGEN, bij S. v. D. HELM, Hellum. Te koop eenige Scheepsladingen ZAND, bij H. van BIESSUM, Kolham. Te koop plm, 3 H.L, VOERAARDAPPELEN, bij KLEINE, Sappemeer. T© koop een nieuwe één persoons LEDIKANT. Te bevragen bij W, RUZIUS, Sappemeer. een extra best VAARSKALF, 4 dagen oudJ bij A. KIELMAN, Martenshoek. eenige beste jonge MELKSCHAPEN,waar van 2 voor 3 liter melk per dag wordt ingestaan, bij P. van DIJK, Achterdiep. le soort lange PRONKER-POOTBOONEN. Adres: E. GRASME1JER,Vruchtenkweeker, Sappemeer. Tevens plaatsing voor een LEERJONGEN. Te koop een lichtloopende MELK- of GROENTE WAGEN voor een kleine prijs. Adres: G. DE GRAAF, Stelmaker, Heerenstraat, Sappemeer. Te koop een best MELKSCHAAP, bij J. ATEN, Kalkwijk. Te koop BROEDE1EREN van Buf Orpingtons, bij W. SPAKMAN, Hoogezand. Tevens een LEERLING gevraagd. Te koop een GROENTEKAR op veeren, een DA MESFIETS en oude PANNEN, bij H. RUTGERS, Zuidbroek. een zoo goed als nieuwe KINDERWAGEN voor een biilljken prijs. Te bevragen: Wilhelminastraat 43. Te koop een best MELKSCHAAP en puike Bravo EETAARDAPPELEN, bij H. KUIPER, Jagerswijk, Sappemeer. Te koop eenige gebruikte, zoo goed als nieuwe RIJWIELEN, waaronder een voor f 10, zeer goed Rijwiel voor een werkman, bij H. van der ZIJL, Schildwolde. een nette WONING niet ruime Schuur en Tuin, bij L. R. VOS, Borgercompagnie. een KAMER met Tuin voor een losse of vaste boerenarbeider, bij W. DE LANGE, N.-Compagnie. Wegens miszetting nog eene WONING te huur, bij HERM. RUD1NG, Martenshoek. pas gebouwde WONINGEN, flinke Voor- en Achterkamers, voorzien van put- en regenwater. Te bevragen bij L. HARTMAN, Kalkwijk. VBAAG AANBOD. QEVRAAQD irect een LEERJONGEN, door P. REIN- DERS, Huisschilder, Sappemeer (O.). een fatsoenlijke KOSTGANGER, door J. P. SMIT, naast de R. C. Kerk, Foxham. een in goeden staat zijnde VRACHTWA GEN, bij J. HOVING, Kropswolde. twee beste STIERKALVEREN, 8 en 10 dagen oud, bij J. H. BLAAUW, Zuidbroek. wegens vertrek een groot WINKELGOR DIJN en 10 mooie COLBERT-COSTUUMS, alles voor spotprijzen, bij A. SIKMA, Kleinemeer. een KINDERWAGEN, Uiterburen, Kleiweg. bij M. R U ZIU S, een jong SCHAAP met twee OOILAM MEREN, bij F. SIMONS, Slager, Kalkwijk. 10 extra beste BIGGEN, Melkventer, Zuidbroek. bij S. RUITER, nog een klein partijtje witte Heinrichs- Riezen POOTBOONEN, bij A. HESSE, Sappemeer, Achterdiep, no. 10. een nieuwe HEEREN FIETS met freewheel, rem en continentalbanden f 52.50, nieuwe DAMESFIETS iets beschadigd met dunlop- banden, voor elk aannemelijk bod. J. HUIZING, Zuiderstr., Sappemeer. een partijtje mooie weekschilde POOT- STAMBOONEN h 25 ct. per liter, bij A. DOORNBOS, Jagerswijk. LUB Uil OP si TH KOOP

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1909 | | pagina 3