voor Landbouw, Handel en Nijverheid Verschil ut WOENSDAGS er» ZATERDAGS Witte Rozen. 46e Jaargang WOENSDAG 16 Mei 1934 No 39 PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 RubriekVraag en Aanbod 40 cent. cent. Uitgave van G. DIJKHUIS, SAPPEMEER. Tel. Int. No. 214. Posirek. 171219. ABONNEMENTSPRIJS 8 Per 3 maanden 60 cent Franco per post 75 cent B| vooruitbetaling. VOETBAL Wedstrfduitslagen van j.l. Zondag. K. N. V. B. Kampioenschap van Nederland. Willem II-Ajax 1 1 K. F. C.-Velocitas 4-0 Afd. V. Prom. degr. comp. Alcides—H. S. C. 1-8 3e klasse: Emmen—Zuidbroek 4—1 Competitie Aid. V., 2 e klasse B. G. R. C.—Muntendam 1-4 G. V. B. Kampioenschap NieuwescbansAppingedam 5-4 F. V. V.-G. V. A. V. III 1-3 ALCIDES - H. S. C. 1-8. Hoewel b| voetbalwedsügden verras singen herbaaldelfk voorkomen, kon toch met vr| grcote zekerheid worden ver wacht, dat onder normale omstandigheden H. S. C. in Msppel de zege moest be vechten. Dat de afstand tusscben de ci ters zoo groot zou zin, kon wel baast niemand bevroeden en 't sterkste is nog wel, dat het eenige verbazing wekt, dat die nog niet veel grooter is. Was H.S C. dan in zoo buitengewonen vorm en Alcides zoo abnormaal slecht? Niemand, die dat zal durven beweren, vooral het eerste niet en wat bet laatste betreft, ocb, de Meppe- lers presteerden in den laatsten \%d niet veel meer. Alcides was een in elkaar ge zakte eersteklasser geworden en die legt het in den regel tegen een goede tweede klasser af. Daar kwam nog iets bf. Z% verscheen met 4 invallers, terwfl tot over maat van ramp de midvoor v. d. Berg nog binnen het half uur verzocht werd sfn troost te zoeken aan den anderen kant van de witte l|n. Ook al gaven de Meppelers den str|d niet cadeau en vochten ze, bet z) tot hun eer gezegd, wat zl konden, zoo werd bet voor H. S. C. toch niet zoo'n b|- zondere prestatie om met zoo'n groot ver- scbil te winnen. Eigenlik was bet Jammer, dat de tegenstand niet wat grooter was. De wedstrld zelf, die een eeuzldig ver loop had, zou er bl hebben gewonnen en de kraaien hadden nog wel wat in üua mars. De puntjes waren ie goedkoop en dit werkte verslappend, dwong niet tot ontplooiing van alle krachten en bevor derde nonchalance, wat op hst voetbalveld zooveel beteekent als blunders. Daaraan zal het voor een groot deel moeten wor den geweten, dat blv. Schut en Mulder enkele opgelegen ballen hopeloos misten. Hoewel het nu het zf overigens heele- maal niet tot oneer van de Meppelers ge zegd een dood varken niet op een steek meer of minder aankomt, acbi pun tjes tegenover één was wel genoeg. Feite- l|k waren bet er negen. Mulder was er bl een voor het uitspelen toegetrapts bal eerder dan de keeper en Joeg bem in de touwen, maar de scheidsrechter Hofman stond er met den rug naar toe en zag dus niets en annuleerde het doelpunt. Ook al goed. Het een met het al maakte, dat over het veld een mat waas hing, waar noch de spelers, noch het weinig talrfke publiek, zelfs niet de ongeveer honderd H. S. C. supporters boven uit wisten te komen. Zeker, de laatsten waren we! in bun nopjes, doch 't bleef alles zoo lauw. Er was geen strfd, er was.niets, dat enerveerde sa dan is; op het voetbalveld de dood in den pot. Of speeldeide wfze les misschien ook een rol, dat men geen bei I moet roepen, voordat men over de brug is en dat gedacht werd aan den komenden strld tegen „De Koot", waarin Zondag zal worden beslist wie op de voetballadder een tree omhoog gaat Eenige invloed zal daarvan wel zfn uitgegaan, hoewel aan den anderen kant aef spel van onze jongens niet altfd, maar dan toch herhaaldellk de geruststellende gedachte wekte, dat zf het tegen dé jouisters wei kunnen doen. Niemand domineerde, doch ieder was zin plaats waard. Dit goid ook Huizing, die de plaats van Watermulder, door eenige ongesteld heid verhinderd, ingenomen had. VanZanen was na de rust wat verslapt, Bröerken, op wiens voorzetten vr|wel niets viel af te dingen, was niet fortuinl|k, ook niet met eigen schoten, wat hem blikbaar eenigszins eprimserde, doch als geheel toonde H. S. C. herhaaldellk goede momenten. H. S. C. heeft door dezen kamp wel vertrouwen gewekt, doch slechts onder één beding: Dat ze er geweldig opzitten, hst hoofd koel houden en vol houden tot hst einde. Dan kan hun Zondag de overwinning moeilik ontgaan, omdat ze technisch de meerderen zfn. Bovendien hebben ze het voordeel van eigen veld en van een supporters tal, dat wellicht nog nooit zoo groot zal zfn ge weest. Zooais reeds, is gezegd, de sirgd in Meppel heeft alle hoop ge geven, aan de jongens Zondag het woord om die hoop om te zetten in een daad. Van dien str|d valt overigens weinig interessants te zeggen. Daarvoor was bf te eenzijdig en monotoon. Te 2 uur kwamen de volgende elftallen in het veld. Huininga, Rook, de Vries, Goossens, Bsnnink, Bos, Groote, Kei, v. d. Berg, Kroes, Jonkman. O Van Zanen, Biösrken. Schut, Muider, Poelman, Glbcui, Huizing, Oosterwp, Boerema, Oltfaof, De Haan, Na den aftrap probeerden het even de Meppelers, doch dan ging de bal den anderen kant uit, Mulder ging er alleen van door en scoorde onhoudbaar 0-1. Nau we ipa uitgetrapt, zweefde de bal al weer voor Huininga; wel werd toen bet gevaar bezworen, doch kort daarop wist Muider den ultgeloopen keeper te paiseeren en 't was 0-2. Toen was er nog geen kwartier gespeeld. Dan volgden er b| tusschenpoozen een drietal gevaaripe aanvallen van Alcides, waarb| de Haan in laatste instantie den bal hei veld weer inzond. Als kort daarna al een strubbeling voor bet Alcidss-doel v. d. Berg natrapte, moest deze bet veld verlaten, zoodat de thuisclub met tien man moest doorspelen. Het werd een strfd op de Meppeler beift, waarin enkele kansen om hals werden ge bracht. Toch wist Schut tweemaal uit een voorzet van Bröerken en éénmaal uit een aangegeven bal van Mulder de score voor de rust op te voeren tot 0-5. De eerste periode werd overigens met een gevaarlpea aanval van de thuisclub besloten, waaruit echter niet mser groeide dan twee succes- looze corners. Na de thee was het van hetzelfde laken een pak. Al heel gauw had Mulder uit een voorzet van Schut er een half doz|n van gemaakt, uit een penalty dra verhoogd tot 0—7. Dan kreeg Alcides een kans nadat zf even te voren ook eens weer de Haan had beproefd. Ze kreeg een vr|en schop te nemen, ongeveer 20 M. voor 't doei, doch die liep uit op niets. Vervolgens brak weer een periode aan, waarin ds bal sporadisch over de middellfn kwam en waarin als mager resultaat Mulder den stand op 0 - 8 bracht. Het scheen de eindstand te zullen worden, maar toch redde Alcides op het allerlaatst uit een penalty, genomen door Kei, de eer 1 - 8. Het eindsignaal klonk sis een opluchting. De leiding was bl scheidsrechter Hofman zeer vertrouwd, ook al maakte deze zich niet druk. Voorverkoop kaarten. Volgens adv. is de voorverkoop van kaarten voor de a,s. Zondag (le Pinkster dag) in het Sportpark te Sappen eer te spelen belangrfke promotie-wedstr|d H. S. C.—De Kooi, vanaf heden open ge steld. Voor de adressen zie men de adv. in dit nummer. Met het oog op ds te verwachten groote belangstelling wordt men aangeraden zich vroegtfdlg van toegangsbewpen te voor zien. K. N. V. B. beker. Voor de 5e ronde van de wedstrijden cm den K. N. V. B. beker, welke op Maandag a.s. (2? Pinksterdag) wordt gespeeld, lootte H. S. C. wederom een tbuhwedstrfd en wel tegen R. F. C., de Rotterdamscbe 2e klasse, die evenals H. S. C. thans ook prc- motiewedstiggien speelt voor een plaats in ds le klassef De vereen. «Hoogezand lootte wederom een uitwedstrfd1 en wel tegen Velocitas. Kampioenschap G. V. B. F. V. V.-ü. V. A. V. III 0-3. F V. V. heeft de eers e nederlaag In dit seizoen te pakken. O' ze die heeft verdiend 't Is moeilik daarop een antwoord te geven, omdat beide part|en dik aan elkaar waren gewaagd. Ze had de tuin niet mee en daaraan is voor een groot deel het voor baar teleurstellende feit te wften. Met dit ai staat ze nog met 8 punten uit 5 wed- strfden aan den kop gevolgd door G. V. A. V. Ill, die 6 punten beeft uit 4 kampen. F. V. V. bad een invaller voor Kanter, de tegenpartij was volledig. In de eerste helft stelde de thuisclub te leur. Zeker, ze ging berhaaidelp af op bet vpnlelp doel, maar het viel baar moeilp door ds knappe verdediging heen te breken en gelukte het wel, dan was het goede schot zoek. De gasten, wier spil domineerde, waren productiever, al duurde het 20 min. voordat de midvoor Hazeveld uit een goeden voorset van Kooi de score opende 0-1. Dezelfde speler, die wel z|n dag bad, wist voor de rust Wilkens nog twee keeren te passeeren, zoodat de eerste periode met den stand 0-3 werd afgesloten. Bemoedigend stond het er b| de hervat ting voor de thuisclub niét voor, doch er moet heel wat gebeuren, voordat deze den moed verliest. Het was voor haar het motief om er alles op te zetten en het leek er werkel|k op, dat de achterstand zou worden ingehaald. Telkens opnieuw werd bet v|andel|k doel belegerd, doch boteren wou bet maar niet. Met man en macht legde de tegenpartf zich op verdedigen toe en wist aanvanke- l|k alle gevaar te bezweren. Eicdeifk had Klopping uit een goeden voorzet van Itn- boich succes 1—3. Was dit het begin van een goed einde Het mocht niet zoo z|n. Alle zenuwachtige pogingen, al het harde zwoegen van de thuisclub leidden niet verder tot eenig positief resultaat. Veran dering in den stand kwam er niet meer, daar ook de gasten, die trouwens in de tweede helft weinig hadden in te brengen, geen verder succes wisten te boeken. Zoo werd dé einduitslag van dezen strfd, voi spanning, 1—3. Competiiiestanden. Kampioenschap van Nederland. K. F. C. 4 3 1 0 7 11-2 Ajax 5 2 2 1 6J2-5 Willem II 3 1113 7-8 Velocitas 4 1 0 3 2 6-12 Heracles 4 I 0 3 2 6—15 Promotiecompetitie afd. V. De Kooi 3 2 1 0 5 10-5 H. S. C. 3,2014 19-5 Alcides 4 0 13 1 5-24 Promotiecompetitie 2s klasse. B. R. C. 3 3 0 0 6 9-4 Emmen 4 2 0 2 4 12-8 Zuidbroek 3 0 0 3 0 3-12 Promotie G. V. B. F. V. V. 5 4 - 1 [8 11-6 G. V. A. V. Ill 4 3—16 14-10 Oost. Boys 4 2 2 4 11-11 N. Schans 3 1 2 2 8-13 Appingedam 44 7—10 GEMENGD NIEUWS Terwfi de eigenaar afwezig was en de vrouw, die bovendien door baar doofheid niets merkte, ziek te bed lag, hebben kinderen met lucifers gespeeld, tengevolge waarvan spoedig de schuur achter de arbeiderswoning van den beer L. van Prooyen aan den Breedeweg te Zevenhuizen langs den verkeersweg Gouda—Den Haag in lichte laaie aloud. liet vuui sloeg over naar het achterbuis, dat evenals de schuur verwoest werd. Het voorste gedeelte der woning bleef behouden. Men slaagde er t|dlg in de zieke vrouw, die nog niets gemerkt had, te redden. Eenig huisraad en het kleinvee kon in veiligheid gebracht worden, alleen eenige kon|aen kwamen in de vlammen om. Toen de brandweer na geruimen tfd op dit ver verwfderde punt arriveerde, viel er slechts nablusschings werk te verrichten. Zaterdag is op den Bergache plas te Hillsgersbgrg een kano gekanteld, waardoor het aliéén-inzittende 18-jaiige meLje J. B. uit Rotterdam, in het water viel. Zf kon niet zwemmen, doch wist zich aan de kano vast te klemmen. Eerst bemerkte echter niemand het ongeval en op een gegeven oogenblik moest mej. B. door kramp de kano loslaten, zoodat ze in de diepte verdween. Gelukkig kreeg toen juist de beer G. S., uit Rotterdam, de drenkeling in het oog. H| bedacht zich geen oogenblik, sprong te water en wist na enkele malen duiken bet meisje, dat reeds bewusteloos was, te redden. Nadat geruimen t|d kunstmatige ademhaling was toegepast, keerden de levens geesten terug. Zaterdag is in den vooravond aan den Rpwpscbeweg te 'a-Gravenhage een bru tale roofoverval geschied, waarvan de 53- jarige E. Blaacken het slachtoffer is ge worden. De man is door twee individuen overvallen en met een looden pfp neerge slagen. Met een schedelbreuk is b| naar het ziekenhuis aan den Zuidwal overge bracht. H| verkeert in levensgevaar. Het geiukte de politie een der vermoede- ipe daders op de plaats van het misdr|f te arresteeren. De ander is Zondagmiddag te Hoek van Holland gepakt. De buit, die uit goudgeld bestond, is op bem gevonden. De heer Blaacken woont in perceel 329 aan den R|sw|kscheweg, waar h| een zaak heeft in manden en rieten voorwerpen. Beneden is de zaak gevestigd, de eerste étage is verhuurd aan de familie Loof en heelemaal boven woont de heer Blaacken zelf. De tweede étage staat te buur. Zaterdagavond ontving de heer Blaacken bezoek van twee mannen. De familie Loof, die, zooais gezegd, op de eerste étage boven de zLxk woont, hoorde omstreeks uur een verdacht gestommel, dat veel weg had van een hevige vechtpart|. Men vermoedde onraad en de heer Loof, die begreep dat er iets niet in orde moest z|n, snelde naar beneden, sloot de winkeldeur en waarschuwde de politie. Onmiddell|k verschenen eenige beambten van het perceel Rfswfkscbeweg. Z| trof fen den beer Biaacken zwaar gewond in het kamertje achter den winkel aan en zagen achter in de woning een man die trachtte naar den tuin te ontsnappen. H| werd onmiddeli|k gearresteerd. De heer Blaacken was er ernstig aan toe: het bleek dat bem met een looden p|p de schedel was ingeslagen. Hf is naar het ziekenhuis aan den Zuidwal gebracht. De politie stelde onder leiding van com missaris Kramer een onderzoek in en het oleek haar daarbf alras dat behalve de arrestant er nog een tweede dader moest z|n, die er in geslaagd moest z|n nog vóór de komst van de politie het huis te verlaten en die zich vermoedelp via den tuin en de schutting uit de voeten gemaakt Morgens bad zich nameip b| den heer Blaacken iemand vervoegd, die de leegstaande tweede étage wilde huren voot s|n zwager. H| zou des avonds met dien zwager terugkomen. Inderdaad vervoegden zich om zes uur b| den heer Biaacken twee mannen. De beer Blaacken liet hen binnen en in het kantoortje achter de zaak moeten z| bem hebben aangevallen. De arrestant bleek te zfn de 30-jaiige monteur G. H., een oude bekende van de politie. H| was aanvankel|k zeer zwfg- zaam en weigerde, boswel b| zelf een gedeeitelpe bekentenis aflegde, den naam van s|n medeplichtige te noemen. Roof bleek het motief voor dezen iaffén overval. Reeds Zaterdagavond bleek, dat de insluipers vermoedelijk goudgeld hadden geroofd. Daar de heer Biaacken niet ge- noord kon worden, wist men aanvankeip niet, hoeveel er ontvreemd was. Zondagmiddag is echter de tweede dadei aangehouden. De Haagsche politie is er n.l. Zondag middag in geslaagd den tweeden dader van dsn moordaanslag op den R|sw|ksche- weg te Hoek van Holland aan te houden. Het is de 27-jarige electricien J. A. O. uit Den Haag. H| heeft een volledige beken tenis afgelegd. In z|n bezit werd al het geroofde goud gevonden dat aan het slachtoffer B. was ontstolen. FEUILLETON (Nadruk verboden). (16) Doch toen b| nu zei, dat h| voortaan de meerdere kosten voor z|n rekening zou nemen, zei ze kalm„Zooals u wilt, vader. Ik vind het van zoo weinig belang, maar bet zal gebeuren zooais u wensebt." Misschien bad haar vades in stilte gehoopt, dat ze er op zou staan net als vroeger de helft van alle kosten te dragen, voor baar beteekende bet niets en voor hém zou bet een groote hulp z|n geweest. En als Betty vermoed had dat baar vader dit had gehoopt, zou ze het zeker gedaan hebben ook. Ze vond het echter een onbelangr|ke kwestie en was eerder bang baar vader te beleedigen ais se z|n aanbod niet aannam. En zoo moest Heinz Wartegg tot zfn ergernis voor bet eerst weer rekenen en dat beviel den verwenden man absoluut niet. Hoe zeer b| echter in z|n aanstaand buwel|k zou moeten rekenen vermoedde b| zelf nog niet, want hoe kon bl weten, dat Linda van plan was bet geld met handen vol uit te geven Voorioopig speelde ze nog met succes de rol van bescheiden vrouw, die niets gaf om uiietlpgn glans. Bf al de andere uitgaven die Warteggs budget leellk belastten kwam onverwacht nog een andere, die hl niet vermlden kon. Mevrouw Hansen beweerde, dat haar bron chitis nog altld niet beter was en Linda had haar verloofde daarom verzocht baar naar Wiesbaden te laten gaan. Heinz Wartegg moest dus bei geld voor die badkuur ter beschikking stellen, wilde bl niet voor een onmenscb doorgaan. En zoo moest bl besluiten zin buwellks- reis met Linda korter te maken om weer met zfn uitgaven in hst reine te koman. Hei jonggehuwde paar wilde voor de huwel|kireii naar Zwitserland gaan. Linda's wentch was om die reis tot den zomer te rekken, doch haar verloofde verklaarde plotseling beslist, dat hf niet langer dan tot begin juni weg kon bl|ven, bl moest zfn nieuwe schild; rf afmaken dat bl tegellk met dat van zfn dochter wilde expoteeren. Als Wartegg, wat Linda betrof, niet met blindheid geslagen was geweest, zou bf reeds lang tot het inzicht xp gekomen dat bl met «In verloving een dwaasheid had begaan. Doch sin zinlooze verliefdheid maakte, dat hf aan niets aanders kon denken dan aan zfn buwcllk. Linda zweepte bem met baar sluwe coquetterie op tot een bl zfn lecfifd onbegrfpelpen hartstocht, hl kon den dag van zin buwcllk nauweips afwachten. Ook Linda verlangde er vurig naar, doch niet uit verliefdheid doch omdat ze ver langde om eindelik de positie in tenemsn waar ze zoo vurig op gesteld was. Ze was zeer teleurgesteld dat Heinz haar niet met juweelen overlaadde. Hl had haar nog niet eens een zeer kostbaar huwelps- geschenk gegeven. Wel bad hl haar mooien uitzet betaald, doch de hoofdzaak ontbrak haar nog. Ze zou bem daar zeker wel diplomatiek op gewezen hebben, doch toen ze er met haar moeder over sprak zei deze„Er zuilen zeker kostbare juwee len van xp eerste vrouw zin. Op haar portret draagt ze prachtige parelen en een schitterend diadeem. Die krfg j! natuur lik als je sla vrouw bent. Hf zal ze je nu nog niet durven geven omdat Roberta dan misschien een scène zou maken. Maar als je slim bent zorg je wsl dat je alles krfgt". Linda bad gemerkt, dat haar stiefdochter behalve een ring met een diamant en een kostbaren parel, nooit sieraden droeg. Ze was er dus zeker van, dat zl de bestaande sieraden zou krlgen. Ais Heinz haar die niet op den trouwdag gaf zou bl dat zeker dadelp na terugkeer van de reis doen. Dan kon ze ook meteen hei testament ter sprake brengen. Berfy bad tot haar opluchtirg gehoord, dat mevrouw Hansen gedurende de afwe zigheid var. het paar naar Wiesbaden zou gaan, anders zou deze baar zéker haar bescherming hebben opgedrongen. In plaats daarvan zou tante Steffi nu bl Berty in villa Wartegg komen logeeren, zoolang het jong getrouwde paar op reis was. Sedert Berty wist, dat mevrouw Hansen Rasfs moeder reeds verdrongen bad toen deze nog leefde, had ze bepaald een afkeer van baar gekregen. Zs bad ook in die vreemde oogen van Linda's moeder vaak een akelige uitdrukking gezien en dan ging een rilling langs baar rug. En eens had ze moeten denkenmisdadigersoogen. Doch ze nam het zichzelf kwaip dat ze zooiets kon denken en vond dat ze in haar antipathie niet onrechtvaardig mocht zfn. „Ik ga te ver in min antipathie tegen die twee vrouwen en zie dingen die niet bestaan." Zs wist tot den buwelpsdag zelf nog niet of Ralf Hansen zeker zou komen. Ze was opgelucht toen bf eindelik den dag voor de bruiloft een bezoek kwam brengen. Berty was alleen thuis en toen hl binnen trad stond ze met een bleek, ontroerd gezichtje midden in de kamer en keek hem stralend aan. Ook in zin oogen brandde het verlangen toen hl zei: „Zie ik u eindelik terug, juffrouw Wartegg Ze legde haar hand in de sigae: „Ik ben ook bil u weer te zien. Ik maakte me al ongerust, dat u niet komen zou." „Natuurlfk ben ik gekomen, ik heb de dagen geteld. Hoe maakt u bet? Uw oogen staan nog altld veel te ernstig en bedroefd." Ze verzocht bem plaats te nemen: „Ik voei me toch wel wat opgewekter. U heeft me een lieve troosteres voorge schreven tante Steffi. We zin dikke vriendinnen geworden. Dat kwam zeker doordat u me tante Steffi zoo hebt aanbe volen". Hf keek haar stralend aan: „Dus u hecht aan min woorden?" Ze knikte ernstig: „Heel veel". Hf kuste haar hand: „Dank u". „En hoe heeft u het gemaakt?" „Goed, op mfn heimwee naar Düsseldorf na. De tfd scheen zoo eindeloos lang. Ik kon me niet eerder vrl maken, het is in het voorjaar altld zoo druk. Maar in mfn vife uren heb ik me bezig gehouden met het napluizen van onze familierelaties". „En met welk resultaat?" „Dat ik uw stief oom ben". Ze lachte hartelp en dat warme, hel dere lachje klonk hem als muziek in de ooren. Hl haaide diep adem„Nu heb ik u voor het eerst hooren lachen ik hoop dat ik dat dlkwlis zal hooren. Ten eerste is het een bewp dat u vrool|k gestemd is en ten tweede is uw lachen muziek,'. Ze bloosde„Gaat u me nu complimen ten maken Tusscben goede vrienden mag dat niet". „Neen, complimenten hebben geen waar de. Wat ik zeg meen ik. Maar nu neg eens over de familierelatie tusscben ons. Het staat als een paal boven water dat ik door bet huwelfk van mgn stiefzuster met uw vader uw stiefoom word en van die verwantschap zal ik gebruik maken en goed ook". Ze keek hem vragend aan: „Hoe dan?" „Door u vanavond en morgen hl het bruiloftsdiner officieel te vragen broeder schap met me te drinken en daarmee onze relatie te bezegelen. Ik sta op mfn recht als oom". Ze ging lachend op i|q schertsenden toon in: „Dat sta ik toe, hoewei ik u beslist nog niet oud en waardig genoeg vind vooi min oom". Hl richtte zich fier opIk ben twee en dertig jaar, drie maanden en zeven dagen". „Een eerbiedwaardige leef tfd 1" „Voor een stiefoom gaat het. Maat zonder gekheid is u al wat verzoend met den stand van zaken Ze zuchtte"Eerlp gezegd, niet. Het doet me nog altld ontzettend verdriet dat alles zoo anders geworden is tusscben vader en ml. Maar ik heb geleerd me in hef onvermfdelpe te schikken. Tante Steffi heeft me daarmee geholpen en mfn werk. Ik ben heel vlftig geweest min schilder! is bpa klaar. En daar vader het geslaagd vindt zal ik zoo brutaal zfn het te exposeeren tegelp met een schilder! van vader, dat bl nu onderban den heeft". „Is het onbescheiden om te vragen of ik uw schilder! raag zien „U moogt het gerust zien, al is bet nog niet heelemaal af. Maar nu kan ik u niet naar min atelier meenemen. Zooals u weet heb ik van kamers verwisseld en min atelier is ook naar beneden verhuisd. Dat is gisteren gebeurd en alles wordt nu van daag in orde gebracht. Ik hoop, dat u eens komt na de bruiloft. Tante Steffi woont nu bf me in, tot vader terug is, daar mevrouw Hansen gelukkig naar Wies- baden gaat voor haar bronchitis". «Prachtig. Nu verheug ik me dubbel dat ik in Düsssldoif ben en zal probeeren mfn verbllf hier zoo lang mogei|k te rekken". „En op een landgoed is zooveel te doen in het voorjaar plaagde ze. (Wordt vervolgd.) Nieuws- en bedt.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1934 | | pagina 1