V. V. H. S. Synastlik id Athlstlikrirssn. H.-S. Tfdens de auto-wedatrfdee, dia de automobielclub lie de Fracce Zondag te Fontainebleau bad georganiseerd, fs éen Bugattiwagen, die gestuurd werd door Erich Losa, 300 meter vóór bet eindpunt in bet dicht opeengepakte pubtiek gereden. In het geheel s|a or acht menschen om hst leven gekomen. Vele personen wad gewond. Een vrouw werd bet hoof 1 af gereden. De bestuurder is in bet ziekenhuis gestorven. Lota was em schuilnaam voor den militairen viiegsr Cochin, die os der z|n eigen naam in diensttijd niet aan auto-wedstrfden bad mogen deelnemen. Hf was 28 jaar oud. De dooden uit bet publiek zfn twee vrouwen, een 23-jarig drukke* uit Fontaine blesu, die zich juist ëenige dager, geleden verloofd bad, een toeschouwer uit Par|§ en twee artilleristen uit het garnizoen Fontainebleau. Eén van de gewonden is in bet ziekenhuis gestorven. De oorzaak van het ongeluk staat nog niet vast. Naar men zegt, stak vlak voor den Bugatti-wagen een bond de baan over. De toeschouwers trachtten toen den bestuur der opmerkzaam te maken. Lora werd bierdoor afgeleid, soodat bf het beheer over zfn machine verloor, die met een snelheid reed van 180 K.M. per uur. De wagen reed op de toeschouwers in en bleef steken tegen een boom. De eerste aanblik, nadat men tot bezin ning was gekomen, was verscbrikkelf k. Men zag bet hoofd van een vrouw, dat gebeel van den romp gescbeiden lag. Daarnaast lagen de twee gedoode soldaten met vertrokken gezichten. Van een man waren de beide beenen afgerukt. Een jongen van tien jaar riep om sin broer, builende, maar hf was hem alken maar kw|t geaakt. BQ ondersoek van bef wrak van den auto is nader gebleken, dat deze fouten vertoonde. Een van de remmen was on derweg verloren. Toen de wagen meteen snelheid van 170 K.M. reed, wilde de be stuurde? remmen, doch aangezien slechts aan één side de rem werkte, vloog de wagen op de toeschouwers in. Bovendien is gebleken, dat in tegenstelling met de politie-bepaiingen, de toeschouwers te dicht bl de,baan stonden. PLAATSELIJK NIEUWS Sappemeer, 15 Mei. B| de a.g. hooid- akte-exêinens te Groningen werden o.s. be noemd voor onderwas en opvoeding de heer Joh. Klasens b. e. s. te Hoogesatd en voor Ned. Taal en Letterkunde de heer E. Stel, leeraar R. H. B. S., alhier. 15 Mei. Bf onderhandschs aanbe steding onder architectuur van den beer j. Bruggema te Veendam is de bouw van een landhuis in het Oasterpark ten verzoe ke van den beer H. Haitlief opgedragen aan den beer K. Mantjes te Wesferlee. Op de Internationale bonden tentoon stelling j.I. Zondag gehouden te Arnhem behaalde de heer Koeneman Stationsstraat alhier, wederom een schitterend succes met zfn Bouvier „Kambora". Dit prachtig dier behaalde hef Reserve- Kampicerifccasp. een le en 2e prfs en 3 speciale prfzen. 14 Mei. Onder voorzitterschap van den heer A. Venerea werd Zaterdagavond in 't café Spiekman, alhier, de alg. jaarl. ledenvergadering gehouden van de bengel club „Sappemeer en Omstreken" welke bijeenkomst vrf goed bezocht was. Uit bet jaarverslag van de secretaris, de heer H. Voort, bieek, dat het afgeloopen jaar een vrf druk viachjaar was geweest. Het ledental was stabiel gebleven en be droeg 70. Hierna volgde het finasiiëel verslag van den penningmeester, ds heer H. Tamminga, ook de finantieele uitkomsten bleken gunstig er was een aardig batig saldo. De eerste wedstild werd vastgesteld op 3 juni a.s. op het Zuid laar der meer bi v. d Schuur. In principe werd besloten deel te nemen aan de jubileum wedstrfden te Farmsum op 19 Augustus 1934 uitgeschreven door de hengelclub „Neutraal" aldaar, ter herdenking van het 10-jarig bestaan. Even als het vorig jaar zal bet bestuur consenten aanvragen b| bet Waterschap Duurswold. Hierna sluiting. Op 21 Mei a.s. (2e Pinksterdag) zal op de Burcht te Wedde gehouden worden een eerste Landdag der N. S. B. voor de drie Noordelfke Gewesten. Aanvankeifk zou die Landdag te Ter Apel plaats vinden, doch den pachter der Stadsgronden werd door den Burgemeester der Gemeente Gro ningen verboden dien Landdag in de bos- schen van Ter Apel te houden. Als sprekers zullen dien dag onder meer optreden de beeren Musaert, van Geelker ken, Krulzinga, van Duyl en Vlekke. (Zie verder advertentie in dit no.) 1 Hoogezand. Bf den schoonmaak was vergeten om de losse trap weer beboorlfk 'in den kelder te piaatsen, met het onge lukkig gevolg, dat de 76 - jarige eebtgenoote van den bekenden haringventer joch m Visser, alhier, daarin neertuimelde. y Het liep betrekkelfk gunstig af. Wel werd de hulp van dr. Jensetna ingeroepen en raadde die overbrenging naar Groningen "aan, docb daar bleek, dat enkel de peezen wan het rechterbeen waren gescheurd, zoo dat eenige weken rust alle hoop geven op herstel, 15 Mei. Dezen ochtend te ongeveer half acht bad de 20-jarige Coenraad Nieboer van Musselkanaal bier bf de Hoogezandster- brug een vr| ernstig ongeval. De vracht auto bestuurd door zin broer, die eenige .oogen blikken voor de geopende brug had gewacht, zette zich in beweging terwfl Coenraad, die naast de auto nog een pak bad terecht gelegd, op de reeds in bewe ging zlnde auto wilde springen. fe Dit werd hem noodlottig. Hl gleed van de treeplank kwam te vallen juist voor het achterwiel dat hem over hef rechterdij been -ging. Onder hevige pfn werd het slacht offer bf Ds. Oldeman binnengedragen waar de doktoren Blonk en Holtkamp een heup- ontwrichting en eenige linkerbeenverwon dingen constateerden. Opname in bet zie kenhuis teGroningen achten sl noodsakelik. Kropswolde, 14 Mei. Bf de trebkirg van de verloting ten bate der korfbalve?. „Viot" in het café Kioosterhuis, vielen de O'ffsen op de voterada mummers; 480 385 234 395 304 332 427 485 246 88 121 429 68 457 301 190 73 164 213 336 28 160 409 428 253 153 168 459 431 483 437 273 14 257 159 411 493 54 421 34 85 188 352 464 495 16 497 406 11 231 324 404 313 39 414 426 307 319. Zuidbroek M«t aanvankeifk 16 Iedan is opusïicht esn kOïfbaSvereenigitig „'tOver- schoijs". T01 bestuur zfn verkozen de heeren j. Molog, B. v. d. Wal H. v. d. Wal alhier resp. als voors. s«cr. en penningmeester, M?j. J, Veentje Sappemeer en Mej F. Ve- nerna van Zuldbioek. Na de opheffing van de 0.I.1, in het Westeinde op 1 Mei werden door de bal dadige jeugd een 20 tal ruiten der lokalen Ingeworpen. Het gelukte de gemeente-po- litie spoedig een 7 tal jongens tot beken tenis te brengen. 14 Mei. Ouder architectuur van den heer G. J. Wichrrtjes van Sappemeer werd in bef hotel Bulging, ten verzoeke van de heeren J. Bos, Sappemeer en G. v. Dfken en G. Schaap te Hoogezand, aanbesteed onder nadere goedkeuring van B. en W. Het afbreken van een bestaand perceel en bet ter plaatse bouwen van een slagerf met bovenwoning enz. ter oppervlakte van ca. 275 vierb. M. Ingeschreven op: A. de Bouw. J. Kwant, Veendam f 12.770 Kuiper en v. d. Baan, Muntendam - 12.625 B. Kremer, Hoogesasd - 12.540 M. Scheen, Marfenshoek - 12.300 G. Sftgema, Siddsburen - 12.180 Gebr. Schenkel, Veendam - 12.100 H. Fekken, Wüdervank - 12.086 Stfkel en Zoon, Scbeemda - 11.990 O. de jong, Wüdervank - 11.960 H. v. Delden, Beerta - 11.945 R. Schenkel, Muntendam - 11.820 Gebr. Plukker, Sappemeer - 11.790 K. Frans, Meeden - 11.785 C. Prummei, Veendam - 11.666 Gebr. ten Hof, Wüdervank - 11.642 Gebr. Schreuder, Zuidbroek - 11.587 H. v. d. Werf, Westerbroek - 11.546 K- Schipper, Appingedam - 11.295 S. Ridderbos, Meeden - 11.178 Blaauw en Wetpgrbroefe, Sappemeer - 11.000 Kruifer en Koning, Sapp*mter - 10.958 J. v. d. Meer, Sappemeer - 10 860 Gebr. Lenting, Nooidbroek - 10.573 Akkerman en Msdendorp, Sappem. - 10.555 B. Loodgieters- en Sanitaire werken. W. J. Scholte, Sappemeer f 793 B. Brian, Heilum - 758 M. ten Hove, Noordbroek - 752 R. v. d. Vees, Scheemda - 726 K. Beishulzen en Zoon, Sappemeer - 705 G. Rottiné, Noordbroek - 692 O. Gorens, Sappemeer - 630 Fa. A. en G. Koerts, Zuidbroek - 598 gelascbt - 548 Wedda en Mulder, Borgetcompagnte en Sappemeer - 586 Fa. Gebr. Hamster, Zuidbroek - 582 gelascbt - 547 B. R. Smit en M. Fruikma, Zuidbroek - 551 gelascbt - 531 C. Electr. Installatie. K. Beishulzen en Zoon, Sappemeer f 545.00 M. ten Hove, Noordbroek - 472,00 H. Pentinga, - 464 00 H. G. Eekels, Hoogezand - 444.50 Fa. Gebr. Hamster, Zuidbroek - 425 00 O. Gorens, Sappemeer - 397.00 W. Scholte, Sappemeer - 395.00 Fa. A. en G. Koerts, Zuidbroek - 391.00 D. Glas-, Verf en Befaangwerken. j. v. d. Veen, Sappemeer f 1038 C. Veenma, - 750 H. Abbaa, - 718 B. H. Teubea, Martensboek - 695 Gegund aan de laagste inschr|veri. Harkstede. Staalstra heeft zin speel tuin Hemelvaartsdag weer voor het publiek geopend. Ds tuin is weet keurig bfgcwrrkt en opgefleurd en met nieuwe attracties aangevuld. De opening werd ingezet met een fuin- concert door bet muziekcorps „Excelsior" directeur de heer van Tingeren van Noord- dfk, die met zfn lustige tonen vrf wat publiek lokte, ter afwisseling gaf een gezellig orkestje onder leiding van den beer P, Kos van Groningen, de danslasflgen gelegenheid zicb te vermaken op de dansvloer, welk dansen later werd voort gezet op de bovenzaal. Het mooie weer werkte mee tot een welgeslaagde dag. Roden. Zatermiddag heeft te Peizerwold een droevig ongeval plaats gevonden. De zeventienjarige A. B., zoon van den ge meente-secretaris van Roden, keerde per tram uit Groningen huiswaarts. Tijdens den rif is bf staande op het balcon van hef rliuig vermoedelijk met zfn boven lichaam te ver naar buiten gebogen, met het noodlottige gevolg, dat b| mat zfn hoofd tegen de langs de trambaan staande boomeu is geslagen en uit bet rffuig op den weg is gevallen. De jongen werd zoo ernstig gewond, dat hl enkele oogeriblikkea later overleed. Koekange. Gistermorgen geraakte de vrachtwagen van den vrachtrf der KI. Smiuk van Koekange bij den overgang van dm Dwarsdfk onder den trein. Smink werd gedood. De auto werd gebeel vernield. Meppel. Maandagavond balf vff heeft op den Staphorsterweg een vreeself k auto ongeluk plaats gevonden. De 8-jarige jan, zoontje van den beer R. Siersema, was uit schooi gekomen en was gaan fietsen. Ongeveer een week geleden had b| dit geleerd. Onbedreven als h| nog was en zonder links of rechts te kfksr, reed in volle vaart uit den voortuis de? ouderlfke woning over den dam den druk ken verkeersweg op, waar op hetzelfde oogenblik een auto passeerde, bestuurd door den heer jbr. Mr. T. H. van Kinschot, burg. der gem. Alkmaar (vroeger Zuidlaren) Deze trachtte nog door uit alle macht te remmen en hef sfuur om te gooien, een aasrfding te voorkomen, maar dit mocht niet meer baten. Twee wielen gingen het kereltje over het hoofd. Het was op slag dood. Eerste steenlegging der nieuwe Papierfabriek van de Fa.W.A. Schellen, Sappemeer. Gisterenmiddag had in hst bfxfn van tal var; gencodlgdsn, kantoor- en fabdeks- personeel, de eerste steenlegging plaate van de nieuwe fabriek, door den Weted. Gestr. Heer Mr. H. E. Oving, president- commissaris der N.V. Na een speciaal welkomstwoord aan Burgemeester Jonkeren, de commissarissen de heeren Groenman, Koning endeMuirck Keizer, aan ds bultenlandiche fseeren Dr. Heller, Ir. Göbring, Dr. Scblüïer en Ir. Coësmann, Ir. Schmidt, de heeren Wilde- boer en Diewu, die allen aan den bouw van deze fabriek hadden meegewerkt, gaf de beer OVING een kort overzicht van bet ontstaan en werken van de oude sfroo- carior fabriek. In 1854 werd door den grondvester der firma, wflen den heer W. A. Schotten, in Sappemeer een brandeef en distilleerders gebouwd. Deze fabriek werd in 1878 veranderd in een gfroocarton- en papier fabriek. Van 1878 dus dateert ds fabricage vas dis artikelen door W. A. Scholten. De fabriek stond hie? aan bef Wksschoier- diep. Na zfn dood in 1892 weiden de zaken voortgezet onder leiding van den heer J. E. Schotten. Deze gevoelde weinig voor de cartorfabricage. Toen hf dé mogellkheid meende te zien om carton uit veen te maken, werd de grootste carionmacbine uit de fabriek genomen en naar Klazinaveen vervoerd. De «xploitsfle van de Veenderf ging j. E. Scholten nader aan hei hart, dan ds fabriek te Sappemeer. Zoo bleef er maar een klein fabriekje over. Zoo was de toe stand toen spreker in 1900 in de firma werd opgenomen en speciaal belast werd met het beheer der Cartonfabriek en der Veenderf, turfstrooiseifabriek en tusfearion- fabrtek te Kiazienaveen. Toen het bleek, dat de fabricage van turfcarton te K'azicnaveen niet loonend wat, werd in 1904 de nieuwe fabriek te Sappemeer gebouwd, die een tijdlaag een bezienswaardigheid geweest is in deze streek. De nieuwe papiermachine to. 1 met een breedte van 2.70 M. is geruimen tfd een der grootste stroocartonmachir.es van de wereld geweekt. Deze fabriek heeft voor kort behoorlek gewerkt en de aandeelhouders hebban zich niet te beklager; bungeld in de on derneming te hebben gestoken. Door de crisis is de toestand anders geworden. De concurrentie voornamellk mei de Coöperatieve fabrieken is scherper dan ooit en de ps|s van het ssroocarton Is gedaaid tot een ongekend laag c|fer. Het artikel Striiopapier is vrf wel van de markt verdreven door het grfs papier. Dlt was voor de directie de aanleiding om ook grfspapler te gaan vervaardigen, ofschoon dit aanvankeifkgoed ging begreep men, dat de fabricage van dit artikel op Stroo papiermachines Kist rationeel was. Dit is de aanleiding geweest tot het bouwen van deze nieuwe fabJek. jarenlang beef! het bestuur ds Reserve kas daartoe verskrkf en alzoo de gelden hiervoor opgespaard. Het beef uur heg ft saer groot vertrouwen in d@ firma Volgt te Heidenheim die de machines levert, ia den heer Dr. Scblüler te Dortmund, dig de architectuur op zich heeft genomen en in de fa. Kool en Wil- deboer te Hoogkerk die de betonwerken uitvoert. Men ontveinst zich niet, dat het besluit tot den bouw van deze fabriek is een zeer gewichtig besluit, even gewichtig als die van voor 30 jaar doch w! weten dat de Directie zich met hart en ziel zal toe leggen op de taak hun op de schouders gelegd en dat het personeel en de werk lieden haar daarbf zullen steunen in de overtuiging dat alken door samenwerking van alle krachten het doel in ons aller belang kan worden bereikt. Hartelfk dank brengt Mr. Oving ten slotts aan de firma Kool en Wüdeboer, die belangeloos den steen beeft vervaardigd en met de beste wenichen voor de toekomst verklaart spr. den eersten steen te leggen. Applaus. Hierna sprak Burgemeester JONKEREN. Tot nog toe hebben wfzegt spr., in stilte met welgevallen bet oog gericht op deze fabriek, op deze werkplaats in het groot. Het was een blik van welgevallen en dank baarheid. Spr. weet ook, dat wanneer hf dit zegt, dat hij spreekt namens het Ge meentebestuur. Stilleggen van Scholten's fabriek zcu Sappemeer binnenkort maken tot een gesaneerde Gemeente. Spr. wf si dan op de goede verstandhou- dirg met de Diffctie. De geest van wel willendheid waarmee se het Gemeentebe stuur tegemoet treedt is ook in het overig personeel, zoowei van het kantoor als uit de f&briek. Met dankbaarheid maakt spr, melding var; de medewerking van „Cartona" aan bet Pelikaan-Comité. Met den ruimen bouw handelt Uwe Ven nootschap in den geest van den grondleg ger Uwer Industrie en wordt de weg ge volgd, die door d«n grooten industrieel E. Scholtsn is ingeslagen. Het is goed groote figuren te volgen. Daarmee wordt bun nagedachtenis het best grëerd. Niettegen staande de crisis bouwt Uwe vennootschap een nieuwe fabriek. De uit de grond op- ijzende muren zulten de hoop doen teiug- kseren ea het nieuws gebouw za! voor ons staan ais een lymbool van vast vertrouwen !h ds toekomst. Ns nog gewezen te heb bes op de groo 8 voorrang die de arbei der heeft werkzaam te mogen sfn op deze fgbrlek eindigde de heer Jonkeren met de hoop uit te spreker, dat de economische omstandigheden hst aan ds nieuwe fabriek in de toekomst veroorloven, dat zf in nog ruimere mate en aan nog meerdere gezin nen ten zegen mag zfn. Applaus. Hierna verrichtte Mr. OVING Ids eersts steenlegging!. Een eenvoudige marmeren plaat in den voorgevel vsn de fabriek, waarin gebeiteld de woorden: „Oe eerste steen gelegd door Mr. H. E. Oving, bf de uitbreiding der fabriek 15 Mei 1934". Vervolgen® werd nog feet woord gevoerd door de beeren Dr. Schiüier, Ir. Crossmrnn, Ir. Schmidt en Wüdeboer, die allen hunne oprech'e wenscben uitspraken voor den verderen groei en bloei van de fabriek. „Cartona", onder leiding van den beer Bouman bad gedurende deze plechtigheid senige nummers ten beste gegeven. Het moment van de steenlegging werd nog even op ds gevoelige plaat vastgelegd, waarna men zich in het keurig versierde fcpstiiielokaal van „Cartona" nog eenigen r|d gezellig onderhield bf een kop thee, waar de heeren Landweer en Beekhuis als directie de functie vas gaatheeren waar namen. Ook osze besta gelukwentchen voor het weislagen van deze nieuwe onder neming. Volksfeesten Zuidbroek. Tooneelwedstrfd. Voor een talrfk publiek vond Zaterdag avond in het ruime sportgebouw der V. v. V. een Tooneelwedstrfd plaats, waaraan door een 4-tal Kamers werd deelgenomen. Ais juryleden fungeerden de beeren H. E. Buurma van Zuidbroek, j. de Wit vaa Groningen en R. Marring van Hoogezand. Er werd gespeeld in twee rubrirken n.i. stukken in bet dialect en bet Hollandsch. De prfzen, bestaande uit medailles en en personeels prfzen voor dame en heer, werden toegekend aan: le p?. gouden medaille san ds R«d. Ka mer „D. E, S." van Noordbroek met „le hemmen tnor zoo gain witf" van H. B. Broekema. 2e pr. zilveren medaille aan de fooneel- cluö „Aduado" vats Wiasum met „Bobbels is veurzitter worden" van H. B. Broekema. le pr. gouden medaille aan de tooneel- vercen. „O de? Oas" van Groningen met „De Aardschok", van Otlo Harting. 2e p?. zilveren medaille aan de tooseel- vereen. „V. O. P." van Groningen met „De mrobt der vrouw", van j. J. Rentmeester. Personeels prfzen, zilveren medailles, werden toegekend a&n m? j. L. Blaauw van Noordbroek als „Knelske" en aan den heer J. Balk van Winsura ais „Bobbels". Da prfzen werden met een gepast woord door den beer de Wit uitgereikt, waarna met een gezellig bal den uiterst goed ge slaagden avond wad besloten. Paarderenner. De rennen uitgeschreven door het Bestuur der Vsreen. voor Volksvermaken en gehou den op de prachtigs baan op het Sportter rein stonden Zondagmiddag i i een teeken van groote belangstelling. Hoewel bet aantal aangegeven en opge komen paarden niet groot was, n.l. 8, werd er een A en B draverij geboudan, waarbij we met voldoening kunnen const a teer en, dat deze sport in zeer goeden smaak viel. Na m.'.erdere spannende ritten was de uitslag als volgt: A Draverij le p?. f 60.— H. Werk«mavariOudr:Pekda met „Stormklokke". 2s pr. f 10.— J, Hacker van Zevenhuizen met „Inan". 3 Draverij: le pr. f 40.— A. A. Waarheid van Oude Pekela met „Condole". 2e pr. f 20. F. Hammings var3 Arüoomet Pëtst Laska". 3e pr. f 10.— H. Werkema van Oude Pekela met Honeymoon". INGEZONDEN. Sappemeer, Md 1934. Mijnheer de Redacteur 1 Bf het huisbezoek blfkt de plaatselijke Commissie tot verweer tegen ve pllcbte aansluiting b| do waterleiding, dat velen onzer inwoners bet streven en doel onzer Commissie niet begrfpen, daarom zf het volgende ter opheldering gewensebt: ln ds eerste plaats willen wf er op wfzen, dat de thans gevoerd wordende aciie niet beoogt bet tegen gaan cf ont raden tot aansluiting bf de waterleiding. Ons eenig doel is te ontkemen aan de thans geldende „verplichte aansluiting". Onze Commissie maakt zich sterk, dat deze ons opgelegde verplichting niet houd baar is en wel om de volgende redenen: De gemeenteraden hebben deze ver plichting aanvaard op verklaring van de zfde der Waterleiding dat de abonnemen ten niet hooger souden worden dan een zeker bedrag. Thans blfkt dat dit bedrag ongeveer bet dubbele is. Wf wentcben het aan onze lezers, die in zaken sfn, over te laten hoe zf dergeifke handelingen wel zullen quallficeeren, docb indisn gf inwoners van Sappemeer U tot een geheel vormt, of wei U aansluit bf het Comité tot verweer tegen verplichte aansluiting, zal» zeer zeker in hoogste Instantie de misleidende voorsteller de verliezende partf zfn. Hrlpt mede de zware last U door ver plichte aassluiting op Uw schouders gelegd af te wentelen door lid te worden van de plaatselfke Commissie tct verweer tegen verplichte aansluiting. HET BESTUUR. VOETBAL Van der Meulen gaaf mee naar Milaan! De oud-aanvoerder van het Nederlandscha elftal heeft sicb berchikbaar gesteld voo? den strfd om bet wereldkampioenschap. Da Technische Commiistie heeft dit aan bod gaarne aanvaard, daar zf overtuigd ie, dat dezs daad van den oudasnvoerder van bef Nederlandsche elfial niet alleen met geestdrift ontvangen zal worden, maai voor al omdat ze meent, dat dit aanbod een gunstig moreel effect op de geheele ploeg zal hebbrn. In bet verslag F. V. V.- G. V. A. V.III en in het conjpstitielfstjs voorkomende op de voorpagina van dit no. staat abusieve- !f k vermeld F. V, V. 8 punten uit 5 wed strlden, dit moet zfn: 10 punten uit 6 wedstrijden KWE&KERSBELANGEN. Als gswiebt van Spitskool moet voortaan opgfgeven worden het gewicht van köol met 3 schutbladen. Szpp?meer, 15 Mei 1934. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN ¥eetbalv©re©niging „H. S. C." Hoogezand - Sappemeer. Wüdatffdprogramraa voor a.s. Zondag (le Pinksterdag). H. S. C. I—Ds Kooi I. Aanvang 2H uur. Ds opstelling wordt a.s. Zaterdag gepu bliceerd. De Secretaris. Offflcleele ftfledecteellngen Bestuursvergadering cp Pinkstermaandag voormiddag 10 uur in't Bontebuis. Opkomst noodzakelfkoo^t T. C en Spelleden. Ds quiiantis's, welke bf le aanbieding werden geweigerd, zullen thans opnieuw worden aangeboden. Men gelieve de bode niet weer weg te zenden met de opmer king, dat aan de les zal worden betaald, daar hiervoor in het begin van ied r kwar taal gelegenheid wordt gegeven. Zaterdagavond a.s. Turnkring vergadering te Groningen. Sappemeer, 16 Mai '34. De Secretaris S. BLAAUW. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Gymnastlekvereon. „W. I. K." Zondag a.g. K. N. G. V. wandeltocht uifgerchreven door G. H. C. C. Quick te Groningen, afstand 30 K.M., inschrijfgeld 50 ets. Aangifte hiervoor voor Donderdag avond 8 uu? bf ondergeteekende. Sappemeer, 16 Mei 1934. De Secretaresse. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Korfbalvereeniging „U. N, I." HoogezandSappemeer. Zondag 20 Md (Ie Pinksterdag) rpeelf het eerste twaalftal tegen Rboda I te Berg weg. Aanvang 3 uur. Vertrek per flets Hoogezandsterbrug om 2 uur. Dames; G. Maatjes, H. Scboltens, W. Brouwer, J Leidekker, J. Jung- rnan, L. Smits. Heeren: J. Piest, J. Schllikebir, P.Broe kema, K. Scblüiebir, Klein, H. Winckebach. Maandag 21 Mei (2e Pinksterdag) speelt het 2: twaaiflal een thuiswedstrfd tegen Rbcda II. Aanvang 3 uur. Dames: J. Leidekker. A. Kraster, H. Meerman, L, Martfn, G. Dfk, L. Smits. HeerenG. Maatjes, B. Fledderman, R. Leidekker, L. Mefer, W. Rf kens, F. v. Meurs. De heeren maken het veid in orde om half dfk Zondag 27 Mei nemen beide twaalftallen deel aan de N. K. V. seiiewedstrfden te Veendam. Denken de leden er aan dat er 's mor gens moet worden gespeeld? Heden (Woensdag) avond Training. Aan vang half acht. Alter Opkomst gewensebt 1 Hoogezand, 16 Mei 1934. - De Srcetaris. Marktbericht van de Vereenlging. „DE BEURS". GRONINGEN, 15 Mei 1934 Rogge N. Wii Roode Tarwe 100K.G. Witte Tarwe 100 100 intergerst 100 Zomergerst 100 Zwanenhalsgerst WitteHaver 100 Nw. Witte Haver Gele Haver 100 Zw. Haver N. 100 Rozfne Erwten 100 Blauwp.erwten 100 N.groene erwten 100 Schokker 100 Paardeboonen 100 Wierdeboonen 100 Waalsche Boonen Duiveboonen Koolzaad N. 100 Karwfzaad N. 100 GeelMosterdzaad Kanariezaad 100 KG. Spaansch kanariezaad Lfnzaad blauwbloei Lfnzaad witbloei Blauw Maanzaad 100 - 0.C0—0.00 - 0.00—0.00 - 7.10—7 60 - 4.10-4.40 - 4.25—4.70 - 0.00-0.00 - 5.10—5.40 - 000.—0.00 - 0.00—0.00 - 4.25-4.80 - 0.00—00.00 - 0.00—00.00 - 5.50-800 - 0.00—0.00 - 0.00-0.00 - 0.00—0.00 - 0.00—0.00 - 0.00—0.00 - 0.00-00.00 - 17.00-21.50 - 9.00-12.75 - 0.00—0.00 - 0.00—00.00 0.00-0.00 0.00—0.00 1250—15.75 Buitenlandsche Rogge en Gerst werden als volgt verkocht: Rogge 100 K.G. 0.00-0.00 Voergerst 100 4.70—5.00 Platte mals 100 4.80-5.20 Ronde mals 100 5.00—5.30 De korting en bfbetaling bedraagt per 100 kg. voor: Rogge 70 K.G. 5 cent per kilo Kanariezaad 70 5 Winter Gerst 60 5 Zomer Gerst 65 Allebaversoorten. 46

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1934 | | pagina 2