SPAARBANKZITTING PAARDENVLEESCH LEVITUS, ZWEMBAD „NERO" InrichtingGEOPEND SCHOENEN. SCHOENEN. 0. BAAS, Winkelhoek, Sappemeer. Haast U! Haast U! A. B. REMKES Jr. Kruidenierszaak JAN SMID, DRU KWERKEN. Drukkerij DIJKHUIS zwaar gem. Voer JO KOENEMAN, HAMPUNTEN HALLO! NIEMEIJER's KOFFIE J. KLIPHUIS, Deze week! Magere Rolhammetjes Rundvleesch Openbaar Slachthuis Bouwterrein Afbraak ssyMt"934- Bakkerij beeft overgedragen hedenmiddag gesloten. Os Nedsrlandschs Bank N,V. Ledikanten, Matrassen, Karpetten, Matten, SAPPEMEER. Alles voor een Kwartje FirmaKreuger, Gevulde Bloemenmanden J. HUIZINGA, A. SCHEPER, Fa. KREUGER Sappamaar, Morpn lijdelijk DAGMEISJE, Loopjongen 2 èSdeiflit Kweekersgiond eigengemaakts Mslkkarren Net Kosthnis aangeboden Brood-, Koek- en Banketbakkerij H. J. SWARTS. Het KANTOOR 't Hotel BUINING, TOELATINGSEXAMEN H. B. S. Komt @n Ziet! .MUNTENDAM. Tarieven en Badtijden als 't vorig jaar. mm weer eene verrassing, ZEIL en andere Vloerbedekking Extra aanbieding Wolmatrassen, Heerenstraat, Sappemeer. 35 cent per pond 45 cent per pond Druivenkrenters, te koop en Tuinbanken. vaste ZEILBOOT GRONINGEN, 15 Mel. Ie soort 2e soort Kalf- en melkk.f 220- 240 f 180—210 Kalfvaarzen - 180—200 - 140—160 Vroegm.koelen f 160—180 - 130150 Voorj. kalv. koeien - 000-000 - 000 000 Vare koeien f 150-160 -100-120 Vaarzen - 000— 0L0 - 00—00 Stierenp.k.g.-0,44 Q.46 - 0,360,38 Slachtvee - 0.52-0.55 - 0,42 - 0,46 p. kg. slacbtgewicht. V. Kalveren -0.44- 0 46-0.36-0.40 Melkscbapen -12—16 Weide echapen f 1013 Weideiaromeren - 3.50—6.00 Vette lammeren 8-10.00 Vette Schapen - 22—26 16—21 Biggen! 5.00-8 00 l.fO—1.20de w. V. Varkens - 0,27-0,28-0,25—0.26 Zouters - 0.25—0.27 De aanvoer van vee bestond heden uit 1166 koeien, 829 kalveren 353 schapen, 538 varkens, 373 biggen, 64 paarden, 15 bokken, 3482 lammeren. Totaal 6820 stuks. Eiernoteering. GroothandelKipeieren f 1.60— 2.00 per 100 siuks. Kleinhandel f 0 60 de 20 stuks. Eieren iets booger. Groentevulling floogezsnd—Sappemeer 14 Mei. Eng. Kaskomkcmmers le kwal. f 8.80—10.40 2e kwal. f 6.80-690 Rfcn Komkommers le kwal. i 9.80-12.70 2s kwal. 1 8.93- 9.80 Bloemkool le kwal. f 17.00-20.00 2e kwal. f 12.00— 16.00 Spitse kool f 5.00- 10.00 Kropsla f 0.80-250 per 100 stukr. Radfs f 0.60-1.40 Rabarber f 1.40-2.20 Peen f 7,60-10.00 per 100 bos. Asperges 1 0.22—0.24 per bos. Spinazie f 2.00- 4.50 Postelein f 4.00-5.20 SnQmoes f 2.60-340 Tomaten A f25.00-28.00 B f24.00 C f26.00—27.00 per 100 pond. Aardbeien f 0.41 per pond. Komkommerstek f 0 02—0.10 per K G. Rfen Komkommers aanvoer 6C000 stuks. Openbare Leeszaal en Uitleen-Bibliotheek. Nieuwe aanwinsten. - Boenin. Mitja's ltelde. Schendel. De Waterman. Székely-Lulofs. De andere wereld. Galsworthy. Over the river. Malraux. La condition bumaine. Schalit Na?renparadies. Bierens de Haan Wereldorde en geestesleven. Domintcus van den Berg. Hand boek radio-techniek. Fischer. De Jeugd in nood. Halle. De Vrouw in Sowjet- Rusland. Kastein. Een geschiedenis der Joden. Katz. Heitere Tage mit braunen Menscben. Stanley Jones. Christus langs den I d lichen heir weg. Toepoel. Onze henden. Vlruly. We vlogen naar Ind'.ë. ADVERTENT1ËN. In plaats van Kaarten. V Verloofd: A. BAKEMA en H. J. DE WIT. Zuidbroek, Westeind C 31. Van Royenstraat, Oost 146. Eerste Pinksterdag. V Verloofd: J. MOESKER en W. SCHEERINGA Fz. Slochteren, 21 w 1934 Sappemeer, I M mtl iy"M* G. KOOPMANS en E. VAN IDDEKINGE, geven kennis van bun voorgenomen Huwelflk op 1 Juni a.s. te Sap pemeer. Toekomstig adres: Wollebrandtstraat 1, Alkmaar. V Maandag 21 Mei, hopen onze geliefde Ouders D. DE VRIES en T. DE VRIES-Nip hunne 25-jarige Echtvereeni- ging te berdenken. Sappemeer, Middenstr. 42a. Hunne dankbare Kinderen LIEUWE en GERRIT. Donderdag 17 Mei on.se geliefde 1934, hopen Ouders WILHELMUS SCHEPER en J1TSKE VENEMA hunne 40 jarige Echtvereenl- ging te berdenken. bOOGEZAND, Werf kade 6!. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Kleinkinderen en Verloofde. V Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder PIETERKJE OP 'T HOLT in den ouderdom vsn 78 jaar. Sappemeer, den 13 Md 1934. L. DE WIND—Wijnsema K. DE WIND. G. NIELAND-WijnSEMA. K. NIELAND. J. DODDEMA—Wijnsema H. DODDEMA. Heden overleed, zacht en kaim. na een kortstondige ziekte, onze geliefde Moeder, Bshuwd-, Groot- en Overgrootmoeder HINDERKIEN MARTENS, weduwe van Aldert Nap, in den oudst dom van 85 jaar. WlLDERVANK, 13 Msl 1934. Namens de Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen. De begrafenis zal p'aafs hebben Vrijdagmiddag 1H uur, vanaf ten huize M. NAP, Middenverlaat, Wildervaok. Ondergeteekende bericht aan de inwo ners van Sappemeer, Hoogezand en Omstre ken, dat|bl z|?;e aan zfn zoon. Tevens DANK zeggsnd voor het genoten vertrouwen beveelt ts| z|n opvolger in de gunst aan. Sappemeer, Mei 1934. L. SWARTS, Noorderstraat 169. Verwfzersds naar bet bovenstaande beveel' ondergeteekerde sicb beleefd san bl het publiek, zullende zorg dragen voor nette en vlugge bediening, hopende zich het ver trouwen waardig te maken. P.S. De ZAAK is van hst Correspondentschap HOOGEZAND-SAPPEMEER var. Amsterdam, Is Zaterdag 19 Mol slechts geopend van 910 uur. in ZUIDBROEK op Donderdag 17 Mei 1934, r.m. 5-8 uur; op Donderdag 24 Mei 1934, p.m. 6 8 uur. opleiding hiervoor door J WIERTSEMA, Onderw^zer, Middenstraat 71, Sappemeer. Voor de Feestdagen extra kwaliteit versch te bekomen, vanaf 20 cent bet pd. Beleefd aanbevelend, PAAROENSLAQERIJ, Betreffende^ de Bsdtfden de volgende aanvulling Openstelling op Zon- en Feestdagen ook des namid dags tegen betaling Voor LEDEN gebruikers a 5 cent per bad en per persoon. NIET LEDEN ^25 UREN: 3 4 DAMESBAD 4—6 FAMILIEBAD, (toegankeifk van ouders en kinderen onder cuderllk toezicht.) 6-7 HEERENBAD. Verder gesloten. Kaarten aan de Badinrichting te bevragen. De Srcr.H. R. KLEVERING. Onze GROOTE RECLAMEVERKOOP duurt nog TOT EN MET ZATERDAG 10 uur. Zie de Etalages. Spotprijzen. bezorgt de afnemers voor de as. PINKSTERDAGEN MHAMKï^aV1 Iedere kooper van gemmgde waren h f 1.50 cf meer ontvangt bterbf a,S, Zaterdlag9 PDATIQ een "'n smakent,e 9ro°t® CAKE of UilJt I ld ROULETTETAART naar verkiezing. De prijzen welke Zaterdag jl. zijn vet meld in dit bladzijn nog geldig Verzuimt niet hiervan te profiteeren. L. W O L T E R S, Sluiskade 2, Martenshoek. Isir 0@i§ week voor 't laatst gratis naaien van GORDIJNEN. Denkt ook aan Onze tfdel|kc reclame van gratis Cocos bootden, enorme voorraad, lage prezen. wordt door ons GRATIS GELEGD. 3 deelig Peluw, prima vu"fog. f 11.70, 12.70, 13.50, 14.50. zeer voordeelig. 3H pond Japanrl&t 25 ct. 4 pak Vermicellie 25 1 pond zure Scb|fj?s 25 6 pond Gort 25 4 pak Lucifers 25 1 pond Bruis. Kermis 25 1 Frou Frou 25 3 PL'das 25 5 zakjes Blauw 25 5 pakjes Zeeppoeder 25 Beleefd aanbevelend 3H pond Tarwemaal 25 cf. 2 pond Sultana Rozfnen 25 1 Liter Inl. Boon en eng een Udema's Worst 25 6 rol Closetpapier 25 3 bussen Schuurpoeder 25 5 pakjes Pudding 25 1 pond Toffee's 25 3 pond Stroop 25 NETTE UITVOERING SPOEDIGE LEVERING Tel. No. 214 - SAPPEMEER. Eerste soort per 50 K.G. f 3.00. Prima zak Ocbtendvoer per 50 K.G. f 3.55. Ten Hope's Ochtendvoer per 50 K.G. f4 25 No. 2, No. 1 f4.50. Opfokvoer A en B 16 ct. pst K.G. per 10 K.G. f 1.50. Kuikenzaad A en B 10 ct. per K.G. per 10 KG, 90 ct. Ailes franco thuis. Tel. 270, SAPPEMEER. N.B. EIEREN worden tegen de hoogste markt van de groothandel ingeruild. Stationsstraat, Sappemeer. U ontvangt bij aankoop van 1 pond 40 ct. per pond, één half pond GRATIS 3 halve ponden samen 40 cf. Alleen bij SAPPEMEER OOST. TEL. 263. in vele soorten, lage prgzen. PALMEN, VARENS, HORTEN- TIA's, SNIJBLOEMEN. Levering van aile Bioemwerken, ah BRUIDSBOUQUETTEN, GRAFKRANSEN enz. Bloeiende Perkplanten GERANIUMS, BEGONIA'S, TAGETUS.NEMESIA's enz. Alle soorten Pootboonen STAMSLA, DUBB. WITTEN enz. HOOGEZAND. - Tel. 218. 1 Liter zoete Roode- en Witte W|n 1 Limonade 1 fl. Valives, samen f 1.00. 4 pak Vermicellie 25 ct. 3 s Maïzena 25 4 Lucifers 25 3 fl. Azgn 25 5 pak Zeeppoeder 25 5 pd. Rfst 25 5 pd. Gort 25 2 pak Sage 25 5 pak Pudding 25 6 vel Scbuurlinnen 25 2 doozen Brons 25 3 Was 25 3 Schoenpoets 25 3 zakjes Blauw 10 8 Notemuskaten 10 Vele soorten Koekjes, H pd. 10, 11 en 15 Spek, Vet en Worst. Margarine pd. 54 s Koffie ons 22 Kwatta Cacao pd. 25 Versche Eieren 20 stuks 44 Nagelkaas pd. 10 a HOOGEZAND. (achterbammetjes) vanaf 1 uur vtrferfgbaar aan het h 20 ct. per pond zonder been. Er biedt zich aan een nette Werkvrouw. Te bevr. Bureau dezes. Gevraagd eenlge nette Werkhuizen. Adres Bureau dezes. Gevraagd,'! voor|direcC zelfstandig kunne de werken. F. L. HENSEL, Hoogezand. Gevraagd R. SCHREUDER, Wickelhoek 18, Sappemeer. Gevraagd eenlge Jongens voor schoffelen en wieden, door L. VOS, Zuid broek, Westeind. Gevraagd een flinke Jongen, met boeren werk zaamheden bekend, door H. MUNNIK, Harkstede. Gevraagd 14 a 15 jaar, op Autodienat. Br. onder No. 74, Bureau dezes. Te huur gevraagd of Groenland, om te scheuren, met of zonder woning. Br. met opgaaf, ligging en prfs onder No. 75, Bureau dezes. Te koop eenlge vette Varkens, b| R. DOORNBOS, Acbterdiep 59. Te koop 7 Kippen, alle aan ds kg, met een Haan, ook wel 2 Kloeken met Kuikens, een Waterfiiter, zoo goed als nieuwe Laarzen en een Canapé bj J. J. HAVERKAMP, Guitpad. Te koop een Kloek met 11 Kuikens bf H. W. BOSS, Slager, Kiekterstraat. geschikt voor Winkelhuis of Garage, te Zuidbroek. Te bevragen b| G. SIJTSEMA, Aannemer, Siddeburen 2Te koop voor 3 of 6 bussen cp rf wielbanden Beleefd aanbevelend, A. WESTERDIEP, Nsvefslaan 13. alle dagen AFBRAAK PANNEN, DEUREN, RAMEN enz. Te bevï. op 't werk te Zuidbroek. Aannemer G. SIJTSEMA. Te koop een gebruikte boskooper model, compleet f40.—. G. OLTHOF, Kropiwolde. Te koop wegens ziekte, 2 vlak Breimachines, zoo goed als nieuw, bf J. HAAN, Zandelaan, Siddeburen. Te koop beste Voeraardappelen, 30 cent per H.L., J. DRAIJER, Slochterstraat 117» Te koop gave Voeraardappelen b| D. FRANSSENS, Acbterdiep 29. Te koop witte weekscbilde Pootboonen, zon der draad, bf K. MEIJER. Kostverloren, Zuidbroek. Te koop witte weekschilde- en Pronker Poot- en Eetboonen, K. BRINK, Spitsbergen. Te koop plm. 10.000 Lecerf Bloemkoolplan- ten en Roode, Witte en Savoye, H. T. DÉ BOER, Winschoten# Te huur voor direct of na overlsg een nette Woning aan de Hoofdweg Foxaol, wegens sterfgeval, le bevragen: J. S1EKMANS Borgwcg 19, Te huur gem. Zomerhuisjes te Zeegse. P. RONDA, Westlaren, Zuidlaren. m. of z. huiselijk verkeer. Verlengde Zuiderstraat 7, Hoogezand. Vraag en Aanbod TE KOOP puike Eefaardappelen van lichte Knikgrond, Populair en Noordeling, zonder afval f 1.75 per 50 kilo, bl D. LANDKROON, Slocbteistr. 91, MARKTNOTEERiNQ „De Tijdgeest" i

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1934 | | pagina 3