voor Landbouw, Handel en Nijverheid 46e Jaargang Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Witte Rozen. WOENSDAG 23 Mei 1934 No 41'1 PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. RubriekVraag en Aanbod 40 cent. UlTOAVE VAN J. G. DIJKHUIS, Sappemeer. Tel. Int. No. 214. Postrek. 171219. ABONNEMENTSPRIJS t Per 3 maanden 60 cent Franco per post 75 cent Bf vooruitbetaling. BU1TENLANDSCH NIEUWS. Groote brand te Chicago. Mülioenen schade. Zaterdagavond brak in bet bavendittrict van Chicago een geweldige brand uit. Door den sterken wind werden de vlammen too aangewakkerd, dat bet vuur weldra een uitgestrektheid bad van bfna 2 kilometer. De telefoonverbindingen z|n verwoest en het blusschingiwerk wordt door den lagen waterdruk, tengevolge van de droogte erg belemmerd. Twee motorspuiten zfn bf de blus8cbingspogingen totaal verbrand, omtrent het lot van de bemanning verkeert men nog in onzekerheid. Twaalf personen werden gewond, waar van twee ernstig. Na heldhaftige pogin- gicigen overmeesterde de brandweer de vuurzee. Drie groote pakhuizen, twee bankgebouwen, een hotel, een brouwer? en de Telefooncentrale z|n geheel ver woest. Men scbat de schade op een paar miilioen dollars. Bf dezen brand zfn 11 reusachtige vee stallen en meer dan 200 woonhuizen een prooi der vlammen geworden, hoofdzakelfk huizen, waarin beambten der vee-entrepots woonden. Over een uitgestrektbeid van meer dan een vierkante mfl is alles tot den grond toe afgebrand. Het aantal zwaar gewonden wordt thans opgegeven als 25, waarvan 11 brandweerlieden. Een der brandweerlieden wist vier personen achtereenvolgens uit de vuurzee te redden, maar liep daarbf zulke zware verwondingen op, dat bl spoedig orerleed. Ware de wind tfldens den brand niet gedraaid, dan zou de vuurzee niet te stuiten z|n geweest. De autoriteiten hechten weinig waarde aan de veronderstellingen dat de brand misschien door kwaadwilligen zou zfn aangestoken. Hier en daar vlamde het vuur Zondag weer op. Er zin nog steeds 68 machines in werking voor da nablussching. Vijftien honderd menschen moesten verbonden worden, wegens opgedaan letsel, waaronder 400 brandweerlieden van welke verscbeidene zeer ernstige brandwonden hebben opge kropen. De gehsele uitrusting van zes brandweer-afdeelicgen, ter waarde van zeventigduizend dollar is door bet vuur verwoest. Een heel leger van werklieden is bezig om inderhaast omheiningen en loodsen te maken ter berging van bet vee dat onderweg is naar de verbrande vee- entrepots. Een uur na bet eerste alarm woedde de brand over een uitgestrektheid van een vierkante mil. De telefoonverbindingen werden door bet vuur verwoest en twee bankgebouwen geraakten in brand. Groote rookwolken driven over bet zuldelfk deel der stad. Het blusscbingswerk wordt belemmerd door den lagen waterdruk als gevolg van de langdurige droogte. Hoeveel vee in de vlammen is omgekomen is nog onbekend. De vlammenzee bad weldra zulk een geweldigen omvang aangenomen, dat twee motorspuiten niet tfdig genoeg konden worden verwlderd en verbrandden. Men verkeert in het onzekere over het lot van de bemanning dezer spuiten. Het vuur in de brandhaard is nu aan het afnemen, doch de vlammen banen zich een weg naar de woonwlken in het Noord-Oostellk deel der stad, waaromheen een open terrein ligt. De brandweer hoopt op deze open plaats bet vuur meester te kunnen worden. Volgens de laatste berichten zin bf den geweldigen brand, die hier gewoed heeft, drie personen gedood en meer dan 150 gewond. Tweeduizend personen zin dakioos, daar bun woningen vernield zin. Gebleken is dat ook drie petroleum of benzine-reservoirs ontploft en in brand gevlogen zfn. Ofschoon men den brand thans meester is, blfft de brandweer de rookende puinhoopen nat houden. De aangerichte schade wordt op meer dan tien miilioen dollar geschat, doch men vreest, dat de schade in totaal wel tot 25 miilioen dollar zal stlgen. Men ge looft dat de brand ontstaan is door het achteloos wegwerpen van een eindje sigaret, dat in stroo is terecht gekomen. Vliegen- en slangenplaag. In oostellk Servië heeischl een vliegen plaag, waaraan reeds een aantal personen en veel vee ten offer zin gevallen. De doktoren hebben vastgesteld, dat de beet van deze vliegen den dood ten ge volge kan hebben. Als bestrfdingsmlddel gebruikt men thans het rocken. Iedereen, zelfs vrouwen en kinderen, rooken sigaren of sigaretten om zich de insecten van het iff te houden. In Zuid-Servië komen talrfke vergiftige slangen voor en ook hiervoor is tabaksrook het beste brsiifdings middel gebleken. Vrouwelijke spion geëxecuteerd? Volgens de „Maiin" bevat het Straals- burgsche blad „La Republique" het bericht, dat te Bsrif n zou zin geëxecuteerd Madame Vouberg die betrokken was b? de spionnage- affaire S;sr.owsky (bekendmaking van ge heimen betreffende de Duitacbe militaire luchtvaart) Een spaarbank overvallen. Drie bandieten, van wie er een op Dillinger zou hebben geleken, hebben een spaarbank te Fiint (Michigan) overvallen. De klanten en :bet personeel hielden zl met revolvers in bedwang en ontkwamen met een buit van 30.000 dollar. VOETBAL Wedstrlduitslagen van de Pinksterdagen K. N. V. B. Kampioenschap van Nederland. Velocilas—K. F. C. 0-2 Willem II—Heracles 3-1 Afd. V. Prom. degr. comp. H. S. C.—de Kool 3—o PromotiecompetMie 3e klasse. Zuidbroek—B. R. C. 0—6 Om den K. N. V. B.-beker. Velocitaa-Hoogezand 4—2 H. S. C.-R, F. C. 2-5 G. V. B. Kampioenschap Appingedam-G. V. A. V. III 2-1 Oostellke Boys—Nieuweachans 7—5 H. S. C.-De Kool 3-0. H. S. C. terug In de le klasse K. N. V. B. Aan de hoogspanning die er gedurende de laatste week in Sappemeer—Hoogezand beerschte op 't vostbaigebied, is de eerste Pinksterdag op gelukkige wfze een einde gekomen, doordat de Kraaien met een verdiende 3—0 overwinning op de Friesche Kampioenen, zich een plaats in de eerste klasse der K. N. V. B. hebben terug ver overd. Vanaf 1926, toen H. S. C. na een éénjarig verbef in de eerste klasse weer degradeerde naar de tweede klasse, waren alle pogingen aangewend om zoo spoedig mogelfk ia de hoogste regionen van de Noordel|ke afdeeling terug te keeren, doch telkens en telkens struikelde men op hei allerlaatste moment. Onder de beste voor teekens werd dit jaar bet Kampioenschap 2: klasse behaald met slechts één verloren wcdêtifd tegen Muntendam. De zwakte van „Alcïdea" was bekend en ook, dat de Kooimenschen wel stoere wer kers waren, doch dat ze in technisch kun nen nijui ii. aC< «uMciien unacrauen. Wellicht met een weinig te veel optimisme trok men voor da eerste ontmoeting naar joure, doch hier wachtte een deceptie met 3 -2 werd de eerste wedstrfd verloren. De 9-1 en 8—1 overwinningen op de Meppelers gaven weer moed, de geest onder de spelers was uitstekend, men had het voordeel van eigen terrein, van een groote schare eigen supporters. Zich er van bewust, dat alles op alles moest worden gezet, aangezien „De Kooi" aan een gei|k spel genoeg had, werd de strfd met vertrouwen tegemoet gezien. En werkeifk het is gelukt. Het zevenjarig t|dperk van strfd is ten slotte bekroond geworden. In de eerste plaats daarvoor buide aan het wakkere elftal voor bun élan waarmee Zondag is gestreden, maar daar naast aan de onvermoeide pogingen van de sympathieke heeren De HaasenOesehurg, die door hunne intensieve training van het elftal heel veel hebben bfgedragen tot hst behaalde succes. Het bestuur dank, dat het kosten noch moeite beeft gaspaard om de jongens in de gelegenheid te stellen zich te kunnen oefenen. Met vertrouwen zien wf de toekomst tegemoet. Wf zfn er van overtuigd, dat onze zwartjes met genoegen in de eerste klasse zullen worden ontvangen en dat ze hun best sullen doen om de goede naam, die H. S. C. in de voetbalkringen geniet, zullen hoog houden Vivat, Gloria, Crescat De wedstrfd: De belangstelling van de zfde van bet publiek was geweldig. Naar schatting woonden 3 tot 4000 toeschouwers deze spannende ontmoeting bf. De wedstrfd stond onder leiding van den heer de Wolf uit Groningen, die de teugels goed strak hield, geassisteerd door de neutrale grens rechters Tamling en De jonge, eveneens uit Groningen. Beide elftallen worden nog even gekiekt* waarna deze zich als volgt opstellen: H. S. C. De Haan, Olthof, Huizing, Oosterwfk, Watermulder, Gibcus, Biöirken, Poelman, Muider, Schut, Pot. O Kootje, v.d. Valk, Sicmers, Boama, de Boer. van Gelderen, Molenaar, Baas, de jager, Slof, De Kooi. van Delden, De Kooi wint den toss en verkiest eerst voor zon en wind te spelen. Mulder trapt af, de eerste aanval wordt door de Friesche verdediging gekeerd en de linkervleugel van de Kooi krfgt het leer te pakken. Dan beleven de toeschouwers een beklemmend moment. Huizing begaat de fout zfn man niet af te houden, de Haan is ver uitgeloopen om de bal te pak ken, de Friezen zfn er vlugger bf, doch bet leer rolt een paar centimeters naast de zfpaal out. Daar was H. S. C. door bet oog van de naald gekropen. De zenuwen schfnen de achterhoede de baas te zfn. Langzamerhand komt H. S. C. er dan beter in. De Friezen leggen zich spe ciaal op verdedigen toe en telkens en tel kens komen de „Kraaien" gevaarifk voor het Friesche doel. Corner op corner wordt genomen, doch geen enkele levert resultaat on. Een onverwacht schot van Poelman stompt keeper van Dslden corner. Een tweede kogel van den actieven rechtsbin nen gaat tegen de bovenlat. Een pracht kans ontstaat als van Dslden uitgeloopen is, docb bet schot faalt. De uitvallen van de Kooi blfven gevaarifk, aangezien de backs van H. S. C. nog niet al te safe zfn. Ds Haan is echter in vorm en boudt een hard schot van Siemers van nabf gelost zeer verdiensielfk. Aan de andere kant verdedigt van Delden zfn heiligdom met veel bravour. Een goede voorzet van Pot schiet Poelman over. Een hard schot van Bi erken wordt door de rug van de jager gekeerd. Eisdelfk komt het succes. Bröerken krfgt een corner te nemen, de bal komt mooi voor doel en met een onhoudbaar schot geeft Schut ti.SC. de leiding. Een geweldig gejuich gaat langs de lfnen op. „De Kooi" gaat thans meer tot den aan val over, doch de H. S. C. verdediging is thans op dreef en de Friezen stranden veel op buitenspel. Het spel is nu meer ver deeld, doch het beste li toch nog steeds bf de gastbeeren. Even voor de rust wordt door van Del den een schitterend schot van Muider corner gestompt, doch deze hoekschop levert niets op. De rust komt met 1-0 in 't voordeel van H. S. C. Na ds thee blfkt in welk een tempo de eerste helft is gespeeld, doch de stoere Friezen schfr.cn hiervan de minste hinder te hebben. H. S. C. vertoont echter een bedenkelfke inzinking en speciaal de mid denlinie is niet meer op de vereischte kracht. Ofschoon de Kraaien de wind thans mee hebben is de Kooi het meest in den aan val. De bal wordt echter veel te boog gespeeld en evenals de Kooi voor de rust de talrfke aanvallen van H. S. C. wist af te slaan ten koste van hoekschoppen, zoo is het thans de H. S. C. defensie die tal rfke aanvallen der Friezen onschadelfk weet te maken. Speciaal Max is in uit stekenden vorm en weet door tfdig ingrf- pen erger te voorkomen. Tribune- en if n- menschen volgen angstvallig bel verloop op het groene veld. Een zucht van ver lichting gaat op als een te sterk terugge speelde bal van Gibcus over de bovenlat corner rolt. De hoop herleeft als ook de Friezen beginnen te verslappen en H.S.C. weet meer in den aanval komt. Een goed schot van Schut wordt door de lat gekeerd. Een goede voorzet van Bröerken wordt door Pot juist naast geschoten. Deze spe ler geeft dan een zijner magnifieke voor zetten, laag en vlak voor doel, Schut is er als de kippen bf en onhoudbaar ligt bet leer voor de tweede keer achter van Del den 2—0. Een donderend applaus op tribune en iangs de lfnen. Er is dan 20 minuten van de tweede helft gespeeld en de gemoede ren worden weer rustiger nu de Friezen in elk geval twee doelpunten moeten scoren om te winnen. Ook de spelers van H. S. C. scheppen nieuwe kracht. Slof heeft geen vat op het technisch spel van Pot en diens voorzetten leveren telkens gevaar voor De Kooi. Een mooi vrfgemaakte bal komt weer vlak voor doel, ds toestormende Mulder krfgt het leer verkeerd op zfn schoen en het schot gaat naast, 't Is echter uitstel van executie. Weer geeft Pot uitstekend aan en Mulder steit H. S. C. thans veilig en doelpunt onhoudbaar 3—0. Het spei- Deeia verslapt aan nog meer. wei aoen de Friezen hun best om de eer te redden, doch de kans op eene overwinning is ver keken. Even voor het einde krfgt Poel man nog een goede kans om te scoren doch zfn schot gaat naast. De heer de Wolf raadpleegt zfn chrono meter, nog één minuut en daar klinkt het eindsignaal. Groot is de vreugde der honderden toeschouwers, alles dringt het veld op, de spelers worden op de schou ders genomen en in triomf naar de kleed kamers gedragen. Dan volgt de huldiging. Wethouder KAMPS wenscht de spelers van harte geiuk met het behaalde succes, brengt buide aan trainers en bestuur en biedt namens de Commissie voorLichame- ifk Opvoeding, een pracht bioemstuk aan. De beer DE VRIES uit Groningen biedt H. S. C. namens het bestuur van de K. N. V. B. de beste gelukwenschen aan. De wedstrfd is verdiend gewonnen en spreker is ten zeerste verheugd de sym pathieke H. S. C.'ers weer in de eerste klasse terug te zien. Als voorzitter van de Gron. Voetbaibond feliciteert hf H.S.C. met het behaalde succes dat na langen strfd zoo eervol is verkregen. Met de muziek van het Fanfarecorps H.—S. voorop, gaat bet dan in optocht naar bet hotel Struvé, waar in een gezellig samenzfn bet woord (18) FEUILLETON (Nadiuk verboden). Toen sloeg h| zfn arm om haar been: „En nu een kus, Roberta, niet om mfn oomsreebten te bezegelen, docb om onze zielsverwantschap te bezegelen die sterker is dan onze familierelatie". Voor ze kon antwoorden drukte bf zfn lippen op de bare. Ze liet bet toe, docb hf merkte dat ze beefde. Dat wond hem zeer op en slechts met tegenzin liet bf haar los. Ze vermoedden niet, dat Linda en haar moeder hen hadden gadegeslagen. Later op den avond hadden moeder en dochter gelegenheid om even enkele woorden te wisselen„Het komt me voor, dat Ralf bf mfn stiefdochter in de gunst wil komen, mama", zei Linda spottend. „En je stiefdochter schfnt ondanks baar hautaine ongenaakbaarheid smoor-verliefd op hem te zfn". „Nu, voor mfn part, misschien raken we baar zoodoende gauw kwft". „Als ik er goed over denk is het mis schien werkelfk het beste. Hoe eerder je baar kwft bent des te beter. Maar dan moet eerst die testaments-kwestie geregeld worden. Eerst kom jf aan de beurt en dan zf. Ralf erft toch van zfn oom, dan is het makkelfk om Heinz aan zfn ver stand te brengen dat ze geen grooten bruidsschat behoeft te hebben". „ja, zoo denk ik er ook over". De beide vrouwen keken eikaar begrfpend aan. „U bent dus chaperonne van Robtrla geworden, hè tante Stefii", zei Ralf dien avond tegen de oude dame. Deze knikte trotscb„la, Ralf, bet is een wonder dat ik op mfn ouden dag nog voor zoo'n eerebaantje wordt uitgekozen. Als ik nu maar niets van al het mooie en goede dat ik mag beleven vergeet, want ik wil alles in mfn berinnering bewaren. Dan kan ik er op teren tot ik honderd jaar benRoberta heeft me tot nu toe ai met duizenden bewfzen van haar bartelfkbeid overstelpt. Ik begrf p alleen niet wat ze in me ziet. „Uw gouden hart, tante. Is 't niet zoo, Ro berta vroeg Ralf. Berty knikte lachend en streelde de hand van de oude dame. „ik weet precies wat ik aan u heb, tante Steffi, u beeft me over veel narigheid heen geholpen en ik ben echt ved van u gaan houden." „En ik van jou, kindje." „|i, u houdt van me, tantetje, dat heb ik gevoeld en dat heeft me goed gedaan. Maar omdat u van me houdt moet u me Berty noemen. Roberta klinkt me uit uw mond zoo stff." Tante Steffi keek haar met een ontroer den blik aan. „Kindje - ik weet dat je mfn zuster verboden hebt je Berty te noemen. En wil je mf dat wei toestaan?" „|a, dat is een naam die me doorliefde gegeven is. Ik wil hem alleen booren van menschen die mf liefhebben en van wie ik ook houd. En tot die categorie behoo- ren uw zuster en uw nicht niet." Even aarzelde de cude dame. Ze was een beetje bang voor haar zuster, die stel lig boos zou worden als ze hooide, dat Berty baar toestond haar zoo te noemen, doch toen zei ze„Goed, dan zal ik je Berty noemen, omdat ik erg veel van je ben gaan houden." Ralf keek Berty onrustig aan„En ik Behoor ik ook niet tot de menschen, die je zoo mogen noemen?" vroeg bf. Langzaam wendde ze hem baar gezichtje toe en keek hem aan. Een poos hielden bun oogen elkaar zoo vast. Tante Stefii zag het en voelde bet als iets heiliga. Ze vouw de stil de handen en bewoog zicb niet. Eindelf k zei Berty diep ademhalend„Ja, Ralf, jf mag me ook Berty noemen". Hf greep baar band en drukte die tegen zfn lippen„Hartelfk dank Berty, lieve, lieve Berty", fluisterde bf, zoodat alleen zf bet kon verstaan. Op dat moment trad Linda binnen Ah, zitten jullie bier? We hebben jullie overal gezocht". Ralf stocd haastig op. „Het was ons te warm in de zaal". Linda keek hem spottend uitdagend aan „Vindt je bet bier koeler?" Hf beantwoordde baar blik strfdlustig „Koeler misschien niet, maar de lucht is bier zuiverder. Maar nu is bet bier al net als binnen. Zullen we weer naar de zaal gaan, tante Steffi Deze stond op: „Goed. Ga je mee, Berty?" Linda versperde Barty ais onopzettelfk den weg, zoodat ze de anderen niet volgen kon. „Zoo, mag tante Steffi je ongestraft Berty noemen?" vroeg Linda met nadruk. „Ja, juffrouw Rittberg, ik heb er tante Steffi om verzocht". „Zoo, daar mag tante dan trotsch op zfn. je hebt bet moeder en mf tot nu toe niet toegestaan. Maar ik denk, dat je ons nu, den avond voor mfn huwelfk met je vader, eindelfk wel bet recht zult geven je Berty te noemen. Ten slotte sta ik ja toch nader dan tante Steffi". Berly richtte zich hoog op. Ernstig en kalm keek ze in de glinsterende oogen van Linda: „U vergist u, juffrouw Rittberg, mfn hart staat tante Steffi oneindig veel nader" Linda werd eenigszias bleek en een blik vol baat trof baar stiefdochter. Berty rilde onder dien blik, doch Linda had zich alweer in bedwang. „En hoe zul je me van morgen af aan noemen Je kunt toch onmogelfk meer juffrouw Rittberg tegen me zeggen „Neen, natuurlfk niet. Van morgen af aan is u natuurlfk voor mf, zooals voor iedereen, mevrouw Wartegg." Linda lachte geërgerd: „Je bent een klein zottinnetje, Roberta bet beste is, om je maar aan je lot over te laten, tot je van zelf die koppigheid van je afzet. Ik kan je niet ernstig opvatten. Ik begrfp alleen niet dat je niet terwille van je vader anders wordt, je weet toch, dat bet hem verdriet doet dat je altfd zoo stug tegen me bent. je moet toch inzien, dat je daarmee niets bereikt." Dat heb ik al lang ingezien. En u vergist u als u denkt, dat ik koppig ben. Ik beb in alles berust. Maar geen macht ter wereld zal me kunnen bewegen om mfn moeder ontrouw te worden en het zou dat zfn, althans in mfn oogen, als ik u moeder noemde." Linda hield met moeite baar drift onder den duim en zei schfnbaar bedaard en zacht: „M:t jou valt niet te praten, Roberta. Ik beb vandaag nogmaals getracht een betere verhouding tusschen ons tot stand te brengen, uit liefde voor je vader." Berty keek baar met groote, ernstige oogen aan„Uit liefde voor mfn vader U heeft mfn vader niet lief, juffrouw Ritt berg, dat weet ik, dat voel ik." Linda's lippen vertrokken nerveus. „Het heeft geen zin om met jou daarover te strf den." „Neen, dat heeft geen zin. En daarom verzoek ik u, in ons alier belang, om de verhouding tusschen ons zoo te laten blfven ais ze nu is. Zoo gaat het nog bet beste." Linda baalde de schouders op„Goed, ik heb gedaan, wat ik kon, dan moet het maar zoo blfven als jf wilt. Ze wendde zich met deze woorden om en keerde haas tig naar de zaal terug. Roberta bleef een poos als verlamd staan en staarde voor zich uit. Ralf kwam be zorgd op haar toe. „Berty I' „Ja, Ralf." „ik maak me over je ongerust. Wat heb je met Linda gehad? Haar oogen fonkelden van haat." Berty richtte zich strak op„Dat is me iiever dan die huichelachtige zoetsappig heid." Voor hf kon antwoorden naderde pro fessor Goebel. „Nu moet u Berty een beet je aan mf gunnen, mfnheer Hansen, u en mevrouw Weitzel kunnen zoo veel vaker van baar genieten dan ik. Ik zal u haar straks weer afleveren." Berty stak haar hand door den arm van den professor, knikte Ralf en tante Steffi toe en wandelde met hem de zaal door. Iatusschen had Linda haar verloofde op gezocht. Hf had buiten de ball een be diende een order gegeven en kwam nu door de salon weer binnen. Heb je me gemist, lieveling?" Ze perste een paar tranen in baar oogen en vlfde zicb tegen bem aan. „Ik mis je altfd als je niet bf me bent, maar nu al bf zonder erg. O Heinz, ik heb weer zoo'n verdrietige nederlaag geleden. Ter wille van jou heb ik me weer eens vergeefs voor Roberta vernederd. Ik beb weer ge probeerd haar zachter te stemmen tegen over mfmaar ze heeft me weer koud af gewezen". Hf trok baar naar een hoek waar ze uit de zaai niet gezien konden worden en kuste haar bartstochtelfk. (Wordt vervolgd.) Nieuws- en Advertentieblad

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1934 | | pagina 1