Zwemver, „I.E.R.Ö LEDENVERGADERING laandai 28 Mei '34, TandMMige Kliniek STEUNZOLEN G. H. KUITER, Voetbal vereeniging Hoogezand. „Het Clubhuis" Dijkhuis' Koffie is goede Koffie Bioscoop - Hoogezand. Ihedenavond De Opmarsch der Wereld Radiocentrale Nederland-Zwitserland. De Prins van haar Draomen WATERLEIDING: !ïa Accountantskantoor A. Kolthof Roomboter, Verder alle soorten KAAS Aangifte van Laat oude sloor varen! BADTIJDEN ...ZEBRA'-Garen K. BEISHUIZEN en Zn., ainC'Ftfn Inkomsten- en Vermogensbelasting. Laedbouwboekhoudee, Omzetbelasting w Algemeen© in 't Hotel „Struvé" N. PRAKTIEK, Contributie 15 cent per maand. Aanvang Training Zaterdag a.s. 3 uur middags op het terrein aan de Van Royenstraat. GEBRUIK...... Hoogezand-Sappemeer. POEPERS Dames: Zondags Gemengd Bad SAPPEMEER. te houden op 'a avo;: os 8 uur ia Agendas 1. Opening en Notulen. 2. jaarverslag Secretaris. 3. Rekening en. verantwoording Penningmeester. 4. Verslag Ka commissie enaanw. idem boekjaar '34. 5. Bestuursverkiezing wegens per. aftr. der te ren D. L. de Koe en H. Noor. 6. Rondvraag en Sluiting. De Secr. H. R. KLEVERING. goedgekeurd door de Afd. Noord Nederlander Ned. Maatschappij tot bev. der Tandheelkunde. VOLLEDIGE HULP VOOR MINVERMOGENDEN GROENE KRU1SGEB0UW Hooge- si .id, elke we: kdag 6-7. b a p p e m e t, Nooidesstr. 7, elke wëfkdag 8H 9A- naar den voet gevormd of volgens gipsmodel. Dr. SCHOLL's METHODE. Pedicure Voetkundigef SAPPEMEER. 1ste kwaliteit per pond 80 ct., per kilo f 1.55 en per 5 kilo f 1.50 per kilo. tegen de laagst mogelpe pipen. Voor kwaliteit en duurzaam heid wordt ingestaan. Beleefd aanbevelend, ZUIDERSTRAAT 22, SAPPEMEER is nog opengesteld bij onderstaand© adressen H. KOOI, Smitslaan 17, Hoogezand. SPORTHUIS NIJBOER, Hocgeiand. P. VOS, Middenstraat 24, Sappemeer. (Zie verder ingezonden stuk) BAD- en ZWEMINRICHTING Zuidlaardermeer. voor Kinderen tot 16 jaar Woensdag en Zaterdag van 2-4 uur. andere dagen van 4-6 uur. Woensdag en Zaterdag van 4-6 uur andere dage van 6—8 uur en volgens afspraak. Geh. Dames volgens afspraak. 's morgens van 10—12_uur. 's middags van 2-6 uur. Ï*B Depót: LEEUWERIKSTRAAT 98, LEEUWARDEN. Neemt proef. Verzuim niet de laatste voorstelling op met een programma van bijzondere samenstelling. Twee hoofdfilms die iedereen moet interesseeren. Een geechiedenisrevue van de laatste 60 jaren, tfden van opbied, tlden van crisis met RICHARD DIX, ANN HARDING. Uitzendingen Voetbal wedstrijden om het Wereldkampioenschap a.s. ZONDAG 27 Mei Aansluitkosten: nihil, bij abon- nement van minstens een halfjaar. Desgewenschihuur Luidspreker en 3e programma kastje, samen 10 cent per week. J. TROMP. Een juweel van amusementskunst en schitterende opnamen LIANE HAID, PAUL KEMP. O t) öu LAGE PRIJZEN, PRIMA WERK KOPERSLAGER!!, SAPPEMEER. NOORDBROEKSTERSTR. YA§^ HET a 5cT.PER poeder of 45ct PER DOOS VAN 12 POEDERS. L VOOR NEDERLAND: „,DUTlM"LOEGSTGEEST. Sappemeer, Noorderstraat 101. Telef. 281. Vergadering van denRaad der gemeente SAPPEMEER, op Vrfdag 27 April 1934, namiddags 7 uur. (Vervolg) 11. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot walging van de Algemeene Politieverordening (opneming van een vent verbod). Aan den Raad 1 j In meerdere gemeenten is in de politie verordening opgenomen eene bepaling dat "het verboden ia om zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders waren etc. door middel van venten te verkoopen. In deze gemeente estaat een dergelfk verbod niet en tot nou toe werd ook niet de be hoefte daaraan svoeld. Thans hipt echter dat in vele omliggende gemeenten wel een zoodanig verbod be staat en het i volg daarvan is dat deze gemeente zich in een druk ventersbezoek kan verheugen, ten nadeele natuurlik van onze eigen ventsrs-ingezetenen. W1 meersen dat daartegen maatregelen moeten worden genomen en daarom komen wi met het voorstel om ook in onze ver ordening eess bepaling op te nemen waar- bi het venten zonder vergunning verbo den is. Wl voegen Llerbl een concept besluit waarbf de wpsging in de algemeene po litieverordening wordt aangebracht. B. en W. Sappemeer, 17 April 1934. 11. De Raad der gemeente Sappemeer; Op voordracht van Burgemeester en Wethouders; Overwegende dat het wenschel|k is ge- blaken, eenige wijzigingen aan ie brengen in de Algemeene Politieverordening, zooals dt :e is vastgesteld in de Raadsvergadering van den 22 April 1910, laatstellk gew|zigd bi besluit van den 17 Januari 1930 Gelet up 6 tikelen 168 en 195 der Ge in tentewet BESLUIT vast te stellen volgende VerordsrJn» tot wfziging der alge meene Politieverordening der gemt ante Sappemeer. Artikel 1. Aan hoofd t H wordt toegevoegd een Uk uw artikel 33a, luidende alsvolgt: Het is verboden voorwerpen of waren van welken aard ook, met uitzondering van gedrukte stukken, betzf op of aan den openbaren weg, hetzl aan de buizen te verkoopen, of te koop aan te bieden of daarmede te venten. 2. Deze bepaling is niet van toepassing op personen die hun voorwerpen of waren alleen aan winkeliers verkoopen. 3. Door Burgemeester en Wethouders kan worden verboden langs de huizen of aan den openbaren weg waren van welken aard ook, bieronder ook begrepen druk werken, door schreeuwen of luid te roepen, te venten of te koop aan te bieden, in welk geval ieder verplicht is zich naar zoodanig verbod te gedragen. Artikel 2. 1. Aan artikel 6 wordt toegevoegd een nieuw 2e lid, luidende: De bepaling van artikel 33a eerste lid is niet van toepassing op hem, die handelt met vergunning van Burgemeester en Wet houders. Deze vergunning kan voor een bepaalde tfd worden verleend. 2. artikel 6, 2e lid, wordt 3s lid. 3. artikel 6, 3 5 lid, wordt 4e lid, Artikel 3. Aan artikel 49 wordt toegevoegd eenvffde lid, luidende: Overtreding van het bepaalde bi artikel 33a, eerste en derde lid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen, of geldboete van ten hoogste vlf-en-twintlg gulden. Artikel 4. artikel 33, 2e lid vervalt. Artikel 5. Deze verordening treedt In werking op den dag, volgende op dien barer afkondiging. Gedaan ter openbare vergadering van den Raad der gemeente Sappemeer van 27 April 1934. De Voorzitter, De Secretaris, De heer BIEL zegt dat de Communis tische fractie zich sterk tegen de voor gestelde wijziging zal verzetten. Ze ziet er geen voordeel in voor onze inwoners. Welke venters worden hier bedoeld De menschen die gewoonlfk aan de deur ko men met een doosje dit of dat, of die van De Gruyter en dergel|ke. Van de eerst- bedoelden hebben de Inwoners-venters geen schade, van de laatsten wel. Hier zullen in bet klein tolmuren worden ge plaatst zooals er in bet groote reeds z|n. De Comm. fractie is daarte gen en.zal tegen het voorstel stemmen. De heer BAKKER bekfkt de zaak iets andera ais de beer Biel. Spreker ziet geen bezwaar in de bepaling doch zou in art. 1 willen zien bepaald dat daar gedrukte stuk ken worden bedoeld waarvan de prfs is vastgesteld. Het is toch de bedoeling van B. en W. om z.g.n. bsdelarg tegen te gaan. Naar sprekers meening moet men hierin geen tolmuren zien. Hier gaat bet ook om verkapte bedelarf tegen te gaan. De VOORZITTER zegt dat de venters om bescherming hebben gevraagd. Het gaat er om, om niet bonafide venters te weren. De heer Bakker heeft de bedoe ling wel juist weergegeven. Tegen bet opnemen van een bepaling als door de» heer Bakker bedoeld hebben B. en W. geen beswaar. De heer KAMPS zegt dat de heer Biel gesproken heeft over tolmuren in bet groot en in bet klein, 't Is wel jammer dat men om ons heen daarmee geen rekening houdt. Overal bestaat een dergelfjk verbod en mede van venterssfde werden wjj daarop geattendeerd. We zitten hier zoo min of meer op een eiland. De heer BOER vult het door den beer Kamps gesprokene aan met de mededeeling dat de groentenventers hebben gevraagd om eene regeling; meer bedoeld voor bonafide venters. Mevr. VAN GEUNS zegt dat de Volks- parifjfractie niet voor deze maatregel is. Spreekster vraagt of het zoo erg is als er eens menschen komen om een liedje te ver koopen? Laten we dan in vredesnaam maar op een eiland wonenen toonen zelf dat die last niet zoo erg is. Geef de men schen gelegenheid. Laat ze maar venten. De heer OKKEN denkt als mevr. va» Geuns. Men meet niet alles aan banden leggen. B| bet Sappemeerster volk leeft niet die behoefte. Loop maar eens naar de deur ais er gebeld wordt en denk dat het beter is aan de binnenkant dan buiten de deur. Spreker vindt het niet goed om de jongens uit Muntendam de gelegenheid om zich tot koopman te maken, te ontne men. Naar sprekers meening zal de voor gestelde bepaling ook moeilikheden ople veren bf de toepassing. Wat beswaar is er tegen dat de venter eens schreeuwt c f roept „nieuwe Hollacdsche baring." Interruptie van den VOORZITTER: Dit kan verboden worden. 's Avonds wordt nog wel eens gecol porteerd met lectuur. Spreker vindt het verkeerd dat die waren niet door roepen enz. mogen worden aangeboden. Spreker vreest voor verkeerde gevolgen en toepas sing, niet alleen voor dit college, doch voor elk college dat met de uitvoering van een dergelfke bepaling belast zal worden. Spreker gevoelt de behoefte aan een dergellke bepaling nog niet en wenscht niet eerder tot bet in bet leven roepen van een dergel|ke mede te werken dan wanneer de behoefte gevoeld wordt. De heer BAKKER merkt op dat deze aangelegenheid wel verschillend wordt be keken. Spreker heeft vertrouwen in Bur gemeester en Wethouders dat ze niet eer dei zullen gaan verbieden dan wanneer zulks noodig is. Alle gemeenten in de omgeving bebben gel|ke bepalingen als hier worden voorgesteld. Spreker is bet nooit opgevallen dat luidkeels roepen in die gemeenten verboden is. Ook daar boor je „nieuwe haring" en „bokking" enz. Door Mevr. van Geuns en den beer Okken wordt hier wel gezegd dat het niet zoo erg is als zoo nu en dan eens iets aan de deur wordt aangeboden. Op zich self is dat ook niet zoo erg, maar het moeiifke is wat men voor zoon aangebo den liedje moet geven. Vaak worden dan door de venters woor den gebruikt die beter niet gebruikt kon den worden. Mevr. VAN GEUNS: Door den heer Bakker wordt bier medegedeeld dat ook elders, niettegenstaande een aldaar geldend verbod, toch nog wordt geschreeuwd. Een verbod is dan geheel overbodig, want men gaat toch geen verbod maken om bet niet toe te passen. De VOORZITTER merkt op dat b| het college klachten zQn ingekomen van in de gemeente wonende venters. Onze bedoe ling is om „niet-bonafide" venters te weren. Tegen bet luidkeels roepen behoeft niet, maar Ihi worden opgetreden. De heer KAMPS zegt, dat door bet bestaan van verbodsbepalingen in omlig gende gemeenten onze venters meer speciaal op Sappemeer zin aangewezen, terwll venters uit die gemeenten hier vrjj kunnen venten. De heer OKKEN zegt dat in de voorge stelde verordening misschien wel iets goeds zit, doch spieker wil de bevoegdheid niet geheel in handen^van* B. en W. leggen. Naar sprekers meening bestaat bier echter nog geen behoefte aan een ventverbod. De volkspartifractie kan zich derhalve niet met het voorstel vereenigen en alles aan banden leggen. Mocht de verordening toch worde» aangenomen dan zal z.I. de derde alinea van art. 1 moeten vervullen. De VOORZITTER vraagt naar aanleiding van het door den beer Okken gesprokene, dat bier nog geen behoefte aan een vent verbod bestaat, wat er dan tegen is om eene dusdanige facultatieve bepaling op te nemen. Naar sprekers meening moet de 3e alinea niet geschrapt worden. De beer BIEL concludeert uit bet ge sprokene dat bet de bedoeling is om de niet-bonafide venters, dus de kleine, te weren. Spr. merkt op, dat van die kleine venters niemand schade beeft. Wat bet door de beer Bakker vermelde betreft, merkt hl op, dat die te koop aangeboden drukwerkjes natuurlik in het vervolg dan een kostprls zullen dragen. Spreker ver- eenigt zich met bet door den heer Okken gesprokene. De beer BOS zegt dat we trotscb mogen zin op deze gemeente waar alles nog viluit gaat en dat hier nog geen tolmuren zin. Hier gaat bet om de kleintjes. Grooten kunnen we niet weren. Spreker is tegen invoering van een ventverbod. Hierna komt in stemming het amendement Okken om alinea 3 van art. 1 te schrap pen, Dit amendement wordt aangenomen met 8 tegen 4 stemmen. Voor stemden de leden: De Wind, Kiewiet, Biel, Okken, Bakker, mevr. v. Geuns, Bos en Mulder. Tegen stemden de ledenHaaksma, Boer, Kamps en Scholtecs. Vervolgens komt in stemming bet door B. en W. ingediend ontwerp waaruit gelicht is alinea 3 en waarin alsnog blge- voegd is de door den beer Bakker gemaakte opmerking over het vermelden van depris cp gedrukte stukken. Over dit aldus gewfzigd ontwerp staken de stemmen. Voor stemden de beerende Wind Haak sma, Kamp?, Boer, Bakker, Scholtens. Tegen stemden de beeren Okken, Mevr. Van Geuns, Bos, Mulder, Kiewiet en Biel. Wil de vergadering niet voltallig is, zal in de volgende vergadering deze aange legenheid opnieuw ter tafel worden gebracht, (Vervolg in 't volgend no.) „HEBT U WEER PIJN PAPS 7 DICHT 7 RHEUMATIEK 7 NEEM DAN EEN POEDER VAN HET WITTE-KRUIS f DIE HELPT VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN T

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1934 | | pagina 4