voor Landbouw, Handel en Nijverheid Militaire opstand in Grinknnland. Verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS De Avonturier. 47e Jaargang WOENSOAG 6 Maart 1935 No. 19 PRIJS DER advertentiEn: Van 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. RubriekVraag en Aanbod 40 cent. Uitgave van G. DIJKHUIS, Sappemebr. Tel. Int. No. 214. Poatrek. 171219. ABONNEMENTSPRIJS I Per 3 maanden 60 cent Franco per post 75 cent B| vooruitbetaling. Vildagavond cmitreeks zes uur is in Griekenland een opstanlige beweging uit gebroken, waarb| enkele officieren, onder bevel van majoor Demesticba, zicb meester maakten van het tuighuis der marine en van vier oorlogtcbepen. Aanvankel|k werd aan deze putsch niet te veel waards gehecht en de berichten die in den loop van Zaterdag bekend wer den, luidden dan ook alle dat de regeering den toestand meester zou zfn. Toch scbf- nen deze berichten niet juist te z|n, want later werd gemeld, dat ook de bevolking actief deel beeft genomen aan den opstand. De revolutie van Vrfdagavond dan brak bet eerst uit in bet marine tecbnhche tuig huis in Salamis. Een gtoep van 30 officie ren op nonactief gelukte bet na een koit gevecht met de wacht zich van vff oor logsschepen meesier te maken. De minister vai co.iog en marine gaven onmiddellfk last den opstand onbarmhartig te onder drukken met alle ten dienst staande mid delen. Men zond troepen tegen de berg- tuggen omhoog, die de baai van Salamis beheerichten en liet batterfen tegen bet arsenaal in stelling brengen. Terzelfder tfd kwam de ministerraad bfeen om tot afkon diging van den staat van beleg te besluiten. Te Athene werd een groot aantal personen in hechtenis genomen. Bomoardeervliegtuigen uit Tabor hebben de schepen der muisters reeds tweemaal onder vuur genomen en de kruiser Awerof moet belangrfke schade hebben opgeloopen. De regeering beeft toegegever, dat 5 oorlogsschepen in banden van de opstan delingen zin, doch thans blfkt, dat zich hierbf ook twee duikbooien beboen aan gesloten. Tusichen het bombardements- etksder en de muitende flottielje is een hevige strfd ontbrand. De muiters schfnen ruim van munitie voorzien, wat blfkt uit bet feit, dat er op de vervolgende vlieg tuigen een honderdtal granaten van lucht afweergeschut en scbeepiartillerie s|n ge lost. Aan de side der muiters is de krui ser Awerof" door twee bommen getroffen. De torpedojager „Niki" kreeg een voltreff er, waardoor b? buiten gevrenr i3 gesteld ca de reis niet verder kan voortzetten. Alle kustbatterfen hebben last gekrege- soodra een van de muitende bodems in 'i zicht komt ze onderbuur te nemer. Men houdt reeds rekening met honderden slacht offers van den opstand. B| de botsingen in Athene zouden er 60 dooden z|n gevallen. Voorbereiding en overrompeling. De regeering scbfnt reeds twee maanden in het bezit van inlichtingen te zin geweest, dat een aantal officieren op nonactief, welke onder invloed van generaal P.astiros stonden een omwentelir g op tcuw wilden zetten. Tegclfk begon de Venizelistische pers een félle campagne tegen dï regeering waarbi xQ de z.g. Republikeinxche Liga ia baar agitatie ondersteunde. Een aantal bladen wiet zelfs te melden, dat Piastiras zich berbaaldelik in de buurt van d: Grieksch-Bulgaaricbe grens bad opgehouden. Hi was echter naar Ctnnea teruggekeerd tosti bi zich ervan overtuigd bad, dat men nog niet voldoende was voorbereid. De laatste dagen was bei opvallend, dat de Vcnizeiisten aan de beurs ten aanzien van dGriekscbe staatsobligaties sterk la baisse gingen. Wilde geruchten. De opstand neemt een steeds dreigender vorm aan, zoo meldt Reuter, eenige kruisers en drie torpedojagers hebben de open zee weten te bereiken en voordat de kustbat- terien van Perama in actie konden komen, hebben s| deze stad beschoten en ernstig beschadigd. Te Athene heeft een ernstig gevecht plaats gehad in de kazerne van de Evzonen. Vier compagniën met twee pantserauto's werden gezonden om bet muitende bataljon tot overgave te dwingen. De rebellsn beantwoorden de eiicb t)t overgave met een regen van kogels en bandgranaten waardoor twee officieren werden gewond. De kazerne werd hierop door artillerie gebombardeerd, die bf de tempel van Jupiter en op den Aeropolis in stelling werd gebracht. De muiters beantwoorden gedurende vier uur bet vuur met geweren en mitrailleurs. Tenslotte deden de regeeringstroepen een bajonet-aanval, waarop de muiters zich overgaven. Geheel Kreta, een gedeelte van Thraclë en Zuid Oost-Macedonlë sfn momenteel in banden van de opstandelingen. Vanuit Athene zfn militaire versterkingen naar Saloniki gezonden. Onmiddellfk na aankomst dezer troepen zal een algemeene aanval worden geopend. De regeering gelooft, dat zf de ulteinde- l|ke zege zal behalen, aangezien zf over meer troepen en betere militaire uitrusting beschikt. De voorgeschiedenis. Ter juiste beoordeeling van wat zich nu in Griekenland afspeelt, berinneren wfl hieraan, fcbr|ft het „G'on Dgbl." enkele gebeurtenissen, die er mede den achtergrond van vormen. Reeds geruiraen t|d werd de mogelfk- beid ondersteld, dat binnen wellicht niet al te langen tfd de dictatoriale regeerinïsvorm ook in Griekenland de tot nog toe althans nog tot zekere hoogte gehandhaafde demo cratiscbe gedachte zou verdrfven. Niet alleen van de ifde van de oppositie van Venizelos werd «ren staa sgreep mogel|k geacht om te komen tot een diciatuur, doch ook in het kamp van de regeerings- parif vermeerderde bet aantal van degenen, die, beu van den voortdurenden patifatrfd, de voorkeur geven aan een oplossing, zooals in Bulgarfe is verkregen. Een gevaarleken internationalen kant zou de binnenlandscbe politieke strfd om de macht kunnen kr|gen, indien bet juist blf kt dat de tosstand in Tbrac'ë verergerd zou *|n. Reeds enigen tfd liepen geruchten dat de verhouding tusrehsn Bulgarfe en Griekenland niet al te best was Grie kenland zou zelfi z|n grenzen krachtig ver sterken. Wat biervan juist is, is moeilfk na te gaan. Neemt in die streken echter de burgeroorlog groote afmetingen aan, dan kunnen internationale verwikkelingen bf een toch reeds geprikkelde stemming in bit grensgebied, gemakkelfk ontstaan. In elk opiicb! is derhalve ie hopen, dat ds regeering te Athene erin slaagt, spoedig dï ruat en d.» orde te herstellen. VOETBAL Wedsirfduitslagen van j.l. Zondag: K. N. V. B. Internationaal. West-Duilschland—Ooit Nederland 1-1 Af deeling V le klasse H. S. C.-G. V. A. V. 2-2 Friesland - Sneek 2-1 Achilles- Fr isia 1-3 2e klasse B: Muntendam—B. R. C. 1—1 Stadskanaal-W. V. V, 0-2 Noordster—Hoogezand 0 -1 Promotie- competitie. Helpman - F. V. V. 2-1 G V. B. Aid. J le klasse A: Westerbroek—A. T. S 6-0 2e klasse C. Raich—Harkstede 2—2 3e Klasse B. G. V. A. V. VII—Harkstede II 2-0 Aid. II. 1 e klasse B; Kwiek-Muiselkanaal 6-2 3e klasse D: H. S. C. V-Kiel 3 -5 Kwiek II—Hufiy Up 2-2 H. S. C.-G. V. A. V. 2-2. De laatste wedstrijd, welke H. S. C op eigen terrein tegen de Groninger Athleten- club had te speten is geëindigd in een ge lik spel, dat vrfwel zeer goed de verhou ding weergeeft van tie sterkte der clubs Ofschoon geen der belde partfen veel bs- lang b| de wedstrid hadden, doordat G. V. A. V. reeds vast de tweede plaats op de competitie-ladder inneemt en H. S. C. eveneens een otibed'e gie plaats, had men eigenlik wat beter spel mogen verwachten. Vooral in de tweede helft was bet soms maar een luk raak trappen en werd er meer dan for. ch gespeeld. Aan spanning beeft het evenwel niet ontbroken. Twee maal namen de gastbeeren.de leiding, doch eve& veel keeren maakten le Groningers geljk. Niettegenstaande d<; felle koude was de belangstelling toch nog vr| groot. Even over tweeën kwamen onder leiding van den beer Schaafjma uit Leeuwarden de elftallen in bet veld. H. S. C speelt eerst voor wind en zon en gaat terstond in het offensief. Verder dan de backs brengen de kraaien bet ech ter niet. G. V. A. V welke door Hazeveld geplaatst wordt. Aan weeraziden krijgt men een vrie trap te nemen, doch evenmin sonda? succes. Bi een aanval van G- V. A V. kogelt A Dekker naast, 't geen Hazeveld S'. hem kort daarop nadoet. Het schieten van de Groninger voorwaartten is slecht. Een voorzet van Pot wordt door Vrucht onder schept. Bi erken probeert bet dan van den vleugel af en de bal scheert de bovenlat. De Gtoningers zitten ook niet stil; een hoekschop lsverl echter niets op. Mulder krigt een mooie kans doch wordtte zwaar gehinderd, zoodat zin schot naast gaat. H. S. C komt dan meer opzetten. Een fraaie voorzet van Biöirken wordt eerst door Schut en/toen door Pot gemist. Meer dere goede afnvailen van H. S. C. loopen dood in her buitenspelvalletje door G. V. A V. telkesk handig opgezet. forceer! een corner, Sr. genomen, slecht FEUILLETON Schut krfgt dan de kans van den dag, doch met aileen Vrucht voor zich schiet hi recht in dians banden. Midvoor Oos- tinga van G. V. A. V. is eveneens niet gelukkig met zin schot; telkens gaat de bal naast of over. Plotseling een snelle aanval van H. S. C. De bal belandt bi Schut, deze geeft een goed: pais naar Mulder, die Vrucht onhoudbaar passeert 1—0. Herbaaldelik moet keeper Vrucht handelend optreden, doch bet succes komt toch juist aan de andere kantals Raspe Hazeveld Jr. niet kan houden en deze bui ten bet bereik van Vierkant scoort 1-1. Ia deze stand komt voor de ruit geene verandering. Na de thee forceert H. S. C terstond weer een corner, doch zonder succes. Een schot van Mulder gaat naaat. Bi een bot sing wordt Bröerken geblesseerd en verlaat bet veld. Van Zenen gaat midvoor en Muidsr rechtsbuiten spelen. Bi een worsteling voor 't G. V. A, V. doel hergeeft Mulder H. S. C. de leiding 2—1. Van Zanen gaat er dan alleen van door doch door tactisch uitloopen van Vrucht wordt erger voorkomen. Langen tfd gaat bet spel dan gelfk op. Aan weerszijden zakt bet spslpeil. Ais G. V. A. V. ver is opgedrongen maakt Hazeveld Sr. zich uit een kluwen spelers vr| en zet onhoudbaar langs Vierkant 2 -2. Wederom ontstaat er een bacheljjk mo ment voor bet H. S. C. doel, doch einde lik wordt de bal weggewerkt. Als Pot een bard schot inzendt springt de bal van de eene doelpaal naar de andere en ver volgens het veld weer in. Aan de andere kant maakt Vierkant een bard schot van Oostinga onschadelfk door de bal over de deklat te stompen. Nogmaals krigt H. S. C. een goede kans als Vrucht reeds uit bet doel is doch een der Groninger achter spelen redt. Wafermulder verdwfnt dan ook in de kleedkamers en speelt H. S. C. de reiteeiende minuten met 10 man. Verandering komt er echter niet meer in den stand. Hoogezand kampioen 2 klasse B., afdeding V. Met Hoogezand naar Noordster. Het moet voor de rood-zwarten zeer aangenaam zin, dat ondanks haar betrek- kelik nog korte bestaan, zi zich zoo'n groote schare aanhangers heeft verworven, die haar verrichtingen op den voet volgen, en haar Zondag j.l. tegen Noordster tot een groote moreele steun z|n geweest. Vier groote Gadobussen waaronder i alleen met leerlingen van ,'t Instituut Hommes" 20 luxi auto's en ongeveer 200 enthousiasten hadden per fiets de reis naar Oude Pekela ondernomen, ondanks het minder gunstige weer. Ze hebben zich in Oude Pekela niet onbetuigd gelaten. Reeds voor dat de strid begon lieten ze bun stem booren en toen hun jongens bet stridperk betraden, brachten ze bun een warm applaus. De leerlingen van ,'t Insti tuut Homm js" hadden op Hoogezand eenige zinspreuken en liedjes gemaakt, die zi met korte tusschenpoozen gedurende de strfd bet luchtruim inzonden. Een aardige attentie, die door de rood-zwaiten op prjjs zal z|n gesteld. Op verzoek van beide vereeni- gingen bad de Bond neutrale grensrechters aangesteld, die met de betrokken scheids- (Nadruk verboden). (4) Op een keer droomde zf dat haar zion nog leefde en baar riep; een andermaal, dat bf gezond en wel in den vreemde ver toefde; dan weer zaa zf hem liggen, in zfn bloed badende. En na verloop van ecnije jaren zond de torgewfde vriend, die baar man gewaarschuwd bad, maar hdaas, zooals zf later vernam, kort daarna stierf, een uit Siberië teruggekeerd banne ling naar baar toe. Deze man, die tegelfk met baar aoon gedeporteerd was, bad zfn onschuld kunnen bewfien, zoodat bf in vrfbeid gesteld werd. Dit gebeurde kort voor bet uitbreken van den oorlog en zf logeerde juist voor eecigen tfd bf mf. Die man beschreef de arme moeder hoe baar zoon gestorven was. Niet in staat om de beestachtige behandeling door zfn bewakers nóg langer te verdragen, bad de jonge graaf er op zekeren nacht kans toe gezien zfn boeien te slaken en was hf gevlucht uit de armzalige herberg, waar de gevangenen nachtverblff bielden. Zfn vlucht werd evenwel ontdekt en bf werd achter volgd. Hf werd op een uitgestrekt sneeuw veld door een kogel getroffen en men liet hem daar liggen, in zfn bloed badende. Vervolgens werden de andere gevangenen langs x|n lfk gevoerd, opdat zf er een afschrikwekkend voorbeeld aan zouden ne men. Toe: een paar gevangenen, die den moed bexaten om een brde tor hun beulen te richten, dezen het verzoek dediti om enn g*af voor den doode te mogen delven, hsdfle,, a bewakers wreed gelachen, bet Uk van Graaf DimiW met bun laars ge schopt en «eaotwoord„Hf zal den wolven tot aas strekken 1" .A'dus bleef deze mrdelfdenden niets anders over dan een „Onze Vader" voor bet zieleheil van den doode te bidden. Je kun» je voorstellen, lieve kind, welk eer: uitwerking dit verbaal op de gravin had. Z| vie? wederom aan de wanhoop ten prooi. Eu toen zf eindelfk weer tot beider denken in staat was, werd zf nog slechts door wenzch bezieldnaar Rus land ie mogen terugkeeren. Zij wilde naar Siberië, om althans het gebeente van haar zoon een rustplaats in gswfde aarde t' kunnen geven. Zf stelde een verzoek on gratie aan den Tsaar op en vertrok p<ar Frankigk. om de tusschenkomit vaneen aldaar vertoevenden grootvorst in te ropen. Hf moest baar verzoek om gratie ar> den Tsaar overhandigen. „I i Paris aangekomen, vernam 4 even wel, dat de Grootvorst alweer np>' Peters- burg vertrokken was. En toer brak juist in die dagen de wereldoorlog ut* De gravin moest van de uitvoerig van Jaar voorne men afzien. „Gedurende den o/'log vas er een socrl berusting en kalm* over baar gekomen. Zi probeerde zie' <e beoefen' met de ge dachte, dat baa, *oon, indien bf lot zoo lang in leven p°'even was, dan toch zeker nu wel in de/00ri°3 gesneuveld zou zin. Zf putte trq^l u,t bet denkbeeld, datmil- lioenen rao/er> bun zonen hadden moeteQ afstaan, ql «onder te weten waar deze hun laat? 'Uitplaats gevonden hadden. ds co.'logsjsren heb ik haar let weergezien. Zf vertoefde af in F.aakrik, Engeland en Italië, of nergens kon zf rust vinden, iet vorige jaar logeerde zf, zooals t, een paar weken bf mf tot die urigheid weer de overhand bf haar f bezit slechts éér enkel portret van baar zoo/ een buitengewoon prachtig ge- schilden* miniatuur, dat de trekken van den dierbaren overledene in alle getrouwheid weergeeft. Hf liet het voor zfn moeder tchiJ««u, toen bf voor het eerst de offi- cienunlform droeg. Haar man gaf baar *o»r dit miniatuur een even zinrfke als kostbare omlisting ten geschenke, bestaande uit een zoogenaamd relekwieënkaslje. Dit h een meesterwerk van Russische goud- imidskunst. Misschien heb je dit rele- kwleënkastjï in het bezit van de gravin gezien, want zf scheidt er nooit van en 's nachts zet zf het op het nachtkastje naait baar bed". Danieia, die ademloos geluisterd had, richtte zich levendig op. „Ik zag een prachtig, uit goud gesmeed voorwerp, dat eenigszins op een klein altaar geleek, op bet nachtkastje van de gravin staan, toen ik op een morgen haar kamer deed". De barones knikte. „Precies dat was bet relek wie frikaatje. Maar je moet j: er in de eerste plaats aan wennen, je toekom stige mevrouw nooit anders dan Mevrouw Lentikoff te noemen. Zf beeft recht op dien naam, want de volledige titel van de Gravin Smolensk! lu'dt, naar faun goederen: Graaf Smolenski-RIpnik- Saratow- Lentikoff. De gravelfke familie beeft vroeger, wan neer ze op reis was en het incognito wensebte te bewaren, den naam Lentikoff gebruikt. Ea zoodoende noemt de gravin, sedert zf in ballingschap leeft, zich een voudig Mevrouw Lentikoff. „Dus, lieve Danieia, cu weet j: in grove trekken zoowat sliet, wat deze ongelukkige moeder tot een eenzame, verbitterde vrouw gemaakt heeft. En wanneer ge bi je be sluit om die betrekking bf baar aan te nemen, bifft, zul je baar kleine eigen aardigheden kunnen begrfpen en er geen aanstoot aan nemen*1. „Wat u ml verteld heeft, beeft m| ten diepste getroffen, mevrouw. Hoe verschrik- kelfk moet de arme vrouw geleden hebben De barones knikte. „|a, wat zf geleden heeft, is onbeschrlflfk. Wees lief en aardig voor haar, ook wanneer zf ongenaakbaar schint. Help haar, zooveel in je macht staat, om baar baar moeilfk, vreugdeloos bestaan d/aaglfk te maken. Zf heeft mf nog dikwfls vol verwft gevraagd, waarom ik baar niet beb laten sterven, toen af die revolver al tegen baar slaap gedrukt hield, en mf gezegd, dat zf bet mf niet goed ver geven kon, dat ik baar de belofte afperste, nooit weer de band aan zicbzelve te sullen slaan. Maar zf heeft woord gehouden daarop kan men zich bf haar verlaten. Indien het jou gelukt, mfn lieve kind, om een weinig vreugde en zonneschln in dit versomberde gemoed te brengen, dan beb je een ware weldaad verricht." „Ik zal er m|n uiterste best voor doen, mevrouw de barones." „Mooi zoo. W| kunnen deze zaak dus als afgehandeld beschouwen, en beschouw je nu als in betrekking bf Mevrouw Lenti koff, want ze beeft mi volmacht gegeven." u "ict wetea bi wie ik, na u, liever C £etf^Jna «OU zfn dan bf Gravin Smolensk!." De barones stak.een band op. „Wi sullen haar Mevrouw Lentikoff bliven noemen. Prent je in, dat zi niet anders genoemd w°'d5,n _wl1- Zi heeft tegen mi gezegd: dcoljzl is gestorven hMff faaa' «oon verloren heeft. En zi kan den naam, die haat aan zulke gelukkige jiden herinnert, niet mee? daaraan op 8ecn herinneringen „Ik zsl hel onthouden, mevrouw de barones. „Best! De verdere condities kun je hel best regelen met Mevrouw Lentikoff zeif wanneer z| hier is. Js zult .n ieder geval' rechter Hofman, gezorgd hebben voor een uitstekende rechtspraak. Het spel stond op matig peil, zooals meestal in dergelike belangrike wedstriden. Spanning was er des te meer en het harde werken van beide ploegen deed veel vergoeden. De liebte voorhoede van Hoogezand bad respect voor de rohuste Pekelder achterhoede, speciaal voor back Zil. Bi beide ploegen domi neerden de achterhoeden, zoodat de kee pers niet veel moeiliki bebben gebad. Hoogezand speelde eerst met wind tegen. Beide ploegen bebben in' de eerste belft eenige kansen gehad om te doelpunten, doch het bleef b| pogingen. De rust kwam met dubbel blank, zonder dat een derpar- tien bepaald sterker was geweest, alboewel het veldspel van Hoogezand beter verzorgd was. Na de thee was bet spel wel iets beter dan er voor, Ook nu braebten de voorhoeden eenige goede doelkansen om bals. De laatste 10 minuten zetten de rood-zwarten nog eens alles op alles, luidde werden ze door nun supporters aangemoe digd en ze leregen een veldmeerderbeid. Een kopbal van Hoffmann kon keeper Wal ters nog juist uit de bovenhoek grabbelen. Onder geweldige spanning verstreek minuut na minuut. Zou bet toch nog een gelik spel worden, was de vraag langs de linen. De verdediging van Noordster kreeg het benauwd. Drie minuten voor bet einde plaatste Njboer zuiver naar den vr|staan- den Bleeker, deze ontliep back Z|1 en met een uitstekend schot gaf h| zfn elub de leiding, wat later de overwinning en het kampioenschap bleek te zfn. Tot aan de laatste seconde werd er vinnig doorgestreden, alj dan de beer Hofman voor de laatste keer fluit, brengen de Hoogesand-supporters hun jongens een ware ovatie, de spelers werden op de schouders genomen en in triomftocht gaat hei naar concordia. Hier beericht een gezellige stemming, en de vraag is actueel „hoe zou B. R. C. bet gemaakt hebben?" 't li juist even over vieren als officieel wordt meegedeeld „Muntendam—B. R. C. l-l". Hoeden en petten gaan omhoog, er worden heel wat handen gedrukt en natuurlik ook op gedronken. De aan voerder tevens voorzitter van Noordster, de heer Zweep, feliciteerde Hoogezand met het behaalde kampioenschap en liet dit vergezeld gaan van een fraaie mand bloemen. Het spreekt vanzelf dat de Zondagavond op de meest gezellige w|ze door de rood-zwarten is doorgebracht. Vanaf deze plaats onze bartelfke gelukwenschen aan de kranige ploeg. Zaterdag a.s. zullen we historisch over zicht geven van de kampioenen. In de meeste dagbladen lazen we in bet verslag, „wedstr|d Noordster—Hoogezand", dat aan de Hoogezandspeler Nfboer een waar schuwing zou z|n gegeven. Gaarne willen we vanaf deze plaats mededeelen, dat Nf boer noch een waarschuwing, noch een berisping beeft gekregen, de resp. verslag gevers hebben dit volkomen uit bun duim gezogen. We zouden deze beeren willen vragen, zft ge uw taak wel waardig een goeden ruil doen, want dank z| de wfze vooruitziendheid van baar man, is Mevrouw Lentikoff een scbatrfke vrouw. Wanneer zf beden ten dage nog in Rusland gewoond bad, zou zf door de depreciatie van den roebel stellig doodarm geweest zfn. Maar ik geloof, dat zf al baar schatten van ganscher barte zou willen afstaan, in dien z| daardoor baar zoon weer levend kon maken." „Dat geloof ik ook, mevrouw." De oude dame loosde een zucht van verlichting. „Nu hebben w| genoeg over onpleizierige dingen gerproken, me lieve. W| zullen een eindje gaan wandelen. Het weer is opgeklaard." En kort daarna verlieten de twee damee de in een stille buurt in het Westen gelegen villa van de barones. III Het was twee weken later. Danieia Falknef was met de barones van bet station terug gekeerd. Zf hadden Mevrouw Lentikoff daar afgehaald en naar baar hotel gebracht. Mevrouw Lentikoff bad de beide dames uitgenoodigd om met baar den maaltfd in het hotel te komen gebruiken. En nu waren zf naar huis gegaan om zich te verkleeden. Na een uur begaven zf zicb naar bet hotel, waar de dames ontvangen werden door Natascba, dis hun verzocht een paar miauten te wachten. Mevrouw was nog niet klaar met bet verkleeden. Zf zei bet met een paar moeilfke aangeleerde Puitscbc woorden. Nadat zf de dames alleen platen had, *1 naa' de aangrenzende kamer, waar «f haar meesteres bezig vo-td met de laatste hand aan haar toilet te léggen, m •k?" wach^ °P moedertje," n raet ha*r zachte, wceke stem a het Russisch. (Wordt vervolgd). Nieuws- en e krj

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1935 | | pagina 1