Ned. Pfotastantanbond Dr. H. DE VOS uit Snesk Profiteert!! 20 EIEREN 45 cent, p. spaak, op Donderdag 14 Maait a,s, Kippen 35 cent per pond, Ned. Blinden Bond O. B. LEZING UITGELOOT. Waterschip HOF- rn WEGSLOOT Aand. f 500; do. 9 an Ni. 29 f 250; No. 12. HELMERS, HOOSEZANO. PLAATSELIJK NIEUWS Sappemeer. In de gisteravond geaoudsn ledenvergadering van de Vsfz. Dem. Kies- vereen., onder voorzitterschap van den heer D. L, de Koe, werd ds voorloopigs cau- didatenllst voor da Gemeenteraadsvsrkie- ziagats als volgt opgemaakt: G. Boer, A. Kamps, H. K. Nflaan, E. D. Postma, L. Wallinga, D. L. de Koe en F. Roukes. De definitieve volgorde sal b| referendum worden vastgesteld. In de sisteravond, onder voorzitter schap van den heer K. Watermulder ge houden ledenvergadering van de S. D. A. P., afd. Sappemeer, werd ds grosset van can didal voor ds a.s. Raadsverkiezingen als volgt vastgesteldA. Kiewiet, K. de Wind, H. Fabritlus, H. Nieborg, B. Hartman, J. Rademaker, D. Hesse, E. Loots, A. Winkel, P. de Groot, G. Schipper, J. Koster. De eerste van de serie propaganda avonden, welke de Coöperatieve .Eendracht maakt Macht" U.a. weer gaat organisceren, mag uitsluitend geslaagd heeten. De avond in de groote saai van den beer Bsösrken, werd geleid door den heer H. Bflstra, die de talrfke aanwezigen har- telfk welkom heette. Hierna hield de heer van Amstel propa gandist van de Centrale van Verbruiks Coöperatie'* een pittige toespraak, waarin hf doel en streven der Coöperatieve be- w'sging uiteen zette. Vertoond werd de nieuwe Coöperatie film .Wie 't winnen zal", welke góed in den smaak viel. De Gemengde Zangvereeniging gaf ter afwis seling op verdieastelfke wfze een paar zangnummers ten beste. De bezoekers werden onthaald op een kop Haka koffie of thee. Een kleine verloting van Haka artikelen werd nog gehouden. Het trio Remkes zorgde door bet geven van goede muziek voor een gezellige stemming. Zaterdag gaf de Buurtvereniging „Middsnstraat-Wilhelminastraat en Luiher- sche Kerkstraat" in de geheel gevulde zaal van 't café Harkema, welke voor deze ge legenheid in feestdos was gestoken, haar derde jaarl. uitvoering, welke ten zeerste is geslaagd. Da heer Luitje Wiertsema, voorzitter der vereeuiging, opende het feest met een har- telfk welkomstwoord en sprak er zfn vreugde over uit dat het aantal bezoekers steeds grooter werd, wat een bewf s is dat deze feesten wel in de smaak vallen. Een woord vaa dank werd gebracht aan de spelers (sters) die geheel belangeloos hun tfd hadden opgeofferd voor het welslagen van het feest, tsrwfl den bode, de heer J, Kiootseina, de traditie getrouw, voor bet ophalen der eontributle's tabak, sigaren alsmede een mooie pfp werd aangeboden. Nadat spreker zfn woorden bad besloten met de hoop dat dit feest er toe mocht bldfigsa dat de harmonie in de buurt oader de leden hierdoor mocht verfeoogen ca de koffie mat koek, door het Bestuur aangeboden, goed mocht smaken, werden twee toonee!stuk|as opgevoerd, alsmede eenige voordrachten, die, gezien het tel kens geweldige applaus, wel in de smaak zin gevallen. Het was dan ook reeds zeer laat toen dg voorzitter, na nog een woord van dank te hebben gebracht aaa het mu ziekgezelschap .Tbs Star Band" onder lei ding van den heer K. Ploeger, dszs goed geslaagde feestavond sloot. De buurtver- ei.'uiging Middenstraat- Wilhelminasfraat en Lutbersche Kerkstraat kan dan ook met groots voldoening op dit feest terugzien. Zondagavond gaf de R.K. Gymn. vereen. ,D. O. S." onder leiding van de he?r B. Bfbof hare vierde jaarlfksehe uit voering in ds groote zaal van 't hotel .Struvé". Om pim. 8 uur opende de voorzitter de heer Bodewes met een bartelfk woord van welkom, speciaal aan de afge vaardigden van de Zusterafdeelingen .D. O. S." te Zuidbrosk, ,H.-S" te Hoo- gesand-Sappemeer, „W. I. K." ts Sappe meer en .Athene" te Groningen, de feestavond. Op het programma prijkten een 19-tal nummers, welke onder de bekwame leiding van den beer Nfhof vlot voor 't voetlicht werden gebracht. Vooral de rytbmiache vrije oefeningen dames en brug heeren oogstten veel bl val. Na ds pauze werden door enkele D.O.S.- leden, onder leiding van den beer H. J Koeneman, een paar aardige tooneelstukjes opgevoerd. Het ensemble Pletersma, dat de pause's met enkele nummertjes muziek kortte, verzorgde ook het gezellig bal, dat tot slot volgde, met uitstekende muziek. Het was reeds laat toen bet klokje van scheiden sloeg. Het was een avond, waarop D. O. S met voldoening kan terugzien. 5 Maart. Maandagmorgen werden door kweeker B. van Ham te Kalkwfk aan de Veiling H.—S. de eerste kaskom- kommsrs aangevoerd, dit is 7 dagen vroe gei dan het vorig jaar. Kooper werd de heer S. J. de Vries exporteur Groningen, voor 22 ct. per stuk, Hoogezand. In het café Bakker werd ten overstaan van notaris j. L. L. C- Hoc- genboom, alhier, en ten verzoeke van mej. de wed. en Erven R, Siems, publiek verkocht: Eene Burgerbehuizing met de v. a. o. i. a. 1. verervende beklemming van erf en tuin, staande en gelegen aan de Van Rofenstraat-Oost no. 63, alhier, groot 4 A. 20 c,A,; doende j.l. op 1 April tot vaste huur f 6.— per are, voor f 2100. aan den heer Siems te Kropswolde. 2 Maart. Hedenavond hield de Koifbalvereeaiging „UiF' baar jaarllksch feest in hotel .De Nieuwe Brug" (H, W Smit), Van Rolenstraat, Hoogezand, waarbl de zaal geheel bezet was. De voorzitter opende de avond met een bartcljjk welkom waarna door de leden meerdere een-acte t.w. .Wienappels" en .Mobilisatie bi Inkwariieijng" voor het voetlicht werdan gebracht, ijeel mooi wa§ het zangspel .Toch naar «ee" van de dames Brouwer, dat een aandachtig gehoor had, waarbi het bladstil was in de zaal. D: heer Smit bracht een woord van dank san den voorzitter voor hat vele werk in het belang van de uitvoering en als blik van waardeering werd hem een cadeau aangeboden. Het orkest Loorbacb uit Groningen zorgde tusschen de bedrijven door evenals na afloop voor dansmuziek, terwfl een rad van avontuur aanwezig was ter bestriding der onkosten. Het was reeds ver na middernacht toen het klokje van scheiden sloeg. Uni kan met voldoening op deze goed geslaagde feestavond terugzien. Door eenige schaakliefbebbers, alhier, was de heer Kruit te Stadskanaal Zater dagavond in 'i hotel Faber uitgenoodigd om een simultaan part te spelen tegen 14 spslers. Deze seance is eea succes voor den heer Krult geworden. Van de 16 part|en won h| 13. Twee spele>s speelden op 2 borden. De heer ds. Oideman wist van den heer Kruit een part| te winnen en een remise te spelen. Een mooi succes. De heer H. ds Vries won eveneens s|n part|. Voor de schaakclub Hoogezand-Sappe meer was het een mooie propagan da-avond. Evenals bet vorige jaar was voor Zaterdag en Zondag de latent h| de fs- baan alhier, herschapen ia een bazar vau de Ned. Arb. Sportbond H.—S-, welke Zaterdagmiddag bf monde van den voor zitter der afd. H.—S. van de N. A. S. B., den beer H. K. Looienga, werd geopend. Speciaal den miiden gevers van de vele voorwerpen en artikelen, uitgestald in de verschillends stands, werd dank gebracht. :en extra woord van dank ontvingen de heeren Prenger, bloemist te Hocg:sand voor z|ne fraaie bloementooi en de heer Wildebosr, radio-handelaar, die met gratis ramofoonmuziek het feest opluisterde. In e theetuin kon men gezellig een kopje thee serveeren. 5 Maart. Maandagavond bad in de 1 stent, alhier, de trekking plaats van de erloting van ds afd. H.-S van de Ned. Arb. Sport Bond. P/Jzen vielen op de nummers: 1268 553 688 960 68 552 115 448 471 503 1241 210 799 777 468 919 438 182 405 1426 720 172 466 197 1302 894 1083 1290 1324 973 265 593 234 1143 788 495 1338 421 1274 600 1285 1382 Zuidbroek, 4 Maart, 14 1193 1384 37 858 398 1000 841 355 1403 1416 245 591 469 545 1045 1485 227 774 272 930 415 876 946 1174 643 1016 597 Hedenmorgen ge raakte het paard gespannen voor den melk wagen van den raeikrfder S. Kruizinga van Noordbroek op hol. Bf de Zuid- en Noordbroeksier Zuivel fabriek wilde het dier in z|n wilde vaart de weg naar de fabriek inslaan, doch paard, wagen en meerdere bussen met melk kwa men in een gracht terecht. Behoudens een ernstig beschadigde wa gen liep het ongeval buitengewoon goïd af. Van de lading buigen melk gihg soo goed als niets verloren. SCHILDWOLDE. De hser Terbuisen hetfs zfn woning met korenmolen, benevens de landerfen onderbands verkocht aan den heer 8. Noorman, alhier. Naar we ver nemen, zal de molen worden afgebroken. Hellum. Aan de Costuumscbool van mej. D. Glas, alhier, z|n geslaagd voor Coupeuse de dames E. Timmer, Slochteren, T. Oostra, Scbilwolde en D. Noordbof, Schildwolde. Voor Coitumière mej. Zw. Westerkamp, Hellum. Voor knippen en patroonknippen de dames M. v. d. Kiel te Slochteren en Zw. Schepel te Schildwolde. Op de Algem. Ledesverg. v. d. Brandw. Mf„Duurawold" in 't café Bakker bleek, dat 32 nieuwe leden waren toege treden en dat het verzekerde kapitaal was gestegen tot f 3650200. De inkomsten hadden bedragen f 10284.14, de uitgaven 10193.86. De reservekas bedroeg 14276.54^4. Ais bestuurslid werd ge kozen de heer W. Rumpff te Siddeburen, als kascomtnistitlid de heer julle Rademaker. Schildwolde. Ds boekhouder H. Hofman werd herkozen. Langen en L. Smid. Tot nog toe werd dan steeds het ryiieem gevolgd dat voor deze woningen e«ne openbare inscbrfving werd gehouden. Het wil Burgemeester en Wethouders echter voorkomen dat daar mede niet steeds de beste uitkomst wordt verkregen. Voor de woning van den heer de Langen wordt op het oogenblik f 400 betaald. Er wordt f 100.- verlaging ge vraagd. Burgemeester en Wethoudeismce- nen dat de buur van deze woning bepaald sou kunnen worden op f 350.— te:w|l de woning van den heer Smid gebracht zou moeten worden van f 375.— f 22.50 voor een afzonderlik schuurtje op f325.— (f 302.50 f 22.50.) De beer de Langen verklaarde zich met het genoemds bedrag accoord, doch de heer Smid meende dat bet totaal bedrag niet booger moest zfn dan f 300.—. Bur gemeester en Wethouders stellen voor op dit bod in te gaan. De beer OKKEN is verbaasd dat h| van het college hooit dat een ander systeem gevolgd zal worden en bet verheugt spreker dat z|a advies van bet vorig jaar zal worden opgevolgd. Het sp|t hem echter dat er toen zooveel o/er gesproken is en h| heeft ondervonden dat het college op elk terrein geen specialiteit kan zfn. De VOORZITTER zegt dat het tot nu toe gevolgde systeem eenmaal door d: raad werd aangegeven, Burgemeester en Wethouders verwachten thans van een andere wfze van verhuring meer dan van een publieke Inrchrfving. De beer KIEWIET zegt dat het hem voorkomt dat ds huurders van de omstan digheden gebruik maken. Hierna wordt tot stemming overgegaan over hst voorstel van Burgemeester en opgericht 1895. Uitgaande van genoemde organisatie die in Mei a.s. zfn 40 jarif bestaan hoopt te vieren, zal op Vifdag 8 Maart, la diNtd Herv. Kerk te Hoogezand, een progaganda kunstavond worden gegeven. Het programma voor dezen avond Is uitstekend verzorgd. Welwillende mede werking wordt verleend door de blinde solisten, Herman Bressar, bariton, van Arn hem en C. Roelof», organist van Apeldoorn Deze beschikken over goede capaciteiten en beloven veel goeds ten gefaoore te zul len brengen. Verder zal eenige plaatselfke medewerking worden verfeend n.l. door de heeren G. Oideman, viool en L. Smid, orgel, terw|l het V. C. j. B. Koor. eenige nummers zal uitvoeren. Zoo belooft het met elkaar een kunst- en genotvolle avond te worden. De heer joh. v. d. Brrg, Bondspropa- gandist zal een toespraak houden over het streven v. d. Ned. Blinden Bord. Wezfn overtuigd, dat wel vele ingezetenen, deze mooie avond zullen b|wonen. Programma'» worden tfdig aangeboden en we hopen zeer dat de voorverkoop zeer naar wenscb moge gaan. Programma's z|n ook aan de kerk verkrfgbaar en b| Ds. G. Oideman pastorie. Vergadering van den Raad der gemeente SAPPEMEER, in het openbaar gehouden cp Dinsdag 12 Februari 1935, des nam. te 7 uur. (Vervolg.) Behandeling begroting 1935. Hierna wordt aangevangen met de arti- kelsgew|ze behandeling. Inkomsten. Volgno. 62. Verbuur woningen. De VOORZITTER zegt dat omtrent vei huring van eea paar woningen nog geen overeenstemming is verkregen, n.l. de wo ningen bewoond door de heeren G. de woning van den heer V03I f 300.— (totaai Wethouders om de Smid te verburen 277 50 f 22 50). Voor dit voorstel verklaarden zich Kamps, Bo:r, Schotten», Haaksma, Nfiaan en Fabriiius Tegea dit voontel verklaarden zich Mevr. van Gums, Mulder, Biel, Bas, Kiewiet en Ds Wind. De beer Okken stemde blanco. Het voorstel is derhalve verworpen. De huurprfs voor de woning van den haer Smid blffi bepaald op f 325.— (302 50 4* 22.50). die van den beer De Lange op 350. De huu'pif iea der andere woningen blfven zooalj de memorie van toelichting vermeldt. Hoofdstuk XII. Zakelfke belasting op het badrff. De heer MULDER doet een voorstel om in deze gsm :em; osne belasting in te voe ren als boven vermeld. De VOORZITTER ontraadt dit. Ook de heer BOER onderschrift de waarschuwing van deu Voorzitter, aange zien het geen geschikte t|d is om deze belasting ia te voeren. Het is bekend dat gemeenten die reeds eene zoodanige be lasting gingen beffen deze weer hebben «if f. De beer DE WIND verzoekt den beer Mulder dit voorstel aan te houden tot een volgende vergadering, opdat ook andere led-n daarover bui gedachten kuncen laten gaan. V Da VOORZITTER zegt flét ook bet College dï mogelijkheid van invoering nog gaarne eens wil onderzoeken. Naar aanleiding! van dit voorstel zegt de Voorzitter dat sich hier openbaart dat be spreking van de iiegrooticg ia eenebfeen- fcemst, waarbl dq Raad gedacht U alséé i afdeiling, van gtjen bsteekenb Is, indien h| die bgipfekingniet alle plannen en even tueels voorstellen ter sprake worden ge bracht. Over eep voorstel als dit zouden dan voor de opsqbare bebandelirg van den Raad gegevens verstrekt z|n. Nu Is dar niet mogdfk geweest. Spreker vraagt of het niet beter zou sfr dat de bsgrootiJg in het vervolg in twee afdeelingen woidt behandeld met uitbren- ging van een verslag. Goedgevonden tkordi een volgende ver gadering het door'den heer Muider gedaan voorstel wederom ter sprake te brengen. Uitgaven. Volgno. 182. Presentiegeld raadsleden. Ds beer SCHOLTENS «telt voor het presenflege d voor de leden van dea Raad te verlagen van f 3 op f 2.50 per vergadering. De heer HAAKSMA steunt dit voorstel. De heer BIEL zegt dst\hf, naar aan leiding van de door denbeer Kiewiet gedane mededeeling in de Wige bfeer.- komst tegen dit voorstel is. Ds heer KIEWIET is van oordeel dat ais een arbeldersvertegenwoordjgsr zich behoorlfk voor de vergaderingen nu zaken wil voorbereiden daarvoor eenige literatuur eic. moet worden aangeschaft en in ver band daarmee acht b| een presentiegeld van f 3 volstrekt niet te hoog. Het voorstel van den hser Schotten» komt hierna in stemming. Het wordt *er worpen met 6 tegen 4 stemmen en 3 siemmsn biar.co. V6ó: stemden de heeren Scholtens, Okker Haaksma en Nfiaan. Tegen stemden d heeren Mulder, Biel, Bos, de Wind, Fabii- Mus en Kiewiet. Blanco stemden mevr. Van Geuns, Kamps en Boer. Volgno. 186 Kosten drukwerken. Mevr. VAN GEUNS zegt dat uit dessr post betaald worden de kosten van raads- verslagen. Zf zou als eisch willen stelien dat alleen die couranten betaling suilen ontvanger, welke binnen een week be* officleele ve-slag plaatsen. De VOORZITTER antwoordt dat zulk* niet kan worden toegezegd, aangezien niet alle verslagen binnen dien tfd gereed kunnen z|n. Neem b.v. het verslag van deze vergadering, dit zal onmogelfk zoo vroeg kunnen verscb|nen. Ds heer OKKEN sou dan aldus willen stellen dat de plaatsing zoo spoedig mogelfk plaats beeft. Ds VOORZITTER meent dit wel te kunnen toezeggen. Voigno. 243 Straatverlichting Ds heer SCHOLTENS vraagt hoe de sterkteverbouhing is tusschen electrische en gss'antaarns en hoe de kosten tegen over tlkaar daan De VOORZITTER zegt deze vraag lis ver morgen te willen beantwoorden dan kan hg daarnaar even een ondersoek instellen. De vergadering wordt met het oog op het middernachtelijk uur verdaagd tot Woensdag den 13 Februari 1935, des na middag? 3 uur, waarvan bet verslag wordt opae^omén in ons volsjend nummer. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur i Vergun ons een klein plaatsje in Uw veelgelezen blad. Hoewel de strfd voor recht en mensche- ifkheid door diverse groepen overal wardt gestreden, heeft toch de strfd in het verre Oosten wel in het b| zonder de aandacht getrokken. Namen ais Gandi e.a. zfn juist daardoor vermaard geworden. Onder al deze categoriën echter, neemt Krisjnamoerti, de Oosterscbe wf sgeer bf uit nemendheid van den tegenwoordigen tf d, wel een zeer aparte en hoogstaande plaats in. Opgevoed in theosofische kringen van Annie Bessant e.a. heeft deze betrekkelfk jonge man, die voorbestemd was een pro fetische ambt te vervullen, zich zeer wfs- geerige denkbeelden eigen gemaakt en ge propageerd. Daar Krisjaamoerti's denkbeelden voor dezen tfd van groote beteekenis zfn, heb ben wf gemeend, de internationale bekende aati-militariit B. de Ligt een spreekbeurt te laten vervullen met als onderwerp: „Krisjnamoerti en zfn beteekenis voor deze tfd." Wf willen langs dezen weg een opwek king doen deze belangrfke vergadering te bezoeken. Men zie voor nadere bfton- derbeden een adv. in dit no. U, Mfnheer de Redacteur dankend voor de verleende plaatsruimte. Het Bestuur der Vrijdenkersvereen. „Licht en Waarheid". LEGER DES HEILS. (Stichter:' William Bootb.) De Zelf verloochening»-Aanvrage zal van wege bet Leger dea Heil», (S'ichter William Bootb) gedurende de maand Maart e.k. worden gehouden bier ter plaatse. Op initiatief van den geriaien Leider van het Leger des Heils, Kommandant Bouwe Vlas, warden door deu Bond van Barm hartigheid in de afgeloop?n maanden vele honderden gezinnen geboipen aan kleeding, schoeisel en dekking, enz. Door alle afdeelingen in Nederland wordt intensieven arbeli verricht op geestelfken maaischappHfk gebied, en nu dringt de nood van den arbeid va i hei Leger des Heils ertoe, andermaal een beroep te doen voor de komende Ztlfverloocbenings-Aan- vrage. Zooals bekend 1» wordt door deze Aanvrage bet werk in Nederland, en het Zendingswerk in Nederlandsch-Oost en West-Indlë geholpen, en bet mislukken dezer aanvrage zou het pbiiantropisch werk hier in ons (and in groote rnodlfkheden brengen. Hst is bekend, dat Soldaten van bet Leger des Halls sich gedurende de Aanvrage onthielden van vele niet r.oodrakelfke levensbehoeften en dit bsdrag stortten in bet ZqifverloocheniogVffnds. Nog s| opge merkt; dat de leden vaa bas Lager des Heils den arbeid, ook in verband hiermede, geheel belangloos verrichten. Wilt U nu, als straks -n onzer mede werkers bf U aanklopt, hem aanmoedigen door een bf drage te schenken Wilt ge Uzelf er vooral van overtuigen, dat de persoon, die Uw bidrage ontvangt, voorzien is van een volmacht, getsekend door B. Vlas? In geval U echter moch? ver kiezen Uw gift rechtstreeks te zerden aan bet Hoofdkwartier voor Nadeiland, wüt U dan misschien gebruik maken van Post- cbf que- en Giro nummer 30328. Gaarne ver schaffen wf U ails gewenacate inlichtingen. U bf voorbaat harteifk dankend, vetbifve Uw dw. dienaar, J. VAN LOO, Divizi' -Officier. KWEEKKRSBELANGKN. Er is nog een kleine boeveelheid For maline beschikbaar. OFFIClEELt Mt.ufc.ijfc.C.LlNÜt.A Voetbalvereniging „H. S. C." Wedstrfdprogramma voor a.s. Zondag: Sneek I H. S. C. I. Aanvang 2 uur. Muntendam IV ~H. S. C. V. 2 Adspirantec H. S. C.—Zuidbrosk. 10 Opstelling H.S.C I: Wordt a.s. Zaterdag gepubliceerd. Vertrek per Gado om half elf vanaf 't hotel Strut en 't hotel Fa :er. Opstelling H. S. C. V P. Landman, J. Vlaschfr K v. d. Be»g, W. Df k, J. Pik, G. Hsssue, J. Drent, O. Be- geman, G. Doiflng, J. K uier, L. de Ruiter Reserves: Lokken, E. Akkerman Vertrek per fiets om ha f één varsf de Btrgerc brug. Lpstelling H. S C. adsplranfen A. Vos, H. Hatcboer, C. Visscher, A. Kraal, A. Meftr, H. Blfham, J. Brust, E. Westmsn, j. V. d. Huizen, H. Huizing, M. Alom. Reserve; p. VyEgmond. Training. Donderdagavond, vanaf 7 uur training ondè\ leiding van de heeren ds Haas en Oeseburg^ De Secretaris. OFFICIEELS MEDïöEELINGEN Korfbalverenigingflu, N, I." Bf goed weer bestaat e\ a Zo dag middag 2 uur, gclsgenbeid V oefenen in dubcostuura op het terrein Wi de Van Royenstraat. Ia verband met de competitly (j<esrs be gint Zondag 17 Maart '35, wo^n alle leden verzocht aatwexig teW Het witte shirt moet ook meegebracBworden De Seqtaris. OFFIC1EELE MEDEDEELINGEN Gymnastfekvereen. „W. I. K." 30 K M. K.N.G.V. tnarsch te Groningen. Tot hedenavond 7 uu; bestaat nog gele genheid zich hiervoor te laten inscbrfven bf j. j. Vierkant, Middenstraat. Inscbiffgeld leden f 0.60. Niet leden f 0.75. Nog 7 leden bleven in gebreke bun be stelde vereen, foto af balen. Komt dit nu deze week In orde? Groenteveiling Hoogezand—Sappeneer 4 Maart. Eng. kaskomkommers v.m. f23.00 Savoye kool f 3.70—4.60 per 100 stuks. Radf» f3 20 - 4.80 Rabarber f 4.70—7.40 Prei f 4 60-5 00 per 100 bo«. Peen los f 1.50-2.70 Spinazie f 8.00—10.20 Spruiten f 2.70-3.00 Witlof f 670-7.40 Kroten f 0.80-1.00 Schorseneeren f 2.00-2.40 per 100 pond. Snfsla f 0.14-0.20 per pond. Eiernoteering. GroothandelKipeieren f 2.00 - 2.20 per 100 s'uks. Kleinhandel: f 0 65 de 20 stuks Eieren iets lager. AUVEKTENTIEN. Inplaats van kaarten. Verloofd: CATHARIENA RljKENS en FREERK VENEMA. Hoogezand, 7 Maart 1935. Van Rofenstraat. Zaterdag 9 Maart hopen ome geliefde Ouders BOUWE DE VRIES BOUCHIEN DEKKER den dag te herdenken dat zij voor 40 jaar in bet huwelijk zijn getreden. Zuidbroek M*ar» 1935. Hun dankbaar Kind Behuwd- en Kleinkind Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig lfden, onze geliefde Vader, Behuwd- ra Groot vader en Broer BEREND PLOEGER, In d«n ouderdom van 61 jaar, se dert 1922 weduwnaar van Derkien Flauw. Hf ruste in vrede. Hoogezand, 4 Msari 1935. Uis alkr raam: Fam. PLOEGER. Fam. BRUMMEL. Fam. KOERS. Volgen vrf. Afd. HOOGEZAND SAPPEMEER. 's avonds 8 uur in de Ned. Herv. Kerk te HOOGEZAND. SPREKER ove- NATIONAAL SOCIALISME EN CHRISTENDOM. Led*" vrf. Ent'és voor Ntet-Irden f0 25. Lr*den Zus«»*«krirg fO.10. HET BESTUUR KOLHAM. LEENING 1918: Betaalbaar 1 April Twentscbe Bank, Hoogezand. HET BESTUUR. alles panklaar aan buis bezorgd. voor kwaliteit wordt ingestaan. Stationsstraat. Sappnmeer. ZAAIT onze vee' gevraagde TUIN-, BLO£M- en GRASZADEN BEKEND door de prima kwal SspD^mver, 5 Msa't 1935 en

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1935 | | pagina 2