WAAR DE VROUW BELANG IN STELT DE NIEUWSTE OPNAMEN VAN GRETA GARBO Opvoedingsfouten, die niet meer goed te maken zijn. Gorgelen voorkomt infectie-ziekten. BRIDGEN, DAMES? 3 EENVOUDIGE MIDDAGJAPON. MODERN HAAKWERK. Buitengewoon goed is een gorgeldrank van 100 gram water, met 5 gram mirren- tinctuur, glycerine en borax. MiMf uit één stuk' terwiR DE WAARDE VAN CITROEN- EN SINAAS APPELSAP VOOR HET MENSCHELIJK LICHAAM. Citroen- en sinaasappelsap zijn de meest eenvoudige aanvullende stoffen voor zwan gere vrouwen, omdat zij bepaalde vitami nen bevatten, die noodig zijn. Matig drin ken van melk is eveneens uitstekend, om dat deze de voor het organisme onmisbare kalk en phosfoor heeft. Citroen- en sinaasappelsap bevorderen de opname van zouten en volgens prof. Angelo Chiavara moeten zwangere vrouwen deze sap dagelijks gebruiken. Och, laat hem toch G. C. MEIJER SCHWENCKE. Haakwerk blijft zich nog steeds in toenemende belangstelling der dames verheugen en hoe onwaarschijnlijk sommige da mes het mogen vinden, doen zelfs de gehaakte spreien weer pogingen in de gunst der dames te komen. Gemakkelijker is het zeker om een of ander gereed te koopen, doch ongetwijfeld verkrijgt men een veel minder persoonlijk geheel. Het hier weerge- |B geven model heeft als halsafwerking een smalle kraag en r een paar scherp ge- punte revers, met ,Jw knoopen op de stof /yl gehecht en groote fluweelen of satij- nen strik, gladde fi||v U®* mouwen. De ruimte aan VKK y/rVU"'?! voor- en rugpanden 2793 YJ^Vg'i wordt verwerkt door het aanbrengen met hfi j smalle plooien- - groepjes, die aan - binnenkant gestikt v worden. fïMlIl Men kan ook één yp'* -V;; breede tot niet toe rlf«> i uitloopende naad U* -j1*"' stikken, doch het \- eerste effect is j1 mooier. f A f j Zesbaansrok met opgestikte midden- banen. lYT Als materiaal kun- V ft nen wollen stoffen 1 1 1 zoowel als fantasie- fluweel verwerkt LJ worden, hetgeen af- W v» hangt van de vraag of de japon aan een min of meer gekleed doel moet beantwoor den. Patronen in de maten 42, 44, 46 en 48 verkrijgbaar A 0.58. VOEDINGSLEER. Sedert korten tijd kan men aan de Co lumbia Universiteit te New York college» volgen in keukenchemie. Belangstellend»' studenten volgen de voordrachten, waarin uiteengezet wordt, op welke wijze de ver schillende voedingsmiddelen het meest *ot hun recht komen en tevens worden pract>- sche cursussen gegeven. HEEFT U AL KEUS GEMAAKT? Van de op deze pagina voorkomende ge nummerde modellen zffn knippatronen ver krijgbaar bij de modeindustrie, Roelof straat 109, Den Haag, Gironummer 62®M, ten name van den modedienst te Den Haag. Een prachtige aanvulling op deze ru briek is „Winterpracht" een fraai Wad, dat aan bovengenoemd adres tegen twaalf cents verkrijgbaar is. Het tafelkleed, dat wij hier weer- ::=p geven is in filet haakwerk uitge- Pfr jf jMpfliWnl 11 ::+Ft::-t:=::TffluS'' voerd, aan. onze lezeressen natuur- tlfl 1.1 WISH8111111M mUIlU InW 11 ctotj IJ 1111 IJ 11111 naog lijk welbekend. Het kan in wit, crè me of écru gehaakt worden, terwijl de grootte van de dikte van het materiaal afhangt. In kunstzij uitgevoerd is het onge veer 85 c.M. groot en vormt een sieraad op een tafel. Het nahaken van dit kleed, aan de hand van het patroon is heel eenvoudig en het beste is de helft over te brengen op ruitjes papier; de afbeelding geeft ruim weer en begonnen wordt bij de pijl met lossen, terwijl de werkproef onder het kleed is aangegeven. Men werkt in heen en weer gaande toeren; de gaatjes bestaan uit twee lgssen één stokje, terwijl bij de ge vulde gaatjes de stokjes de lossen vervangen. Aan het begin van iedere toer vervangen drie lossen de stokjes. Voor het meerderen der toeren wordt aan het begin der toer met een gaatje 5 lossen gehaakt en het eerste stokje in de 2e losse. Bij het meerderen van meerdere gaatjes werkt men voor het eerst 5 lossen en voor elk volgend gaatje 3 lossen. Om de kleinste toeren te krijgen, werkt men halve vaste over de steken der voorgaande toer. Het werken van dit mooie kleed is zeer zeker aan te bevelen, want het ontwerp en de uitvoering zijn buitengewoon mooi. Gorgelen desinfecteert de neus-keelhoïf; waarin allerlei basillen neerstrijken, oxn slechts op het juiste oogenblik te wachten, totdat zij de overhand verkrijgen en de mensch met een of andere ziekte overvallen. Ieder mensch moest zich vooral in de herfst- en wintermaanden gewennen om 's morgens en 's avonds de keel flink te gorgelen met een of andere gorgeldrank, die bij apothekers te krijgen zijn. Veel ver koudheden, keelpijn, bronchitus en erger zouden hierdoor inderdaad voorkomen wor den. Slijmerige afscheidingen, die in deze maanden zoo menigmaal voorkomen, moe ten vooral behandeld worden, heeft men geen waterstof of superol in huls, dan neemt men eenvoudig lauw water en zout. Het gorgelen moet bij voorkeur met lauw water geschieden, terwijl men nimmer een sterkere dosis dan voorgeschreven is moet gebruiken, zulks helpt de genezing niet meer in de hand, doch irriteert de keel. Kinderen moeten reeds jong leeren gor gelen, beginnende met lauw water. MEISJES JURK. Geruit materiaal is voor deze aardige meis jesjurk verwerkt. Het rokje bestaat uit een driedeelige voorbaan en één achterbaan. Het middenstuk van het lijfje is evenals d'. mid- denbaan opgestlxt, ter wijl het daarna in ge bogen vorm tot de schouders wordt aan geknipt, waardoor een pas verkregen wordt. Kleine volants over de schouders, smal wit- of fluweel kraagje met platte strik. In het midden een splitje, dat door de rtrik aan het oog onttrokken wordt. Garneering van knoo pen. Patronen voor meisjes van 1012 jaar k 0.45. een maal per week bij elkander kwam en een kaartje legde, zijn voorbij. Nu zijn vele dames niet één, doch meerdere avonden be zet. In het bijzonder zijn dames ware ma niakken op dit gebied. Men heeft bridge sets, waarop de ver schillende figuren op worden aangebracht, die trouwens op alles wat bij het spel ge bruikt wordt, voorkomen; op kopjes, asch- bakjes, potlooden enz. enz. Zelfs de snoeperijen worden in bijzonde ren vorm gepresenteerd en heel begrijpelijk is het, dat de zakenman zijn voordeel tracht te doen. Het eenvoudige kopje thee met een biscuit of chocolade heeft voor veel feestelijker en toepasselijker snoeperijen plaats gemaakt. Inderdaad zijn deze bridge- mlddagen, drives en wat er toe behoort zéér overdreven en de een wil voor den ander niet onder doen. Het hoogte punt wordt be reikt wanneer speciale trainers het gezel schap de edele kunst op wetenschappelijke wijze leeren! Onlangs zeide een jonge vrouw ons: „Men moet zich toch ook geestelijk ontwikkelen, niet waar, en daarom bridge ik." Zij meen de dit in vollen ernst en wellicht zijn er nog meerdere armen van geest, die dezelf de opvatting hebben, die niet alleen lange middagen, doch ook lange avonden tot mid dernacht blijven bridgendag aan dag... Is het wonder, dat deze menschen in ge- hapseld worden in een eigen kring, zoo dat zij het groote wereldgebeuren en den ernst der tijden niet ten volle in zich op kunnen nemen? Maar al te gaarne blijven velen ziende blind en dan, niet waar, bridgen be hoort tot den goeden toon, niet waar? Wij vrouwen, die midden in het leven staan door ons beroep, vragen ons menig maal' af hoe het mogelijk is, dat zooveel an dere vrouwen, die toch ook een beroep uit oefenen, n.l. dat van huisvrouw, nog zoo aangetast worden door de „bridge koorts." Waar een geheel van mannen en vrouwen werkt om te trachten orde in den maat- schappelijken chaos te scheppen en de jeugd zoo'n behoefte aan leiding heeft, maken zooveel jrrouwen en moeders zich zoo gemakkelijk los van alles. Men moet bridgen tot eiken prijs, 's middags en 's avonds en velen doen het niet enkel en alleen om het spel, maar omdat het nu eenmaal een eisch des tijds is, waaraan men zich zoo moeilijk aan kan onttrekken!! De vroegere kaartavondjes, waarvoor men PYAMA VOOR MEISJES. Gestreept flanel is zeer geschikt voor deze pyama, waar van het bovendeel onder de lange broek gedragen wordt, waarvan het heup stuk aan de voor zijde een scherpe punt vormt en aan de rugzijde een rechte reep. Sluiting op zij met twee knoopen. Aan de voorpan den worden beleg stukken tegen ge stikt, die tevens de revers vormen en waaraan een dub bele rechte reep ge stikt wordt voor het boord. Mouwen met opgestikte dwarse reepen. Op het rech ter zijstuk wordt een zakje opgestikt. Patronen voor meis jes van 8—10 jaar k f 0.35. HUIS- OF KANTOORJAPON. DE OORLOG VERKLAARD AAN HET KIPPENEI. De Japansche artsen hebben den oorlog verklaart aan het kippenei. Zij verklaren, dat het een schadelijk en moeilijk te ver teren voedingsmiddel is en talrijke ziekte kiemen bevat. Deze anti-eierbeweging heeft in Japan een zoodanige afmeting aangeno men gedurende de laatste maanden, dat een merkbaar minder gebruik geconstateerd kan worden en reeds een daling der prijzen heeft plaats gevonden. VKK 1777. Bij de verschil lende huiselijke be- zigheden is practi- jSf-s sche kleeding een eerste vereischte, N Ar doch tevens moet J waschbaar materiaal gekozen worden. Het weergegeven model is van een of Jïï'ïs ander linnen of ka- WmWW' toenen weefsel ge- maakt, b.v. een niet 'IffiBlwr opvallende streep of effen. Gebloemde f iM'inli'il stoffen leenen zich I ÉfflÊ A meer tot het maken fflMmm van zomerkleeding. KlPljSSSl'i';1 Wollen of katoenen ffl™' fjü! mouseline is even- !|li!r eens zeer geschikt. Het japonnetje heeft liliSi een bovenpas aan I tóf Si i de voorzijde en rug |(l filjf.het boven zoowel als wlw;i de voorpanden van de rokdeelen een Mi" fliiM'I flinken onderslag hebben. Het lijfje Yjfv \\~-i sluit men met druk- - i knoopen, terwijl de L rok epen valt of des ks noods brengt men er H>'U| 1 flinke drukknoop W aan pl.m. 25 c.M. van de taille af. Als garneering kunnen een fluweelen stuk en cointuur aangebracht worden, waardoor de japon iets gekleeder wordt. Practisch Is om er een stoffen ceintuur met knopsluiting bij te maken en dit te wisselen voor het fluweelen garnituur als men gereed is met de bezigheden en zich toch nog niet wil verkleeden. Patronen verkrijgbaar in maat 42, 44, 46 en 48 k 0.58. Handtasschen, ceintuurs, hand schoenen zijn welkome ge schenken voor dames. We kun nen wel haast zeggen, dat de meest modieuze attributen van leer vervaardigd zijn. De nieuwe modelen van tasschen hebben het z.g. kodak-model, zijn donkerbruin of zwart. Wild- en kalfs-, niet minder dan geitenleer, wordt er voor verwerkt, terwijl van het eerste garnituren, bestaande uit kraag en manchetten, worden gedra gen in mooi rood, groen en bruin; ook wit leer, geperfo reerd en met franje staat heel mooi, vooral op een zwarte japon. Tasschen en ceintuurs vormen één geheel en hebben 'n aparte versiering, n.l. een klein hang- slotje. Roode damestasschen met breede metalen hengsel staan heel coquet bij donkere damesmantels.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1936 | | pagina 4