FLEDDERMAN GRAFWERK 40 cent KOFFIE. Boeren Met- en Leverworst. G.v. Dijken BIOSCOOP - HOOGEZAND Groote Boeldag. Een groote partij SPOORHOUT, VAN DIJKEN, Slagerij Foxham Paarden aan de haak! LEVITUS, 2 nieuwe Woningen een HeoronbehuiziRg I en 1J2 pond prima J.KLIPHUIS Vanaf a.s. Vrijdag tot en met Woensdag 22 Jan. Rund- en Varkensvleesch Dikke REUZEL 30 cent per pond, bij partij lager. Extra dik vet SPEK verstil en gezouten rieden weer elxtra fijne een bejaarde Huishoudster, BOUWTERREIN te koop. een BURGERWONING A. J. KOENEMAN en Zn., Komt en Ziet. De veel besproken Vredesfilm Het leven gaat verder.... Het leven gaat verder.... Het leven gaat verder Het leven gaat verder.,.. TOEGANG BENEDEN 14 JAAR. MUNTENDAM. Aangeboden Prima Kleihooi, Eiernoteering. GroothandelKipeieren f 3.60 per 100 stuks. l Kuikeneieren f 3.25 100 st. Kleinhandel: f 0.95 de 20 stuks. Handel slecht, met magere prijzen. AnyFRTEiNTlErT V Zaterdag 18 Januari SZ hopen onze geliefde Ouders J. KLOOTSEMA E. SLAGTER 'A hunne 40-jarige Echtvereeni- «i ging te herdenken. I Sappemeer, Jan. 1936. Is Middenstraat 81. H Hunne dankbare Kinderen. ZU1DERSTR.81,SAPPEMEER WIJ ZORGEN VOOR D E G E L IJ K EN NIET DUUR Neemt proef SAPPEMEER OOST. Morgen Donderdag verkrijgbaar mijn f ij n e Slagerij FOXHAM. De beste huismiddelen die wij U kunnen beduidenWortel- boer's Pillen en Wortelboer's Kruiden. Zij zijn wereldbekend en kosten maar zestig cent. Zij verdrijven gal, slijm, gevatte koude, griep, influenza, koort sigheid, maag- en hoofdpijn, wekken de eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen de stoelgang, zuiveren het bloed, maag en ingewanden. Bij Apoth. en Drog. Firma Jacalia IV! driaWortelBoer. TEL. 52. ZES achtereenvolgende dagen De geschiedenis van een familieconcern in zijn op bloei en val, verscheurd door de wereldoorlog. Een grandioze, onvergetelijke film, monumentaal van opzet met weergaloos spel van de hoofd personen, een keur van karakterspelers. Mach tige regie van John Ford. Men ziet de oorlog in al zijn verschrikkingen. Men ziet hoe de wereld opnieuw gereed is zich te storten in het vreeselijke avontuur der zelf vernietiging 4 Afschuwelijke oorlogsjaren en 18 jaren van na- oorlogsweeën hebben aan de menschheid NIETS geleerd Men ziet de regimenten van Mussolini, van Hitier en van Stalin, een geweldig défilé van japansche troepen. Fransche regimenten rukken op, de Amerikaansche luchtmacht verduistert met hon derden vliegmachines de lucht, de Engelsche oorlogsvloot stevent in slagorde voorwaarts is een film van geweldige beteekenis in deze Hagen van nnrlng nf vrede, die iedere toeschou wer aan zal grijpen met magische kracht. ^3 Prof. R. CASEM1R, die in Den Haag bij deze film een inleidend woord heeft gesproken, verklaarde deze film met diepe ontroering te hebben gezien en ïioemde haar een waarïjfke vredesfilm. In Groningen werd deze film 2 weken vertoond, waarbij iedere avond een inleidend woord werd gespro ken door de Heeren Ds. C. W. Coolsma, Ds. A. C. de Regt, H. Kolthek en A. D. Veenhof. Terwille van de Vrede is het van belang dat iedereen deze film gaat zien. De toegangsprijzen zijn daarom deze week extra laag gesteld. Prijzen avondvoorst. (Ook op Zondag) Loge 75, parket 60, leR. 45, 2e R. 30, 3e R. 20 ct. Zondagmiddag Loge 50, parket 40, leR. 30, 2e R. 20, 3e R. 10 ct. (vermakelijkheidsbelasting inbegrepen). Avondvoorstellingen 8 uur: Zondag 2 aparte voorstellingen 's middags 5 uur, 's avonds 8 uur. GEEN ZATERDAG 18 JANUARI 1936, des morgens 9y2 uur, zal ten verzoeke van de N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN STAATSSPOORWEGEN, op het SPOORWEGEMPLACEMENT te HOOGEZAND, publiek contant worden verkocht: als: pim. 200 kavels Eiken- en Grenen Dwarsliggers, 20 kavels Eiken Wisselhout, 40 kavels Brandhout enz. H. MARTIJN, Deurwaarder - Winschoten, Burg. Venemastr. 14- Telef. 237. Dansinstituut NiC. DE Groningen. Café-Rest. BRöERKEN, Sappemeer. VOORJAARSDANSCURSUS LESGELD f 5.-. HEDENAVOND 2e en laatste ZITTING voor INSCHRIJVING, begin der lessen volgende week. Wegens het groote succes der vorige week ga ik door mijn eerste kwaliteit voor dezelfde lage prijzen te verkoopen Beleefd aanbevelend Allals weer te bekomen tegen onze bekende lage prijzen. Beleefd aanbevelend Paardenslagerij PURGI Net kosthuis aangeboden desgew. met vrije kamer, ook wel met huiselijk verkeer, omgeving tusschen Motké en Stroocartonfabriek. Br. onder No. 11, Bureau dezes. degelijk Kosthuis met vrije Zit- en Slaapkamer, omgeving Hoogezand. Brieven onder No. 12, Bur. dezes. Er biedt zich aan een net Burgermeisje met alle werkzaamheden bekend. Br. fr. onder No. 13, Bureau dezes. Gevraagd eenige nette Werkhuizen. Wed. SMIT, Borgercompagniester- straat No. 7. Gevraagd eenige nette Werkhuizen voor heele of halve dagen, ook wel kantoren schoonhouden of iets dergelijks. Van Roijenstraat 86. Gevraagd bij bejaard éénbaar persoon. Br. onder No. 10, Bur. van dit blad. Gevraagd een net DAGMEISJE, met beneden 18 jaar, zelfstandig kunnende werken. Hoofdstr. 131, Hoogezand. Te koop 1 Sint Bern., 5 mnd. oud en 2 Bouviers, 8 week oud, voor billijke prijs. J. WESPERBROEK, Brugstraat 89, Martenshoek. Tel, 153. H. E. BUURMA, Zuidbroek. K. BUURMA, Martenshoek, Te koop een Volière en pim. 200 Bakpalen voor kweekers, bij J. BAKKER, Sappemeer Oost, Noorderstr. 142. Te koop frisch Voerstroo in bossen, bij Wed. E. SCHRAGE, Achterdifep 52. Te huur ingaande 1 Mei a.s. of eerder Te huur tegen 1 Mei aan de Luthersche Kerkstr. No. 37, bevattende 2 kamers en suite, hal', keuken, schuur, kelder. Boven3 slaapkamers met droog zolder. Voorzien van electrisch licht, gas en waterleiding. Te bevragen bij J. RENKEN, Bedumerweg 18, Groningen or j. BAKKER, Wilhelminastr. 5, Sappemeer. O. INGEZONDEN, VORDEN, 9 Januari 1936. Tweede Open Brief aan Zijne Excellentie den Minister van Landbouw en Visscherij. Mr. Dr. L. N. Deckers. Excellentie, Mijn eerste Open Brief aan Uwe Excel lentie kon ik nog eindigen met de hoop uit te spreken, dat wij de toespraak van Uwe Excellentie op 23 November '35 te Utrecht gehouden, verkeerd aangevoeld hadden en datwei recht gedaan zou worden. Helaas is nadien gebleken, dat de zaak door ons wel goed begrepen was en er peen recht gedaan }zal worden. ders,wfJvmgen gêën'VX^Wy^è'n recht" is Uwe Excellentie in groot aantal toegezonden. Wij hadden geen oogenblik verwacht, dat deze noodkreet der pluim veehouders direct resultaten zou hebben. Wij hadden echter ook niet verwacht, dat toen op Oudejaarsavond de eerste getui genissen bij Uwe Excellentie binnenkwamen, Uwe Excellentie hierdoor zoo ernstig ont stemd zou zijn geweest, zooals wij uit zeer goede bron vernomen hebben. Integendeel, wij hebben gedacht en denken nog steeds, dat het voor Uwe Excellentie van belang geweest was de post op 2 januari door een ambtenaar van Uw Ministerie als gewoon lijk op het postkantoor in ontvangst te doen nemen'. Uwe Excellentie had dan kunnen constateeren, hoe enorm groot het aantal was, dat de rechtvaardigheid van de vraag om recht gevoeld heeft en ge meend heeft, dat ook onder de aandacht van Uwe Excellentie te moeten brengen. Uwe Excellentie had de getuigenis kunnen zien van dat heele groote aantal pluimvee houders persoonlijk. Deze getuigenis geeft de stemming en de gevoelens der pluim veehouders juister weer, dan het advies, hetwelk U van de voormannen van een kop-organisatie ontvangt, hoe dat advies ook zijn mag. Gewoonlijk weten depluim veehouders zelf niet eens, dat zij via een Maatschappij van Landbouw, een Coöpe ratie of Eiermijn als lid van zoo'n orga nisatie fungeeren en als zoodanig gebruikt of misbruikt worden. Het communiqué op 3 Januari aan de dagbladen verstrekt, hetwelk voor mij geen nieuws bevatte, waarin gesuggereerd wordt, dat den pluimveehouders wel degelijk res titutie der graanrechten verleend wordt, doordat door de export-premie op de uit gevoerde eieren of door het uit de markt nemen van partijen eieren de eierprijs op de binnenlandse^ ^To^ÖTiet juist weer en is in lijnrechte strijd met vorige verklaringen, o.a. bij schrijven van Uwe Excellentie op 1 October aan het Bestuur der A. N. P. V., waarin verklaard wordt, dat dit systeem van restitutie bij de veranderde toestanden niet meer behoor lijk werkt en er dus naar een andere wijze van vergoeding moet omgekeken worden. Er waren daarvóór alreeds maar weinig boeren en pluimveehouders, die werkelijk in de doelmatigheid van dit systeem ge loofden en het meer namen voor wat het was een doekje voor het bloeden Op de ontoereikendheid van dat systeem werd onder meer reeds op 5 Februari 1935 door niemand minder dan den Voorzitter der N. P. F. op de Algemeene Vergadering van de N. P. F. gewezen. De verbittering en ontevredenheid van de duizende pluimveehouders, die weten, dat zij aan andere belangen opgeofferd worden, is dan ook zeer verklaarbaar én zij lachen (al is het dan bitter) om de verklaring, dat de lasten voor de Crisis diensten door het geheele Nederlandsche Volk gezamenlijk gedragen moet worden. Het tweede deel van Uw communiqué geeft dan ook waarschijnlijk de meer waarheidsgetrouwe verklaring, waarom de vraag om recht niet vervuld wordt: „Een ander bezwaar is, dat de restitutie het Landbouwcrisisfonds ondragelijke lasten op legt" enz. Hier is dus de onomwonden bevestiging van wat in mijn Open Briet van 4 December reeds betoogd werd, dat er van de pluimveehouders als aparte groep 18 millioen per jaar aan accijnzen worden ontnomen om de tekor'ten in het Land bouwcrisisfonds tefstoppén. Dus om an dere groepen en bélangen te dienen, moet het meest sobere deel der bevolking, de hard werkende pluimveehouders, deze 18 millioen opbrengen, oojc al werken zij niet loor.end mier. Het lijkt mij Excellentie, met diep respect heb ik op Nieuwjaarsdag de Nieuwjaarswensch van den Minister-President Dr. H. Colijn door de Radio aangehoord en heb ze later ge lezen en herlezen, en overdacht. Het is zeker geen tijd om de menschen op te zweepen, er is onrust en ontevre denheid meer dan genoeg. Maar het is zeker ook geen tijd om door verzaking van het recht tienduizenden van een rus tige en arbeidzame bevolking tot verbitterde en ontevreden menschen te maken en daardoor onnoodige onrust te verwekken. En als die tienduizende pluimveehouders het recht onthouden zal worden, zal die verbittering onnoodig groeien en groeien totdat voldaan zal zijn aan hun recht vaardig verlangen: „Wij vragen geen Steun, Wij vragen Recht!" De strijd voor recht zullen wij niet sta ken onze aard is er niet naar om gauw in beweging te komen; maar wij zijn ras echte Hollanders en éénmaal de strijd be gonnen om Recht te verkrijgen, zullen wij die voortzetten tot het einde. Met verschuldigde hoogachting T. KNOTTENBELT. DE TABAKSWET. Belanghebbenden woonachtig in de ge meenten Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek, worden er aan herinnerd, dat het Vergunningsrecht inzake de Tabakswet verschuldigd over het jaar 1936 vóór 20 Januari a.s. moet worden betaald ten kantore v. d. Ontvanger der Accijnzen te Hoogezand, Verl. Hoofdstr. 63. De bedrijfsvergunning moet bij de be- -f. worden meegebracht. Wedstrijduitslagen van j.l. Zondag Afd. V. Reserve 2e klasse B. Veendam II—Muntendam II 5—3 G. V. B. Afd. I. 2e klasse C. G. P. T. C.—Harkstede 5—1 3e klasse A. Harkstede IIG. R. C. V 0—7 3e klasse G. Westerbroek liGroen Geel II 4—0 3e klasse I Siddeburen—Woldjer Boys 3—2 Afd. II. Ie klasse B. F. V. V. II—Muntendam III 5—1 Veendam IV—Hoogezand III 3—2 Zuidwending—H. S. C. III 4—5 2e klasse C. H. S. C. IVRed Boys 72 Muntendam IV—Rood Wit II 3—1 3e klasse D: Hoogezand IVKiel II 6—0 H. S. C. V-Kwiek II 2-3 Marktbericht van de Vereeniging „DE BEURS". GRONINGEN, 14 Jan. Roode Tarwe Witte Tarwe Rogge Wintergerst Zomergerst Zwanenhalsgerst Witte Haver Gele Haver Zwarte Haver OrionïÖÖ Zw. Haver President 100 100 K.G. 100 100 100 100 100 100 100 Blauwpeulerwten Groene Erwten Schokker Erwten Paardeboonen Wierdeboonen Waalsche Boonen Duiveboonen Koolzaad Karwijzaad ^Mosterdzaad Lijnzaad'biauwbir Idem witbloei Blauw Maanzaad Buitenl 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 166 100 100 f Te koop te bevr. -bij D. HULST, Knijpslaan of bij Papauto HULST. Te koop Westerwoidsch Grashooi inpakken D. H. BOUMAN, Jagerswijk 32. I staande in het Oosterpark te Hoo- bestaande uit tweekamers en suite, hal, keuken, schuur, kel der, drie slaapkamers, waarvan één met vaste waschtafel, en zolder ruimte. Huurprijs f 5.50 per week. Stationsstr., Tel.no. 100, Sappemeer Te huur met Mei t/o 't Station, Hoogezand. VAN BIESSUM, Hoogezand bij 't Station. Te huur een Woning waarin waterleiding met tuin te Smitslaan 49h.Tebev£ bij R. BLAAUW, aldaar. Te huur met Mei Woning aan de Heerenstraat No. 64, thans bewoond door kleermaker K. Ploeger. Te bevragen bij HARM KALK, Langewijk 7. Te huur voor een klein gezin, een Boeren- behuizing met 4.54 H.A. Groen- en Bouwland, gelegen te Kolhamster- ruiten, voor één of twee jaren. Het land is direct te aanvaarden, de behuizing 1 Mei a.s. Te bevr. bii L. BUURMAN, aldaar. Zondags niet. 0.00-0.00 - 0.00-0.00 - 6.50-7.15 - 4.50-4.85 - 4.65-5.00 - 0.00-0.00 - 5.65-6.20 - 0.00-0.00 - 6.60-7.10 - 6.00-6.45 - 0.00-00.00 - 7.00-9.10 - 0.00-0.00 - 0.00-0.00 - 0.00-0.00 - 5.50-6.05 - 0.00-0.00 - 5.50-9.50 - 15.00-21.50 - 0.00-0.00 v - 0.00-0.00 - &00-8.25 - 0.00-0.00 Rogge en Gerst werden als volgt verkocht Rogge Voergerst Platte Mais Ronde Mais 100 K.G. 100 100 100 f 0.00-0.00 - 5.45-5.70 - 0.00-0.00 - 5.25-5.60 De korting en bijbetaling bedraagt per 100 K.G. voor: Rogge natuurgew. 72 K.G. 5 ct. per K.G. Kanariezaad 70 5 W. Gerst 60 5 Z. Gerst 65 5 Alle Havers 50 5 Aanvoer tamelijk ruimprijzen voor alle artikelen gedrukt. -v'. '-"."■'■r-v: -A"-" Het leven verder.. miiiiiiiiiiiiiir.iih rtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiHihriniiiitiiiiniiiiiiiitiiiHihiiiiiiiirfiiMiiitniiiiiiiiiif! Spoorhout - Hoogezand w fitNEZING Doos Bij Apotken Drogi I n A T/t/nn itr.i, toe, dat hier de weg gekozen is van don minsten weerstancl, maat dat daarbij de Rechtvaardigheid leelijk in het gedrang komt. Waar blijft hier het principe van „De Crisislasten moeten door het geheele Nederlandsche Volk opgebracht worden VÖt I L>A.I HqgQP R Jl6

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1936 | | pagina 3