Renteverlaging bij De Nederl. Bank. V. V. H. S. O. B. PLAATSELIJK NIEUWS. Sappemeer. In Hoogezand-Sapperneeren omgeving werden verkocht voor een bedrag van f 752.90 aan weldadigheidszegels en voor f 167.53 aan prentbriefkaarten, ten bate van 't misdeelde kind, door tusschen- komst van 't plaatselijk comité. Aan de loketten der postkantoren werd bovendien nog een bedrag van f 132.aan zegels verkocht. 't Vorig jaar, toen de weldadigheidszegels enkel ten postkantore verkrijgbaar waren, werd voor een bedrag van ongeveer f 400. omgezet. Wij vestigen nog even de aandacht op de Zang- en Tooneeluitvoering van de Gem. Zangvereen. O. B. K. (Dir. J. ten Cate) op hedenavond in 't hotel Struvé. Wij vestigen gaarne de aandacht op de advertentie van de Afd. v. d. Ned. Pro testantenbond alhier, die voor a.s. Donder dag haar tweede lezing over het huwe- lijksvraagstuk aankondigt en welk onder werp op zoo boeiende en waardige wijze door ds. Riphaagen van Zutphen wordt behandeld, zoodat de eerste lezing dan ook algemeene waardeering vond. Hoogezand. Dezer dagen slaagde te Den Haag de heer F. Boelens, alhier, voor het examen ter verkrijging van een amateur Zendmachtiging. Van de Nederlandsche Middenstands- bank alhier ontvingen wij het lste nummer Januari 1936 van de Economische Publi caties, welke is gewijd aan het vraagstuk van de omzetsnelheid en de daaruit te trekken conclusies ten aanzien van de rentabiliteit in een vijftal branches, be- hoorende tot den handeldrijvenden Midden stand. Een lezenswaardig nummer voor zakenlui in 't algemeen. We vestigen nog even de aandacht op de uitvoering van de tooneelvereen. „Nieuw Leven" met medewerking van den tenorzanger Vegter op hedenavond in café Bakker aan de Van Roijenstraat. Kaarten in voorverkoop zoolang de voorraad strekt, alleen verkrijgbaar in bo vengenoemd café. 17 Jan. Door de afd. van het Insti tuut voor Arbeiders-Ontwikkeling is be sloten een cursus van acht lessen te geven over „Het Plan van den Arbeid". De opening dezer cursus zal plaats heb ben in het café „De Nieuwe Brug" alhier. Voor het volgen dezer cursus hebben zich reeds een 20 tal deelnemers aangemeld. Inleider is de heer G. Siems, leeraar aan de Ulo school te Sappemeer. 17 Jan. Donderdagavond werd in het hotel Faber door den heer H. Levie van Assen een simultaanseance schaken iio allppn dnnr een eroot aantal schakers doch eveneens door vele belangstellenden was bezocht. Nadat'door den heer Ds. G. Oldeman een kort inluidend woord was gesproken ving de strijd aan, waaraan niet minder dan 32 schateers, waaronder eenige jeugdige 'sotén en niet-leden van de schaakclub „Hoogezand-Sappemeer" deelnamen, belangstellenden genoten dan ook weldra van de verrassende combinaties en de ingewikkelde standen. Voor de spelers zoowel als voor de simultaanspeler was het resultaat bevredigend. De eerste, die als winnaar uit de strijd te voorschijn kwam, was de heer H. de Vries van Hoogezand, daarna volgden de heeren K. Denijs van Slochteren, E. H. Dallinga, L. Kranenborg, W. Marring en G. Oldeman allen vari Hoogezand en J. Okken van Sappemeer. Remise speelden de heeren H. Kremer Kalkwijk, J. Kuipers en G. J. Steenbeek, beiden te Sappemeer en L. Wolters te Martenshoek. Jammer was het, dat de heer Huizinga na 6 uur strijden, de langste kamp, nog op 't laatst de vlag heeft moeten strijken. Hoewel over aansluiting bij de Ned. Schaak bond en bij de Noordelijke Schaakbond na een bespreking nog geen difinitieve be slissing is gevallen wil het bestuur van de schaakcluk „H.—S" dit in ernstige overwe ging nemen. - Het was een succesvolle avond, die ook hier zeer zeker het schaakspel meer in het teeken van belangstelling zal plaatsen en die tevens het ledental van de schaakclub „H—S." zal doen stijgen. 17 Jan. Deze avond is alhier in het Groene Kruisgebouw de laatste les ge houden van de dames-cursus voor E.H.B.O., die door 20 cursisten getrouw is bezocht. Deze les week in zoover van de anderen af, dat daaraan een gemoedelijk, huishou delijk tintje is gegeven. Namens de cur- cisten bracht mej. Bijsterveld dank aan leider en leidstei Dr. B. de Jong en zuster A. H. van Leeuwen en bood als blijk van waardeering bloemen aan. Door de pelitie. alhier, is proces verbaal opgemaakt tegen K. de V. te Veendam en E. D. te Groningen, verdacht van diefstal van een pakje Natuurboter Vrijdagmorgen uit de winkel van den heer Helmers alhier. Voor het Instituut voor Huishoude lijke Voorlichting hebben zich opgegeven: te Westerbroek 46 dames, te Kiel-Winde- weer 21, te Kalkwijk 24 en te Martenshoek 21. Foxham. De heer G. Westerman te Finsterwolde is Dinsdagnacht te 12 uur door de gladheid van den weg alhier in het Winschoterdiep gestort. Hij was de eenige passagier en wist zich zelf door het raampje te bevrijden en op den wagen te klimmen. Tengevolge van den sterken stroom kon hij het daar niet houden en is hij er afge sprongen, naar het midden van het diep. Hoewel hij niet kon zwemmen is het hem toch gelukt, geholpen door den stroom, den walkant te bereiken. Mej. Thoma, die aan de stille kant van het diep woont, was gewekt door hulp geschreeuw en door de geweldige plons in het water, naar buiten gesneld. Met be hulp van haar zoon en een paar anderen wist ze den drenkeling op den wal te ha len. Onmiddtllijk wera deze bij mej. Thoma binnengebracht en van droge kleeren voorzien. De zoon had inmiddels den veldwachter Van Dijk gewaarschuwd, die spoedig aan wezig was en den man geheel verkleumd zoodat hij niet kon spreken, bij de kachel vond. Hij nam terstond de noodige maat regelen om den heer Westerman per auto naar huis te doen brengen. De wagen is later door de fa. H. en R. Groeneveld gelicht. Hellum. De heer E. Doornbos behaalde met z'n collectie Witte Leghorns op Avi- cultura te Den Haag 5 eerste, 2 tweede, 1 derde en 5 eereprijzen, w.o. de zilveren beker en een zilveren inktstel. Siddeburen, 16 Jan. De heer J. K. Kuiper heeft zijn burgerbehuizing naast het café „Por", welk perceel onlangs publiek te koop werd gepresenteerd, maar niet ge gund, thans verkocht aan den heer J Ernaar, die het weer heeft overgedaan aan den heer H. Akkerman. Zuidbroek, 15 Jan. Door kortsluiting ontstond bij den landbouwer KI. te Uiter- buren begin van brand in een groote hoe veelheid kaf. Door flink optreden van den eigenaar is het gelukt de brand te blusschen, waardoor erger voorkomen werd. Op de opgeheven N. O. spoorlijn richting Delfzijl zijn een groot aantal goe derenwagons geplaatst, tengevolge van gebrek aan plaatsruimte in Nieuwe Schans. Het is geen mooi aanzicht zooveel niet gebruikt wordend materiaal bij elkaar. 16 Jan. Ingeleid door Ds. Tom van Sappemeer als voorzitter van de Afd. Hoogezand-Sappemeer en Omstreken van het Ned. Bijbelgenootschap, hield heden avond in de Ned. Herv. Kerk alhier Prof. Dr. Joh. de Groot van Groningen een causerie met lichtbeelden over het onderwerp „De reis der Wijzen uit het Oosten". Nadat het doel van het genoot schap was uiteengezet, nl. het verspreiden van de Heilige Schrift ook in Ned. Indië waar de Bijbel reeds geheel of gedeeltelijk in 32 talen is uitgegeven, gaf Prof. de Groot met behulp van een groote serie lichtbeelden, op zeer interessante wijze weer, de weg die de Wijzen waarschijn lijk zullen hebben genomen naar Bethlehem. Een keur van foto's deed een blik werpen op het Oosten met zijn oude bouwwerken en opgravingen, waar een groot deel van de Bijbelsche geschiedenis zich heeft af gespeeld. Ds. Sevenster bracht tot slot den spreker dank voor het gesproken woord en de vertoonde foto's, waarna deze zeer druk bezochte bijeenkomst met dankzegging werd gesloten. io jan. tieden nad ten verzoeke van het gemeentebestuur de aanbesteding plaats bij openbare inschrijving van het maken van een verharden weg met bijko mende werken langs de Westzijde van het Muntendammer diep in de gemeente Zuid broek, over een lengte van 900 M. De inschrijvingen volgens bestek luiden: f 38148.75 - 7000 - 6680 - 6500 - 6378 - 6375 - 6293 - 6250 - 6100 - 6040 - 5980 - 5920 - 5864 - 5860 - 5684 - 5684 - 5520 5089 - 5085 and iis. Er moet wat gedaan worden. De politie wordt gewaarschuwd, de direc teur wordt uit zijn bed gehaald Tien minuten later uit op straat dan agenten omsingelen H. Spieker, Sappemeer T. Bruintjes, Groningen H. Schenkel, Muntendam Gebr. Schenkel, Veendam Joh. Venema, Delfzijl E. de Haan, N.-Pekela Chr. Meijring, Stadskanaal J. Hensema, O.-Pekela G. Dijkstra, Den Ham N.V. Ver. Basalt Mij., Zaandam Blaauw en Kiel, Zuid/Noordbr. Mij. Wegenbouw N.V., Utrecht L. van Gent, Nijmegen E. Kerkstra, Munnekezijl N. Ned. Wegenbouw Harlingen P. H. Offringa, Uithuizermeeden G. Versteegh, Groningen O. Oosterhof, Niezijl J. Bolt, Zuidbroek Volgens systeem Litoasphalt: E. Kerkstra. Munnekezijl f 6340 P. H. Offringa, Uithuizermeeden - 6180 N.V. Holl. Mij. tot het maken van wegen en waterbouw kundige werken te Voorburg - 5340 O. Oosterhof, Niezijl - 5260 Gunning in beraad. Scheemda. Dinsdagavond zijn bij den landbouwer Mulder te Westerleescheveen de ruiten ingegooid. De heer M. deed van deze laffe daad direct aangifte bij de politie, waarna door de rijkspolitie van Meeden en de gemeentepolitie van Heiligerlee een onderzoek werd ingesteld, dat echter aan vankelijk geen resultaat opleverde. Bij den zelfden landbouwer waren in November van 1935 ook reeds de ruiten ingegooid, zonder dat men er toen in geslaagd was de daders op te sporen. Deze keer zouden de daders er echter niet zoo goed afkomen. De politie van Heiligerlee en Meeden stelde zich 's nachts nog in verbinding met rijks veldwachter Blokzijl te Scheemda, die met z'n politiehond aan het onderzoek deelnam. Bij de behuizing van den gedupeerden landbouwer vond de hond een spoor, dat leidde naar de op een afstand van niet minder dan 3 K.M. hiervan verwijderde boerderij van den heer. T. te Westerlee. De 20-jarige landbouwerszoon Jan T. werd vervolgens door de politie aan een verhoor onderworpen, waarbij hij bekende, deze laffe streek alleen te hebben gepleegd. Tevens kwam bij het onderzoek aan het licht, dat hij in November met den 20- jarigen landbouwersknecht Hendrik N. ook de ruiten bij denzelfden landbouwer had vernield. Een wraakneming was de reden van deze laffe daad. Groningen, 16 Jan. Het was een don kere nacht, zoo'n nacht, waarin heeren met een ruim geweten opeens een onbe dwingbare belangstelling in zich voelen opkomen voor de brandkast in een kantoor, dat 's nachts niet bewaakt wordt. Het is halfdrie en alle brave burgers, die geen nachtdienst hebben, slapen. Op enkelen na. Juist in de buurt van het kantoor. Want er is daar iets niet pluis. Duidelijk hooren de buren geluid, gedempt geluid, maar toch goed waarneembaar. Er is iemand in het kantoor. Het kan niet ziet heter heel anders kort te voren. Acht het gebouw. De re- cheige staat gereed om met getrokken re volver naar binnen te gaan. De directeur, hevig ontsteld en de buren, hevig nieuws gierig allen zijn in afwachting. Dan, op een kort commando, opent men de deur en snelt binnen, de revolvers gereed. Nergens iets te zien. Niets te hooren ook oftoch. De inbrekers zijn blijk baar stokdoof, want het geluid, dat de buren hebben gehoord, duurt voort. En dan worden ze, op heeterdaad betrapt. Een duiven-echtpaar, dat in de gang is terecht gekomen en daar nu ruzie maakt, daarbij hevig met de vleugels klepperend tegen den muur Leeuwarden. Donderdag stond in hooger beroep voor het Gerechtshof alhier, te recht Siemtje B., verdacht van uitlokken van brandstichting op 25 Mei 1926 in het café Klinkhamer, te Kielwindeweer, welke toen geheel afbrandde. Verdachte werd door de rechtbank te Groningen tot 3 jaar gev.straf veroordeeld, van welk vonnis zij in hooger beroep is gekomen. Na een zeer uitvoerig getuigenverhoor (de zaak duurde van 1.45 tot 9.30 's avonds) neemt de Proc.-Generaal zijn requisitoir en zegt o.a. dat er op een zeker punt twijfel overblijft en vraagt dan ook vrijspraak en onmiddellijke invrijheidstelling. Uitspraak over 14 dagen. Bij het hoofdkantoor der Rijkspostspaar bank te Amsterdam zijn twee gevallen van verduistering ontdekt, waardoor de spaarbank voor f 5000 is benadeeld. Van dit bedrag is ten slotte nog f 1675 terecht gekomen. Bij deze verduistering zijn vijf personen betrokken twee ambtenaren van de spaarbank, een monteur, een werklooze broer van een der ambtenaren en een koop man uit Haarlem. De eerste verduistering had reeds enkele maanden geleden- plaats. Deze werd in elkaar gezet door de beide spaarbankambtenaren, gehuwde menschen van omstreeks 35 jaar. Zij lieten den werk looze een spaarbankboekje nemen te Rot terdam, die daar f 5 stortte, welk geld hi van één der ambtenaren, zijn broer, hac ontvangen. Dit boekje met een storting van f 5 werd door de beide ambtenaren vervalscht en de storting veranderd in f 2055. De beide ambtenaren zorgden ervoor, dat het postkantoor in Utrecht een mandaat kreeg om aan den werklooze f 2000 uit te keeren. Om te bewijzen, dat de werklooze de eigenaar van het boekje was, werden hem valsche papieren verschaft door den Haarlemschen koopman. Alle be- noodigde bescheiden klopten dus uitstekend en het kantoor te Utrecht betaalde prompt de f 2000 uit. Van dit bedrag kregen de beide ambtenaren en de werklooze broer ieder f 600, terwiji de koopman in Haarlem f 200 ontving. Van dit geld is niets terug gevonden. Het.$®3Jϧ geval van fraude is ven meer recenten datum. In'de handen vari beide spaarbankambtenaren kwam enkele weken terug een boekje, waarop een bedrag stond van f 4000 en waarop de rente moest wor den bijgeschreven. Nu werd de monteur er voorgespannen om een gedeelte van dit bedrag te innen. Dit geval verschafte eenige moeilijkheid, omdat hier noodig was de handteekening van den eigenaar van het spaarbankboekje. De beide amb tenaren beschikten over die handteekening en de monteur ging zich oefenen haar na te maken. Intusschen kreeg het kantoor te Haarlem een mandaat om op dit boekje f 3100 uit te betalen. De monteur trok naar Haarlem, zette een valsche handtee kening en ontving f 3100. Van dit bedrag ontving één der ambtenaren ongeveer f 1300, de tweede ambtenaar f 1000 en de De Nederlandsche Bank heeft ingaande 16 Januari de rentestand met een half pro cent verlaagd en vastgesteld als volgt: Wisseldisconto 3 Promessendisconto 3H Beleening van Effecten 3y2 J, Beleening van Goederen 3y2 Voorschotten in Rekening-Courant 3y2 INGEZONDEN. monteur f 700. Van dit bedrag wist de centrale recherche nog een groot gedeelte op te sporen. Van het bedrag vanf 1300, dat een der ambtenaren ontving, werd f 900 gered. Dit bedrag was door den ambtenaar verstopt op e«n plek in de heide bij Ede. Het geld, dat de monteur had ontvangen, is in zijn geheel terecht ge komen. De monteur had het verborgen in een garage, waar hij werkte. Van de f 1000, die de tweede ambtenaar ontving, is weinig overgebleven, slechts f 75. Het staat natuurlijk vast, dat de benadeelde houder van het spaarbankboekje, waarop de f 3100 werd geïnd, geen schade loopt. Dit bedrag is reeds weer geheel gerestitueerd. VOETBAL. Werkloozen Sappemeer—Hoogezand 1—5 Donderdagmiddag j.l. had de revanche wedstrijd plaats tusschen Sappemeer en Hoogezand op het terrein achter de gas fabriek te Sappemeer, welk terrein geheel gemoderniseerd was, dank zij de welwil- ende medewerking van B. en W. voor het gratis beschikbaar stéllen van nieuwe goal- palen. Over de wedstrijd het volgende Sappemeer kwam met een eenigszins ge forceerde ploeg in het veld en was mede door het te kort houden van het spel niet tegen het sterke Hoogezand team opge wassen. Deze hadden dan ook al spoe dig een fraaie 3—0 voorsprong. Even voor de rust wist midvoor Hakkeling uit een goed opgezette aanval van Sappemeer de achterstand te verkleinen, door met een goed gericht schot de Hoogezand keeper het nakijken te geven en 't is 3—1. Hier mede komt de rust. Na de rust was Hoogezand direct het meest in de aanval en een goede voorzet van rechtsbuiten Stöl gaat juist over de Sappemeer keeper van Bon het doel in 4—1. Na de uittrap volgen nog eenige goede aanvallen van Sappemeer, maar door het falen van de linksbuiten v. d. Veen, wor den deze prachtkansen om hals gebracht. Even voor het einde weet de midvoor van Hoogezand de stand nog te vergroo- ten en 't is 5—1. In deze stand komt geen verandering meer en als dan de scheids rechter het eindsignaal fluit, heeft Hooge zand geducht revanche genomen. De wed strijd werd door een talrijk publiek bijge woond. Slechte sportjournalistiek, of zwammen en kletsen. Zeer tot onzen spijt en voor de voet balsport in het bizonder worden in een onzer plaatselijke bladen voetbalaan gelegenheden verkondigt, die kant noch wal raken. Wij zullen in 't kort eenige van die nonchalante, nergens op lijkende voetbalkletspraatjes rechtzetten. Datum 14 December 1935, schreef bedoeld blad in zijn rubriek „sport", o. m.„Nu er een zekere kans is, dat we misschien dit jaar weer promotie en degradatie wedstrijden krijgen, wordt nog wel eens een heimelijke blik naar de a.s. 2e klas kampioenen ge worpen". Tot zoover bedoeld blad. Och och 1 Geachte lezers en lezeressen, van een zekere „kans" op promotie en degra datiewedstrijden is geen sprake, dit is een vaststaand feitVoor de aanvang van elke en ook deze competitie 1935/36, was dit reeds vastgesteld en per officieel schrijven d.d. 26 Sept. 1935 de Vereenigingen meege deeld. Zoowel in den K. N. V. B. als bi haar aangesloten erkende „Bonden" is van „kans" geen sprake, alles marcheert over vaste wegen, gebouwd op jarenlange prak tijk. Datum 15 Januari j.l. gaf hetzelfde blad, wederom in zijn rubriek „sport" met als kop „Prof of Amateur" eenige zeer ver van de waarheid staande gegevens. Wi bedoelen het rekensommetje betreffende het aantal leden van den G. V. B. en den K. N. V. B. en het gewond raken van Profs en Amateurs. Over het eerste geval zegt de schrijver „De Voetbalsport telt in deze hausse jaren een groote menigte van bewonderaars, maar ook het aantal dat deze sport beoefend is enorm, bijv. alleen de G. V. B. telt hier al 8000 leden. De K.N.V.B. hierin in Afd. 5, rekent men elke club op drie elftallen, dan heeft men in de eerste klasse 110 spelers, in de gezamen lijke 2e klassers 18 X 11 198 spelers enz.". Tot zoover bedoelde schrijver. Alles, lijkt nergens op 1 Een vereeniging aangesloten bij den K. N. V. B. 'tis om 'teven, of mén met 1 of met 10 elftallen aan de K. N. V. B competities deelneemt, moet zijn leden laten inschrijven bij den onderbond. Hieruit volgt dus de aandachtige lezer voelt dit reeds dat bij het 8000 ledental van den G. V. B. alles inbegrepen is en niet zooals de schrijver dit voorstelt. Nu het geval Prof en Amateur, Hier zegt hij van: „Onze Amateurs voetballen goed en het staat te bezien of onze profs het er beter zouden afbrengen, maar een verschil is er weln.i. dit Indien een prof gewond wordt, schakelt hem dit tijdelijk (misschien wel voorgoed) met voetballen uit, maar krijgt zijn loon door betaald. Maar als de Amateur dit over komt krijgt hij niets en dit is een leemte in de Amateurswet, die noodig herzien moet worden. Enkele clubs verzekeren hun spelers, dit is goed, maar aanbevelings waardiger was, dat alle menschen die de voetbalsport beoefenen en aangesloten zijn bij een bond, recht op uitkeering hebben. Dit is een ding, v/at noodig de aandacht dat een speler, die als slacht- zijn sport valt, recht heeft op wat hij voor die sport deed", einde, zullen wij maar zeggen, de schrijver blijk weinig, zeer van voetbalaangelegenheden te In de eerste plaats_hebben wij vraagt, op offer van erkenning Dramatisch Weer geeft weinig weten. momenteel in Nederland geen Professions lisme en in de tweede plaats deelen wij mede en we leggen daar den nadruk op, dat alle sport-ongevallen, ressorteeren onder de ziektewet! Alle Amateurs krijgen dus van hun salaris uitbetaald. Door het sluiten van een verzekering hetzij door de vereeniging hetzij door betrokken sport beoefenaren, kan men zijn vol salaris ge nieten. We zullen het hierbij laten. Heb ben wij zoo pas te veel gezegd, toen we schreven „slechte sportjournalistiek, of zwammen en kletsen U mijnheer de redacteur, dankend voor de verleende plaatsruimte. Eenige Sportliefhebbers. BURGERLIJKE STAND. SAPPEMEER 1016 Jan. Geboren, Ondertrouwd, Getrouwd, Over leden Geene. HOOGEZAND 10—16 Jan. Geboren Lucie Eke, d. v. Evert K. Kolk en Jantina Alb. Vondeling, Hoogezand Klaas, z. v. Hendrik Roggen en Titia Blaauw, KielKlaas, z. v. Hendrik Scholtens en Geessien Grissen Westerbroek Jacob, z. v. Luitje Westerdiep en Grietje Postema, Wes terbroek Aeilt, z. v. Abraham Hulzebos en Geertje van der Klei, HoogezandCa- tharina Johanna, d. v. Niklaas Ger. Teuben en Catharina Bodewes, Hoogezand. Overleden: Rinskjen Postumus drie w., d. v. Enne Postumus en Hiltje Taekema; Berend Weites 69 j., wedn. van Aaltje Zuur; Christina Harmanna Dijk 39 j., echtg. van Jan S. Dijk. SLOCHTEREN 10-16 Jan. GeborenElizabeth, d, v. K. Meints en Roozen, Kolham Hindrikje Elizabeth, d. v. H. Olthof en A. Kooi, Harkstede. Ondertrouwd J. F. Stalman, Siddeburen en E. van Timmeren, Slochteren. OverledenTetje Mulder, 76 j., echtg. v. J. Tepper, Kolham. ZUIDBROEK 10—16 lan.. GeborenEngelina, d. v. W. Moesker en N. Tonkens. MUNTENDAM 9—16 Jan. GeborenJan, z. v. Eppo Feiken en Anna PrinsGeertruida, d. v. Theunis Bouman en Egberdina WoldhuisHendrik, z. v. Hendrik Boiten en Geertruida Vos. KWEEKERSBELANGEN. A.s. week veilingen op Maandag en Don derdag. Aanvang 10 uur. De vergadering, waarin de resultaten van het grondonderzoek zullen worden behan deld door den Landbouwkundige Dechering en den Rijkstuinbouwconsulent is bepaald op Donderdag 30 Jan. a.s. 's avonds om zeven uur in het hotel N. A. Groeneveld. De bestelde kunstmeststoffen, thermome ters en het bestelde tomatentouw moeten afgehaald worden. Sappemeer, 17 Jan. 1936. OFF1C1EELE MEDEDEELINGEN Voetbalvereeniging „HL S. C." Wedstrijdprogramma voor morgen Achilles IH. S. C. I. Aanvang 2 uur. H. S. C. II—Velocitas II. 2 Hoogezand III—H. S. C. III. 10 H. S. C. V-Kiel II. 10 De wedstrijd H. S. C. IV—Stadskanaal is uitgesteld. Opstelling H. S. C. I J. Vierkant, G. Benes.J. Boerema, A. Wa termulder, H. Barels, J. Smid, K. Bröerken, E. Poelman, A. Mulder, G. Schut, K. Pot. Reserves: A. v. d. Berg, W. Freij. Vertrek per Gado om kwart na twaalf-van 't hotel Struvé en halféén van 't hotel Faber. Opstelling H. S. C. II W. de Haan, K. Freij, R. Holtman, S. Nijborg, P. OoSterwijk, H. Gibcus, S. van Zanen, M. de Haan, R. de Boer, K. Olthof, W. Schut. Reserves Ch. Deuüng, R. Tem pel, H. van Dijk. Opstelling H. S. C. III: J. Watermulder, Ch. Deuling, B. de Boer, T. Veldman, F. Dijk, L. Vos, H. v. Dijk, J. Pik, K. Bekius, H. Reineck, K. Spieker. Res.: R. Tempel, W. Oosterwijk. Opstelling H. S. C. V J. Landman, G. Smit, G. Hesse, J.Drenth, A. Kraai, J. Kruijer, H. Schreur, v. d. Schoot, J. Lokken, H. Huizing, J. Smit. Reserves Boer. Training, elftallen in 't uur. A. Wolthuis, A. Meijer, J. de Dinsdagavond van de lagere café Bröerken van 7^—8y2 De Secretaris. OFF1C1EELE MEDEDEELINGEN Voetbalvereen. „Hoogezand". Opstelling Hoogezand I voor morgen M. v. d. Hooff, W. Buurke, J. Lambeck, L. Scholtens, H. Nijboer, H. E. Bleeker, M. Snijders, N. M. Peters, S. Mulder. Res. A. Brands. De 2e elftalspelers vertrekken per bus om kwart over twaalf vanaf hotel Smit. De SecretarisP. VOS. Westerdiep! Roggen, W. D. Kliphuis, OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Gymnastiekvereen. „W. I. K." Wij vestigen er nog even de aandacht op, dat het papier voor de kleuterpakjes verkrijgbaar is bij J. J. Vierkant, Midden straat 93. Nog enkelen bleven in gebreke het af te halen. Hedenmiddag les voor de Jongens en Meisjes Kleuters van 1.30—3.30 uur. Morgen (Zondag) extra les bij Beereboom Meisjes 1 9.00—9.30 ongens I 9.30—10.00 ongens- en Meisjes Kleuters 10.00—10 30 Meisjes II 10.30—11.00 Dames en Tusschenafd. 11.00—11.30 Zangrepetitie voor alle afd., behalve de kleuters om 11.30 uur. Morgenmiddag (Zondag) extra les Brugoef. voor Dames en Tusschenafd. in het Gymn.- lokaal van 3—4 uur. Dinsdag in het Gymn.lokaal les voor: Meisjes- en Jongens Kleuters 4.30—5 uur Meisjes I 5—5.45 Meisjes II 6.15—7 Tusschenafd. 7—7.45 Dames en Tusschenafd. 7.45—9 ongens II 9—10 In onze Off. Med. van Woensdag is een fout geslopen. De kleeding voor Dames broekjes 15 c.M. boven de knie, rokjes 10 c.M., voor de jongste meisjes en kleu ters resp. 12 c.M. en 10 c.M. De dames die aan de knotsoef. meedoen, moeten ge kleed zijn in het zwarte costuum, met write ceintuur van 5 c.M. breedte en witte schoe nen. De kleuters (haasjes) krijgen de Wat ten voor de staartjes hedenmiddag op de les, willen de ouders hierom denken? A.s. Zondagmorgen om half twaalf zang repetitie clublied voor alle leden (alleen de kleuters niet.) A.s. Maandag geen les doch Woensdag van 9—10 voor de mannen en Donderdag —8 voor de heeren. De Secretaresse: A. DE WIND. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Ned. Arbeiders Sportbond. afdeeling Hoogezand-Sappemeer. Vergaderingen. De vergadering te Kiel windeweer, oorspronkelijk vastgesteld op morgen Zondag, is een week uitgesteld en wordt dus thans gehouden op Zondag 26 jan. a.s. in de o.l. school, aanvang morgens 10 uur. A.s. Woensdag algemeene besturen-ver- gadering van de Cuitureele Raad in café De Nieuwe Brug", Kieldiep. Aanvang avonds iy2 uur. Bestuursleden, houdt hier even rekening mee. Onze 4de alg. jaarvergadering is vastge steld op Maandag 27 Jan. a.s. in café De Nieuwe Brug", Kieldiep. Aanvang avonds half acht. Deze jaarvergadering is toegankelijk voor leden vanaf 16 jaar. Het bestuur rekent er op, dat alle leden vanaf deze leeftijd op deze belangrijke vergadering aanwezig zijn. j' Houdt dus allen deze avond hiervoor vrij. Hoogezand, 18 Jan. 1936. JOH. RUGGE, Secr

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1936 | | pagina 2