Dames- en Heerenrijwielen 25 Jaar geleden... FLEDDERMAN GRAFWERK eenige prima gebruikte OTTO FELIX, Tuinslang BEENKER's ijzerhandel in 'tCafé„CENTRUM" O. B. Onze Paasch-Puzzle. V. V. H. S. DANSEN! DANSEN! „THE MINSTREELS" DANSEN! DANSEN! VOETBAL. Geen stopzetting Onze Lezers herinneren wij er nog even aan dat aile inzendingen uiterlijk Maandag 27 April, vóór des middags 12 uur, in ons bezit moeten zijn. De uitslag wordt in ons no. van a.s. Woensdag bekend gemaakt BURGERLIJKE STAND. KWEEKERSBELANGEN. A.s. week veilingen op Maandag, Woensdag en Vrijdag, tel kens om 10 uur. Opgaven tot kwart voor tien. Heden Zaterdagmiddag om half vijf, op de kweekerij van den heer G. Boer, Ach- terdiep, Sappemeer, demonstratie met z.g. rookpatronen ter bestrijding van zwarte Turk, spint en thrips. Sappemeer, 24 April '36. Voetbalvereeniging „H-S-C." Gymn.-en Athletiekver.„H.-S." Zondag a.s. 26 April Repetitie Dames A bij Beereboom om 10.5 uur. Handbal Zondag a.s. Dames 1—Dames II 9y2 10^ uur. Heeren H.-S.—Vlugh. en Kracht I lluur. Opstelling; Rijkens, Vinkers, Schaaphok, Raspe, De Haan, Polling, Akkerman, Klip huis, Holtman, Rubingh, Wiltjer. Res. Smit. Terrein achter de behuizing van den heer P. Smit. Zaterdagmiddag 4 uur Training Jongens II op bovengenoemd terrein. Gymnastiekvereen. „W. I. K." OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Korfbalvereen. „U. N. I." De eerste twaalftalspelers(sters) worden er op geattendeerd, dat de wedstrijd Uni I B. V. K. I nader vastgesteld is op 3 uur en gelieven hiervan goede nota te nemen. Ned. Arbeiders Sportbond. Emmabloem-Collecte. PREDIKBEURTEN. Zondag 19 April. Herv. Gem. Sappemeer. V.m. 10 u. ds. Nijen- huis Ockhuijsen. Hoogezand. Geen dienst. Kielwindeweer. V.m. lOu. ds. Wasch Kropswolde. Geen dienst. Westerbroek. N.m. 7 u. ds. Ten Have Engelbert. Geen dienst. Middelbert. N.m. 7 u. ds. Oldeman Harkstede-Scharmer. V.m. 9y2 u.ds. Rensink; v.m. 11 u.Kinderkerk Kolham. V.m. 9y2 u. ds. Dokter. Slochteren. V.m. 9y2 u. ds. Kwint Schildwolde. V.m. 9J4 u. ds. Siega Helium. V.m. 9y2 u. ds. Politiek Overschild. V.m. 9M u.ds.Beijer. Siddeburen. V.m. 9H en n.m. 7. u. ds. De Vries. Noordbroek. V.m. 9y2 u. dr. Glas. Zuidbroek. V.m. 9y2 u. dr. Sevenster Muntendam. V.m. 10 u. ds. Henzei Doopsgez. Gem. Sappemeer. V.m. lOu.ds.B.Dufour Geref. Kerk. Sappemeer. V.m.9^ u. ds. W.Tom N.m. 5 u. dezelfde. (Viering H. Avondmaal en dankzegging). Zuidbroek. V.m. 9y2 u. ds.Jonker. N.m. 3 u. dezelfde. Evangelisatie in en ten bate van de Ned. Herv. Kerk. Sappemeer. V.m. 9y2 u. de heer F. Faber; n.m. 5 u. dezelfde. Woensdag n.m. 3 u. dezelfde (Huwelijksinzegening). Vroombosch. N.m. 6y2 u. de heer Hellendoorn. Schaaphok. V.m. 9y2 u. de heer Hellendoorn. Noordbroek. N.m. 6y2 u. de heer G Bergman2—3 u. Zondagschool. Stootshorn. V.m. 9y2 u. de heerG. Bergman11—12 u. Zondagschool Bapt. Gem. Hoogezand aan de Beukemastr. V.m. 9y en n.m. 5 u. de heer Reinholtd n.m. iy2 u. Jongel. Vergadering. Woensdag n.m. "ly u. Bidstond. Bapt. Gem. Foxhol. V.m. 9y2 u. Bijbelonderzoek; n.m. 6 u. Prediking door J. v. d. Heide van Veenhuizen. Bapt. Gem. Siddeburen. V.m. 9y2 u. de heer Bolmann.m. 7 u. ds. Huizinga. Leger des Heils. Brugstraat 47, Hoogezand. V.m. 10 u. kapt. S. Duvekot; n.m. 3y2 u. Openluchtsamenkomst; n.m. 8 u. kapt. S. Duvekot. 9, 2 en 5 u. Kindersamenkomsten. Donderdag 30 April 8 u. kapt. S. Duvekot. Ondertrouwd ANNY SCHOLTENS en HERMAN DRENTH. Sappemeer Noorderstraat 128 Oude Pekela Albionstraat 376 Huwelijksvoltrekking Dinsdag 12 Mei a.s. 9H uur in de Kerk v. d. H. Willibrordus te Sappemeer. Toekomstig adresKroonstraat 301, Oude Pekela. Groenteveiling HoogezandSappemeer 24 Eng. Kaskomkommers April. -8.60 -7.10 -9.40 -7.10 -27.10 -23.00 -4.10 -0.46 -3.30 -2.40 -7.20 -7.50 April 1936. Ondertrouwd W. A. LAMBECK en P. HUIZING Kteren i ,936- Huwelijksvoltrekking 11 Mei a.s. Toekomstig adresVerlengde Hoofdstraat 37, Hoogezand. *V* Heden overleed tot onze diepe droefheid onze trouwe medewerker en vriend, A. M. ZONHOVEN, in den ouderdom van 43 jaar. Zijn nagedachtenis zal bij ons in hooge eere blijven. Directie en personeel N.V. Kantoorboekenfabriek ATLANTA, voorheen F. F. Beukema, Hoogezand. Te koop SAPPEMEER. ZUIDERSTR.81,SAPPEMEER WIJ ZORGEN VOOR D E G E L IJ K Tandpasta (alle soorten) HARMSCHAAPHOK, Ass. Apotheker, hoek Slochterstr. Ook Uw Drogist. MORGEN ZONDAG 26 APRIL aan de VAN ROIJENSTRAAT, HOOGEZAND SCHITTEREND VERSTERKT ORKEST van voor het eerst alhier met medewerking van de bekende Tenorzanger de Heer VEGTER. Tijdens het zingen is de zaal gesloten. 's Nam. 4 uur THÉ DANSANT, 's Av. 7 uurSOIRÉE DANSANTE Entrée 25 ct. pl. bel. PLAATSELIJK NIEUWS. SAPPEMEER. De minister van Socia le Zaken heeft in 1935 voor verschillen de gemeenten een loontoeslagregeling voor de tuinbouwbedrijven vastgesteld, die ook van toepassing was op het loon van den ondernemer zelf. Dezelfde minister heeft thans bericht geen vrijheid te kunnen vinden om die loontoeslagregeling voor de tuinbouwbe drijven ook in 1936 van toepassing te verklaren voor het loon, dat geacht kan worden door kleine kweekers in eigen bedrijf te zijn verdiend. 23 April. Hedenavond hield vooreen goed bezette zaal in café v. Delden te Sappemeer-Oost de Coöp. Landbouwers- aankoopver. „Sappemeer en Omstreken" G. A. een algemeene vergadering. De voorzitter, de heer C. H. Drenth, opende met een korte toespraak de bijeenkomst, waarna de notulen onveranderd werden vastgesteld. Ingekomen was een schrij ven van den Directeur der Middelbare Landbouwschool te Groningen, waarin deze attendeert op het landbouwonder wijs en de vereischte kennis van toela ting voor genoemde school, alsmede een schrijven van den Rijkslandbouwconsu- lent te Veendam, waarbij een proefver- slag. Hieruit wordt vervolgens door den secretaris eenige verslagen voorgelezen, waaruit blijkt, dat de hoogste Kaligift ook de hoogste opbrengst geeft Besloten werd anthraciet en eierkolen aan te koopen op Juli levering alsmede slakkenmeel. Tevens kalkmergel op Augustus levering; alles door het Cen traal Bureau. De opbrengst van de gehouden Emma- bloem-collecte bedroeg (bruto) f 106.20. Op de te Amsterdam gehouden gou den jubileum-tentoonstelling voor hon den behaalde de 14 maanden oude Bou vier teef „Simbo" van den heer J. Koe neman alhier, in drie verschillende klas sen een eerste prijs, verwierf het kam pioenschap en werd tevens de winnaar en jeugdwinnaarstitel toegekend De Bouvier reu „Kamboro" van den zelfden eigenaar behaalde in de kampi oensklasse den eersten prijs en het re serve-kampioenschap. Door den heer Harm Schomaker is een naar de eischen des tijds ingerichte schoenen-reparatie inrichting geopend aan de Wilhelminastraat alhier. Door aanschaffing van de nieuwste machines en daar de heer Schomaker als een be kwaam vakman bekend staat, kan men verzekerd zijn van prima werk. (Men leze verder de adv. in dit no.) HOOGEZAND. Op verzoek deelen we gaafne mede, dat de „Jong Holland snakt naar werk collecte" is uitgesteld tot 13 Juni a.s. HOOGEZAND. Door B. en W. dezer ge meente zijn de volgende voorstellen aan den raad gedaan; Oiji tot verbouw van de woning van het schoolhoofd te Hoogezand, den heer J Nieboer, over te gaan zulks in verband noodzakelijke verbeteringen, die dienen te worden aangebracht. Door de gem. architect is hiervoor een plan en teeke- ning opgemaakt. De kosten worden be groot op rond f 1500. Naar aanleiding van een adres van het bestuur der afdeeling Hoogezand en Om- streken van de Prov. Bond van melk- slijters „Eendracht", gevestigd te Gro ningen, om een melkventverbod op Zon dag in te voeren, stellen B. en W. voor daarop afwijzend te beschikken, omdat dienaangaande reeds een regeling is ge troffen in de winkelsluitingswet. Eenbe- perking op grond van bijzondere om standigheden van plaatselijken aard en welke alleen tot stand zou kunnen ko men indien er een behoorlijke meerder heid van betrokkenen zich daarvóór ver klaart, zal volgens de meening van B. en W. niet zijn te bereiken. De melkveehoudersvereeniging „Trouw moet blijken" heeft zich desgevraagd op één stem na, unaniem tegen verklaard. Voor de benoeming van een hoofd der o. 1. school te Foxhol is de voordracht sa mengesteld als volgt: 1. J. B. Schoolland, Delfzijl; 2. J. Slim, 2e Exloërmond (Oost), 3. K. Reinders, Twijzelerheide (Achtkarspelen, Fr.) en voor die te Boven-Kalkwijk: 1. J. Pijbes, Anderen; 2. H. Friso Jr., Overschild, 3. R. A. Oortwijn, Eeserveen. In verband met de verhooging van de leerlingenschaal stellen B. en W. voor om aan mej. M. E. Boer, de laatstaange- stelde leerkracht, eervol ontslag te ver- leenen als onderwijzeres aan de U.L.O.- school met ingang van 16 Juli a.s. Door bewoners van de Van Royen- straat en ook door anderen werd hier dezer dagen een hert gezien. Het dier kwam uit de Kropswolderbinnenpolder stak de Van Royenstraat over en ging toen in Noordelijke richting over de spoorbaan. Later werd het weer gezien door bewoners van de Smitslaan en per soneel van het station Kropswolde. Na zich eenigen tijd tusschen de spoor baan en de Smitslaan te hebben opge houden, is het later in de richting Fox- hol verdwenen en niet meer gezien. Den 15 Juni van het vorig jaar werd in een slootswal aan den Klelster- achterweg een wandelstok, een jasdrager, een broekspander en nog eenige andere voorwerpen gevonden. De arbeider II. Reinders van Kielwindeweer vond den 22 Juli d. a. v. tijdens zijn werkzaamheden in de buurt waar ook de stok enz. was gevonden, in 'n korenveld van den land bouwer G. Schrage aldaar, een koffer, in houdende een fototoestel, naalgereed- schap, rijwiellantaarn, een paar nieuwe schoenen, tondeuze, kleeren, zakdoeken en andere voorwerpen. Aanvankelijk meende men, dat al de ze goederen wel van Duitschers afkom stig zouden kunnen zijn. Nasporingen van de politie naar de eigenaar(s) inde- ze richting zoowel als in een andere had den geen succes. Een oproep in het al gemeen politieblad om inlichtingen bleef eveneens zonder resultaat. Thans zijn er verschillende aanwijzin gen, dat deze voorwerpen vermoedelijk zullen toebehooren aan zekere J. de B. Deze vestigde zich, na voor een ernstig misdrijf uit de gevangenis te Winscho ten te zijn ontslagen, in Vries. Daar brandde zijn woning af. Op vermoeden van brandstichting werd hij het vorige jaar drie maanden in voorarrest gesteld, waardoor hij niet in de gelegenheid zou zijn geweest om den koffer weer op te halen. De zakdoeken, gemerkt met de letters J. de B„ moeten o. m. mee de aan leiding zijn geweest tot een onderzoekin deze richting. De voorwerpen, die al dien tijd door Reinders zijn bewaard, zijn thans door de gemeentepolitie van Winschoten in be slag genomen. Gistermiddag plm. 1 uur klom het 5-j. dochtertje van den arbeider B. Schuur aan de Van Roijenstraat tusschen twee passeerende leege stroowagens in op de laatste daarvan. Het viel er af met het gevolg, dat één der wielen haar over de rechterarm ging. Onmiddellijk werd het door de moeder, die vanuit de kamer het ongeluk zag ge beuren, opgenomen. Deze ging er direct mee naar dr. Blonk, die een ernstige kneu zing constateerde, zoodat dit ongeluk nog boven verwachting is afgeloopen. De be stuurder heeft van het ongeval niets gemerkt. KROPSWOLDE. De heer H. Hoepman alhier, wachtgelder, thans tijdelijk als onderwijzer aan de o. 1. school te Mar- tenshoek, is ingaande 1 Mei a.s. benoemd als tijdelijk hoofd eener school te Hoog kerk. H. S. C. I speelt morgen op haar ter rein een friendly game tegen Achilles uit Assen, die haar plaats in de eerste klasse thans heeft te verdedigen tegen de kampioenen der tweede klas „Heeren veen" en „B. R. C.". Waar deze wedstrijd voor Achilles is bedoeld als een nuttige oefening en aan H.S.C. de gelegenheid biedt een andere opstelling van het elf tal te probeeren, verwachten we een aar- digen wedstrijd. Deze vangt aan om half drie. Naar aanleiding van geruchten van het vorige jaar, dat de directie der Ned. Spoorwegen voornemens zou zijn aan de lijn Groningen—Nieuweschans verschil lende stations voor personenvervoer op te heffen, kan thans worden medege deeld, dat het niet in het voornemen der directie ligt om hét vervoer van en naar die stations stop te zetten, maar mis schien wel om den dienst te beperken, in verband met concurrentie van de autobus. SAPPEMEER,17 tot 23 April. Geboren: Luitje, z. v. Jan Jager en Cor nelia Koster; Joliannes Herman Theo- dorus Leonardus, z. v. Henderikus Carl Stiekema en tlarmanna Geertruida Steenhuis; Lisabeti d. v. Marchinus Grui- Catharina Smit; Filip- mons en Sara Valk. Ondertrouwd: Herman Bernard Drenth 31 j„ Oude Pekela en Anna Agathe Schol- tens, 27 j„ Sappepieer; Arie Bos, 21 j„ Appingedam en Freekina Brink, 21 j„ Sappemeer; Abraham Goris Verbaas, 22 j„ Sappemeer en Maria Komdeur, 22 j., Midwolda; Stoffer Kammer, 29 j„ Sap- singa en Brigitta pus, z. v. Jonas S pemeer en Grietje de Boer, 24 j., Veen- dam; Arent Dirk Kruize, 29 j„ Sappe meer en Johanna Petronella van den Hende, 32 j., Wildervank; Evert Wolt- man, 27 j„ Hoogezand en Jantje Lam- beck! 25 j„ Sappemeer. Getrouwd: Jan Zigterman, Middelstum en Berendje Koekkoek, Sappemeer; Roelf Broekema en Grietje Scholtens, beiden van Sappemeer. Overleden: Grietje Smit, 87 j„ weduwe van Hindrik Hakkeling; Hindrika Rij- kens, 75 j„ weduwe van Egbert Schrage. HOOGEZAND, 17 tot 23 April. Geboren: Derkien, d. v. Berend Tui zenga en Pietertje Ploeger, Hoogezand; Jan Egbert, z. v. Berend Kremer en Jan tje Nieuw Beerta, Hoogezand; Anne Jan, z. v. Jan Andr. Mulder en Teatske M. Drent, Hoogezand. Ondertrouwd: Teunis Jakob Albronda, Zuidlaren en Annechina Cath. Oldenziel, Windeweer; Hendrik de Jonge, Eexter- zandvoort (Dr.) en Gepke Hoepman, Win deweer- Heike Gerhard Knip, Sappe meer en Harmina Buist, Kropswolde, onl. te Haren (Gr.). Gehuwd: Geert Schaap en Grietje Bijl Jan Uildriks en Derkiena Kliphuis. Overleden: Trijntje Boukje van der Kooi, 60 j., echtg. v. Gerrit Botke Jan Bui- ning, 74 j., laatst echtg. v. Anna Bruining. SLOCHTEREN, 16 tot 22 April. Geboren: Lambertha, d. v. R. Meijer en G. Hazenhoek, Helium; Janna Trien tje, d. v. J. Heebels en E. Rademaker, Harkstede Ondertrouwd: G. Schansker, Lopper- sum en P. A. Aeilkema, Siddeburen. Getrouwd: J. van Kalker, Groningen en J. Dikkema, Scharmer; G. Wiltjer, Slochteren en H. Kempinga, Scharmer, J. G. Bouman, Noordbroek en G. Hooi- tes, Kolham. Overleden: Hendrik Dontje, 80 j„ echt- gen. v. A. Lageman, Slochteren; Antje van der Helm, 82 j„ weduwe v. F. Bos- ker, Siddeburen; Jan Frederik Smit, 45 j echtgen. v. B. Bos, Slochteren (overl. te Groningen); Jakob Folkersma, 80 j., echtgen. v. B. Kruitmoes, Siddeburen. NOORDBROEK, 10 tot 24 Apiil. Geboren: Wilhelmina Maria, d. v. Hen drik Dijkgat en Frieda J. C. H. Schmidt; Derk, z. v. Heere Woldhuis en Tijtjeten Hove. «i MUNTENDAM, 16 tot 23 April. Geboren: Seijo, z. v. Harm Kruizinga en Jantje de Vries. Ondertrouwd: Derk Lukje, 30 j. Zuid broek en Jantje Pronk, 25 j. Muntendam; Jacob Jan Leidekker, 24 j„ Veendam en Elsiena Beerta, 20 j., Muntendam. Getrouwd: Eildert v. d. Veen en Met- tina Jakobje Kampinga, beiden Munten dam. Overleden*. Afien Hofman, 3 j., d. v. Grieto Hofman en Everdina Catharina Borg. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. Het aanvangsuur van den wedstrijd H. S. C. IV—Stadskanaal III is nader vastgesteld op 10 uur 's morgens. De wedstrijd H.S.C. IAchilles I gaat door. Aanvang half drie. De elftallen zijn reeds j.l. Woensdag gepubliceerd. De controlemenschen gelieven vroeg- tijdig aanwezig te zijn. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Heden Zaterdag voor geen der afdee- lingen les. De onderlinge wedstrijden gaan morgen door. Aanvang voor adspi- rantleden 8.5 uur, voor de andere leden om 10.5 uur. De houders van wisselbe ker en krans worden verzocht deze Zon dag voor den aanvang in te leveren. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Afd. HoogezandSappemeer. Gezellige Avond. Hiervoor verwachten wij hedenavond al onze leden en adspi- ranten met ouders, vrienden en beken den in de ijstent. Het zal iets echt gezelligs worden: too- neel, voordrachten, zang, enz. door eigen leden met als afwisseling de bekende vroolijke muziek van de firma Wilde- boer. Zij, die nog geen introductiekaarten in hun bezit hebben, kunnen deze nog 10 cent bekomen vanavond aan de deur. Deze kaart is tevens geldig voor één gratis consumptie. De aanvang is bepaald op half acht. Zorgt dus allen op tijd aanwezig te zijn. Algem. ledenvergadering. In verband met het a.s. Bondscongres en het dis- trictsfeest,welke zeer waarschijnlijk dit jaar te Hoogezand wordt gehouden, is een alg. ledenvergadering vastgesteld op Maandag 27 April a.s. in café Smit „De Nieuwe Brug", Kieldiep. Aanvang 's avonds half acht. Zeer belangrijke besprekingen. Wij dringen er bij de leden op aan, zoo veel mogelijk op deze verg. aanwezig te zijn. Eventueele voorstellen kunnen heden avond in de ijstent nog bij één der be stuursleden worden ingediend. Evenals vorige jaren houden de besturen van het Groene Kruis en de plaatselijke T. B. C.-Commis- sie ook dit jaar weer een Emma- bloem-collecte op Woensdag 29 April, in Hoogezand. Hoewel tevreden over de op brengst van vorige jaren hopen zij, dat dit jaar de opbrengst haar een voldoening zal geven. Zooals U bekend zal zijn blijft het overgroote gedeelte van deze ■collecte in eigen plaats. Hartelijk bevelen de besturen deze collecte in Uw belangstelling aan. Namens de besturen, Het Groene Kruis ANT. J. VINK, Secr. Plaatselijke T.B.C.-comm. H. HUTTINGA, Secr. le kwal. f 8.40- 2e kwal. f 6.60- Rijen Komkommers le kwal. f 8.30- 2e kwal. f 5.80- Bloemkool le kwal. f 26.00- 2e kwal. f21.90- Kropsla f 3.00- Aardbeien f 0.40- per 100 stuks. Andijvie f 3.10- Radijs f 2.00- Rabarber f 5.20- Prei f 6.90- per 100 bos. f 11.30 Peen los Spinazie Witlof Raapstelen Tomaten A. Tomaten B. Tomaten C. f 3.90- f 5.40- f 0.70- f 36.00 f 29.00- f 33.00- -7.50 -6.40 -1.80 -30.00 -35.00 per 100 pond. AD VERTENTIËN. v G. WIEGERTJES 1. WIEGERTJES—Bakker geven kennis van de geboorte van hun zoontje STIENES. Hoogezand, 24 April 1936. Hoofdstr. 98. Voor 25 jaar kochten de OUDERS, en NU KOOPEN HUN KINDEREN' BIJ ONS HUN MEUBELEN DE MODELLEN ZIJN VERANDERD. DE DEGE- LIJKHEID IS GEBLEVEN. MEIMAAND de Trouwmaand STAAT VOOR DE DEUR. Vele installaties werden gekocht, maar ONZE VOOR RADEN ZIJN ONUITPUTTELIJK! KOMT VRIJ BIJ ONS BINNEN. Afd. TAPIJTEN Haarvelours f 21.00. Holtap. 3.5 x 4.5 vanaf 11.90 tot f 25.50. Holtap 4x5 van f 15.75 tot f32.00. Balatum 45 en 49 ct. Best Vloerzeil 29 ct. Groote keuze TAFELS vanaf f 5.25. Meer dan 20 modellen SPIE- GELS van 55 ct. tot f 13.50. Zware Keukenstoelen vanaf f 1.80. Zeer vele LIGFAUTEUILS, aparte fauteuils, losse Stoe len enz. enz. Afd. SLAAPKAMERS: 2 Pers. LEDIKANTEN van f 4.50 tot f 13.90. 2 Pers. GEZ.H.MATRASSEN van f 2.85 tot f 9.40. WOLVLOKSTELLEN vanaf f 9.60. KAPOKSTELLEN. geheel compleet f 20.00. WASCHTAFELS NACHT KASTJES, WASCHKASTEN. Schitterende complete SLAAPKAMERS in poriën eiken en kleuren- lak. Afd. MEUBELEN. Mooie STIJLKASTEN, spie gelglas in deuren f 28.00. Fijne DRESSOIRS f 10?75 f 12.00 f 15.00 enz. Geheel aparte modellen f 22.50 f 27.75 f 32.50 f 37.50 en f 45.00. FAUTEUILGARNITUREN met leer en moquette vanaf f 13.90 tot f 55.00, waaron der geheel aparte modellen. Fraaie CRAPEAUDGARNI- TUREN vanaf f 39.75 tot f 100.—. ALLES EIGEN STOFFEERWERK. DIVANS zeer mooi van f 8.50 tot f 22.50. Handweef PLUCHETTE en VELOURS AFSLUITGOR- DIJNEN (gratis maken). TAFELKLEEDEN, DIVAN- KLEEDEN. Nog nimmer hadden we zoo veel succes met onze wer kelijk mooie COCOSLOO- PERS, COCOSTAPIJT. Beste FANTASIELOOPERS 35 ct. IETS GEHEEL NIEUWS brengen we in een moderne mooie KAMER, bestaande uit: 2 groote fraaie CRA- PEAUDS met 4 wondermooie stoelen. 1 buitengewoon geslaagd DRESSOIR en fijne TAFEL, samen voor f 180. U moet dit zien om te kunnen zeggen: „En TOCH IS HET NIET DUUR". Het gaat eenvoudig niet aan U alles op te sommen. Daarom kunnen we niet genoeg in UW EIGEN BELANG AANDRINGEN. Bezoekt onze enorine Magazijnen. We zullen u gaar ne alles laten zien! Franco levering naar alle plaatsen. w Meubelmagazijnen „DE CONCURRENT" Martenshoek. Tel. 91. Sappemeer. Tel. 201.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1936 | | pagina 2