ASPIRIN eden geopend COSTUUM Verplaatst LUXE AUTOVERHUUR 1 E. POELSTRA, I naar Noorderstraat 135. Morgen, aanvang half drie Exceemzalf L. M. SCHEEN Wij hebben Luxe Artikelen JAC.H. FELLINGER met ingang 27 April w 1 H. TEUBEN, Sappemeer GEEFT LES IN PRACTISGH BOUWK. TEEKENEN OPLEIDING voorEXAMENS (GEZELen MEESTER TIMMEREN] Aardappelen mmmemmÊMÊsmm telefoon 205 I BEENKER's Ijzerhandel aan te besteden Entrée als gewoon Na afloop BAL. ATTENTIE! Noorderstraat 158. Slochterstr. 103 Maakt gebruik van ons contracttarief: daarbij krijgt U zo'n pracht Fornuis of ander Toestel zonder prijsverho ging ïn Uw bezit. zeer groote en extra Rechtstreeks van Vakman. Heerenstr 61, SAPPEMEER, Op ZATERDAG y 2 Mei, 's nam. 3 uur, wenscht het Bestuur van het Waterschap JAGERSWiJK, SPITSBERGEN en KOSTVERLO- REN, in het CaféJ. VAN DELDEN, te Sappemeer, onder nader goed keuring Het afbreken van het bestaande Watermul- dershuis en het ter plaatse bouwen van een nieuwe in drie perceelen A. De timmer- en metsel werken enz. B. De glas-, Verf- en Be- hangwerken. C. De koperslagerswerken BESTEK en TEEKENING ver krijgbaar, zoolang de voorraad strekt bij den Architect LUITJE WIERTSEMA te Sappemeer a f 4.—, restitutie voor A. f 2.voor B. en C. f 3.50. Sappemeer, 25 April 1936. Het Bestuur voornoemd: A. DOORNBOS, Voorz. B. VEENHUIZEN, Secr. voor tujcuvl sttecCa &e£pt (ASSEN) het product van vertrouwen. Er is een die werkelijk helpt. HARM SCHAAPHOK Ass. Apotheker, HOEK SLOCHTERSSRAAT. Afdeeling SAPPEMEER. een naar de eischen des tijds en van de modernste machines voorziene op ZONDAG 3 MEI in de Zaal van hei Café „DE WITTE LINDEN", (E. PENNING.) SPREKER: LOUIS DE VISSER, Tweede Kamerlid, Den Haag. Verder: Optreden van het Komisch Duo HERBÉ van Groningen in hun repertoire. SCHITTEREND ORKEST. DIVERSE ATTRACTIES. Entrée 20 cent. Aanvang half acht. Zaal open 7 uur. DES MORGENS GROOT KINDERFEEST in dezelfde zaal met medewerking van het Duo HERBÉ en opgeluis terd door Muziek. Aanvang half tien. Zaal open 9 uur. Voor dit kinderfeest zijn nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. Door v a k k u n d i g e bewerking hoop ik het vertrouwen waardig te worden Beleefd aanbevelend HEREN! Voor Uw nieuw voorheen Meesterknecht Firma KUITER WILHELMINASTRAAT17, SAPPEMEER naar H.H. LANDBOUWERS! Noorderstraat 80 SAPPEMEER. BOUWKUNDIGE LEERAAR N. O. ZUIDERSTRAAT 20SAPPEMEER Belast zich met: HET MAKEN VAN ONTWERPEN EN BEGROOTINGEN B UITVOERING VAN STERKTE BERE KENINGEN IN HOUT, IJZER en BETON Woensdagnamiddag Oosterparkstraat 3, Hoogezand. QPLE9DING VOOR weer een buitengewoon prachtige collectie J. G. OTTENS, Leeraar BOEKH.M.O. Hoogezand, Brugstr. 14 als KOFFIEPOTTEN, SCHEMERLAMPEN, KANDELAARS, WANDVERLICHTINGS, VAZEN, STAANDE LAMPEN, alsmede KAPPEN en KRONEN, iets aparts. Ziet de Etalages. Leest de circulaire, welke U een der komende dagen zult ontvangen BEZOEKT ons maandelijks gratis KOOKONDERRICHT en geeft U daarvoor ten kantore van ons be drijf of aan ons personeel op HOOFDSTRAAT 20, HOOGEZAND, ZITTING a.s. Woens dag, 's nam. 3—7 uur. F. ALTING, Adm. ZUIVERE voordeelige aanbieding SAPPEMEER IJZERHANDEL, HOOGEZAND. Koopt geen fabriekswerk maar thans van vakman. Wij leveren U 2 MOD. FAUTEUILS en 4 STOELEN. alles zwaar massief eiken op veeren, zitting en rug gestoff. met pr. zware moquette voor f 19.— onder garantie. Wij hebben geen winkel, daardoor deze lage prijzen. OUDE WEG 6a, bij de Poelebrug, OUDE WEG 6a, GRONINGEN. GRONINGEN. WORM-MIDDELEN voor Kinderen en Volwassenen. HARM SCHAAPHOK, Ass. Apotheker, hoek Slochterstr. Ook Uw Drogist. Groote voorraad stukken Linoleum, Feltex en Stra- gula, zeer geschikt voor Kachel zeilen en Behangselpapier en Ram den, extra lage prijzen. C. J. HOVINGA, Hoogezand. 25 CENTS PER HALF POND komen bij ons klimaat ge regeld voor;

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1936 | | pagina 4