Derde Blad Waarheen met de Pinksterdagen Brieven uit Transvaal Schuldig DIT NUMMER BESTAAT UIT 3 BLADEN behoorende bij het NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Uitgave Fa. j.O. Dijkhuis Sappemeer Zaterdag 4 Juni 1938. No. 60. IX. Van Afrikaansche meisjes en koffie. Wel, we hoeven van ons hart geen moordkuil te maken; als je als vrijgezel naar Zuid-Afrika gaat, denk je wel eens bij je zelf: hoe zouden de Zuid-Afrikaan- sche meisjes, de Sarie Maraisjes eruit zien? Welnu, kennis genomen hebbende van de zaak, kan ik verklaren; Afrikaansche meisjes zijn niet onaardig. Trouwens, de meisjes zijn op andere plaatsen van de wereld ook meestal niet onaardig. Tenminstezoolang je er niet mee getrouwd bent. Stel je nu voor, dat er een Afrikaansch meisje is, dat je niet alleen niet onaardig vindt, maar zelfs wel aardig of misschien wel bijzonder aardig. Wel, in zoo'n geval wij zijn allemaal jong geweest, niet waar dan houden je gedachten zich wel eens wat veel met dat meisje bezig en verzin je van alles om met haar in nau were aanraking te komen. Nu gaat dit op 't Afrikaansche platte land aldus ik heb dit van hooren zeg gen, waarde lezer, en hoewel het mijn principe is alleen uit eigen ondervinding te schrijven, wil ik ditmaal toch op dit hooren zeggen afgaan dit drama speelt zich in Zuid-Afrika af: Je vindt dus een speciaal meisje bij zonder aardig en veronderstel nu, dat het lente is en dat je eens een momentje minder verstandig denktLaten we zeggen, dat de Lente je naar het hoofd stijgt; dat is geen schande, nietwaar, dat hebben meerdere menschen zoo gehad. Je ziet dan, dat je in contact komt: met het meisje in de eerste plaas, maar och zeker ook met haar familie. Is je dat gelukt, dan duurt het gewoonlijk niet heel lang of de familie noodigt je uit om eens te komen „kuieren", dat is: eens op visite te komen. Goed, je komt en probeert een zoo goed mogelijke indruk te maken. Om dit te be reiken is 't gewenscht, dat je eerst door een goeie vriend ingewijd wordt in de Afrikaansche gebruiken, want anders sla je onherroepelijk een raar figuur. Maar goed, je weet hoe en wat je moet doen en je maakt de gehoopte goeie beurt, wel, dan is de volgende stap dat je toestem ming krijgt om later in de avond een poosje met het „nooientjie", het meisje, te blijvven „opsit", als de anderen naar bed zijn. De Afrikaansche oudelui zijn ook niet van koek en bovendien willen ze, als de gelegenheid gunstig is, hun dochters ook wel „aan de man" hebben. En hoe zich de geschiedenis nu verder ontwikkelt, dat hangt niet meer zoo zeer van Pa en Ma af, alswel van de> nooi en de jongkêrel zelf. Maar de jongkêrel moet zich bewust wezen, wat hij doet, als hij met de schar - relderij begint, want het is hier niet zoo ais in t Groningerland, waar de vrijerij ook zoo'n beetje op die manier toegaat, dat hij ieder moment tegen het meisje kan zeggen: „Adieu, mijn schat, ik ga je nu weer verlaten", nee, we leven hier on der de Engelsche wet en die verklaart, dat als een jongeman een meisje belooft heeft haar te trouwen, hij daar niet meer vanaf kan. Dus als hij er genoeg van heeft, maar het meisje verklaart, dat hij beloofd heeft, met haar te zullen trouwen, dan is de jongeman er nog niet af met maar eens even met zijn hand te wuiven en te zeggen: „Saluut, hoor, je kunt me nog veel meer vertellen." Daar kan dan allerlei narigheid uit voortvloeien, enfin, laten we daar niet verder op door gaan, om eventueele adspiranten niet alle moed te ontnemen. Maar 't Afrikaansche meis je heeft tegenover haar Nederlandsche zuster toch wel een bevoorrechte positie. Misschien is dat niet heelemaal juist uit gedrukt, maar ik bedoel, dat het Afri kaansche meisje tegenover de man meer rechten en meer vrijheid heeft dan het Nederlandsche. Dat ze dingen mag doen, die het Nederlandsche meisje niet mag, misschien ook wel heelemaal niet zou willen, maar waar toch ook de Neder landsche publieke opinie en moraal een stokje voor zouden steken, ik bedoel dit: Als een Nederlandsch meisje verloofd is, gaat ze vanzelfsprekend niet meer met andere heeren uit. Als ze dan naar de bioscoop, de schouwburg of ergens anders heen gaat, is 't aan de arm van haar ver loofde. Maar in Zuid-Afrika heerscht hierover een andere opvatting en verbiedt dé wel voeglijkheid of hoe je dat noemen wilt, het meisje niet om uit te gaan met an dere heeren. Integendeel, dit wordt heel gewoon gevonden en als een meisje het niet doet, wordt het zelf wel door de moe der aangemoedigd: „Anna, jij moet toch niet altijd met Jan uitgaan, kind; ga toch eens met iemand anders." Waarom dit zoo het gebruik is, is mij niet bekend, misschien willen ze het meisje goed de gelegenheid geven om haar verloofde te vergelijken met andere jongemannen, misschien is 't ook alleen maar eenmaal zoo 't gebruik, ik weet het niet, maar voor de jongeman in kwestie lijkt het me toch maar een onaangena me geschiedenis. Te meer, daar van hem verwacht wordt, dat hij zelf geen rare dingen doet. Ja, ja, met 't recht is het soms toch maar zonderling gesteld in de wereld En om nu nog even terug te komen op die visite, die je gaat maken bij een Afri kaansche familie en waarbij je dan een goeie indruk wilt maken, ook daar heeft het Afrikaansche meisje en ook de Afri kaansche vrouw het gemakkelijk. Want de vrouw neemt hier niet de honneurs waar, zooals bij ons, maar de man! De man doet bij zoo'n gelegenheid karwei tjes, die in Holland als vrouwenwerk be titeld zouden worden. Zie, als er visite gemaakt wordt in Afri ka, wordt er koffie gedronken. Die koffie wordt in de keuken in de koppen ge schonken met de melk erin en de koppen worden dan op een blad binnengebracht met dp suikerpot en koekjes ernaast. Dit gebeurt door de vrouw of een dochter des huizes. Nu eischt het Afrikaansche ge bruik, dat de man, die het dichtst bi] zit, opspringt, het heele zaakje van de dame overneemt en er bij de heele kring mee rondgaat. „Ja", zeggen de Afrikaansche dames, als je ze verteld, hoe dat in Nederland gaat, „de Hollandsche dames verwennen de mannen". En de vrouw van een van mijn kennissen hier, een Afrikaansche, voegt er aan toe: „Maar ik heb mijn man Afrikaansch opgevoed". Haar man is namelijk van afkomst een Nederlan der. Ja, sommige Nederlanders kunnen zich bijzonder goed aanpassen aan de gewoonten van 't nieuwe land, maar ik heb er ook één gekend, die ook met een Afrikaansche getrouwd is, die, toen zijn vrouw hem het schenkblad met kopjes in de handen drukte, het heele zaakje minder zacht op den grond deponeerde en zei: „Ben je nou heelemaal; dat is toch zeker vrouwenwerk!" Sedert dien gaat het daar op de Ne derlandsche manier. Transvaal. C. H. Coöp Boerenleenbank. HOOGEZAND. In de acht en twintigste algemeene vergadering van de Coöp. Boerenleen bank Hoogezand, gehouden onder voor zitterschap van den heer A. Mulder J.W.zn., werden de balans per 31 Decem ber 1937 en de verlies- en winstrekening over 1937 goedgekeurd. Van het winst saldo ad f 9330.07 werd f 2088.93 bestemd voor afschrijving op het nieuwe bank gebouw. Het reservefonds steeg tot f 103.741.14. Om den grooten geldstroom eenigszins te remmen moest de rentevoet voor cre- ditgelden 1937 verlaagd worden tot een ongekend laag peil. Ingaande 1 Januari 1938 werd de debetrente verlaagd tot 4 In 1937 traden 12 personen als lid toe, terwijl 5 personen als lid uitvielen, waar van 5 door overlijden. Het aantal leden, vereenigingen inbe grepen, was op 31 December 1937 geste gen tot 366. De omzet bedroeg f 14.489.573 tegen f 10.749.835 over 1936. Herkozen werden als bestuurslid de heer A. Mulder J. W.zn., als plaatsver vangende bestuursleden de heeren G. L. Smith en R. E. Mulder; als lid van de Raad van Toezicht de heer E. Schrage, allen té Hoogezand en allen periodiek aftredend. V. v. V, feesten 1938 SAPPEMEER. Door het succes het vorige jaar behaald met de toeneming van het ledental werd door het Bestuur der V. v. V. overwogen om, gelijk zulks enkele jiaren geleden ge schiedde, dit jaar eens weer een paar gezellige avonden voor de leden te bereiden. Na veel moeite is het mogen gelukken de hand te leggen op een gezelschap, dat van de lachspieren der bezoekers veel zal vergen. Harry Woodward een bekende van voor enkele jiaren, de familie Hofman, nog zeer goed bekend door het bij een vorig optre den behaald succes, en Antonini „de" goochelaar met zijn sprekende pop zullen daarvoor hun best doen, terwijl een uit gebreide Band voor het muzikale gedeel te zal zorgen. Waar de ruimte voor het opslaan eener tent ontbreekt is voor 2 avonden (de Vrij dag en Zaterdag) beslag gelegd op de groote Schouwburgzaal van het Hotel „Struvé". Wij twijfelen niet of de leden zullen de poging van het bestuur om eens weer werkzaam te zijn als vroeger, waardeeren en ongetwijfeld zal dit leiden tot toetre ding van meerderen tot de V. v. V. Naast deze feesten zullen op het sport terrein - renbaan, vertooningen, wedstrij den enz. worden gegeven met als sluiting een vuurwerk, dat nog beter verzorgd zal zijn dan het vorige jaar. Op de toegangsprijzen wordt de leden een groote korting toegestaan. Wij wenschen de V. v. V. veel succes. Internat, Pinksterfeesten Voetbaivereeniging H.S.C. We vestigen er nog even de aandacht op dat de toegang voor den Veteranen- wedstrijd H.S.C.—Achilles, op hedenavond 51/2 uur, vrij is. De opstelling van de H.S.C. Veteranen luidt: J. L. de Jong, K. Freij, G. Beties. K. Schut, A. Watermulder, J. v. d. Ark, T. Albronda, K. Bos, B. v. Ham. A. Edzes Koerts, O. v. Biessum. Betreffende de wedstrijd H.S.C.—Palo ma op Zondagmiddag (le Pinksterdag), kan nog worden medegedeeld dat de Duitschers met het n.v. elftal binnen de lijnen zullen verschijnen: Koek, Scheel, Wiechmann, Voigt, Timm, Schulz, Böhmer, Rasmussen, Gerckens, Lühmann Köpke. Scheidsrechter is de heer W. Hofman uit Groningen. De wedstrijd begint om 2i/2 uur. Voorverkoop van kaarten en afgifte werkloozenkaarten van loy2HV2 uur aan de kas. Wij hopen en vertrouwen dat de voet balliefhebbers het streven van H.S.C. om hier bijzondere wedstrijden te bren gen, zullen waardeeren en aanmoedigen, door in groote getale deze wedstrijd te bezoeken. Wij wenschen „H.S.C." veel succes. VOETBAL De beslissingswedstrijd Hoogezand I F. V. C. I. Zondag Eerste Pinksterdag. Terrein Be Quick. Aanvang 2 uur. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, voordat deze belangrijke wedstrijd definitief kon worden vastgesteld. Aan vankelijk waren Hoogezand en F. V. C. overeengekomen deze wedstrijd te spelen op Hemelvaartsdag, doch in verband met de steden wedstrijd GrpningenBremen op dien dag te Winschoten, had de Gron. V. B. de G.V.B. financierde deze ont moeting daartegen ernstig bezwaar, Hoogezand als G.V.B. lid deelde dit be zwaar het afd. bestuur stond ook af wijzend. Het toen geopperde plan te spe len Zondag j.l. als voorwedstrijd van de wedstrijd Be QuickD.W.S. vond geen doorgang, doordat F.V.C. daar geen ge noegen mee nam. De wedstrijd Hooge zandF.V.C. is morgen de laatste ont moeting voor de comp. in afd. V, tenzij de strijd na verlenging onbeslist blijft. De Hoogezandsters hebben zich na de matige start; in deze promotie comp. aardig hersteld. Aanvankelijk leek het er op, dat F.V.C. met vlag en wimpel het eldorado zou binnenstappen, doch juist bijtijds wisten de jongens achter „Hom mes" hen te achterhalen. Actueel is dan ook de vraag: „Zal Hoogezand morgen haar eerste klasserschap prolongeeren". Zooals altijd worden de kansen druk besproken, het is in onze plaatsen het gesprek van den dag, mogen we wel zeg gen. Eenige weken geleden wist Hooge zand in Leeuwarden een mooie en ver diende 3—0 zege te behalen, maar dit heeft weinig uit te staan met de wed strijd van morgen. De Friezen behoefden toen slechts een gelijk spel te behalen om zich van het eerste klasserschap meester te maken en het komt ons voor, dat zij zich toen speciaal op een verde digend spel hebben toegelegd, bovendien liep dien dag de roodzwarte machine ge smeerd, waarmee wij maar willen zeg gen, en daar leggen we de nadruk op. „F.V.C. zal morgen alles op de aanval zetten" en dat kan een geheel ander spelbeeld geven. Zij die de meening zijn toegedaan „dat Hoogezand het morgen best kan doen" met 't oog op de fraaie overwinning in Leeuwarden, zijn wij het lang niet mee eens. Iedere wedstrijd moet op zich zelf worden bekeken. Wij zegden het reeds eerder „voetbal is bij uitne mendheid een spel met groote verras singen", dit is het ook wat het spel niet alleen een bijzondere bekoring geeft, maar daardoor mede het maakt tot het mooiste „kijkspel". Vanaf deze plaats willen we tegen Nijboer en zijn mannen zeggen: „Geef U voor de volle 100 pet., zit op de bal als de bok op de haverkist, geef Uw tegenstanders geen moment vrij spel, geef het leer zoo snel mogelijk af (door), speel tempo en nog eens tempo, blijf het spel over de vléugels leiden, maar boven alles, houdt het hoofd koel". Kijk roodzwarten als gij dit stuk voor stuk wilt doen beter gezegd, dat moet gij doen dan, ja dan pas hebt gij wa pens in handen om Uw tegenstanders te kunnen bestrijden, mogelijk de beste kans om als overwinnaar het strijdperk te verlaten en om jullie club in de eer ste klasse te behouden. Vanzelfsprekend bestaat er voor dit treffen niet alleen uit onze plaatsen groote belangstelling, vooral voor de stad Groningen is 't een bofje, temeer daar de entréeprijzen zeer populair zijn, n.l. overdekte tribune 75, onoverdekt 50, staanplaatsen 30 en jon gens 10 ct. Men kan er een echte voet baldag van maken, aangezien de Inter landwedstrijd te Le Havre (Frankrijk) Nederland—Slowakije, aanvang 5 uur, (Hollandsche tijd 4.40) voor de radio wordt uitgezonden. Het aanvangsuur van de wedstrijd HoogezandF.V.C. is ge steld op 2 uur, zoodat de voetballiefheb bers uit onze plaatsen die mee naar Gro ningen gaan, vrijwel het geheele radio verslag kunnen volgen. Scheidsrechter is de heer van Welzenes van den Haag. Good luck Hoogezand. ZAKENNIEUWS. Ofschoon de zomer wenscht te wachten, heeft mej. JagerVos de dames een hart onder den riem willen steken. Zij toch opent heden haar nieuwe Hoedenzaak aan de Verlengde Hoofdstraat te Mar- tenshoek, tegenover de Sluis, en verwacht dat binnenkort vol zonneschijn de dames de nieuwste hoeden kunnen dragen. Met haar veeljarige ervaring op dit gebied zal het zonder twijfel voor velen een gerust stelling zijn dat een bekende zaak in nieuwe banen wordt geleid. De inrichting van de nieuwe zaak mag gezien worden en zal zonder twijfel vele dames een „gang" naar deze hoedenzaak niet teleur stellen. Gedachtig aan 't spreekwoord. dat het hemd nader is dan de rok, ligt het geens zins in onze bedoeling de aandacht van onze lezers er op te vestigen, waarheen men kan „uitvliegen" gedurende de ko mende feestdagen, ver uit de buurt. Neen. We willen hier in het bijzonder wijzen op hetgeen de ontspannings-gelegenhe- den in deze gemeenten en in de naaste omgeving den bezoekers zullen bieden. Wanneer we dan beginnen met Sappemeer, dan vinden wij hoe in het hotel „Struvé" „het" feit van de dagen zal zijn: het feest georganiseerd door de- Voetbalvereen. „H. S. C." dat een internationaal cachet vertoont, doordat de Duitsche Sportver. „Paloma" Zaterdag en Zondag de gast van de plaatselijke club is. Grootsche plannen heeft de ontvangende vereeni- ging in elkaar gezet. En gezien het feit, dat vroegere H.S.C.-avonden steeds uit muntend in de smaak vielen, mag men dan ook de beste verwachtingen van de ze „soirée internationale" koesteren. Een enkele blik in het ruim voorziene pro gramma kan den lezer er van overtuigen dat moeite noch kosten zijn gespaard niet alleen om de gasten op een waardige wijze te ontvangen als tegenhanger van de schitterende ontvangst, den leden van H.S.C. bereid bij hun bezoek aan Ham burg, maar tevens om de traditie der vroegere H.S.C.-avonden te Bestendigen. Verschillende vereenigingen verleenen hunne medewerking: af deelingen van „W.IJC." en „H.-S." zullen gymnastiek oefeningen demonstreeren, „Nieuw Leven" verzorgt het scènisch gedeelte, de heer G. Lesterhuis Jzn. zal de Tap-Dance te zien geven en nog veel meer zal er gebo den worden. Verwacht mag dan ook wor den, dat leden, oud-leden en vrienden van H.S.C. zich aldaar zullen ontmoeten op die avonden, waarvan de Zondag avond gereserveerd is voor de Soirée- Dansante op de muziek van Novacek's band. Gaan we verder onze schreden richten in Oostelijke richting dan komen we bij het bekende Café-Restaurant „Bröerken". Hier heeft de tegenwoordige eigenaar, de heer K. Venema voor de 1ste Pinksterdag een speciaal muziekgezelschap onder lei ding van Bert Scholtmeij er geëngageerd en wordt in de smaakvolle zaal een Thé- en Soirée Dansante gehouden. Wanneer we dan verder gaan, dan vin den we in Hoogezand de Dancing van het hotel Faöer. Met de hem eigen vindingrijkheid waar het de attractie-middelen voor zijn dancing be treft, heeft de heer Faber voor de komen de feestdagen iets bijzonders bedacht. Op de eerste plaats is daar natuurlijk de prachtvol versierde zaal, die reeds alleen een bezoek waard is en waarover zeer te recht van alle kanten geroepen wordt. Maar er is meer: het bal op den eersten Pinksterdag draagt de naam: „Matrozen- bal". Dit staat in verband met het feit, dat aan iedere bezoeker een matroosje zal worden aangeboden. En nu wij die zelf hebben kunnen zien, moeten wij grif toegeven dat het alleraardigste uitge voerde poppetjes zijn, die de bezoeksters zekerlijk zullen bewaren en die er onge twijfeld toe zullen bijdragen, die vlotte, vroolijke, losse stemming van pret en jo lijt, )die het woord „matroos" gecombi neerd met de idee „bal" bij ons oproept. En alsof dit niet reeds voldoende was, nog een derde attractie, en wel de groot ste: er wordt een K.L.M.-rondvlucht uit geloofd! Hoe dal geschiedt? Iedere 25e bezoeker (ster) ontvangt een genummer de kaart: aan het einde van de avond zal er uit de nummers een getrokken worden, en de houder (houdster) daarvan is dan de gelukkige, die Hoogezand vanuit de lucht kan bekijken: dus vlieg enthousiasten vóór! En de „matroosjes" ènde vliegtochten, waarvan er minstens één wordt uitge loofd zullen hun aantrekkingskracht niet verloochenen. Wanneer wij dan in Hoogezand nog gewezen hebben op de Bioscoop, waarvan men elders in dit blad het programma aangekondigd vindt, komen we in Harkstede, waar de heer Staalstra in zijn bekende uitspanning voor Pinkstermaandag een groot tuinfeest aankondigt. In de tuin zal een damescapelle „The Blue Girls" de dansmuziek verzorgen, terwijl 's avonds op de bovenzaal eenige artisten zullen optreden waarvan wij in het bijzonder willen noemen de bekende illusionist Prof. Melachini. Zeer terecht heeft deze heer een uitstekende naam want wat hij pres teert is werkelijk wonderbaar, zoodat men goed zal doen dien avond te onthouden. Wanneer men nu z'n „vlucht" in meer Zuidelijke' richting wil nemen, dan vindt men in Zuidlaren Huize „Entinge". Dit geheel gerestaureerde en onder nieuw beheer staande hotel-café-restau- rant is omgeven door speel- en wandel- tuinen, die, vooral als het weer iets mee werkt, tot een aangenaam verblijf noo- den. Jongeren vinden er naast de ge wone amusements-mogelijkheden gele genheid tot paard- en ezelrijden, terwijl liefhebbers van tennissen er terecht kun nen op de uitstekend geoutilleerde ten nisbaan. Vanzelfsprekend is er ook gele genheid de dans te beoefenen, daarvoor zorgt de prima band van Ab. Verwer. Ten slotte blijft er dan nog over te vermelden hoe te Borgercompagnie de heer A, Bakker in het café „Welgele gen" op de beide Pinksterdagen groote Tuinfeesten houdt, waarvan „The Sme- ling Musicmakers" met hun 2 refreinzan gers het muzikale- gedeelte zullen verzor gen. Voor nadere bijzonderheden omtrent alle bovengenoemde festiviteiten, verwij zen wij naar de advertentie-kolommen van ons blad. Trekkingslijst van de Jongelieden Geheel Onthouders Bond gehouden te Zaandam. Alge-meen Secretariaat: Stuk v. Lin- schotenstraat 6, Beverwijk. Prijzen vielen op de volgende no.: 4660 4426 4226 905 2870 3878 3969 1853 1127 1459 2207 3242 4214 2884 1887 2882 279 2650 3630 1655 4237 4070 2894 3555 4228 2019 3626 2925 11 521 4074 1688. Zomersproeten SPRUTOL Een Pinkstergeschiedenis. door CONSTANT BONEL. „En vergeef ons onze zonden Boer Martel bad het tezamen met den dominee, innnelijk gedreven door de diep ste zielenood. Door de hooge spitsvormig gebogen kerkramen zond de zon zijn stra len neer op het ernstige, sombere gezicht in de oogen waarvan een groot lijden ge- teekend stond. De menschen zagen dat niet; de blauwe, openhartige boerenoogen lazen het booze geweten niet dat weer klank vond in zijn gezicht evenmin als zij vermoedden dat er een eerlooze stak achter dit brave gelaat van den voorgan ger. Daar verderop zat de boer. Dat was degene die schande had gebracht over de familie, want hij had in de gevangenis gezeten... De predikant sprak zijn zegen uit en zacht maar diep klonken de tonen van het orgel. Martel keek in de verte naar zijn broer, die ernstig en in zichzelf gekeerd het Gods-huis verliet. Vijf jaren waren voorbijgegaan sinds men Toni wegens poging tot doodslag op Baron Eberhard gevangen genomen had. Tijdens het Mei-feest had de toen nog zeer uitgelaten en overmoedige baron de kleine Mali hét hof gemaakt. Mali was het mooiste en het rijkste meisje van het dorp en het viel waarlijk niet te verwon deren dat ook de beide broers een groote genegenheid voor het meisje koesterden, om niet te zeggen dat zij eigenlijk beiden verliefd op haar waren. En maakte de jonker van het slot dagelijks werk van haar en was voortdurend in haar omge ving. De Mei- en Pinksterfeesten met hun kermisdrukte brachten de gemoederen eerst goed in beweging en zoowel Toni als Martel waren dagelijks opgewekt door de groote hoeveelheid alcohol die zij ge noten hadden toen zij zagen hoe de jon ker het meisje in de duisternis op een eenzaam landweggetje begeleidde. Ver eend liepen zij het tweetal na en haal den het paartje in. Bij de toen ontstane fel oplaaiende woordenwiseling was het meisje weggeloopen. Toni waarschuwde: „Kom Martel, la^en we weggaan." En terwijl hij zijn broer bepraatte was het verschrikkelijke al gebeurd. Met een doffe slag zakte de jonge baron in het gras in elkaar. „Waarom heb je dat gedaan Martel?" Toni vroeg het kwaad en hevig geschrok ken, terwijl hij zijn broer radeloos aan keek. „Ach wat, het is gebeurd, er is niets meer aante doen en niemand weet wie het gedaan heeft". En toen wierp Mar tel het bebloedde mes een eind van zich af in een greppel. „Moeten wij hem dan hier laten ster ven? Nooit! En besef je dan niet dat Mali alles verraadt?" „Die past daar wel voor op, die ver raadt niets". „Maar ezel en wanneer hij dan sterft?" „Schiet op. Aan zulk een wondje sterft het jonkertje niet en het lidteeken zal hem niet schaden. En laat me nou met rust hij zal wel weer opstaan. En Martel verdween haastig in de rich ting van het dorp. „Martel!" Maar nee, hij draaide zich niet meer om en liep verder. Toni bleef verschrikt staan. Toen liet de gewonde een steunend geluid hooren. Hij boog zich over hem heen. „Zoo was het niet bedoeld, mijnheer Eberhard", fluisterde hij. Vervolgens rukte hij de kleeren van het slachtoffer en drukte zijn zakdoek op de wond waar uit het bloed vloeide. Toen hief hij be- hem hoedzaam op, nam hem in zijn ar men en bracht den jonker binnen in de „Kroon". Dat verwekte een sensatie! Als een loopend vuurtje ging het verhaal door het dorp. En naast den bewusteloo- zen gewonde zat Toni en keek droomend voor zich uit. De oude dorpsdokter kwam, keek eens ernstig naar den jongen man, onderzocht toen het slachtoffer en schudde het hoofd. De wond was tamelijk ernstig en heel dicht bij het hart. Een menigte menschen drong om het huis heen. En toen zag hij tusschen twee bekende ge zichten de kleine Mali. Doodsbleek was haar gezicht en verstoord wendde zij het gezicht af. Onder de dorpslinde zat een gestalte ineengehurkt Toni zag het wel, het was Martel. En toen hij dicht langs hem heen ging, stond hij op. Oog in oog stonden de twee broers en schuw wendde de oudere den blik af en draaide zich om. „Martel schaamt zich dat hij zoo'n schurk als broer heeft; maar schamen moest jij je in de eerste plaats Toni, een zoon van eerbare ouders, die bijna een moordenaar wordtzei de oude wachtmeester. Toni hief het gezicht met het blonde haar op en zweeg. Zoo werd hij een gestrafte vier jaar lang. Martel was in het dorp met Mali ge trouwd en in den tusschentijd was hij opgeklommen tot voorganger in de kerk. En baron Eberhard? HU was niet ge storven. Langzaam, heel langzaam werd hij beter. Ook een van zijn longen was aangedaan. Langen tijd leefde hij in het Zuiden. Het lijden had van den dollen jonkman een rustig, ernstig man ge maakt. In het algemeen was hij zeer be mind in zijn omgeving. Toen was Toni uit de gevangenis ge komen. Hij woonde in het ouderlijk huis boven op den berg, samen met de oude Kathrin; de vader was intusschen gestorven. Een kluizenaar was hij gewor den, Toni. Den heelen dag werkte hij in de open luchten, 's avonds zat hij onder de kastanjeboom en rookte. De broers hadden geen omgang met elkaar en toen Toni uit de gevangenis was gekomen, was hij niet naar Martel toegegaan. En toen, plotseling, ging het gerucht door het dorp dat de jonge slotheer zich met Toni verzoend had. Ongelooflijk! en toch was het waar. Alle oogen die de ge beurtenissen daarboven volgden, zagen het wonder. Hoe zij samen onder de boeiende kastanje zaten, de baron en Toni. En het was in Pinkstertijd toen die twee weer bij elkaar zaten. „Ik kan U niet genoeg dankbaar zijn, baron Eberhard, dat U mij, door het noodlot geteekende, niet links laat liggen maar dat U mij vereert met Uw hoog bezoek", zei de jonge boer zachtjes. De ander greep zijn hand en drukte die. „Moet ik je dan nog eens zeggen, dat ik toevallig weet dat jij d.e schuld boet van een ander; dat jij door je edel ka rakter gezwegen hebt om den ander te vrijwaren? Ik weet heel precies wie mij die ongelukkige stoot heeft toegebracht en ik was vertwijfeld toen ik later de heele toedracht vernam. Ik wilde spre ken en den schoft aan de kaak stellen maar ik was laf, ik wilde die afschuw wekkende avond niet meer in de herin nering wakker roepen en het was mijn groote schuld dat ik zweeg". Toen kwam er een man den weg af. Gebukt en met de oogen zoekend langs den grond. De slotheer keek Toni aan. „Het is Martel", zei deze. „Het was de moeilijkste en de zwaarste weg van mijn leven Toni, ik moet je om vergiffenis vragen, mijn schuld drukt mij te zwaar op het hart. Sinds jij weer hier bent, laat mijn geweten mij geen rust meer, overdag niet en evenmin 's nachts". „Maar vorige jaren, toen hij in de ge vangenis zuchtte, toen kon jij rustig sla pen, jij ongelukkige, maar nu wreekt zich je geweten en nu verteert de angst je dat misschien de een of andere dag de waarheid aan het licht komt", riep de baron. „U hebt immers ook gezwegen, baron". „Ja, helaas ook uit lafheid, maar jij, mensch jij was de eenige schuldige en je liet je broer voor jou lijden". Vertoornd stond de jonge slotheer op zijn stok ge leund voor de beide boeren. Toni had het gezicht afgewend. Hij keek neer op het bloeiende dorp en er was een groote vrede in hem. „Laat het goed zijn", zei hij tenslotte, „ik draag je geen kwaad hart meer toe; het Noodlot bereidt ons dikwijls harde lessen maar dat schaadt ons niet". Martel greep naar zijn hand en hij slikte moeilijk. „Omdat het Pinkster wordt", zei Toni glimlachend en gaf ook den baron een hand. „Jij bent een zeldzaam mensch. Toni, een van de heel grooten, zooals men ze maar zelden ontmoet Het was stil rondom de drie mannen en zij keken allen naar het dorp van vrede dat daar te droomen lag in Plnk- sterrust...... (Nadruk verboden). verdwijnen spoedig door 'n pot Bij olie Drogistenif-

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1938 | | pagina 1