Per Rijwiel door Europa, Wereldspaardag. Dampo bij Hoofd- Neus- Keel- en Borstverkoudheid DERDE BLAD behoorende bij het NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD, uitgave Fa. J, G. DIJKHUIS, Sappemeer ZATERDAGi 29 Oct, 1938 SLOCHTEREN Kantongerecht Zuidbroek. Vergadering van den Raad der Gemeente gehouden op Woensdag 26 Oct. 1938. Alle leden waren aanwezig. Een wijziging van de bouwverordening Was ingekomen, waarbij aansluiting aan de waterleiding verplicht wordt gesteld voor woningen, die op niet meer dan 40 meter van de hoofdbuis liggen. De marktgeldstaten werden vastgesteld tot een bedrag van f 97.05. Het adres van de landbouwvereeniging Lageland-Hamweg om subsidie voor den aanleg van een sintelpad werd in handen gesteld van B. en W. om advies. De heer KNOLLEMA vraagt of het stuk niet onmiddellijk behandeld kan worden, omdat de tijd dringt en of er geen moge lijkheid bestaat dat langs het geheele Slochterdiep tot Slochteren een sintelpad wordt gelegd. De VOORZITTER en de heer DE BOER antwoorden dat de Meenteweg evenwijdig aan het diep loopt, waar een goed pad is aangelegd, terwijl aan een vroeger pad niet voldoende aandacht is besteed. Aan P. Engelage te Siddeburen en ver dere adressanten wordt een bijdrage ver leend voor besinteling van de Kooilaan. De heer RIEPMA had liever een jaar- lijksche bijdrage gezien, terwijl de heer DE BOER het beter vindt dat deze aan gelegenheid jaarlijks wordt bekeken. Op het adres van H. Rowaan om ver lenging van den termijn van ontruiming van onbewoonbaar verklaarde woningen, wordt afwijzend beschikt. De heer GROENEVELD vraagt wanneer de woningen nu ontruimd moeten wor den en wijst verder op den slechten toe stand van woningen te Foxham, terwijl de heer KNOLLEMA de aandacht vestigt op slechte woningen te Foxham die aan menschen uit andere gemeenten zijn ver huurd. De heer DE BOER vindt de regeling voor het binnenkomen uit andere ge meenten door werkloozen zeer soepel. De benoeming van J. Stedema. brug wachter te Lageland wordt gecontinu eerd. De verordening regelende den werk kring van de vaste raadscommissies wordt gewijzigd in dien zin. dat de Voor zitter en leden thans zitting hebben ge durende de zittingsperiode van den Raad, en niet elk jaar worden verkozen. Door den heer SIJTSEMA wordt ver slag uitgebracht over het nazien van de rekening en verantwoording en balans van de stichting Woningbouw Slochteren over Mei 1937—Mei 1938. Hieruit blijkt dat de ontvangsten heb ben bedragen f 27551.60, de uitgaven f 27522.30 zoodat 1 Mei in kas was f 29.30' terwijl het verlies over het afgeloopen boekjaar groot was f 1044. Verder merkt de heer Sijtsema op dat verschillende ijzerwaren elders zijn ge kocht, wat evengoed hier kan gebeuren. De rekening wordt vervolgens vastge steld. Nadat verschillende bezwaarschriften hondenbelasting 1938 behandeld zijn besluit de Raad op voorstel van B. en W. tot instandhouding van de o. 1. school te Woudbloem, omdat het dorp geïsoleerd ligt en er veel schippers kinderen ter school gaan. Nadat zij vervolgens geruimen tijd in besloten vergadering is geweest worden benoemd tot gem.-geneesheeren met in gang van 1 Jan. 1939 met vaste aanstel ling de heeren J. Berg, J. Wester, A. Hiddema en K. Diikema. Op voordracht van B. en W. worden voor 1939 2 kasgeldleeningen aangegaan, eene leening van f 100.000 maximum voor ten hoogste 3 maanden tot een vast be drag tegen ten hoogste 3/4 per jaar en een leening maximum f 200.000 met de Coöp. Boerenleenbank te Slochteren te gen ten hoogste 3.75 per jaar. De begrooting Burgerlijk Armbestuur 1939 wordt vastgesteld in ontvane en uit gaaf tot een bedrag van f 44220—, De heer SIJTSEMA merkt op dat dit bedrag te laag is omdat thans reeds f 3100— meer is uitgegeven dan op het zelfde tijdstip van het vorig jaar. De heer DE BOER acht het beter dat er dan een aanvullingsbegrooting komt, omdat men zich toch moet richten naar een afgesloten tijdvak. De heer RIDDERBOS brengt vervolgens de indeeling van de nieuwe brugwach terswoning te Lageland in bespreking, waaromtrent spr. een onderhoud heeft gehad met het college van B. en W. Het is niet goed te keuren dat een vast ledi kant boven een kelder wordt gemaakt terwijl daarvan later gemakkelijk een bedstede kan. De VOORZITTSS zegt dat de stukken ter inzage hebben gelegen voor de leden, terwijl toen geen opmerking is gemaakt. Het College en den gemeente-opzichter achten het beter dat niet van het bestek werd afgeweken. De heer RIDDERBOS dacht door on derling overleg een en ander wel kon worden opgelost. Hierna volgde sluiting. Maandag 31 Oct. wappert van het ge bouw van de Spaarbank van het Plaat selijk Nut Hoogezand—Sappemeer, lid van den Nederlandschen Spaarbankbond, weer de driekleur ter viering van den Wereldspaardag, de dag. waarop in alle landen het nut van het sparen wordt ge demonstreerd. Gelukkig dat meer en meer wordt in gezien dat het nuttig en noodig is om, zoo mogelijk, iets opzij te leggen voor den kwaden dag. Dit blijkt ook uit de steeds toenemende inlagen bij de 181 spaarbanken, aangesloten bij den Neder landschen Spaarbankbond, waar thans door bijna 1150000 spaarders ongeveer 480 millioen gulden is ingelegd. En hier uit blijkt tevens dat ook in 't algemeen gebroken is met de vroegere methode om de spaarpenningen thuis te bewaren, waar ze renteloos blijven liggen en bui tendien door brand of diefstal verloren kunnen raken, maar ze liever veilig en rentegevend bij een spaarbank belegt. En hiervoor bieden de Bondsspaarban ken, die allen door den Nederlandschen Spaarbankbond worden gecontroleerd, zeer zeker alle gelegenheid. Door te sparen maakt men zich stern tegen rampen en tegenspoed en verhoogt men zijn onafhankelijkheid. SPAREN IS DE BRON VAN DE VOLKSKRACHT! RECHTSZAKEN. Zitting van Woensdag 26 Oct. Veroordeeld: Wegens de veiligheid van het verkeer op den weg in gevaar brengen: W. H. te Sappemeer en B. H. W. te Veendam, ieder tot f 15 b. of 15 d. h. Wegens openbare dronkenschap: E. K. te Muntendam, tot f 7 b. of 7 d. h. Wegens straatschenderij: T. G. P. te Veendam, tot één maand tuchtschool (voorwaardelijk) met een jaar proeftijd. Wegens rijden met een motorrijtuig zonder verlichting van nummer- en let- terbord (voor en achter): M. F. E. te Veendam, tot 2 maal f 3.50 b. of 2 maal 3 d. h. Wegens tegen een hek aan den weg leunen: T. D. te Muntendam, tot f 3 b. of 3 d. h. Wegens op Zondag melk verkoopen zonder de daartoe vereischte vergunning: K. H. P. te Muntendam, tot f 2.50 b. of 3 d. h. Schuldig verklaard zonder toepassing van straf: G. B. te Kropswolde, terecht gestaan wegens een begrafenisstoet an ders dan stapvoets voorbijrijden. Vrijgesproken: B. K. te Hoogezand, terechtgestaan wegens de veiligheid van het verkeer op den weg in gevaar brengen. Arr. Rechtbank Groningen. Zitting van Donderdag 27 Oct. '38. Voor de 37ste maal voor de balie. Dronkemansvechtpartij op 't Zuiderdiep. De koopman A. E. uit Groningen, die Donderdag voor de rechtbank te Gro ningen moest terechtstaan wegens po ging tot doodslag, is een man, die naar de president der rechtbank het uit drukt in den loop der jaren reeds heel wat strafrechterlijke ervaringen heeft opgedaan. De man heeft al 36 von nissen achter den rug en heeft zich thans derhalve voor de 37ste maal te verantwoorden. De president begrijpt dan ook de houding niet van verdachte, die hardnekkig ontkent wat hem ten las" te is gelegd. Hij zou tooh gelet op zijn ervaring moeten begrijpen, dat daar van voor hem in deze zaak niet veel heil is te verwachten. Volgens de dagvaarding heeft verdach te in den namiddag van den 30en Aug. J.l. op het Zuiderdiep G. Schut, onder het uiten van dreigende woorden: Ik zal je doodsteken, met een mes in den buik gestoken. Zooals gezegd, verdachte ontkende hardnekkig. Wel gaf hij toe, dat er een „beetje herrie" is geweest, maar dat was dan ook alles. Een mes heeft verdachte volgens zijn zeggen zelfs niet in zijn be zit gehad. Het „beetje herrie" heeft echter ten gevolge gehad, dat genoemde Schut ern stig in den buik werd gewond en twee weken in het ziekenhuis verpleegd is moeten worden. Naar uit het getuigen verhoor blijkt, betrof het hier een dron- kemans-vechtpartij. Vooral verdachte verkeerde onder den invloed van sterken drank. De officier van justitie, mr. Groenewe- gen, achtte tenslotte poging tot doodslag niet bewezen, wel echter het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Mede in verband met verdachte's strafregister eischte de officier 1 jaar gevangenisstraf- Verdachte's raadsman, mr. Meyeringh, concludeerde tot vrijspraak. Subsidair drong hij op clementie aan. Een onverbeterlijke, oplichter. Pas uit de gevangenis en hij begint opnieuw. In 1936 is de letterzetter N. H. B. uit Zuidhorn, thans gedetineerd, veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf we gens oplichting en Donderdag hoorde hij wegens eenzelfde delict opnieuw 1 jaar en 6 maanden tegen zich eischen. Verdachte's levensgeschiedenis van de laatste jaren is trouwens min of meer eèn aaneenschakeling van oplichterijen, waarmede hij blijkbaar in zijn onderhoud voorziet. B. geeft zich uit voor directeur of in specteur van een of andere instelling, weet zich daarbij zeer goed voor te doen en wint op deze wijze het vertrouwen der menschen. Ook het beroep van jour nalist „ambieert" hij. Zoo b.v. ook in Aug. j.l. te Winschoten, waar hij zich uit gaf voor redacteur van een der groote Hollandsche dagbladen, voor welke cou rant hij te Winschoten, naar hij zeide, „indrukken moest opdoen." Dit verhaal, waarbij verdachte buitendien nog als referentie den naam van een bekenden predikant noemde, heeft een Winscho- ter ingezetene bewogen den man kost en inwoning te verstrekken, waarvoor na tuurlijk betaald zou worden. Na een week hiervan te profiteeren verdween ver dachte plotseling zonder betaald te heb ben. Het strafregister van verdachte, die blijkbaar niet voor verbetering vatbaar is, gaf het O. M„ waargenomen door mr. Groenewegen, aanleiding tot den reeds genoemden zwaren eisch. Verdachte's raadsman, mr. Domela Nieuwenhuis drong er bij de rechtbank op aan om het met verdachte nog eens te probeeren met een gedeeltelijk voor waardelijke straf onder streng toezicht. Ongewenscht vreemdelingen bezoek. Wereldreiziger uit Luxemburg staat terecht. Een minder gewenscht vreemdelingen- bezoek heeft Groningen en dan meer in het bijzonder de drukkerij van den heer A. M. Letsch aan den Coehoornsingel ge had op 6 September j.l., dus op den ove rigens daarvoor wel geschikten nationa- len feestdag, van den Luxemburgschen marktkoopman en wereldreiziger C. H„ wonende te Echternach thans gedeti neerd te Groningen. De man. die zich Donderdag voor de Groninger Rechtbank had te verantwoorden wegens diefstal, kwam bij genoemde drukkerij prijsopga ve vragen voor het drukken van kaarten, met den verkoop waarvan hij in zijn on derhoud voorziet. Hij is toen eenigen tijd alleen gelaten, mede doordat personeel bezig was met het treffen van voorbe reidingen voor het bloemencorso, dat dien dag zou plaats hebben. Na het vertrek van dfp man miste óe lieer Letsch uit een 1 portefeuille, welke in de lade lag van een in het kantoor staand kastje, waarin de sleutel was blij ven steken, acht bankbiljetten van f 10 en één van f 25.Op verdachte, die nog in den avond van den zelfden dag door de politie is aangehouden, werden behal ve een groote hoeveelheid klein geld ook een aantal bankbiljetten; van f 10 en een van f 25.— bevonden. Vefdachte beweerde dat hij dit geld allemaal met ziin kaar- tenverkoop heeft verdiead. een bewering welke bij den officier ilan justitie wei nig geloof vond. Na een! uitvoerig getui genverhoor eischte de ©fficier een jaar gevangenisstraf tegen deh verdachte. De verdediger, mr. Ten', Cate achtte het aan den verdachte ten laste gelegde niet bewezen en pleitte dan ook vrijspraak. GEMENGD NIEUWS. Verkoopsters gevraagd. Een verdachte affaire te Utrecht. Eenigen tijd geleden stond in een te Utrecht verschijnend dagblad een adver tentie, waarin leerling-verkoopsters wer den gevraagd voor een aldaar te vestigen filiaal van een modezaak. Het spreekt vanzelf, dat daarop verscheidene aanbie dingen kwamen en vele meisjes kregen een antwoord op hun sollicitatie, waarin werd medegedeeld, dat ze zich op 26 Oct. in een hotel te Utrecht moesten vervoe gen, waar ze door een arts zouden wor den onderzocht en een verdere beslissing zou worden genomen over een eventueele aanstelline. De vader van een van de solliciteerende meisjes wilde evenwel zekerheid hebben omtrent de betrouwbaarheid van de zaak, waarbij zijn dochter zou worden aange steld en wendde zich tot de politie om inlichtingen, ook al, omdat het hem el ders nergens lukte informaties te krij gen. Daar had men aanvankelijk geen verdenkingen, omdat de naam van den controleerenden geneesheer, die in den oproepingsbrief genoemd was. zulk een betrouwbaren klank had. De argwaan werd evenwel gewekt toen bij een nader onderzoek bleek, dat een arts van dezen naam in Utrecht heelemaal niet bestond. Twee rechercheurs gingen op het vast gestelde uur mee naar het hotel, waar bleek, dat een paar meisjes al eerder binnen waren geweest. Ze hadden daar een heer van gevorderden leeftijd ont moet, die meedeelde, dat het de bedoe ling was in de Maliebaan te Utrecht een filiaal te stichten van een groote mode zaak. De meisjes zouden eerst naar een filiaal te Hilversum gaan om te worden opgeleid, om daarna in het inmiddels tj Utrecht gestichte filiaal geplaatst te worden. Enkele meisjes waren al aange nomen op salarissen van 40 tot 50 gul den per maand, waarbij nog een extra uitkeering van f 17.50 in uitzicht werd gesteld Van een arts was niets te zien geweest. De in uitzicht gestelde bedragen zijn ongewoon hoog en de heele geschiedenis kwam den rechercheurs wat verdacht voor. Ze hebben den zakenman gearres teerd en naar het hoofdbureau van po litie gebracht. De man wordt verdacht minder eerzaire bedoelingen met de meisjes te hebben gehad. Inmiddels is reeds gebleken dat er bij de Kamer van Koophandel riets bekend is van een in de Maliebaan te stichten filiaal van een modezaak. De commissaris van politie in de eerste afdeeling, mr. D. J. Hamsen, heeft bij het nadere onderzoek genoeg aanleiding gevonden om den zakenman, die zich ook wel eens voor journalist bleek te heoben uitgegeven, in arrest te houden. Brandstichting en valsche munterij? De recherche van het bureau Marnix- straat te Amsterdam heeft twee belang rijke mislrijven in onderzoek waarvoor twee personen, een steuntrekker en een persfotograaf, zijn gearresteerd, terwijl een derde verdachte zich reeds voor een ander misdrijf te Haarlem in de gevan genis bevindt. Het betreft eenige geval len var vermoedelijke brandstichting en het uitgeven van valsche bankbiljetten. Hoewel de gearresteerden alle schuld ontkennen, meent de politie reeds vol doende bewijsmateriaal tegen hen te kun nen aanvoeren, om hen voorloopig vast te houden. Twee van de drie gearresteerden, een zekere V. en een zekere H.. worden ver dacht meer te weten van een brand, die in dén nacht van 20 op 21 Januari van het vorige jaar uitbrak in een woning aap) de Marnixstraat te Amsterdam. De ze .ferand werd ontdekt door voorbijgan gers en buren, die de brandweer waar schuwden, waarna twee motorspuiten uitrukten. Het bleek, dat het vuur met groote felheid woedde in een achterka mer, waar de meubels nog kris en kras dooreenstonden. De politie vertrouwde de zaak niet en stelde een onderzoek in met het gevolg, dat het echtpaar V. eenigen tijd later als verdacht van het stichten van den brand werd gearresteerd. Na twee maan den in voorarrest te hebben gezeten, werd het echtpaar op vrije voeten gesteld, daar het bewijs in deze zaak niet kon worden geleverd. -De verzekeringsmaatschappij, waarbij de eenvoudige inboedel voor f 5000 was verzekerd, had hangende het onderzoek der politie de verzekeringspenningen nog niet uitbetaald. Toen het echtpaar echter weer op vrije voeten was, moest de Maatschappij de geleden schade betalen. Maar de politie liet de zaak niet los. De rechercheurs bleven speuren en zoo kwam men er de zer dagen achter, dat de familie bij de opgave van de verbrande goederen ook een partij linnen- en beddengoed aan de verzekerings-maatschappij had opgege ven. Deze goederen zouden echter reeds kort vóór den brand in bewaring zijn gegeven bij een expediteur, die het goed later vermoedelijk had overgebracht naar een vriend van V., den genoemden H„ wonende in de John Franklinstraat. On danks het feit, dat deze man steun trok, bleek hij zich uitgaven te veroorloven die niet in overeenstemming waren met het geringe steunbedrag. Toen de politie nu geruchten ter oore kwamen, dat de man wel eens zou heb ben geprobeerd bankbiljetten van f 25 Wonderlijk zooals d5t helpt zoowel bij kinderen als volwassenen. Pot 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct. Bij Apothekers en Drogisten. na te maken, besloot men een huiszoe king te doen in de woning van H. en hem te arresteeren. De arrestatie was spoedig gebeurd. De politie wachtte op het oogenblik, waarop H. 's morgens uit het kantoor van Maatschappelijk Steun kwam en in gezelschap van zijn vriend, den fotograaf I., in de richting van het politiebureau Marnixstraat liep. Den fo tograaf verdacht men eveneens van ver schillende misdrijven, zoodat de recher cheurs het tweetal arresteerden juist op het moment, waarop zij het politie bureau passeerden. Vervolgens werd onder leiding van commissaris Schreuder door rechercheurs van de Marnixstraat en van de Neder- landsche Centrale inzake falsificaties een huiszoeking gedaan in de woningen van H. en van den fotograaf. Na lang zoeken deed de politie een frappante ontdekking. Men vond n.l. een zinkcli- ché met de afbeelding van een bankbil jet van f 25 en eenige negatieven van bankbiljetten van f 25. Verder trof men op den zolder van de woning eenige kis ten aan waarin het door V. als verbrand opgegeven linnen en beddengoed keurig was opgeborgen. Hoewel de rechercheurs het vinden van het zinkcliché en de negatieven der bankbiljetten van groot belang achten, is hiermede natuurlijk nog geenszins ge zegd, dat H. inderdaad ook valsche bank biljetten heeft vervaardigd. De gevonden stukken zullen door deskundigen der firma Enschedé worden onderzocht. De gevonden goederen, betrekking hebbende op den brand, werden in beslag genomen. De politiemannen ontdekten nog meer, Zij vonden nl. een kwitantie, waaruit bleek, dat de fotograaf in Maart van dit jaar aan H. een fototoestel voor f 175 had verkocht, terwijl de fotograaf, die in Juli brand kreeg in een gebouwtje aan de Wijde Heisteeg, hetzelfde toestel als bij den brand vernield aan de verze keringsmaatschappij had opgegeven en daarbij als prijs f 345 had vermeld. Ook de fotograaf zou zich dus aan oplichting van een verzekeringmaatschappij hebben schuldig gemaakt. De politie zal thans om zeer begrijpelijke redenen een na der onderzoek instellen naar de oorzaak van den brand, die in het loodsje aan de Wijde Heisteeg ontstond. Met deze zaak houdt de politie van het bureau Singel zich thans bezig. Voorts is de vraag gerezen wat de steuntrekker H. met een zoo kostbaar fototoestel moest doen en waar hij het bedrag van f 175, dat hij er voor betaal de, vandaan haalde. Deze vragen interesseeren speciaal de ambtenaren van Maatschappelijkeii Steun. Men verdenkt H. er sterk van, dat hij ook Maafcschappelijken Steun heeft opgelicht. Het onderzoek in al deze zaken is nog in vollen gang. V., in wiens huis de brand ontstond en die thans voor een ander misdrijf te Haarlem in arrest zit, zal daar nog eens worden verhoord. Vergissing met den dood bekocht. Dinsdagmiddag te vier uur is op het station te Leiden een ernstig ongeluk ge beurd, waarbij de 73-jarige heer H van der P. uit 's-Gravenhage op tragische Tvijzé om hm Y&'véïi is aohommi. Op dit tijdstip wilden de oude heer en zijn vrouw, die een familiebezoek aan Leiden gebracht hadden, weer de terug reis aanvaarden naar Den Haag. Op het station stapte het echtpaar echter in den verkeerden trein, richting Haarlem. Juist toen de trein zich in beweging zette, ontdekten de bejaarde menschen hun vergissing en wilden den coupé weer uitstappen. Mevrouw v. d. P. kon nog tijdig den wagen verlaten, doch haar man slaagde er helaas niet in, ongedeerd uit den reeds rijdenden trein te springen. Hij kwam te vallen tusschen het perron en de wielen van den trein. Het slacht offer was op slag dood. Door den rijden den trein werd hij onherkenbaar vermor zeld voor de oogen van zijn vrouw. Auto in Noord-Hollandsch kanaal Dinsdagavond te ongeveer 9 uur reed nabij het vliegkamp „De Kooy" een auto, bestuurd door den 63-jarigen dominee H. E. Witkop, predikant van de Nederland- sche Hervormde gemeente te Schager- brug, tengevolge van den mist in 't N.- Hollandsch kanaal. De bestuurder had de tegenwoordigheid van geest zijn auto vol te laten loopen en daarna het por tier te openen. Doordat, zijn jas ergens aan bleef haken kon hij echter den wal niet bereiken. Staande op zijn auto kwam hij met het hoofd juist boven wa ter. Op zijn hulpgeroep stopte een pas- seerende auto, waarvan de bestuurder terstond hulp ging halen op het vlieg kamp. De leerling-onderofficier A. Otten, sprong onmiddellijk te water en slaagde er in den drenkeling od het droge te brengen. Ds. Witkop werd in het vlieg kamp van droge kleeren voorzien en daarna naar zijn woning gebracht. De tocht van een drietal Kolhamsters. Het is een bekend verschijnsel dat wij bewoners van het vlakke land het niet zoo heel lang zonder horizon kunnen stellen en ook ik maak daarop geen uit zondering. Hoe mooi het Moezeldal ook is het begon mij na een paar dagen te benauwen, steeds die hooge steile wan den aan weerszijden van het dal te we- ïfn'„ *^5 mU elk uitzicht benamen. Bij Bêrncastël besloot ik dan ook maar af scheid van de Moezel te nemen en naar boven te klimmen om over de Hunsrück te trekken. Het was hier ook werkelijk klimmen. Door een kloof leidt de weg slingerend door mooi bosch naar boven en zoo snel stijgend dat fietsen onmo gelijk is. Over het eerste gedeelte wordt de weg begeleid door een bergstroompje dat door de regens van de vorige dag sterk gezwollen was en nu eens kalm voortkabbelt dan weer plotseling een 10- tal meters naar beneden stort, een wa terval vormend. Langs deze weg zwoegde ik een kilometer of tien om mijn fiets en mijzelf boven te krijgen. Snel ging het niet maar ik kwam er toch. Juist als ik het hoogste punt bereikt heb. is de weg die ik volgen moet afgesloten, gestremd voor alle verkeer, zooals een bijgeplaatst bord aangaf. Na eenige studie van de kaart te hebben genomen (waaruit ik ech ter niet wijs kon worden, aangezien die zeer onvolledig was) besloot ik de rich tingspijl voor 't doorgaand verkeer te volgen. Het ging nu ineens met vliegend geweld weer naar beneden, hetgeen me echter geen plezier bezorgde want ik had de Uilenspiegel filosofie reeds uitgere kend dat ik straks weer ineens opnieuw kon beginnen te klimmen. Bovendien leek mij de omliggingsweg ook de ver keerde richting, waarom ik in het eerste dorpje om inlichtingen vroeg. Daar ver telde een vrouw mij dat deze weg een omrit van plm. 50 kilometer beteekende. De afgesloten weg was voor fietsers ech ter nog wel begaanbaar. Langs een zand weg je klom ik toen maar weer naar bo ven door een dicht dennebosch waar het schemerdonker was en de herten vlak voor mij de wijk namen. In tusschen kwam ook alweer een onweersbuitje over drijven, waarvoor ik ging schuilen onder 't dichte bladerdak van een lindeboom. Al spoedig bleek mij dat op de regen niet te wachten viel en besloot ik mijn over jas maar weer eens op waterdichtheid te beproeven. De hoofdweg hier was vanwe ge de hellingen wel te fietsen, evenwel niet door de werkzaamheden die er uit gevoerd werden. Over afstanden van ve le kilometers was de weg geheel opgebro ken waardoor fietsen beslist niet ging. Tal van arbeiders werkten aan deze ver breeding en één hunner vroeg ik hoe het ging. „Seit der Führer da ist, ist bei uns alles riehtig", zei hij en ik ben niet te weten gekomen of hij het meende dan wel de spot met me dreef. Een arbeider, een paar kilometer verder, was mededeel" zamer en vertelde me dat deze werken uitgevoerd werden door de arbeidsdienst. Alle arbeiders kwamen uit Dresden en de tewerkstelling bij de wegenbouw was eigenlijk veiryichte arbeidsdienst, de diensttijd werd er een half jaar door be kort. Mijn veronderstelling dat het loon (6 R.M. per dag) ruim voldoende was, bestreed hij ten sterkste. Van dat loon moest n.l. voor allerlei contributiën voor diverse verplichte vereenigingen, alsook bijdragen voor de „Winterhilfe" zooveel betaald worden dat er een kleine 5 mark overbleef en dat was voor een gezin van man, vrouw en een paar kinderen, (zoo als de zijne), veel te weinig. Daarvoor moest hij dan ook nog zoover van huis werken. Neen, tevredên was hij lang niet en hij durfde er ook voor uit te komen, warn, rond ons stonden de andere arbei ders die, indien ze wilden, 't gesprek heel goed konden volgen. „Herr Direktor" nadert. Als in de verte een vrachtauto aankomt rammelen grijpt mijn zegsman gauw weer zijn gereedschap en waarschuwt me dat ik door moet rijden. „Herr Direktor" nadert staande op de treeplank en niet zoodra krijgt hij mij in de gaten of hij schreeuwt „Opzij, opzij, wat doe je hier, deze weg is toch afgesloten". Aan 't ein de van deze opgebroken weg ontmoette ik een Duitsche jongen die ook een veertien dagen aan 't trekken was geweest maar nu in groote nood verkeerde. Al zijn geld was op, zijn laatst bezit van eenige waar de had hij een paar dagen geleden reeds verkocht en naar hij zeide had hij de laatste twee dagen zoo goed als niets gegeten. Ik had nog 'n half wittebroodje, een paar dagen oud al, en dat bood ik hem aan. Eerst wilde hij het niet accep teeren maar toen ik begon te snijden kreeg zijn maag de overhand en was het brood gauw verdwenen. Voorloopig was hij geholpen maar de zorgen kwelden hem zwaar. Hij had om thuis te komen nog minstens twee dagen te fietsen over Hunsrück en Eifel en dat gaat met een leege maag slecht. Bij de boeren durfde hij niet om eten of onderdak aankloppen, dat heet vagebondeeren en wordt streng gestraft, waarom hij toch ook niets zou krijgen. Ik raadde hem aan bij de poli tie aan te kloppen maar dat was volgens hem heelemaal niet te doen; hij zou met een gearresteerd worden. Als hij slechts 50 pfenning had was hij althans voor deze nacht klaar, dan kon hij slapen in een jeugdherberg. Hij zat zoo in de put, dat hij tijdens ons gesprek telkens van kleur verschoot, waarom ik besloot hem een weinig van zijn zorgen te verlichten. Ik gaf hem een halve mark. Toen hij dit muntstuk in de zak liet glijden loosde hij zoo'n diepe zucht van verlichting, dat het hooren hiervan mij alleen het geld reeds waard was. Daarna begon hij zich uit te putten om mij zijn hartgrondige dank te betuigen, waaraan ik een einde maakte door hem goede reis te wenschen en weg te rijden. De regen was opgehou den en het zonnetje deed pogingen door de wolken te breken, wat voor de boeren aanleiding was weer met het landwerk te beginnen. In tegenstelling met de landen waaruit ik gekomen was waren de gereedschap pen die hier gebruikt werden uiterst pri mitief. Ook waren de gewassen zeer ach terlijk. Toen ik in Luxemburg was werd daar de laatste tarwe gemaaid en hier begon men pas met de rogge. Voorop ging een man met een zeis die het koren los maaide, dan kwam een meisje of vrouw om er schoven van te maken, daarna weer een andere om deze te binden en tenslotte komt nummer vier ze in hok ken te zetten. Dat dit een werk zonder einde was behoeft geen betoog. Degene die wat beter gesitueerd waren gebruik ten een maaimachine, getrokken door een paar melkkoeien, in een enkel geval een paar stieren, die dan beslagen wa ren met plaatjes ijzer ónder dé 'hoéven. Dien dag zag ik slechts één paard dat op 't land gebruikt werd. Ook alle landbou wers waren niet tevreden, de eerste waarmede ik een gesprek aanknoopte had tenminste direct wat te klagen. Naar hij vertelde werkte hij van 's morgens 4 uur tot 's avonds zoolang het licht was. Er was nijpend gebrek aan werkkrachten. Mijn vraag: of hij die betalen kon ant woordde hij bevestigend, maar hij kon geen helpers krijgen. „Ze maken forten, prikkeldraad versperringen en leggen wegen aan", zei hij, „maar wij mogen ons doodwerken". Hij trok de schouders op en spreidde de armen wijd uit daar bij een gezicht zettend alsof hij zeggen wilde, „wat doe je er aan". Hij had tij dens de wereldoorlog 4 jaar aan 't front gestreden maar hij kwam er nimmer weer, fluisterde hij mij toe en zijn ge zicht kreeg een vastberaden trek. Hope lijk worde hij niet op de proef gesteld. (Wordt vervolgd). A. BOS.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1938 | | pagina 1