R JONG De grote verleiding De nieuwe Posttarieven. DE DALENDE GEBOORTECIJFERS. SNEEUWKLOKJES - LENTEKLOKJES Een vorst die zich Siet verzekeren DERDE BLAD behoorende bij het NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD, uitgave Fa, J. G. DIJKHUIS Sappemeer. ZATERDAG 1 April1939 Coöp, Veilingsvereeniging „Hoogezand-Sappemeer" BIOSCOOP HOOGEZAND. RadiocentraleHgz,-Spm. i Men wijst er wel eens op, dat de groo- te kracht der z.g. autoritaire staten in de toekomst is, de zeer lage geboorte cijfers in Frankrijk en Engeland en de stijgende cijfers in eigen land. Volgens publicatie van prof. Methorst in de „Tel." van Zaterdagavond waren de bevolkingscijfers over 1937 in de voor naamste Europeesche landen als volgt: LEVENDGEBORENEN per 1000 der gemidddelde bevolking. Landen: 1931 1932 Nederland 22.2 22.0 België 18.4 17.8 Frankrijk 17.5 17.3 Italië 24.9 23.8 Zwitserland 16.7 16.7 Duitschland 16.0 15.1 Engeland en Wales... 15.8 15.3 Denemarken 18.0 18.0 Zweden 14.8 14.5 Noorwegen 16.3 16.0 Men ziet Zweden, Frankrijk en Enge land staan onder aan op de lijst. Trouwens ook in ons land gaan we snel achteruit en alleen dank zij ons zeer laag sterftecijfer hebben we nog een be- 1933 1934 20.8 20.7 16.6 16.2 16.2 16.2 23.7 23.4 16.4 16.2 14.7 14.4 17.3 13.7 14.8 18.0 14.8 17.8 13.7 14.6 1935 20.2 15.5 15.3 .23.3 16.0 18.9 14.7 17.7 13.8 14.4 1936 20.2 15.4 15.0 )22j4 15.6 19.0 14.8 17.8 14.2 14.8 1937 19.8 15.3 14.7 22.7 15.0 18.8 14.9 18.0 14.3 15.3 langrijk bevolkingsoverschot per jaar. Maar ook deze cijfers voor Frankrijk en Engeland weinig gunstig. De sterftecijfers, voor deze Europeesche landen zijn nl. als volgt: OVERLEDENEN per 1000 der gemiddelde bevolking. Landen: 1931 1932 Nederland 9.6 9.0 België 13.4 13.3 Frankrijk 16.2 15.8 Italië 14.8 14.7 Zwitserland 12.1 12.1 Duitschland 11.2 10.8 Engeland en Wales 12.3 12.0 Denemarken 11.4 11.0 Zweden 12.5 11.6 Noorwegen 10.9 10.6 Voor Nederland is het sterftecijfer in 1938 nog weer gunstiger geworden, n.l. 8.5, waarmee wij verre onder aan de lijst staan. Dank zij ons klimaat en de goede sociale toestanden, vooral op gebied van woningbouw hebben wij in Nederland een zeer laag sterftecijfer bereikt. Frankrijk heeft reeds een eeuw lang een dalend geboortecijfer en heeft dus reeds lang de toestand bereikt, welke ook andere landen vermoedelijk in de toekomst zullen gaan bereiken n.l. een in verhouding tot de lagere leeftijdsklas sen intensievere bezetting der allerhoog ste leeftijdsgroepen, waardoor het alge- meene sterftecijfer ongunstig beïnvloed wordt. Maar de vraag waar het voor Frank rijk op dit oogenblik op aankomt, is nl. deze: Is dit land reeds in een toestand, waarin mogelijk elk land op de duur bij een voortgaand dalend geboortecijfer ko men aal n.l. dat ten gevolge van een ver schuiving van de bezetting der lagere leeftijdsklassen naar de hoogere leeftijds klassen het algemeene sterftecijfer moet stijgen ook al blijft de hygiënische toe stand gunstig? Prof. Methorst gelooft aan de hand van nadere cijfers, dat dit moet worden betwijfeld, aangezien de sterftecijfers 1933 8.8 13.3 15.8 13.7 11.4 11.2 12.3 10.6 11.2 10.2 1934 8.4 12.3 15.1 13.3 11.3 10.9 11.8 10.4 11.2 9.9 1935 8.7 12.9 15.7 13.9 12.1 11.8 11.7 11.1 11.7 10.3 1936 8.8 12.9 15.3 14.7 11.4 11.8 12.1 11.0 12.0 10.4 1937 13.1 15.0 14.9 11.3 12.7 12.4 10.8 12.0 10.4 onder alle leeftijden in Frankrijk en ook in België hoog zijn. Trouwens ook in Italië stijgt het sterf tecijfer vooral onder de kinderen, dat daar is geklommen tot 5. De voortdurende hoogere eischen, die o.m. de bewapening in tal van landen eischt en welke ten koste gaat van de sociale toestanden, stimuleert het sterfte cijfer. In verschillende landen zijn o.m. door de geweldige militaire lasten, de krot woningen weer in eere, de bestrijding der tuberculose blijft achterwege, maat regelen tot bestrijding der zuigelingen sterfte worden niet meer genomen. Zeer waarschijnlijk moet ook daaraan de nieuwe stijging van het sterftecijfer in Duitschland geweten worden, Trou wens ook in Italië stijgt het sterftecijfer in de laatste jaren niet onbelangrijk. Zoo werkt de krankzinnige bewape ningswedstrijd direct en indirect mee aan de zelfmoord der volkeren. En dan kondigde Mussolini Zondag nog aan, dat Italië nog verder zijn bewape ning zal uitbreiden, al moet dit gepaard gaan met een afbraak van het burger lijk maatschappelijk leven. Arme verdwaasde wereld. te SAPPEMEER. In de onder voorzitterschap van den heer G. Boer gehouden algemeene ver gadering van de leden der Coöp. Veilings- vereen. „Hoogezand—Bappemeer" wees deze er in zijn openingsrede op, dat de verbetering van de conjunctuur, die oogenschijnlijk in 1937 was ingetreden, zich in 1938 niet heeft voortgezet. De omzet der Vereeniging bedroeg in 1938 f 494.875.27 of wel practisch evenveel als in 1937. Neemt men nu in aanmerking, dat door vestiging van jonge kweekers eenige uitbreiding heeft plaats gehad, dan ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat de intensiveering van de bedrijfsvoe ring in 1938 den tuinbouw geen voordeel heeft gebracht. Dat eenige intensivee ring heeft plaats gehad kan worden af geleid uit de omstandigheid, dat bij on gewijzigde contractloonen het totale looneijfer voor de Tuinbouwonderlinge met ongeveer vijf procent is gestegen. Tegenover dezen ongunstigen gang van zaken staat als gunstige factor, een wat hooger steunbedrag. Door den hevigen vorst van dezen winter is zeer veel plant-materiaal ver loren gegaan, waardoor de aanvoeren in het komende seizoen kleiner zullen wor den. Bij dezen tegenslag moet erop gewe zen worden, dat de naaste toekomst er voor den export van tuinbouwproducten niet rooskleurig uitziet. Ons land is van nature aangewezen op uitvoer van tuin bouwproducten naar de omringende lan den, wier behoeften aan deze producten nog groot genoeg zijn, xnaar de kunstma tige belemmeringen van den uitvoer ma ken de positie van den tuinbouw wel erg moeilijk. Het is met het oog hierop, dat het Centrale Bestuur in Den Haag ver gaande machtigingen vraagt. De rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar werden goedgekeurd. Deze sluit met f 36.508.14 met als saldo op nieuwe rekening f 6.868.91, waaruit te betalen aan het Centraal Bureau der Veilingenheffing ad f 4.948.75 (1 van den omzet). Verschillende activa zijn thans op f 1— afgeschreven. Voor het komende jaar werden benoemd tot leden der financieele commissie de heeren J. Leegstra, J. H. Venema en H. Olthof. Her kozen werden als bestuursleden de hee ren B. van der Schoot en J. Miedema en als leden van 't Dagelijksch Bestuur de heeren P. Bekius en H. H. Geïing, met als plaatsvervanger de heer J. Miedema. Het entréegeld voor nieuwe leden werd wederom op f 10.— vastgesteld. De begrooting voor het jaar 1939 werd ongewijzigd goedgekeurd Het eindcijfer is f 30.055— Het percentage voor vëilingkosten werd wederom bepaald op vier. Het bestuur werd gemachtigd tot het nemen van al le maatregelen, die in verband met den afzet der producten door het Centrale Bestuur zullen worden gevraagd en tot het verstrekken van de bijdrage aan het ingestelde fonds ter bevordering van den afzet. Bij de rondvraag werden nog enkele andere huishoudelijke zaken behandeld, waarna de voorzitter; de vergadering sloot met een woord vs«i dank voor de op komst. De vergadering was niet heel druk bezocht. „ROBIN HOOD". Indrukwekkende massa-scènes; een uitstekende dialoog; roman tische momenten,; schril realis me; typische humor. Naast de film „Sneeuwwitje" is er de laatste tijd wellicht geen film geprodu ceerd, die bij haar publicatie zoozeer be sproken werd als dit meesterwerk van Warner Bross, de „Robin Hood" film. De reden hiervan dient voornamelijk gezocht te worden in het feit, dat dit een der zeer schaarsche, geheel in kleurenprocé- de uitgevoerde rolprenten is. Zij heeft voorgangsters gehad, kortere allen, die ook in kleuren waren „opgenomen", maar die zich bezondigden aan het euvel van het teveel: een te ruim gebruik van kleu ren was oorzaak dat zij hun doel voorbij schoten. Buitendien liet de natuurgetrou we weergave, juist door dat te veel, nog al iets te wenschen over; deze bei de factoren waren oorzaak, dat deze eer ste filmen, in kleuren opgenomen, ver moeiend waren voor den toeschouwer, soms zelfs bepaald hinderlijk. Met het voortschrijden echter van de techniek is men er in geslaagd die natuurgetrouw heid in de kleurenweergave steeds meer te benaderen. En ik meen niet te veel te beweren, wanneer ik hier zeg, dat de kleur in de film ook een filmische ver rijking gaat worden. Zeker, ik wil het niet ontkennen, in den beginne staat men er ietwat onwennig tegenover; men is er nog niet op ingesteld dit beeld in kleuren gemakkelijk te verwerken. Maar was dat ook niet het geval, toen de spre kende film haar intrede deed? En hoe gauw is men er niet aan gewend geraakt. Met de kleuren-film zal dat wellicht pre cies eender gaan, al zal het terrein, dat zij bestrijken gaat, wel iets meer afgeba kend blijken te zijn. Hiermede heb ik reeds de eerste bijzon dere eigenschap van de rolprent van deze week belicht; haar zuivere en in gepaste mate aangewende kleuren rijkdom, die een natuur getrouwe weergave zeer, zeer dicht benadert. Maar „Robin Hood" heeft meer eigen schappen, die haar uit doen gaan boven haar gewone soortgenooten. Hoe somptie- eus en grootsch de ensceneering ook mo ge zijn, hoe imponeerend en meesterlijk geregisseerd de massa-scènes ook mogen zijn, en dat is alles het geval in deze rolprent wanneer de bezetting der hoofdrollen niet aan prima krachten is toevertrouwd, zal dat alles vergeefsch zijn. Maar ook hierin munt „Robin Hood" uit. De hoofdrol wordt vertolkt door Errol Flyn, hier bekend uit filmen als „Kapi tein Blood", „Prins en Edelknaap" en de Al woont U vlak bij een fabriek, Of bij generatoren, Al tracht een ander instrument Uw radio te storen, Al zit Uw buurman's hondenhok Vol Mexicaansche honden, U bent per draad, (dat is 'tgeheim) Met het „kantoor" verbonden. Wat of dus in Uw buurt gebeurt, Zelfs 't ergste genereeren, En hoe onrustig ook de lucht, 't Kan Uw ontvangst nóóit deren. Clinge Doorenbos. „Charge van de lichte Brigade". De ver schillende creaties van helden, door hem in bovengnoemde filmen gegeven, maak ten hem tot den aangewezen acteur om de rol van den Engelschen ridder te spe len, die in adembenemende avonturen wordt gewikkeld. Het is een lust dezen Hood te volgen in zijn buitengewoon spannende avonturen; bij te wonen den voortdurenden, door hem gestreden strijd op leven en dood; te zien hoe hij zich op alle wapens een ware meester toont; te ervaren hoe hij steeds aan gevaren ontsnapt. Het is een genot te zien dat zuivere snel van Flyn in de scènes met de jeugdige burchtvrouw Marian uit stekend gespeeld door Olivia de Havil- landde waar hij blijk geeft dat zijn hart openstaat voor de liefde en te er varen hoe hij het voorwerp van zijn lief de weet te verdedigen. En wanneer men daarbij dan voegt de uitmuntend in elkaar gezette massa scènes, waarop ik boven terloops reeds wees; de gelukkig getroffen muzikale il lustratie, die handeling en gemoedsstem ming onderstreept en accentueert; het vlotte tempo, dat de aandacht voor de avonturen steeds gespannen doet hou den; dan heeft men alle factoren opge somd, die deze film maken tot een boei end en grootsch filmwerk, dat den bezoe ker levendig interesseert, „DE BRUID MET VACANTIE". De vermakelijke geschiedenis van een provinciaal onderwijzeresje, dat Europa wilde leeren kennen en tusschen een boevenbende verzeild raakte; een vroo- lijke en spannende amusements-film Op heden 1 April. Gelijk men weet worden met ingang van heden 1 April enkele posttarieven verlaagd. Dan zullen de volgende tarieven gel den: Interlocaal brief tarief: tot 20 gr. 5 ct. 20 tot 200 gr. 10 Ct„ 200—500 gr. 15 Ct„ 500—1000 gr. 20 ct., 1000—1500 gr. 25 ct., 1500—2000 gr. 30 ct. Locaal brief tarief: tot 20 gr. 3 ct.; 20—100 gr. 6 ct., 100,200 gr. 10 ct., daar boven als interlocaal. Aanteekenrecht: 10 ct. extra. Interlocale briefkaarten; 3 ct. port, formulier kosteloos. Locale briefkaarten: 2 ct. port, formu lier kosteloos. Drukwerktarief: tot 50 gr. V/2 ct per 50 gr., 500—750 gr. 17y2 ct., 750—1000 gr. 20 ct., elke 500 gr. meer 5 ct. meer. door Jan van Leeuwen. Peter was na schooltijd weer langs „Elck wat wils" gelopen. En weer had hij naar die prachtige verfdoos gekeken. Er lagen heel veel mooie dingen in de winkel, maar Peter had alleen maar ogen voor de verf doos. Wat zou hij die goed kunnen gebrui ken. Hij had juist een paar nieuwe dingen voor zijn kamer gemaakt met de figuur zaag en hij had er al over nagedacht, hoe hij ze moest verven. Alleen jammer, dat hij bijna geen verf meer had en de paar tube tjes, die er nog waren, kon hij niet meer gebruiken, omdat de verf erin oud en hard was geworden. En juist toen had hij die prachtige verfdoos gezien. Als hij geld ge noeg had in zijn spaarpot, moest hij die doos eigenlijk maar kopen. Hij had op zijn verjaardag ook nog wat gekregen en vader had toen gezegd: „Als je nu iets ziet, dat je héél graag wilt hebben, moet je dat maar kopen." Maar tot nu toe waren er zoveel dingen geweest, die hij graag wilde heb ben, dat Peter nog niet had kunnen be sluiten, wat hij zou kopen. En nu opeens wist hij het: „Die verfdoos kon hij beter gebruiken dan iets anders en dat zou vader ook vast leuk vinden." Hoeveel er in de spaarpot zat. Hij liep vlug door om thuis zijn geld na te kunnen tellen. Hij zou er niet ver vanaf zijn, misschien had hij zelfs nog wel geld teveel, want hij had de laatste tijd telkens een cent of een paar centen in de spaarpot gedaan. Met het geld van zijn verjaardag erbij had hij nu vast al wel 1 gulden 60 cent, want zoveel kostte de verfdoos. Maar toen hij thuiskwam en zijn spaar pot open deed, viel de inhoud lelijk tegen. Hij telde het t,vee keer over en zag toen, dat hij nog maar 1 gulden en 15 cent had. Dus 45 cent te weinig! En dat terwijl hij gedacht had, dat hij geld teveel had! '"Peter was meteen in een heel slecht hu meur door die tegenslag. Hij had er al zo op gerekend, dat hij die verfdoos kon gaan kopen. Hij telde het geld nog wel drie keer over, maar dat hielp allemaal niets. Al zou hij het twintig keer tellen, er zaten maar 1 gulden en 15 cent in de spaarpot. Nu moest hij nog een flinke tijd wachten, voor hij de verfdoos kon kopen en al die tijd moesten de dingen voor zijn kamer blijven liggen. Een uurtje later riep moeder hem. „Hier Peter, breng jij deze schoenen even naar den schoenmaker en haal dan meteen het paar terug, dat je gisteren hebt gebracht. Hieronder moet hij nieuwe hakken zetten. Ik denk, dat de zolen weer 1 gulden 10 kosten, net als de vorige keer. Ga maar gauw en pas op, dat je het geld niet ver liest, want ik heb niet anders dan twee gulden." Peter ging met de schoenen onder zijn arm de deur uit. De schoenmaker woonde aan het eind van het dorp en hij moest eerst weer langs „Elck wat wils". Hij bleef weer voor de etalage staan en keek naar de verfdoos. Wat was het toch jammer, dat hij hem nu nog niet kon kopen. Tegen de tijd, dat hij die 45 cent erbij had gekregen, was de verfdoos misschien al verkocht. Dat zou wel heel erg zijn. Hij had zich nu al zoveel van de nieuwe verfdoos voorgesteld. Hij keek eens naar de twee gulden, die moeder hem had meegegeven. Moeder had gezegd, dat de zolen maar 1 gulden en 10 cent zouden kosten, dus hij had 90 cent te veel. Maar nee, wat moest hij met dat geld doen! Hij moest nu maar eerst gauw naar den schoenmaker gaan. Bij den schoenmaker. Bij den schoenmaker gaf hij de schoenen af en vroeg of het paar van gisteren al klaar was. Ja, het was klaar, hij kon ze meenemen. „Hoeveel kost dat"? „1 gul den 10", zei de schoenmaker, haalde geld uit zijn zak en drukte het Peter in de hand. Even later stond Peter weer op straat, met de schoenen, die gemaakt waren. Peter keek naar het geld, dat hij van den schoen maker had teruggekregen en toen zag hij ineens, dat hij teveel geld had. De schoen maker had zich zeker vergist. Hij had 1 gulden en 10 cent teruggegeven inplaats van dat bedrag van de twee gulden af te houden en 90 cent terug te geven. Dat was zeker in de haast gebeurd. Nu had hij dus 20 cent teveel bij zich. Hij wilde al omkeren en het geld terug brengen, toen hij opeens aan de verfdoos dacht. 20 cent. Als hij die 20 cent nu eens stilletjes in zijn spaarpot stopte, zou nie mand er iets van merken en dan hoefde hij nog maar 25 cent erbij te verdienen, voor hij de verfdoos kon kopen. Peter kreeg er een kleur van. 25 cent, dat was niet zo moeilijk bij elkaar te krij gen, als hij een paar boodschappen voor moeder deed en als hij de tuin opknapte voor vader. Dan kon hij toch nog gauw de verfdoos kopen. Maar.... ergens diep in hem zei een stem, dat het heel lelijk was, wat hij wilde doen. Maar het was zo erg verleidelijk! Hij stond nog steeds op dezelfde plaats, midden in de straat en hij keek naar het geld in zijn hand. Maar toen opeens zette hij het op een lopen en holde terug naar den schoenmaker. Dat wilde hij niet, hij wilde niet iets kopen van geld, waar hij op een oneerlijke manier aan was gekomen. Hij zou er altijd aan moeten denken, als hij de verfdoos gebruikte en dan zou hij er ook nooit plezier van hebben. Hij wilde niet oneerlijk zijn, dan kocht hij nog maar geen verfdoos, dan wachtte hij nog maar even. Hijgend kwam hij bij den schoenmaker binnenvallen. „U hebtu hebt me teveel geld teruggegeven", zei hij vlug. „Ik hoef maar 90 cent terug te hebben!" Wat de schoenmaker zei. Nu zag de schoenmaker het ook. „Ja, jongen, je hebt gelijk", zei hij. „Dank je wel, dat je het komt terug brengen. Ik heb me vergist. Zorg, dat je zo blijft, m'n jon gen, dan zal je een flinke vent worden la ter." Peter had nog steeds een kleur en hij wilde alweer uit de winkel gaan, toen de schoenmaker hem terug riep en hem iets in de hand stopte. „Hier, neem dat maar mee." Toen Peter weer buiten stond, zag hij, dat de schoenmaker hem een dubbeltje had gegeven. Nu schaamde hij zich nog meer. dat hij bijna had gestolen, want het was precies hetzelfde geweest, als wanneer hij het geld had gestolen. Gelukkig, dat hij het niet had gedaan! Hij was daar toch te eer lijk voor. Hij wilde nooit in zijn leven iets oneerlijks doen. Hij zou proberen om later een flinke vent te worden, zoals de schoen maker had gezegd. En fluitend kwam Peter thuis. Hjj gaf door Lies Helgers. Wat zijn dat voor mooie bloemen? Ik heb ze nog nooit gezien! Zus, zeg, mag ik ermee spelen? Zijn het belletjes misschien? Broertje, nee, het zijn sneeuwklokje», Wit als sneeuw en o, zo teer! j Weet je wat die klokjes zeggen? f Kijk, de lente is er weer! zijn moeder eens een flinke zoen en ging toen zingend naar zijn kamertje om te wer ken. Moeder keek hem lachend na. „Hoe komt die jongen opeens zo vrolijk", dacht ze en even later merkte ze, dat haar zoon haar met zijn vrolijkheid had aangestoken en dat ze zelf ook aan het neuriën was. Een levensverzekeringmaatschappij in Zuid Afrika vertelde, dat de negers er al meer en meer toe komen om zich te laten verzekeren. Vooral zijn hef natuurlijk de rijke negers, die dat doen. Daarbij kwam de maatschappij voor de meest wonderlij ke gevallen te staan. Zo was er een negervorst, die zich liet verzekeren. Hij had met de maatschappij overeengekomen, dat hij voor die verzeke ring 5000 pond sterling zou betalen. Ze spraken ook een bepaalde manier af om het geld te betalen. De negervorst zou namelijk een aantal aandelen van een grote goud mijn op naam van de maatschappij zetten. Maar na enige tijd scheen hij toch niet veel voor deze manier van betalen te voelen en hij zond een afgezant naar de verzekering maatschappij om een ander voorstel te doen. De vorst gaf de maatschappij.... 16 vrouwen en wilde op deze manier zijn schuld afbetalen. Toen de verzekeringmaat schappij antwoordde, dat negervrouwen geen middel van betalen waren, zei de vorst, dat 1 vrouw.10 ossen waard was en dat 16 vrouwen dus gelijk waren aan 160 ossen. Het was dus zelfs heel voordelig voor de maatschappij! Maar jammer genoeg voor den vorst, wil de de maatschappij dit niet aannemen en moest hij toch nog de aandelen geven. Hij kon zich niet indenken, dat bij ons nooit vrouwen verkocht kunnen worden!

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1939 | | pagina 1