Pinksteren het feest van de vreugde HET PAROOL PINKSTEREN GEBOREN WORDT, IS EEN GELUKSKIND WIE OP 3 P Tretit naar buitenontdekt opnieuw de schoonheden van de natuur DERDE BLAD behoorende bij het NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Uitgave* Fa. J. G. DIJKHUIS Sappemeer^ WOENSDAG ^JVlei 1940 3 -Y:' 'YYYï YiY-fYiY ;:j. bruist steren behoud-aff v A Y*. Geen Pinkster feest zonder een vroolijk ronde dansje in de open lucht. Zeer dikwijls komt het voor dat allerlei voorjaarsgebruiken uit een bepaalde streek zich juist geconcentreerd hebben rond het Pinksterfeest, omdat het eigenlijk het eerste feest is, waarop men het volledig ontwaken van de natuur kan vieren. Daar toe behooren dan de vele bekende Meige- bruiken, als het versieren van de huizen met bloeiende Meitakken, het opstellen van een Meiboom, terwijl vele optochten worden gehouden, nadat eerst een Mei koning en Meikoningin zijn gekozen. In vele streken trekt jong en oud met Pink steren het bosch in, men gaat naar bij zondere bronnen, om daar de Lente in de gestalte van een bekoorlijke Meibruid in te halen. Ook het zoogenaamde Uitdragen van den Dood, dat veelal gebeurt bij het ingaan van het voorjaar, wordt dikwijls opgeschoven naar Pinksteren, bij welke ge legenheid de winter, symbolisch voorge steld door een stroopop, wordt verbrand of in de rivier geworpen. Ook de kamp spelen tusschen winter en zomer behooren hiertoe. I-Pinksteren met dit feest wordt in de Christelijke kerk het tijdvak besloten, dat ingezet is met Paschen en in totaal vijftig dagen omvat. Op dien dag viert de kerk de herinnering aan de Uitstorting van den Heiligen Geest en tevens de vestiging van de eerste Christelijke gemeente. Om de Uitstorting van den Heiligen Geest sym bolisch voor te stellen, kende men in vroe ger dagen het veel verbreide gebruik, dat men op eersten Pinksterdag, tijdens den wijdingsdienst den Heiligen Geest in de gestalte van een levende ofwel van een houten duif boven uit den kerkkoepel om laag liet zweven. Aan dat gebruik, dat thans naar wij meenen nergens meer in zwang is, hebben zich heel wat opvattin gen. die bij het volk sterk ingang vonden, verbonden. Zoo beweerde men bijvoorbeeld dat de richting waarin de houten vogel, wanneer hij niet meer bewoog, keek, die was, waar men binnenkort de eerste doo- den zou uitdragen. In Augsburg kwam vroeger tegelijk met de duif allerlei suiker en bakwerk uit de hoogte van de kerk omlaag. Ook afgezien van de vele kerkelijke zeden, zijn er een menigte gebruiken in de steden en in het bijzonder op het platte land, welke voor een groot deel gebleven zijn. In Oldenburg pleegt men de huisdeur tijdens de Pinksterdagen wijd open te la*en staan, opdat de Heilige Geest ongestoord kan binnengaan. De boeren van den Isonzo beweren, dat men in den mid dag van Zaterdag voor Pinksteren niet op het land moet gaan werken, want anders maakt men den Heiligen Geest schuw, wan neer deze zich wil uitstorten over het akkerland. Alle grove werkzaamheden waren vroeger in de Pinksterweek ver boden. Nog zijn er streken waar men het niet zal wagen om voor Woensdag na Pink steren een hand aan^den ploeg te slaan. De boer, die toch zöü ploegen, of ander werk op het land verricht, ontvangt, naar het oude volksgeloof wil, zijn straf in dezen voctn, dat zijn grond dat jaar zal krioelen van de maden. In het Ertsgebergte gaat nog tor op aen nuiaigen aag de waar schuwing over van vader op zoon, toch vooral niet te maaien op den eersten Pink sterdag. Doet men het evenwel toch, dan zffn zelfs alle middelen, die men pleegt aan te wenden om de gevaren van een storm te bezweren, ontoereikend. Een oud bijge loof, dat men nog in vele sagen en legenden terugvindt, is dat een ieder, die het feest van Pinksteren ontheiligt door een slechte daad, in steen zal veranderen. De vijftig dagen van Paschen tot Pink steren golden van oudsher, als een tijd, waarin de menschheid feest vierde. Een bijzondere geluksdag is de eerste Pinkster dag. Wie hierop geboren wordt, is een ge lukskind. In dien tijd namelijk beweert bat volk staan de poorten van den hemel In vele streken heerscht 't curieuze gebruik, dat in vermomming de zoogenaamde <se, meiersdoor de stad rondgaan om hun gaven in te zamelen. te luisteren legt en vooral wanneer des avonds aan de tafel bij schemerachtig licht na gedanen arbeid, de oude verhalen verteld worden, zal men al spoedig ontdekken, dat de dagen om Pinksteren ook voor geest- en spookverschijningen zeer gunstig zijn. Den eersten Pinksterdag houden zij een wilde jacht. Op de oude vesting Koburg ver schijnt telkenjare zeer vroeg op den eersten Pinksterdag, in het oudste deel van het heele maand lang na Pinksteren een vrou welijke spookverschijning. Dat men boven dien in den Pinkstertijd beter dan wanneer ook verborgen schatten kan opdelven, ver zonken klokken kan hooren luiden en dat helderzienden verdronken land weer uit het water zien oprijzen, is overbekend. Pinksteren is een in vele opzichten ge heimzinnige en soms gevaarlijke tijd. Aan de kruiswegen zitten de heksen en brou wen haar dranken. Volgens een oud Zigeu- nergeloof vieren zij hun verjaardag met Pinksteren. Den avond voor Pinksteren moet men dan ook zijn drempel goed be strooien met zout en daarna inwrijven met knoflook, opdat de „boozen" in den komen den nacht den „Zegen van God", welke van den hemel neerdaalt, niet zullen tegenhou den. Wanneer men op den Pinkstermorgen een handvol boonen over het dak werpt, of den schedel van paarden of runderen aan het tuinhek bindt, kunnen geen heksen of duivels met mogelijkheid binnendringen. In Oostenrijk spreekt men in dit verband van den „Onrustnacht", in de streken van de Inn heet het de „Boosheidsnacht" Onge twijfeld moet men deze benamingen toe schrijven aan de schelmenstreken, die in vroeger jaren hier rijkelijk uitgehaald zijn. In deze dichterlijke omgeving, aan het kleine, door bergen en bosschen omsl oten meer, waar de natuur zich in haar volle schoonheid ontplooit, komt in stille beschouwing de Pinkstergedachte tot haar recht. Lang voor het Christendom de Ger- maansche wereld veroverde, werd in deze landen een Pinksterfeest gevierd, waarbij zekere heilige dieren niet gemist konden Een merkwaardig gebruik in Beieren De „boeman", een jongen die zich geheel in stroo heeft gehuld, wordt op Pinksterzondag door de meisjes van het dorp naar hartelust met ivater overgoten. worden. Een van deze dieren was de wolf. In sommige streken is tot op den huidigen dag het gebruik bewaard gebleven, dat de „Pinksterknechts" met de beeltenis van een wolf rondgaan en „wolfsgeld" verlangen. Zij stellen herders voor, die den boozen wolf-hebben veerslagen, opdat de kudden veilig kunnen weiden. Ook de vos, wiens roode pels aan den god Donar was gewijd, behoort tot de Pinksterdieren. In oude Pinksterspelen werd daarom ook de vos in den Pinkster- stoet meegedragen. Een Fransch Pinkster- gebruik is het, een vos in een kooi aan den Meiboom op te hangen. Nog een ander bewijs, dat de vos van oudsher bij de Pink sterviering was betrokken, is, dat in vele streken de herder, die het laatst op de weide aankwam, den naam van „Pinkster vos" kreeg. En als „Dritte im Bunde" van de met Pinksteren voor het voetlicht tre dende pelsdieren moet dan nog het eek - hoortje genoemd worden, dat met zijn sier lijken vorm en zijn mooie, roode pels zeker niet de minste is van de levende heiden- sche Pinkstersymbolen. De rol, die dit de coratieve diertje bij de heidensche Pink sterviering kreeg te spelen, is echter weinig benijdenswaardhet behoorde in vele ge vallen tot de plechtigheid, dat zoo'n dartele springer in het Pinkstervuur werd gewor pen Al deze oude Pinkstergebruiken, waarbij wolf, vos en eekhoorn in het spel zijn, leven overigens nog voort in tal van Pinksterliederen, die ondanks hun heiden- schen oorsprong ook bij de Pinksterviering van onze Christelijke wereld nog niet in onbruik zijn geraakt. Pinksteren is, behalve de plechtigheid in godsdienstigen zin, het jt feest van het intense natuurbeleven. Het is de tijd, dat een vroolijk lied weerklinkt uit duizenden vogelkelen, de tijd dat bloemen volop +i in de natuur ontluiken. Pinksteren, dat beteekent een voorbode van j* ♦j de warmte, die in aantocht is. Pinksteren, dat wil zeggeneen tijd, V 3 waarin men plannen maakt, hetzij te voet, per fiets, per auto of k met den trein, want wie dit alles van nabij wil beleven, moet er ;'I op uit trekken. Hoe of waar, dat doet er niet toe. Naar buiten in den tijd, dat het jaar zijn schoonste beloften vervult, dat is het i? Pinksterparool. Overal weerklinkt de vreugde, die opspringt in ieders hart. Op het water ziet men de eerste blanke zeilen, in de k boschachtige streken weerklinkt de doffe dreun van troepjes wandel- k lustigen, die in marschtempo de vrije natuur veroveren. Dat is jt j Pinksteren, de tijd, waarin steeds dezelfde ontdekkingen gedaan j worden, ontdekkingen evenwel, die steeds weer nieuw zijn. Met ♦i Pinksteren bruist het jonge leven onweerstaanbaar op; met Pink- j steren voelen zelfs ouderen zich .weer - jong. V. i* .5vvvvïVVïïvv>TmT.TïïrvïïïïTVïTTTTïvrmTf"mTf-f'rr»T5' De geheele natuur is met het Pinkster feest verweven; geen wonder dus, dat ook verschillende dieren er een rol in spelen. Niet alleen de vredebrengende duif, waar van in den aanhef van dit artikel reeds sprake was, is een symbool van het Pink sterfeest, doch ook de wolf, de vos en het eekhoorntje zijn Pinksterdieren. In Questenberg het zuidelijke deel van den Harz - wordt met Pink steren 't Questenfeest gevierd. In het midden hangt een reusachtige krans aan een hoogen mast. Met het opstellen van dit gevaarte begint voor jong en oud het feest. wijd open; maar de hellepoort is gesloten. En wanneer iemand met Pinksteren sterft, dan is dit een teeken, dat hij een zeer goed mensch is geweest; zijn ziel ondervindt geen hindernissen om in den hemel te komen. Er zijn evenwel ook talrijke streken in Europa, waar men de Pinksterweek als ongelukbrengend beschouwt; vooral moet men volgens deze overleveringen niet trou wen in deze week. In den Haip, bij Thale, leeft onder de bevolking nog het oude ge zegde, dat telkens een kind verdrinkt, wan neer niet voor Pinksteren een kip of een hond, hetzij een kat in de Bode is ge worpen. Wanneer men zijn oor op het platteland slot, een driejarig en met bloedige tak vlierbloesem meisje het kind zekerd zijn dat jaar len krijgen, maal bij Laufen, in een wit hemd in de hand een Wanneer een kan ze er van ver man meer te zul- in een slotruïne, dit- zelfs een ge- Wie op den eersten Pinksterzondag voor zonsopgang het akkerland van zijn buur man omloopt, zal volgens het oude geloof, de vruchtbaarheid van het akkerland over brengen op het zijne. Jonge- p'aren laten zich want dat brengt geluk van een berghelling afrollen. Op de huizen van oude vrijsters zet men strooien poppen. Ook voor de gezondheid is het Pinkster feest bevorderlijk. Wie gedurende de Pink sterpredikatie op de weide een tak honds draf plukt, kan dat gebruiken als afdoend middel tegen alle ziekten. Wanneer meisjes in den nacht van Eersten op Tweeden Pinksterdag een krans opzetten, die saam- gevlochten is uit negen soorten bloemen, dan kumien zij er op rekenen, dat de uitver koren minnaar spoedig verschijnt. Buiten gewoon trouwlustige jonge meisjes plegen op Pinkstermorgen met kritische blikken naar het Oosten te kijken. Is de horizont met wolken bedekt, dan ziet het er kwaad uit met de toekomst, want velen van hen zullen tot het volgende Pinksterfeest moe ten wachten.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1940 | | pagina 1