«ET GROENE KRUIS Consultatiebureau \j W&- feiten De schaarschte aan wisselgeld. Een goed Nederlander Aan 't geachte publiek van Hoogezand-Sappemeeren omgeving vanaf heden Zaterdag 18 Mei hunnelzaken uitsluitend open te stellen voor het publiek van 8 tot 12 uur voorm. en van 1 tot 7 uur nam. 's Zaterdags tot 8 uur nam. De Betaalmiddelen. V. V. H. S. GYMN. EN ATHLETIEKVER. „H.-S." H. POOL I HANDELSVEREEN. H.-S."afd. KRUIDENIERS. VERORDENING BETREFFENDE DE VERDUISTERING. De opperbevelhebber der legergroep heeft de volgende verordening uitgevaar digd: 1. Onmiddellijk van kracht wordena is de bepaling vanaf zonsonder gang tot zonsopgang te verduiste ren. 2. Alle gebouwen zijn zoo te verduis teren, dat geen lichtschijnsel naar buiten dringt. 3. Iedere buitenverlichting moet zoo verduisterd worden, dat uit een hoogte van 500 meter in loodrech te en schuine blikrichting lichtver schijnselen niet meer waargeno men kunnen worden. Alle lichtbronnen, die gemist kun nen worden, zijn uit te schakelen. Lichtreclames en verlichtingen van etalages zijn uit te schakelen. 4. Bij alle verkeersmiddelen (auto mobielen, spoorwegen, tramwegen, schepen enz.) moet de binnenver- lichting naar buiten volledig ver duisterd worden. De schijnwerpers van de rijtuigen zijn in dier mate af te dekken aat maar een horizontale spleet die 58 c.m. lang en 1.5 c.m. breed mag wezen, het licht laat uitko men. Automobielen rijden op vrije straat wegen met gedempte schijnwerpers en groot licht. Bij tegenverkeer en in gesloten plaatsen zijn de schijnwerpers op klein licht te dempen. Achter- en remlichten moeten ver duisterd blijven branden. Richting wijzers moeten verder worden ge bruikt. Parkeerende rijtuigen zijn naar vo ren en naar achteren door ver duisterde lichtbronnen te kentee- kenen. 5. Uitschakeling der openbare elec- triciteits- en gasvoorziening we gens de verduistering is ten streng ste verboden. 6. Overtredingen der voorschriften 15 worden zwaar gestraft. bekendmaking. De Commissaris der Koningin in de provincie Groningen maakt bekend: 1. De ingezetenen der Provincie Gro ningen en de in deze provincie verblijf- houdende niet-ingezetenen van Neder - landsche nationaliteit, die vragen of verzoeken tot de overheid te richten hebben, dienen deze vragen of verzoe ken te richten tot de vertegenwoordi gers der Nederlandsche overheid en niet tot de Duitsche militaire autori teiten, behalve in eventueel later be kend te maken bijzondere gevallen. Men vergete nimmer, dat de eigen overheid de aangewezen vraagbaak is voor de eigen landgenooten. 2. Men wordt dringend verzocht, zijne normale inkoopen weder normaal te verrichten. Terughoudendheid van hen, die tot inkoopen in staat zijn, treft den middenstand, het geheele bedrijfsleven en daardoor de geheele eigen bevolking. Reeds is bekend ge maakt, dat met alle mogelijke kracht door de Nederlandsche overheid in deze geheel provincie wordt gestreefd naar herstel en uitbouw van het bedrijfsle ven. De bevolking helpe hierbij! 3. Het reizen naar andere deelen des lands is thans nog niet normaal mo gelijk. Ook hieraan wordt hard ge werkt. 4. Voorloopig zijn alle politieke vergade ringen verboden. Over het houden van andere vergaderingen raadplege men zijn Burgemeester. 5. Het is verboden in café's of andere voor het publiek toegankelijke gele genheden of op den openbaren weg de nationale liederen van Nederland of Duitschland ten gehoore te brengen (Wilhelmus, Deutschlandlied, Horst- Wessellied). GRONINGEN, den 15 Mei 1940. De Commissaris der Koningin in de provincie Groningen. J. LINTHORST HOMAN. BEWEGINGSVRIJHEID VOOR DE BURGERBEVOLKING. Uit Den Haag wordt gemeld: De Duitsche militaire bevelhebber heeft bepaald: de burgerbevolking geniet thans weer alle bewegingsvrijheid. Restaurants, café's e.d. kunnen weer tot het gebruikelijke uur geopend zijn. Het verkoopsverbod voor sterke drank is opgeheven. De verduisteringsbepalingen blijven echter van kracht. maakt geen misbruik van de in- droeve omstandigheden, waarin ons land en volk verkeeren. Hij weigert om op welke wijze ookeenig voordeel te trekken van deze omstan digheden. Hij komt zijn verplichtingen na zoo lang en in zooverre hem dit eenigszins mogelijk is. Hij doet alles om een zoo normaal moge lijken gang van zaken in het dage lij ksch verkeer te bevorderen. Hij houdt zijn zaken zoo goed mogelijk gaande en hij ontslaat niemand, ten zij de noodzaak hem hiertoe dwingt. Hij stelt geen eischen om zijn positie te verbeteren nu de overheid er alles op zet om het bedrijfsleven in geen enkel opzicht onnoodige schade te berokkenen. Hij mort niet over wat onvermijdelijk is, nu zoovelen alles hebben verloren. Hij beseft de beteekenis van wat het wil zeggen een goed vaderlander te zijn thans meer dan ooit. Hij is bereid tot steun in eiken vorm, welke hem mogelijk is. Hij is er diep van doordrongen, dat juist nu het woord saamhoorigheid geen ij dele klank mag zijn, maar in een daad in vele daden —moet worden verwezenlijkt. KOOKT DE MJiüLK VÓÓR HET GEBRUIK! Het is zeer aan te bevelen alle melk, behalve gepasteuriseerde melk, vóór ge bruik te koken en direct na het afzetten van het vuur af te koelen. Daarna moet men de melk 2 a 3 maal zgn. laten op komen. Indien men aan deze voorschriften de hand houdt, wordt het gevaar voor ty- phus-epidemieën voorkomen. GERECHTSHOF LEEUWARDEN. (Zitting van Donderdag 16 Mei). Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft Donderdagmorgen o.a. het volgende arrest gewezen Harm K., 23 jaar, arbeider te Munten dam, wegens oplichting tot drie maanden gevangenisstraf overeenkomstig den eisch van den Procureur-Generaal en het vonnis van den Groninger Politierechter. Wettige Betaalmiddelen zijn: a. Nederlandsch Papier- en Zilver geld. Hieronder zijn ook begrepen de door het Departement van Fin. aangekondigde Zilverbons b. Het provinciaal Groninger Nood geld c. De Duitsche Mark. Hieromtrent dient het volgende te wor den opgemerkt: Biljetten van de „Deutsche Reichskre- ditkassen" moeten worden aangenomen. Geldwaarden van de „Deutsche Reichs- bank" of van de „Deutsche Rentenbank", die alleen binnen het Duitsche Rijk gel dig zijn mogen niet worden aangenomen. Zulke geldwaarden moeten aan de Duit sche militaire autoriteiten ter inwisseling worden aangeboden. VEEMARKT GRONINGEN. Dinsdag 14 Mei 1940. Aanvoer op de veemarkt: Rundvee 48, kalveren 55, vet- en grask. schapen 9, lammeren varkens 10, paarden bokken biggen EIEREN. Het beperkte aantial eieren, dat ver handeld werd, bracht vrijwel de vorige weekprijzen op, n.l. van 2.903.40, klein handel f 0.90. PLAATSELIJK NIEUWS SAPPEMEER, 17 Mei. De afd. H.—45. van het Ned. Roode Kruis en de Trans portcolonne, die onder leiding van de h.h. dr. Gischler en B. Zwart Vrijdagoch tend met twee luxe-auto's en een bus, voorzien van het R. Kr. teeken, van haar aanvankelijke verblijfplaats het Hooge- huis te Slochteren, Frieslandwaarts wa ren vertrokken en waarvan sindsdien niets meer was gehoord, zijn Donderdag avond in deze omgeving teruggekeerd en hebben daarmee veler onrust verdreven. Hun eerste pleisterplaats bleek Ping- jurn te zijn geweest, vanwaar zij na een oponthoud van twee uren zijn vertrok ken naar Slootdorp in de Wieringermeer- polder. Na daar des nachts in de Ger. Kerk te hebben geslapen de meisjes trouwens bij particulieren zijn de laatsten den volgenden dag door den heer Zwart overgebracht naar het Centr. Ziekenhuis in Alkmaar. Dezen zijn hier voortdurend gebleven en waren belast met de verzorging van geëvacueerden en van enkele gewonden. De transportcolonne vervolgde de reis naar Breezand. Ze moest in verband met het groote gewaar de inrichting van een nood-hospitaal staken en trok verder in de richting Den Helder, waar ze als reser ve-personeel dienst hoopte te doen. Dicht bij het vliegveld „de Kooi" richtte zij haar bivak op. Gevaarlijk was het ook daar, wat bleek uit een mitrailleur-aan val op het vliegveld, dien ze meemaakte. Dat de aanvallers de R. Kr.-groep spaar de en het vuren staakten, zoodra ze in de nabijheid daarvan kwamen, werd en wordt ten zeerste door de colonne ge waardeerd. Deze is des avonds vertrok ken naar 't Zandt, waar ze gedurende twee nachten sliepen in de R. K. school. Overdag hadden de manschappen kans gezien een hospitaalschip in te richten. Van daar ging het naar Amsterdam, waar ze des Dinsdagnachts arriveerden. Via het hoofdbureau van het R. Kr. in Den Haag boden ze de volgende dag hun diensten aan voor Rotterdam, doch het antwoord, den burgemeester van Rotter dam gehoord, was, dat er geen behoefte was aan verplegers, wel aan verpleegar- tikelen. Het beschikbare materiaal is daarop onmiddellijk derwaarts verzon den. Gevolg gevend aan de van den Haag uit gegeven instructie, is de colonne weei huiswaarts getogen. In Alkmaar haalde ze het dames-personeel op. Ze strandden evenals den eersten keer den nacht door. niet te passeeren viel en brachten daar evenals den eersten keer den nacht door Den volgenden dag kon de reis echter worden volbracht en overgelukkig waren allen, toen ze ten slotte weer waren in het veilig en vredig tehuis. En de familie niet minder. HOOGEZAND. Men deelt ons het vol gende mede Meerdere ingezetenen hebben den Heer E. F. W. Brinkman, Directeur van het Instituut Hommes alhier, die eenige van zijn interne leerlingen naar hun ouders bracht in Holland, brieven meegegeven voor familie relaties in die streken. Na eerst van 8Yt uur tot 4 uur aan de afsluitdijk gewacht te hebben, waar passeeren onmo gelijk bleek, na getracht te hebben via Heerenveen Steenwijk Kampen over de IJssel te komen, hetgeen door kenners werd afgeraden, was hei reeds te laat geworden om te trachten via Zutfen het doel te be reiken derhalve heeft de Heer Brinkman, hoe ongaarne ook en door de omstandig heden daartoe gedwongen, correspondentie weer mee terug moeten nemen, om ze in Hoogezand te posten. Pot geen zilvergeld geeft (maar dat kan hij dan evengoed nu doen), krijgt hij voor het zilver f 30. Maar dat krijgt hij óf in dertig zilveren guldens, geen zeer goeden ruil, óf in bankpapier, dat hij vandaag niet hebben wou, en dan nog drie briefjes van tien inplaats van tien. Waarom pot men dan eigenlijk zilver geld op? Klaarblijkelijk omdat men de zaak onvoldoende overdacht heeft, om dat men slim wil zijn, zonder dat men iets meer bereikt dan het veroorzaken van overlast aan zijn medeburgers. Men verzoekt ons opneming van het volgende: Het leven moet zooveel mogelijk zijn gewonen g®hg gaan; dit is de wensch van den Commissaris der Koningin, die thans het Centraal Nederlandsch gezag in deze provincie uitoefent. Eén van de belangrijkste moeilijkheden is die van het geld. Een fabrikant wil zijn bedrijf wel laten draaien, maar waar haalt hij het kleingeld vandaan om de loonen te betalen? Waar vandaan komt; deze moeilijkheid? Er zijn in hoofdzaak twee redenen voor aan te wijzen: Ten eerste waren veel menschen ge woon per giro of per bank te betalen. Ook bewaarden veel particulieren en zaken hun geld op de giro of de bank. De giro kan thans uiteraard niet werken in deze provincie. Daar bewaarde gelden zijn onbereikbaar. Ook het bankbedrijf kan niet normaal werken. Hieraan is direct niet veel te veranderen. Een tweede reden is: er wordt geld, vooral kleingeld, opgepot. En hieraan is wel wat te doen! Bedenkt, dat geld slechts waarde heeft, wanneer het In omloop is. Van bankbiljetten neemt men dit wel aan. Maar velen denken, dat zil vergeld op zichzelf nog wiaarde heeft. Dit is niet zoo. Een „zilveren" gulden is voor een groot deel van ander metaal. Zilver is trouwens ook niet veel waard. Pot dus geen geld op! Ten eerste heeft dit geen zin. En ten tweede belemmert gij het weer normaal worden van het maatschappelijk leven er mede. In aansluiting aan bovenstaande vol gen hieronder nog enkele beschouwingen van professor dr. P. B. Kreukniet omtrent deze kwestie. De laatste dagen is een zeer hinder lijk verschijnsel opgetreden, namelijk het plotseling tekort aan wisselgeld, dat zich doet gevoelen. Tot op zekere hoogte is een geld- schaarschte in tijden van onzekerheid begrijpelijk. Iedereen wenscht zich zoo veel mogelijk te dekken tegen alle ge beurlijkheden en daartoe meer geld in huis te hebben dan anders. Men tracht dus meer geld te innen en minder uit te geven dan gewoonlijk. Dit is echter een vraag naar geld over de geheele linie, terwijl wat nu valt op te merken een tekort in het bijzonder aan kleingeld is. Er is genoeg geld in omloop voor de betalingen, die men wel wenscht te doen, maar in een verkeerden vorm, namelijk te veel papiergeld en te weinig zilvergeld. Met deze laatste soort geld is dus klaar blijkelijk iets bijzonders aan de hand. Wat dit is, is duidelijk genoeg: het zil vergeld wordt door sommigen bij voor keur vastgehouden, het wordt „opgepot". Dit is geen nieuw verschijnsel, doch een, dat in tijden van onzekerheid vaak en kele dagen pleegt op te treden, doen spoedig weer vanzelf verdwijnt. Wij kun- op; dit heeft geen zin. nen- gerust aannemen, dat ook nu dit op potten, hetwelk vo<jf een normaal verloop der zaken zeer stotend is, weldra tot het veöeden zal Jie*1 >en, zooals rtJat voor heen ook steeSs is:<gebeurd. Een geldige reden voor het 'opstapelen van zilvergeld bestaat er namelijk niet. In vroegere tijden had 't soms wel eenl- gen zin, toen namelijk het metalen geld zijn waarde nog ontleende aan zijn in houd van edel metaal. In die tijden kon men reden hebben liever een voorraad zilvergeld te bezitten dan beloften van de bank van uitgifte tot het betalen van een som aan zilvergeld. Blijkbaar is dit oude denkbeeld nog in de geesten van sommigen blijven hangen als een merk waardig historisch overblijfsel. Het ka rakter van het geld is namelijk reeds vele jaren geleden geheel veranderd. Het geld is nog altijd gedeeltelijk uit zilver vervaardigd, maar de waarde van het zilver is tegenwoordig veel lager dan de waarde van de eruit geslagen munten. Zoo zou men bijvoorbeeld bij het smelten van tien Nederlandsche guldens en het verkoopen van het zoo verkregen zilver niet meer ontvangen dan ongeveer f 1.49. En toch zijn tien guldens tien gulden waard, evenals trouwens een bankbiljet van tien gulden, waarmede is bedoeld, dat men voor dat bedrag goederen kan koopen, die ongeveer zeven maal zooveel waard zijn als de zilverinhoud dier mun ten. Hoe komt dat? Het antwoord op deze vraag is, dat het geld waarde heeft, niet vanwege de stof waaruit het is gemaakt, maar omdat iedereen weet, dat hij het geld dat hij ontvangt, weer zal kunnen uitgeven en hij er dan weer evenveel goederen of diensten voor zal kunnen terugkrijgen als hij er zelf voor heeft ar- gestaan. Er is hier dus als het ware een onderlinge, stilzwijgende afspraak tus- schen alle personen, die aan het maat schappelijke verkeer deelnemen. De over heid onderstreept deze afspraak, door de munten en de bankbiljetten tot wettig betaalmiddel te verklaren. Of dit geld nu bestaat uit koperen fcenten, nikkelen stuivers, -zilveren gul dens of papieren bankbiljetten doet niets ter zake. De bekende zilverbons van 1914 en het provinciale noodgeld, dat heden in omloop is gebracht, voldoen evengoed aan de eischen van geld, van ruilmiddel, als de reeds bestaande geldsoorten. Wij zouden best eenbepaalde soort steenen of schelpen als geld kunnen bezigen, zooals dat vroeger trouwens wel gebeurd is. Het eenige vereischte voor geld is afgezien van onmogelijkheid van verval- sching en van gemakkelijke hanteerbaar heid de reeds genoemde onderlinge, stilzwijgende afspraak. Als iedereen vertrouwen in het geld heeft, heeft dat tengevolge, dat iedereen reden heeft vertrouwen in het geld te stellen, omdat een elk het dun zal aan nemen. Met de eigen waarde van het geld heeft dit niets te maken. Het moderne geld heeft geen eigen waarde of bijna niet. De 15 cent aan zilver in een gulden spelen geen rol. Het is niet aan te nemen, dat zij, die nu zilvergeld oppotten, dit doen, omdat zij hopen nog eens 15 cent voor een gulden te ontvangen. Trouwens, dit zilver zullen zij dan straks moeten verkoopen, dus tegen geld inruilen. Stel, dat iemand tweehonderd zilveren guldens heeft verzameld. Hij heeft dan zilver voor een waarde van ongeveer f 30. Als hij deze guldens niet gewoon als geld uit- BURGERLIJKE STAND. SAPPEMEER 10—16 Mei 1940. Geboren: Hinderkien Gerregien, d. v. Jan Schuitema en Gerregien Klunder; Hendrik, z. v. Hendrik Weites en Wilhel- mina Hulshof; Catharina Anna Maria, d. v. Henderikus Johannes van der Werff en Hendrica Aleida Maria van der Werff, Hoogezand; Alberdina Geertruida Anna, d. v. Gerardus Lambertus Swart en Hin- derika Alberdina. Valentina Braun, Zuid broek. Ondertrouwd: Abraham Raspe, 31 J. en Grietje Koster, 23 j., b. v. Sappemeer. Getrouwd: Jan Swalve en Hendrika Jantina van Duinen, b. v. Sappemeer; Geert Kornelis Norder, Veendam en Eel- tje Akkerman, Sappemeer; Albert ten Cate, Hoogezand en Elisabeth Menkema, Sappemeer. Overleden: Albertje Trenning, 72 j., echtg. van Abraham Vonk. HOOGEZAND 10—16 Mei 1940. Ondertrouwd: Jan Broekema, Kielwin- deweer en Jantje Schuur, Siddeburen; Jan Adams, Kropswolde en Margien Strijker, Borger; Klaas de Jong, Niezijl, onl. te Hoogezand en Sieuwke Kolthof, St. Jacobiparochie. Getrouwd: Jan Derk Kliphuis en Ca tharina Breemhaar; Ties G. Rijnvis en Trijntje van Loenen; Frederik van Meurs en Martha Chr. Menzinga; Tonnis Smit en Laura Wilh. Hub. van Oosten; Josephus Suurmeijer en Geessien Eenjes; Harm Hulshof en Annechien Koekkoek; Roelof Leidekker en Roelfje Oosting; Willem Adolfs en Hermina G. Pepping. SLOCHTEREN 9—15 Mei 1940. Geboren: Hendrik, z. v. H. Vroom en T. Ratgers, Kolham; Barteld Jan, z. v. J. A. Wolthuis en G. A. Mulder, Ludde- weer; Jantinus, z. v. K. Bos en G. Tim merman, Hamweg; Jacoba Efina, d. v. J. Leugs en G. J. Smid, Harkstede; Hen drik Grieto, z. v. H. Folkersma en M. F. Watermulder, Siddeburen; Antje, d. v. G. Watsing en G. Schneiders, Kolham; Derkina Johanna, d. v. J. H. Westerkamp en H. Stuts, Siddeburen. Ondertrouwd: S. van Dijken, 30 j., Ap- pingedam en F. Kruid, 19 j.. Kolham; J. Broekema, 23 j„ Kiel-Windeweer en J. Schuur, 24 j., Siddeburen; S. Boersma, 27 j., Haren en J. Lenting, 23 j., Schild- wolde. Getrouwd: K. Puister, 23 j., Siddeburen en R. Schut. 20 j., Zuidbroek; J. Lenting, 25 j„ Schildwolde en A. Dijkman, 24 j., Slochteren; A. Bos, 23 j„ Tjuchem en S. Strootman, 20 j., Siddeburen. Overleden: Eppo Smit, 59 j., echtgen. v. E. Lenting, Steendam. ZUIDBROEK 25 April—16 Mei. Geboren: Anthony Barteld Jan, z. v. Jan Koekkoek en Grietje Katharina Da- tema; Jan, z. v. Klaas Brouwer en Hen- derkien Nieboer. Ondertrouwd: Frederik Draaijer, 21 j„ Hoogezand en Grietje de Vries, 24 J„ Zuidbroek; Hindrik Nieman, 27 j., Mee- den en Margaretha Johanna Niesina Ge- ziena Schansema, 24 j., Zuidbroek; Jan Zuidema. 26 j. en Anna de Vries, 23 j„ b. v. Zuidbroek; Frans Smidt, 27 j„ Noordibroek en Alieda Werkman, 20 j„ Zuidbroek; Etjo Lukje, 28 j., Zuidbroek en Grietje van der Scheun, 31 j., Wil- dervank; Roelf Sikkobus Molog, 26 j., Veendam en Antje Rijkens, 24 j., Zuid broek. Getrouwd: Hindrik Luppens, 26 j., Bel- lingwolde en Rigmor Juliane Nielsen, 21 j., Zuidbroek; Wolter Kornelis Jacob Deurholt, 23 j., Hoogezand en Luktje ten Cate, 20 j., Zuidbroek; Klaas Nieswaag, 26 j.. Groningen en Tjaaktje Blok, 21 j., Zuidbroek. Overleden: Harm Bos, 63 j., wedn. van Trijntje Udema; Wiecher Leemhuis, 20 j., ongehuwd. KWEEKERSBELANGEN. A.s. week alle dagen veiling om 10 uur. Sappemeer, 17 Mei 1940. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. Alle lessen zijn tot nadere aankondi ging stopgezet. De Secretaris. PREDIKBEURTEN. Zondag 19 Mei 1940. Ned. Herv. Kerk. Sappemeer. V.m. 10 u. ds. C. A. Schenk. Hoogezand. V.m. 10 u. ds. Bender Westerbroek. N.m. 7 u. ds. Schenk Engelbert. V.m. 10 u. ds. Kruizin- ga. Harkstede-Soharmer. N.m. 7x/2 u. ds. Fournier Jr. Kolham. V.m. 10 u. de heer Kui pers, Slochteren. Vm. 9x/2 u. ds. Kwint Schildwolde. V.m. 9x/2 u. ds. Zui- derduyn. Helium. V..m. 9x/2 u. ds. Politiek Siddeburen. V.m. 9 y2 u. ds. de Vries. Noordbroek. V.m. 9x/2 u. ds. Ar thur Mulder. Zuidbroek. V.m. 9x/2 u. ds. Wil- lemsen Doopsgez. Gem. Sappemeer. V.m. 10 u. ds. Dufour. Geref. Kerk. Sappemeer. V.m. 9y2 u. ds. W. Tom; n.m. 4x/2 dezelfde, Zuidbroek. V.m. 9x/2 en n.m. 3 u. ds. M. J. C. Bosscha. Evangelisatie in en ten bate der Nedl. Herv. Kerk. Sappemeer. V.m. 9% en n.m. 5 u. de heer Faber. Vroombosch. N.m. 6x/2 de heer Blaauwwiekel. Schaaphok. V.m. 9V2 u. de heer Blauwwiekel. Bapt. Gem. Beukemastraat, Hoogezand. V.m. 9x/2 en n.m. 5 u. ds. C. Brandt. Bapt. Gem. Foxhol. V.m. 9x/2 u. Evangelist Wolters; n.m. 6 u. dezelfde; n.m. 8 uur Jeugddienst. ADVERTENTIËN. J. KNEVELBAARD en E. KNEVELBAARD—DE VRIES geven kennis van de geboorte van hun Zoon JOHANNES. HOOGEZAND, 17 Mei 1940. Hoofdstraat. SCÉüCSSCSSCSSCSSdSCSSCSICSïCSSWsCS 0 Zondag 19 Mei 1940 A hopen onze lieve Ouders, st M Behuwd- en Grootouders vf JAN GLAS B en Si GEERTJE v. DELDEN A H hunne 40-jarige Echtver- p eeniging te herdenken. P HOOGEZAND. Mei 1940. Hunne dankbare Kinderen, jj| jjjj Behuwd- en Kleinkinderen, g SCSS^8C#IC«SCS£CtSC8S©SSC«jCSS©8S©S 8©4 SCi set SCÉ SOÜSO: 8®e S©É S» SC* g©f V* Zondag 19 Mei hopen onze geliefde Ouders w en 8 G. POOL—'VENEMA Ss hunne 40-jarige Echtver- jjjj eeniging te herdenken. KALKWIJK, Mei 1940. (j|j Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Q Het Huwelijk van ALEX F. A. BRANDES en CHRIS PETSINGER wordt uitgesteld. y Mei 1940. Het Huwelijk van T. RIKS en F. BRUGGE is tot nadere aankondiging uit gesteld. SAPPEMEER, Mei 1940. te SAPPEMEER deelt aan de Moeders mee, dat de volgende WOENSDAG het voor zuigelingen weer als ge woon ZITTING HOUDT. van verzekerd zijn, dat ik elke dag mijn uiterste best zal doen U de ge- wenschte artikelen te leveren. Door mijn groote voorraad kan ik U bijna alle artikelen nog direct leveren. De Drogisterij met duizenden artikelen. OOK UW DROGIST -Hqeb glochfan-iropt Copomo» Door buitengewone omstandigheden achten de Kruideniers zich genoodzaakt Alle goederen kunnen niet anders dan a contant worden verkocht.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1940 | | pagina 2