Kleiaardappelen De Doctoren van Hoogezand-Sappemeer Vittehrvis EN TOCH Vraagt uwen winkelier: 0. Je Willes' KulllwenTliBB TASSCHEN KNIPPATRONEN H. BLAAUW, idden standscursus Bespreking MAANDAG 20 Mei, 's avonds 7'|2 uur- Viuyga Ceaewiy Jxtpatmm nawt maat l Qewetditye ómteung, Stafifen Qef&t. JMety&c, Sxtppemeet. Eenige kinderen Een Naaimachine van GENZ. Mevrouw VAN WIJK Geeft aan kwaliteit de voorkeur DALMOLEN 160ö verzoeken met het oog op de bij zondere omstandigheden de bood schappen vóór 8 uur 's morgens te bezorgen. Dringend wordt verzocht alle in voorraad zijnde ledige Medicijnflesschen en Doosjes terug te bezorgen. f over VOORTZETTING der LESSEN op De Leider: G. SIEMS. Uw charmeJlÉ iu gevaar door pijn! GRONINGEN BLOUSES BROEKJES KOUSEN DASJES voor Uw Jongen, naar TEL. 345. LUTTMER Oosteretr. 27 TEL 5336 STADSKANAAL Opgericht 1808. - Ti er ligt een Japon voor U van Gebr. JANSEN, Groningen, bij Bode VAN ZANEN, Noorderstraat 46,1 Sappemeer. PUIKE Groentehandel, Winkelhoek 15. VOOR L'JKKISTEN NAAR HADD1NOE&TBAAT5-S* r.QONINCEN TELEFOON 2L HUIS VAKAF Ot VISCHMARHT Door belangrijke uitbreiding van ons Atelier met de nieuwste machines en bekwame naaisters, zijn wij thans weer in staat vlugge levering te verzekeren. als ZIJDEN LAVABLES, ZIJDEN CRèPE, VLISTRA's enz. enz. Voordelige maaklonen. Hiernaast twee onzer eigen nieuwe cre aties. Hen sen, Sappemeer. Een geprikkelde ongedurige stemming als gevolg van hoofdpijn, kiespijn, periodieke pijnen, rheumatiek en de pressie, weerspiegelt zich onomstootelijk op Uw gelaat. En wilt U een gezicht, dat leelijk is door pijn? WITTE KRUIS poeders werken ab soluut niet verdoovend, doch nemen de pijn radicaal weg. Ze zijn dus onschadelijk en nemen bovendien prettig in, want ze zijn practisch geheel smakeloos. w DUTIM - OEGSTGEEST. blijft een vrouw haar liefste wensch OOSTERSTR.55 TELEF. 2888 Speciaal Naaimachinehuis HOEK CAROLIEWEG. De zaak van den vakman De zaak van vertrouwen. Komt in Uw eigen belang eerst bij ons zien voor U een ma chine koopt. Wij hebben 30- jarige ervaring en leveren het beste voor lage prijs. Nieu we handmachines met kast vanaf f 37.50 met 10 jaar ga rantie. Oude worden ingeruild. Reparatie voor alle soorten. Alleenverkoop van de beroem de Gritzner machines. OOSTERSTRAAT 27, GRONINGEN TEL. 3336. Alleenverkoop VAN DELFT's KINDERWAGENS, met Patent kogelwielen, lopen geruisloos, een pracht vinding. DE THANS GEVRAAGDE WAGEN. Keuze uit pl.m. 200 stuks. LAGE PRIJZEN. Tasschen zijn al evenzeer aan mo de onderhevig als onze kleeding en alle hierbij behoo- rende bijkomstig heden. Velerlei vormen worden uitgedacht en al hoewel leer als hoofdmateriaal be schouwd kan wor den, zijn er even wel nog verschil lende andere stof fen, waarvan men tasschen pleegt te maken. Vorm, grootte en mate riaal hangen sa men met het doel, waarvoor men een tasch wenscht te gebruiken. Voor de morgen uren zijn de groo- te modellen van sterk rundleder zeer zeker te ver kiezen boven al lerlei elegante kleinere modellen Wat toch is het geval? De voorge schreven bezuini ging van benzine noodzaakt vele za ken, die totdus- verre leveranties boven één gulden thuis bezorgden, hier- aan een einde te maken. In vele groote magazijnen ziet men boven de cassa het gedrukte verzoek hangen om de gekochte waren in verband met de overheidsmaat regelen, mede te nemen. Iedere vrouw zal natuurlijk gaarne aan dit verzoek voldoen, maar heeft dan zeer zeker een tasch van flink formaat noodig als berging. Behalve de duurdere leer" soorten heeft men ook imitaties, die zich zeer goed houden en in aanmerking ko men voor meer bescheiden beurzen. Bij een voorzichtige behandeling gaan ook deze jarenlang mee. Box-calf is een veel gebruikte leersoort die zoowel in doffe als glimmende uitvoe ring gezien wordt; de eerste is ietwat be- hoofdkleur kiest, hetzij zwart of blauw. Enkele nieuwe modellen van tasschen brengt nevenstaande schets, waarvan de bovenste meer bedoeld is om als handwerk- tasch gebruikt te worden. Het materiaal is stevig linnen, waarin smalle nervures ge stikt zyn, terwijl de houten handvaten in kleurige strepen gelakt zyn. In het midden een „bloempot -moaei met gewone zijkanten en ritssluiting, die meer naar binnen aangebracht en niet zichtbaar is. Opgestikte, smalle handva ten van dezelfde bewerkte, soepele leer soort. 'IS Links onderaan een zwart suede tasch, eveneensmet leeren handvaten, gevoerd met grijs suède en voorzien van binnen- vakken, die met rits sluiten. ren dat tot onverkwikkelijke scènes aan tafel leidt, een fout in de opvoeding. Meermalen vergelen de kinderen deze tegenzin, indien zij met andere kinderen aan tafel zitten en er geen aandacht aan hen geschonken wordt. Kinderen moeten met speelgenootjes van hun leeftijd omgaan, waardoor zij leeren niet alles even gewichtig op te nemen wat hen zelf betreft. Opvoeding tot zelfbeheersching en ge hoorzamen is noodzakelijk, zonder dat echter het zelfvertrouwen in het gedrang mag komeft. Indien deze grondslagen bij de opvoeding van eenige kinderen betracht worden, dan zullen zij zich evenzeer tot persoonlijkhe den kunnen ontwikkelen als kinderen uit groote gezinnen, hetgeen niet anders dan in hun belang kan zijn. smettelijk, omdat er zich gauw vingers op afteekenen, doch regelmatig afwrijven met een flanellen doekje voorkomt dit euvel. Rundleeren tasschtn kunnen af en toe met witte was, ingevreven worden, terwijl suède heel luchtig met een gummi bor steltje behandeld kan worden. Suède-tas- schen worden veel gezien, doch deze leer soort is niet zoo practisch als b.v. box calf. Krokodil is een bijzonder sterk materiaal, doch duur in aanschaffing en waar de mo de zich ook ten aanzien van de tasschen zoo grillig toont, is het niet te verwonde ren, dat het meerendeel der vrouwen haar keus bepaalt op goedkoopje soor ten, die tevens soliede zijn. Met een hand- tasch kan tegenwoordig niet meer volstaan worden, tenzij men de barderobe in een In vele huwelijken is het iets van zelf- sprekends geworden, dat men niet meer dan één kind wenscht te hebben. Het ge volg hiervan is menigmaal, dat de opvoe ding er onder lijdt, en het verkeerde van te groote concentratie op dat kind moet ernstig onder de oogen gezien worden. Wij leven in een tijd, dat het kind toch reeds veel meer dan vroeger in het middel punt der belangstelling geplaatst wordt, hetgeen tot overschatting kan leiden. Vele ouders worden geleid door de beste bedoe lingen, willen T aan hun kinderen goedma ken, hetgeen zij wellicht in hun jeugd te kort zijn gekomen. Deze opvatting schaadt in het bijzonder het eenige kind, dat zich min of meer een persoonlijkheid gaat voelen, waarmede men rekening dient te houden Men treft meermalen eenige kinderen aan, die nog "zeer jong zijnd, hun omge ving eenvoudig trachten te tyranniseeren. Voor dergelijke typen is het bezoeken van een fröbelschool de aangewezen weg en dè manier om hen te doen begrijpen, dat zij ook met anderen rekening hebben te houden. Van al hun gewichtigheid ontdaan, worden zij als alle andere kinderen op dezelfde wijze behandeld en zullen zij véél moeten leeren, voor zij door hun spelgenoot jes als volwaardig worden aangezien. Zelfs voor overgevoelige en prikkelbare kinde ren zal het blijken de beste oplossing te zijn, wanneer zij met speelgenootjes van denzelfden leeftijd omgaan. Kinderen voeden elkander op, zij zijn critisch en laten niets over hun kant gaan, terwijl het toezicht der leerkrachten voor komt, dat de kleinen al te krasse maatre gelen tegenover elkander zullen nemen. De fröbel- en de voorbereidende klassen dragen er zeer veel toe bij om het kinde ren en in het bijzonder eenige kinderen op de groote school gemakkelijker te kun nen maken. Zij hebben niet alleen geleerd zich te schikken naar anderen, doch weten tevens dat zij onvoorwaardelijk moeten gehoor zamen en geen enkel voorrecht hebben bo ven de klassegenootjes. In negen en negentig van de honderd gevallen is het niet willen eten van kinde- DAMESONDERJURK. Succespatroon VKK 1935. Prijs f 0.40. Niets werkt het mooie vallen van een ja pon zoozeer tegen als een onderjurk die slecht, zit. Het materiaal is e" -neens van zeer veel belang en moet vooral niet stug zijn, doch de japon moet er gemakkelijk over glijden b.v. verschillende soorten kunstzijde zijn geschikt, toile de soie e.d. Japansche zijde is goedkoop, doch is niet HUISJAPON. VKK 1855. Prijs f 0.40. Deze eenvoudige japon met vierkanten hals sluit met drie knoopen en heeft glad de mouwen. De rok heeft aan de achter baan kleine heupnaadjes, terwijl de rok aan de voorzijde twee 'mnen heeft, zoodat als prettig in het dragen. Milanex is eveneens een glad weefsel. De onderjurk heeft een aansluitend bovenstuk met postuurr.aadjes op zij en is afgewerkt met zwarte of lichte kant. De rok heeft twee banen en hierop wordt het lijfje gestikt, dat aan de voorzijde een punt heeft en achter glad is. Patronen in de maten 44464850 het ware één lijn gevormd wordt met den buitenkant van het rechter voorpand. Aan gezien deze rok nauw is, wordt de voor naad ,15 c.M. open gelaten. Zandcrêpe is uitstekend voor deze japon te verwer ken, doch tevens leenen zich voor dit mo del allerlei aardige kunstzijdjes en ook ka toenen en linnen weefsels, hetzij effen of bedrukt. Patronen verkrijgbaar in de maten 42—» 44—46. Besteladres: Het Practisch Modeblad, postbus 36, Den Haag, giro 203203. Bij be< stelling het verschuldigde bedrag in post zegels bijsluiten of opzenden per postwio* se] of per giro.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1940 | | pagina 4