voor Landbouw, Handel en Nijverheid Verschijnt Woensdags en Zaterdags JKadehuió HET RAADSEL" 52e jaargang No. 73. Woensdag 11 September 1940. Oplaag 5500 exemplaren. Firma J. G. DIJKHUIS, Sappemeer Nieuwe bepalingen voor het Verzekeringsbedrijf. Nieuwe verordeningen uitgevaardigd Vliegers oplaten verboden. HOEDEN en PETTEN a Nieuws- en Advertentieblad ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 60 cent. Franco per post 75 cent (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIËN Voor het nummer van WOENSDAG moeten Dinsdags avonds en die voor het ZATERDAG NUMMER Vrijdagsavonds uiterlijk 6 uur op ons Bureau ingeleverd zijn. UITGAVE (P. SEGGERS) PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van —5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Rubriek Vraag en aan bod: Van 1—5 regels 40 ct. Voor in gezonden mededeelingen en adverten- tiën tusschen de tekst vrage men in lichtingen en tarieven aan ons Bureau Telefoon 214. Postrekening 171219. De commissie voor het verzekerings bedrijf heeft zich in enkele circulaires tot de diverse belanghebbenden bij het verzekeringsbedrijf gericht. Aan den in houd ontleenen wij het volgende: Ingevolge par. 9 tweede alinea van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied over de behandeling van het vijandelijk vermogen van 24 Juni 1940, wordt aan de gevolmachtigde agenten vertegenwoordi gers van vijandelijke verzekerings-maat- schappijen algemeen machtiging ver leend om: le. De loopende verzekeringscontrac ten op te zeggen; 2e. Opzeggingen van verzekerden te accepteeren; 3e. In een voortijdige beëindiging van loopende verzekeringscontracten toe te stemmen 4e. Bij de onder 3e. genoemde voortij dige beëindiging een evenredig gedeelte van de premie terug te betalen. De commissie deelt nog ter toelichting mede, dat de boven geciteerde beschik king uitsluitend de V.V.V. betreft. Verder deelt de commissie nog, naar aanleiding van de vraag, of de betaling van premie en schade van hier te lande door ingezetenen in vreemde valuta af gesloten verzekeringen in die valuta mo gelijk is, het volgende mede: Voor deze betaling in vreemde valuta is een vergunning van het deviezenin- stituut noodig. Het is aan de commissie gebleken, dat het deviezeninstituut zoodanig vergun ning niet afgeeft. De commissie ziet der halve geen andere oplossing dan dat partijen in onderling overleg de in vreemde valuta verschuldigde bedragen, omrekenen tegen den officieelen koers. Tenslotte hebben de Duitsche autori teiten met de commissie voor het verze keringsbedrijf de vraag besproken, welk aandeel de direct teekenende Duitsche maatschappijen zouden verkrijgen in de vroegere Engelsche en Fransche teeke- ning. De commissie deelt de navolgende re gels mede: 1. Van alle over te sluiten posten moet op zijn minst 50 procent van het vroeger bij Engelsche en/of Fransche as suradeuren gedekte bedrag bij Duitsche maatschappijen worden overgesloten. (Bepalingen op de sluitnota: „Alleen Hollandsche dekking" e.d. zullen derhal ve achterwege moeten blijven). 2. Posten met een totaal som van min der dan f 200.000.worden van den sub. 1 genoemden regel vrijgesteld. De commissie doet een dringend be roep, niet alleen op de makelaars, doch op alle betrokkenen, om zich vrijwillig aan de hierboven gestelde regels te hou den en alles na te laten wat de naleving daarvan in gevaar zou brengen. Legitimatieplicht voor alle inwoners. Op bevel van den commissaris-gene raal voor de openbare veiligheid, den hoogeren S.S.- en Politieleider, zijn vier verordeningen uitgevaardigd, die in het laatste verordeningsblad voor het bezet te Nederlandsche gebied gepubliceerd zijn en die belangrijke en ten deele in grijpende voorschriften inhouden. Alle inwoners hebben den plicht deze voorschriften consciëntieus in acht te nemen ter vermijding van gevoelige straffen en strenge dwangmaatregelen. In de eerste plaats is door de secre tarissen-generaal van de departemen ten van binnenlandsche zaken en van justitie voor alle Nederlandsche staats burgers boven 15 jaar die in Nederland wonen of er verblijven, met ingang van 1 October 1940 een algemeene legitima tieplicht ingevoerd. Dit verplicht iedere Nederlander in het bezette Nederland sche gebied, steeds een van een foto voorzien officieel identiteitsbewijs (of ficieel foto-legitimatiebewijs) bij zich te hebben, dat hem in staat stelt zich te allen tijde behoorlijk te legitimeeren. Het bewijs moet worden afgegeven door een Nederlandsche instantie. Het offici- eele foto-legitimatiebewijs mag niet wor den uitgegeven voor een langeren tijds duur dan een jaar. Een uitzondering is gemaakt voor het paspoort, dat naar gelang van zijn geldigheidsduur voor behoorlijke legitimatie kan worden ge bruikt. Het identiteitsbewijs moet behalve den naam en de voornamen bevatten den geboortedatum, de geboorteplaats, het beroep, de gemeente van inwoning en het adres, zoomede de handteekening van den houder, voorts den datum van uitgifte, het dienstzegel van de instan tie, die het bewijs heeft uitgereikt, als mede de handteekening van den be voegden ambtenaar, die het bewijs heeft Uitgereikt. Wie niet in het bezit is van een zoodanig officieel bewijs, kan zich één doen uitreiken door de bevoegde ge meentelijke instantie op het raadhuis. De plicht van de buitenlanders ensta- tenloozen om te allen tijde een geldig paspoort bij zich te dragen, wordt door deze verordening niet ter zijde gezet. Door een andere verordening van den secretaris-generaal van het departement van Justitie is uit een oogpunt van vei ligheid van het luchtverkeer het oplaten van vliegers van welke soort ook, in heel Nederland tot nader order verboden en is op overtreding van dit verbod straf gesteld. ALS DE EIEREN DUUR WORDEN. Wij1 lezen in de „Landbouwcourant" het volgende: Men treft bij de overjarige hennen ner gens veel exemplaren meer aan die niet leg gen want deze worden om de bekende reden zoo gauw mogelijk opgeruimd. Wat er nu nog loopt, behoort tot het beste en zoolang men ze nog kan aanhouden moet men ze wel in eere houden, te meer nu de eierprijs zoo goed is. Het is jammer dat men door de algemeene beperking wel genoodzaakt is de late legstcrs ook op te ruimen, want dit zou den ook het volgend jaar nog uitstekende legsters zijn. Sommigen meenen nog dat hennen die de eerste legperiode onvoldoende geproduceerd hebben het een tweede maal beter zullen doen, maar dit gaat niet op. Als regel blijven het slechte legsters. Maar de kippen die lang aanhouden, ofschoon ze ook reeds flink op tijd zijn begonnen, zullen het in de 2 de legperiode weer heel goed doen. Veel beter dan menige jonge hen die op het oogenblik wat achteaan komt. Zij die wat veel van deze exemplaren er bij hebben mag dus worden aangeraden deze van de hand te doen en in plaats daarvan de goede overjarige dieren aan te houden. Om deze voortaan aan den leg te houden en de jonge aan het produceereg te krijgen zal men moeten zorgen dat de dag niet kor ter wordt en kunstverlichting moeten gaan toepassen, waar men daarvoor tenminste de mogelijkheid heeft. Hoe eerder men dus ook zijn maatregelen tot verduistering neemt hoe beter. De moeite en kosten van verlich ten (en verduisteren) zullen ruimschoots door de meerdere productie van dure eieren vergoed worden. FLORALIA TENTOONSTELLING Café Staalstra, Harkstede. De vereeniging „Floralia" organiseer de voor Zaterdag en Zondag 'n tentoon stelling van gekweekte planten, bou- quetten, handwerken en teekeningen van leerlingen der scholen te Harkstede, Scharmer, Lageland en Woudbloem in de groote tent bij het café Staalstra. Ter opluistering hadden veel particulieren uit bovengenoemde dorpen ook inzen dingen op dit gebied gedaan. Ook van de kleuterschool waren teekeningetjes en vlechtwerk tentoongesteld, terwijl te vens ter bezichtiging lagen aardappels, boontjes en sier kale bassen, die de peu ters in hun schooltuintje verbouwd had den. De radiohandelaar Stedema te La- geland exposeerde het nieuwiste op het gebied der radio en de heer Rutgers, kweeker te Eelderwolde, exposeerde o.m. verschillende dahliasoorten. Uit de, ingezonden planten bleek, dat de kinderen de uitgedeelde stekjes met groote toewijding hadden verzorgd. De prijzen werden voor particulieren als volgt toegekend: Bladbegonia's: J. Stedema, Lageland, mej. BareLs, F. Olthof, J. Tonnis, D. Rpnsema, mej. Helder, H. Freije, J. Velt- man, G. Rozema, J. K. Schutte, G. v. d. Schuur, H. Schuur en J. Roelfsema. .Knolbegonia's: G. Woltjer, J. Freije, H. Freije, mej. Woldring. J. Bieleveld, J. Scholtens, J. P. Fluks, A. Eggens, G. v. Buizen en P. Lubbers. Engelsche Fuchsia; K. Koopman, L. v. d. Veen, H. Thoma, R. Hamminga, J. Friso, M. Bloemendaal, G. v. d. Schuur, J. Freije, mej. Woldring, E. Zandstra, H. Wit en J. K. Schutte. Ster v. Bethlehem: G. v. Buizen, D. Hamminga, J. v. Calker en W. Leugs. Bouquetten: mej. Bakker, H. Fluks, G. Freije, Z. Aalfs, Janke wéender, Jantje Lubbers, Johan Fr-_M m. Freije, H. J. Freije, Willem Ltags, H. Freije, M. Freije, H. Wit, B. Rozema, G. Weender en D. Thoma. Om plm. 2 uur werden de schoolkin deren in de groote tent toegelaten ter bezichtiging van de tentoonstelling. Ver volgens konden zij zich naar hartelust in den speeltuin van den heer Staalstra vermaken waar zij rijkelijk getracteerd werden. Met aandacht werd gekeken en geluisterd naar een goochelaar. Vermelding verdient, dat de tentoon stelling den eersten dag zeer druk be zocht werd. In de tooneelzaal van Staal stra werd het feest voortgezet en het gezelschap Ate de Vries speelde vooreen volle zaal en wist de stemming er wel in te houden. De verloting van „Floralia" had tot resultaat, dat de hoofdprijs een fiets, viel op no. 215, een tinnen koffiepot op no. 743. Verdere prijzen vielen op de nummers 107 111 120 134 135 142 148 150 151 153 163 200 211 215 216 229 230 264 275 318 321 348 349 386 400 410 423 434 439 441 451 462 472 474 486 504 528 551 583 590 618 641 642 649 658 660 663 667 678 684 692 697 701 716 719 723 737 743 758 765 769 772 773 776 RECHTSZAKEN. KANTONGERECHT GRONINGEN. De Kantonrechter veroordeelde o.m. wegens overtreding van: De Bouwverordening voor de gem. Slochteren: E. H., landbouwer te Helium en M. C. v. d. V., landbouwer te Schild- wolde, beiden tot f 15.iboete, subs. 10 d. h.; A. A., wed. van E. J. te Helium en J. S., schilder te Siddeburen, beiden tot f 10.— boete, subs,. 10 d. h.; A. V., win kelier te Schildwolde, R. S„ kapper te Slochteren, H. B„ hulpbode bij de pos terijen te Kolham en J. M., winkelier te Siddeburen, allen tot f 5.boete, subs. 5 d. h. De IJkwet: P. S. W., venter te Noord broek tot f 6.boete, subs. 6 d. h. GEMENGD NIEUWS. Duizenden kaarten uit distributiekantoor gestolen. Liet dief zich opsluiten? Eenige duizenden distributiekaarten wa ren de buit, dien een brutale dief Zondag nacht uit het distributiekantoor Noord aan den Laanweg in Amsterdam, wist weg te sleepen. Het gebouw van dezen dienst over het IJ grenst van voren aan den Laanweg. Aan den achterkant bevindt zich een speel tuin, welke tot den Buiksloterweg loopt. Zondagmorgen, aldus de „Tel.", ontdekte een bestuurslid van deze speeltuinvereeni- ging de inbraak. De man kwam op het ter rein, waar hij de deur van het distributie kantoor aan den speeltuinkant zag open staan. Hij begreep terstond, dat hier iets niet in orde was en begaf zich onmiddellijk naar het politiebureau Adelaarsweg, om de politie van zijn ontdekking in kennis te stel len. Het onderzoek wees uit, dat inderdaad een onbevoegd element zich in de verschil lende lokalen had opgehouden en een groo- ten buit had meegenomen. Kaarten voor brood, boter, vet, petroleum, textiel, kaarten van alle gedistribueerde artikelen heeft de dief in grooten getale gestolen. Bij de controle kwam vast te staan, dat het totaal eenige duizenden overschreed. Uit het verdere onderzoek, dat de politie onder leiding van commissaris M. O. F. van Heul en inspecteur Sonneveldt, instelde, trok men de conclusie, dat de dader zich Zater dag vermoedelijk heeft laten insluiten, want er waren geen teekenen van inbraak te vin den. Nadat de dief in het duister zijn werk had beëindigd, heeft hij de deur aan de achterzijde geopend. Daarna is hij door den speeltuin en over den Buiksloterweg onge merkt verdwenen. Met groote kracht werkt de politie aan de oplossing van dezen dief stal. IJselijk drama in den donkeren nacht. Een vreemde moordpartij. De kerkklok had juist met één doffen galm het einde van het spookuur verkon digd, toen uit een der woningen aan de Pasteurstraat in Den Haag een rouwe kreet klonk, zoo vertelt de Haagsche „Nieuwsbron". De heer en mevrouw des huizes van een der benedenwoningen, wak ker geschrikt uit hun eersten slaap, luister den ontzet naar 't gedempte gestommel op de eerste verdieping. Nu eens hoorde men het opgewonden gekijf van stemmen, dan weer vernam men onmiskenbaar het geklet ter en gekraak van sneuvelend huisraad. Ze hebben weer ruzie, sprak mijnheer somber, doelend op de bovenburen. Als ze mekaar maar niets aandoenv huiverde mevrouw. GROTE COLLECTIE VRIJ VAN PUNTEN. Plotseling klonk boven een daverende slag, gevolgd door een gil, toen werd het stil. Beneden in de verduisterde slaapkamer luisterde het echtpaar met ingehouden adem. Zij meenden een vaag gerucht waar te ne men, doch dat kon ook verbeelding zijn. Op het hoofdkussen vlak naast mevrouw, tikte iets, zacht en bescheiden, toen spatte een lauwe droppel op haar voorhoofd uiteen. Met een bevende hand streek mevrouw over haar voorhoofd, waar een tweede lauwe kleverige druppel uiteen was gespat. Zij voelde zich verstijven. Bliksemsnel schoot 't door haar hoofd, de twist, het geluid van een worsteling, de zware slag, de snerpende gil en toen de stilte, een stilte des doods. Met een krampachtige rug zat zij over eind in bed en porde haar echtgenoot, die al weer bijna sliep. Vooruit, sta op, waar schuw de politie, hij heeft haar vermoord! Het bloed lekt door den vloer en valt op mijn hoofd. In het donker stommelde mijnheer de slaapkamer uit naar de gang. De voordeur sloeg dicht. Mevrouw bleef alleen achter in het donker. Traag tikten de droppels van het plafond omlaag. Hier is het, sprak mijnheer met hee- sche stem tot de agenten en wees op de ge sloten voordeur van het bovenhuis. Een der politiemannen belde aan. Men wachtte eenige oogenblikken en belde toen voor de tweede maal. De deur werd geopend door een man met verwilderden blik. Het is niets, zei hij schor, ik zal de schade wel vergoeden. Maar reeds waren de agenten de trap op gerend en wierpen de deur van de zitka mer open. In de kamer was een ware ra vage aangericht, omvergeworpen meubelen, scherven van een servies en daar bij den schoorsteen midden in een plaswater lagen drie goudvischjes, die juist den laat- stcn adem uitbliezen, te midden van de scherven van het verbrijzelde aquarium. Beneden in de thans verlichte slaapkamer keek mevrouw met verbaasde oogen naar de steeds grooter wordende vochtplek op de zoldering, van waar monotoon de vies-drab bige waterdruppels omlaag tikten. Gestolen geld verbrast. De recherche te Hengelo heeft te Weer- selo aangehouden een zekeren J. S. uit En schede, die op 19 Augustus j.l. een inbraak had gepleegd in het tuinhuisje van de fa milie B. aan den Haaksbergerweg te Hen gelo. De dief had zich meester gemaakt van, een geldkistje, waarin ongeveer f 250.ge borgen was, alsmede van eenige waardepa pieren. Ook een hoeveelheid! lijfgoedeffen werd vermist. Op aanwijzing van den aan gehoudene werd het geldkistje in de nabij heid van Naarden in een sloot gevonden." Het geld had S. in drie dagen tijds in Am sterdam weten te verbrassen. De waarde papieren, waaronder een spaarbankboekje, worden nog vermist. Een deel van de lijf goederen kon in Amsterdam achterhaald worden. De verdachte is naar Almelo over-, gebracht en daar ter beschikking van den officier van Justitie gesteld. FEUILLETON. 12) (Nadruk verboden). Nadat het verloofde paar vertrokken was, sloot Lena zich in haar kamer op, terwijl haar vader van zijn vermoeid nietsdoen door een middagdutje ging uitrusten. Eerst op het theeuur keerde het paar terug en Jürgen bleef teaën. Lena had intusschen overlegd hoe zij haar vader en Lydia zou meedeelen dat zij vennoote in de fabriek van Gunter Heinersdorf geworden was. Zij wist, dat dit met eenige hatelijkheden zou ge paard gaan, maar zij was niet de vrouw om moeilijkheden uit den weg te gaan. Toen Jürgen afscheid had genomen en de zusters met haar vader een paar ca talogi doorbladerden, merkte Lena vast beraden op: „Ik heb vandaag een bespreking ge had met mijnheer Heinersdorf." Lydia en haar vader keken haar met groote oogen aan. Lydia lachte een wei nig nerveus en sarcastisch. „Een bespreking? Wat had die te be duiden?" Lena- raapte al haar moed te zamen. Zij richtte zich tot haar vader. „U weet, vader, dat ik reeds lang voornemens was een deel van mijn ver mogen in een handelsonderneming te steken. Daartoe bood zich nu een goede gelegenheid aan. Mijnheer Heinersdorf is door dien brand genoodzaakt vreemd kapitaal in zijn fabriek te steken, om zijn bestellingen niet te vertragen en zijn arbeiders niet broodeloos te maken. Ik heb een. onderhoud gehad met mijn heer Heinersdorf en zijn procuratiehou der, en word als stille vennoote met een kapitaal van 300.000 Mark in de firma opgenomen." Lydia staarde haar zuster met spot tende oogen aan. Haar vader viel ech ter uit: „Ben je nu gek geworden? In zulk een wankelende zaak steek je toch geen geld! Waarom heb je dat niet eerst met mij besproken?" snauwde hij Lena toe en sloeg met zijn vuist op de tafel. Lena slaagde er in volkomen kalm te blijven. „U weet wel, vader, dat ik mijn geld zaken geheel zelfstandig behandel, en overigens heb ik alles met advocaat Wallner besproken." „Wel, wel, staat die je nader dan je eigen vader! Aan wiens oordeel hecht je meer! „Ik wil u niet steeds met mijn aange legenheden lastig vallen. U behoeft zich nergens bezorgd over te maken, advo caat Wallner voert de onderhandelingen met alle bezadigdheid. Mijnheer Heiners dorf geeft mij volledige waarborgen, en verpandt mij op eigen verlangen zelfs zijn geheele fabriek, tot hij het geld kan terugbetalen." „Wat waarschijnlijk nooit zal zijn! Je moest vrouwen nooit geld in handen ge ven!" riep haar vader, die woedend op stond, zoodat zijn stoel omviel, de ka mer verliet en de deur hard achter zich dichtsloeg. Lena leunde een oogenblik bleek en met gesloten oogen achteruit. Toen keek zij naar haar zuster, die haar steeds met die spottende uitdrukking in haar oogen begluurde. „Dus ben je bij hem geweest?" vroeg zij nieuwsgierig. „Ja, ik ben bij hem geweest," ant woordde Lena bedaard. „Bij hem thuis?" „Neen, in de fabriek. „Mag hij dan alweer uitgaan?" „Het was de eerste keer." „Droeg hij nog verbanden?" „Alleen de arm, dien hij gebroken heeft „En is zijn gezicht erg misvormd?" „Gelukkig, heelemaal niet. Zijn oor is genezen; de verschroeide haren zijn aangegroeid, en alleen een smal littee- ken van den slaap tot den hals is zicht baar. Maar ook dat zal spoedig verdwij nen." Lydia had met glinsterende oogen ge luisterd. Nu sprak zij spottend: „Je hebt je dus overtuigd, dat hij niet misvormd was, voordat je je als zijn vennoote aangeboden hebt?" „Dat heeft er immers: niets mee te ma ken. Ik zou hem toch mijn hulp aange boden hebben, al was hij nog zoo mis vormd. Misschien dan des te eerder!" „O, hoe aandoenlijk! Dus vader be hoeft zich niet op te winden; hij ver gist zich, als hij denkt dat je niet Sluw te werk bent gegaan. Je hebt prachtig gehandeld! Je weet precies, dat je hem door dankbaarheid aan je gebonden hebt. Het zal niet lang duren, of hij zal uit dankbaarheid aanzoek bij je doen, al zal zijn liefde altijd mij toebehooren." Lena werd doodsbleek en stond lang zaam op. Zij naderde haar zuster met fier opgerichten hoofde. „Je moet anderen niet beoordeelen naar jezelve, Lydia. Als je denkt dat ik een man zou trouwen, die mij zijn hand aanbiedt uit dankbaarheid, vergis je je." „Maar je houdt van hem. Ik weet im mers al lang, dat je hem bemint?" Lena's oogen keken bijna zwart van verontwaardiging. Zij richtte zich fier op en haalde diep adem. „Welnu, dat ontken ik niet. Ja, ik heb hem lief, al van voordat hij jou leerde kennen, en het heeft mij groot verdriet gedaan dat hij zijn hart schonk aan jou. Maar ik heb het in stilte gedragen, en als ik geweten had, dat jij hem geluk kig zoudt maken, zou ik het te boven zijn gekomen. Maar ik wist, dat je hem ongelukkig zoudt maken, of je zijn vrouw werd of niet. En nu is het zoo ver gekomen, je hebt hem onbarmhartig van je gestooten en Jürgen's aanzoek aange nomen, omdat Gunter arm geworden was. Je hebt steeds alleen aan jezelve gedacht. En omdat ik het mijne wilde doen om alles goed te maken, wat jij hem hebt aangedaan, ging ik naar hem toe en bood hem mijn hulp aan. En als je denkt, dat ik het deed om uit dank baarheid door hem ten huwelijk ge vraagd te worden, heb je het mis. Ik zal nooit trouwen met een man, die mij niet liefheeft en dien ik niet bemin. Ziedaar, hoe ik de zaak beschouw, en nu verbied ik je voor eens en altijd, mijn handeling aan lagere beweegredenen toe te schrij ven. Je zult weldra de vrouw van Jür gen zijn en geen ander meer noodig heb ben. Ik zal mij dus niets meer van je la ten welgevallen, onthoud dat goed!" Na deze woorden verliet Lena kalm en fier de kamer. Lydia keek haar na met oogen vol haat. Bij haar haat jegens Le na was nu ook zooiets als ijverzucht ge komen. Want zij had zeer goed opge merkt, toen zij in Gunters leven trad, dat deze vol attenties jegens Lena was, en juist daarom had zij hem in haar netten willen verstrikken, wat haar wondergoed gelukt was. Indien Gunter nu weer eens tot zijn oude liefde terug keerde? Lydia kwam plotseling tot de ontdekking, dat zij voor Gunter veel meer voelde dan zij gedacht had, en een verterende jaloezie overviel haar, als zij er aan dacht, dat Gunter haar vergeten en zich weer tot Lena wenden zou. Dat mocht niet gebeuren. Wiat kon zij doen, om dat te verhinderen? Zij voelde, dat zij Lena sterker haatte dan ooit. Minderwaardige lieden haatten meestal hen, die beter zijn en hooger staan dan zij zeiven en nu kwam die ijverzucht er nog bij. Zij beet zich op de lippen en staarde voor zich uit. Zij verlangde steeds naar dingen, die haar ontzegd werden. Nu zij Jürgen vasthield, en Gunter zich van haar wilde afwenden, steeg hij weer bij haar in waarde. Zij had het als vanzelf sprekend beschouwd, dat hij haar altijd liefhebben en nooit vergeten zou. Haar oogen vlamden op. Welnu, indien zij het er ernstig op toelegde, zou zij hem opnieuw in haar netten vangen. Zonder strijd zou zij hem niet aan Lena laten. Dat was haar vaste besluit. Dat zij nu vernomen had, dat' Gunter geenszins misvormd was, droeg er toe bij, haar gevoelens voor hem weer te verle vendigen. IJdel op uiterlijkheden, zooals zij was, zou het haar ondraaglijk geweest zijn, zich te hebben geketend iaan een misvormden man; dat was bijna even erg als dat hij doodarm was. Zij riep het knappe, energieke gezicht van Gun ter voor haar geestesoog en vergeleek het met dat van Jürgen Dellfort. Het laaide hoog in haar op, toen zij bedacht, dat zij nu aan dezen wias geketend, dat zij hem toebehoorde. Het kon haar in dit uur zelfs niet troosten, dat hij op al haar wenken vloog en schatrijk was. Went schen, die niet voor inwilliging vatbaar zijn, zijn van een veel hoogere waarde dan die, welke voor het grijpen liggen. Neen Lena zou het met Gunter niet eens worden, dat verdroeg zij niet. Hij behoorde haar toe, al kon zij dan zijn vrouw niet worden. Lydia doorleefde een zeer droevig uur Maar toen sprong zij op en kleedde zich aan, om in de stad inkoopen te gaan doen. Zij wilde juist de kamer verlaten, toen haar vader binnenkwam en vroeg: „Waar is Lena?" „In haar kamer. Heeft u zich veel ge ërgerd, vader?" „Kun je dat niet begrijpen? Je moet machteloos toekijken, als er zulke onzin nige besluiten genomen worden. Het is van je moeder onverantwoordelijk ge weest, haar bij testament zoo zelfstandig- te maken. Zij doet alles zelve, hoewel zij een vader heeft, die haar raden en hel pen kan". „Erger u daarover niet, vader, u kunt er toch niets aan veranderen. Zij schijnt in deze zaak bizondere plannen na te jagen". „Hoe bedoel je dat?" Lydia liet een hatelijk lachje hooren. „Ik bedoel, dat zij op Gunter Heiners dorf verliefd is en hem op deze manier tot echtgenoot wil winnen, al wil zij het niet toegeven". (Wordt vervolgd).

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1940 | | pagina 1